EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Я. І. Мулик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.28

УДК: 657

Я. І. Мулик

МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті досліджено методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві. Визначено, що організація внутрішнього контролю на підприємстві залежатиме, передусім, від правової форми підприємства, видів і масштабів діяльності, здійснюваних ним, складності його організаційної структури, наявності достатніх фінансових ресурсів, доцільності охоплення контролем різних аспектів діяльності і відношення керівництва підприємства до контролю. Досліджено основні цілі організації внутрішнього контролю на підприємствах. Висвітлено завдання системи внутрішнього контролю на підприємствах. Обгрунтовано, що контроль має охоплювати різні сфери діяльності підприємства: планування, організацію й регулювання управлінських рішень, облік різних операцій а також їх моніторинг та аналіз. Висвітлено функції внутрішнього контролю: контроль повноважень, контроль документального оформлення, контроль збереження. Розкрито основні елементи внутрішнього контролю. Оцінено організаційні форми внутрішнього контролю. Визначено етапи створення та діяльності служби внутрішнього контролю на підприємстві. За результатами дослідження виявлено чинники, які рекомендовано враховувати при організації служби внутрішнього контролю на підприємствах. Розкрито основні засади організації внутрішнього контролю підприємства. Визначено недоліки та порушення в системі внутрішнього контролю та порядок його вдосконалення.

Ключові слова: контроль; внутрішній контроль; система внутрішнього контролю; організація внутрішнього контролю; служба внутрішнього контролю.

Література

1. Гуцаленко Л.В., Мулик Т.О. Внутрішній аудит та діагностика в системі державного фінансового контролю та управління діяльністю бюджетної установи. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 4. 2018 (32). С. 31—45.
2. Мулик Т.О., Мулик Я.І. Організація внутрішнього контролю в системі управління оподаткуванням. Економіка, фінанси та управління:проблеми та сучасні шляхи розвитку. Матеріали підсум. Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 25—26 грудня 2015 р.) ГО "Львівська економічна фундація". У 3-х ч. Львів: ЛЕФ, 2015. С. 102—105.
3. Мулик Я.І., Домбровська В.В. Внутрішньогосподарський контроль фінансової безпеки підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 960—964.
4. Мулик Я.І., Цуркан А.О. Внутрішньогосподарський контроль в системі управління аграрним підприємством. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6188
5. Дереза З.П. Внутрішньогосподарський контроль: економічний зміст та значення в умовах трансформаційної економіки України. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць / Серія "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз". Житомир: ЖДТУ, 2005. С. 228—242.
6. Виговська Н.Г. Моделювання структур внутрішньогосподарського контролю на акціонерних товариствах. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2005. № 2 (32). С. 79—89.
7. Максімова В.Ф. Класифікація внутрішнього економічного корпоративного контролю. Вісник Львівської комерційної академії. 2004. Вип. 16. С. 316—322.
8. Привезенцев В.А. Контроль и ревизия: Учеб. пособие. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 96 с.
9. Станкевич Г. Особливості системи внутрішнього контролю підприємства та роботи внутрішнього аудитора. Аудитор України. Методика та практика аудиту. 2014. № 9 (226). С. 32—37.
10. Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб'єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, диверсифікація: монографія. К.: ДП "Ін форм.-аналіт. агентство", 2007. 429 с.
11. Новик І.В. Організація системи внутрішнього контролю на підприємстві. Наукові записки. УАД. 2017. № 2. С. 188—196.
12. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: елементи організації системи. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2008. № 1 (43). С. 21—42.
13. Яценко В.М., Пронь Н.О. Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. 2009. № 22. С. 3—7.
14. Богданович И.С., Соболева О.А. Место внутреннего контроля в системе управления предприятием и форма его организации. Вестник ПсковГУ. Серия "Экономические и технические науки". 2014. № 5. С. 66—76.
15. Орлова О.Е. Внутренний контроль: организационный аспект. Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. 2012. № 21. С. 56—60.
16. Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Ревизия и контроль: учебн. Москва: Кнорус, 2011. 640 с.
17. Хмелев С.А. Создание службы внутреннего контроля в системе экономической безопасности предприятия. Вектор науки ТГУ. 2011. № 1. С. 285—288.
18. Бурцев В. В. Основные направления совершенствования внутреннего контроля в организации. Аудиторские ведомости. 2012. № 10. С. 42—47.
19. Сонин А. Внутренний аудит для успешной компании. Консультант. 2004. № 19. С. 20—25.
20. Погорелов Ю.С., Миронова Ю.Ю., Мазурьонок В.В. Організація внутрішньо-господарського контролю на промислових підприємствах. Економіка і регіон. 2015. № 4. С. 135—139.
21. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. 360 с.
22. Коцупатрий М., Гуцаленко У. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки. Економічний аналіз. 2010. № 6. C. 433—436.
23. Максімова В.Ф. Загальний підхід до організації системи внутрішньогосподарського контролю. Бухгалтерський облік та господарський контроль. Житомир: ЖІТІ, 2002. № 19. С. 174—179.
24. Пантелеєв В.П. Засади організації внутрішнього контролю підприємств. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2017. № 1—2. С. 15—22.
25. Mulyk Tetiana, Mulyk Yaroslavna. (2020) Innovations in the Agricultural Business: Problems and Prospects in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 1 (28). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ ijite/31032020/6959

Ya. Mulyk

METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL APPROACHES TO THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL AT THE ENTERPRISE

Summary

The article examines the methodological and organizational approaches to the system of internal control at the enterprise. It is determined that the organization of internal control at the enterprise will depend, first of all, on the legal form of the enterprise, types and scales of its activity, complexity of its organizational structure, availability of sufficient financial resources, expediency of control of various aspects of activity. The main goals of the organization of internal control at enterprises are investigated. The tasks of the system of internal control at the enterprises are covered. It is substantiated that the control should cover various areas of the enterprise: planning, organization and regulation of management decisions, accounting for various operations, as well as their monitoring and analysis. The functions of internal control are highlighted: control of powers, control of documentation, control of preservation. The main elements of internal control are revealed: control environment; risk assessment; internal control procedures; information that ensures the functioning of internal control and the ability to achieve its goals; communication that ensures the dissemination of information necessary for management decisions and internal control; monitoring. It is noted that the control environment includes the following elements: ethical values; philosophy and management style; organizational structure; the process of division of responsibilities; personnel management policy and practice; staff competence. The types of risks that may relate to the activities of the enterprise and affect the internal control system are described. Organizational forms of internal control are assessed: control carried out directly at each workplace; control carried out by a specially created control apparatus. The stages of creation and activity of the internal control service at the enterprise are determined: research; preparatory; organizational; implementation of control activities; effective. The results of the study revealed the factors that are recommended to take into account when organizing the internal control service at enterprises. The basic principles of the organization of internal control of the enterprise are revealed. Deficiencies and violations in the internal control system and the procedure for its improvement have been identified.

Keywords: control; internal control; system of internal control; organization of internal control; internal control service.

References

1. Hutsalenko, L.V. and Mulyk, T.O. (2018), "Internal audit and diagnostics in the system of state financial control and management of the budgetary institution", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 4. (32), pp. 31—45.
2. Mulyk, T.O. and Mulyk, Ya.I. (2015), "Organization of internal control in the tax management system", Ekonomika, finansy ta upravlinnia:problemy ta suchasni shliakhy rozvytku. Materialy pidsum. mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Economics, finance and management: problems and modern ways of development. Summary materials. international scientific-practical conf.], HO "L'vivs'ka ekonomichna fundatsiia". LEF, Lviv, Ukraine, 25—26 Dec, pp. 102—105.
3. Mulyk, Ya.I. and Dombrovs'ka, V.V. (2018), "Internal control of financial security of the enterprise", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 22, pp. 960—964.
4. Mulyk, Ya.I. and Tsurkan, A.O. (2018), "Internal control in the management system of an agrarian еnterprice", Efektyvna ekonomika, vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6188 (Accessed 25 Aug 2020).
5. Dereza, Z.P. (2005), "Internal control: economic content and importance in the transformational economy of Ukraine", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu : mizhnarodnyj zbirnyk naukovykh prats'. Seriia "Bukhhalters'kyj oblik, kontrol' i analiz" [Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis: an international collection of scientific papers / Series "Accounting, control and analysis"], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine, pp. 228—242.
6. Vyhovs'ka, N.H. (2005), "Modeling of internal control structures at joint-stock companies", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 2 (32), pp. 79—89.
7. Maksimova, V.F. (2004), "Classification of internal economic corporate control", Visnyk L'vivs'koi komertsijnoi akademii, vol. 16, pp. 316—322.
8. Pryvezentsev, V.A. (2005), Kontrol' y revyzyia [Control and audit], TK Velby, Yzd-vo Prospekt, Moscow, Russia.
9. Stankevych, H. (2014), "Features of the internal control system of the enterprise and the work of the internal auditor", Audytor Ukrainy. Metodyka ta praktyka audytu, vol. 9 (226), pp. 32—37.
10. Korin'ko, M.D. (2007), Kontrol' ta analiz diial'nosti sub'iektiv hospodariuvannia v umovakh ii dyversyfikatsii: teoriia, metodolohiia, dyversyfikatsiia [Control and analysis of business entities in terms of its diversification: theory, methodology, diversification], DP "Inform.-analit. ahentstvo", Kyiv, Ukraine.
11. Novyk, I.V. (2017), "Organization of the internal control system at the enterprise", Naukovi zapysky. UAD, vol. 2, pp. 188—196.
12. Butynets' T.A. (2008), "Internal control: elements of system organization", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 1 (43), pp. 21—42.
13. Yatsenko, V.M. and Pron', N.O. (2009), "Internal control at the enterprises of Ukraine: problems of development and ways of their solution", Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 22, pp. 3—7.
14. Bohdanovych, Y.S. and Soboleva, O.A. (2014), "Place of internal control in the enterprise management system and the form of its organization", Vestnyk PskovHU. Seryia "Ekonomycheskye y tekhnycheskye nauky", vol. 5, pp. 66—76.
15. Orlova, O.E. (2012), "Internal control: organizational aspect", Aktual'nye voprosy bukhhalterskoho ucheta y nalohooblozhenyia, vol. 21, pp. 56—60.
16. Mel'nyk, M.V. Panteleev, A.S. and Zvezdyn, A.L. (2011), Revyzyia y kontrol' [Revision and control], Knorus, Moscow, Russia.
17. Khmelev, S.A. (2011), "Creation of an internal control service in the economic security system of an enterprise", Vektor nauky THU, vol. 1, pp. 285—288.
18. Burtsev, V.V. (2012), "The main directions of improving internal control in the organization", Audytorskye vedomosty, vol. 10, pp. 42—47.
19. Sonyn, A. (2004), "Internal audit for a successful company", Konsul'tant, vol. 19, pp. 20—25.
20. Pohorelov, Yu.S. Myronova, Yu.Yu. and Mazur'onok, V.V. (2015), "Organization of internal economic control at industrial enterprises", Ekonomika i rehion, vol. 4, pp. 135—139.
21. Kaliuha, Ye.V. (2002), Finansovo-hospodars'kyj kontrol' u systemi upravlinnia [Financial and economic control in the management system], El'ha, Nika-Tsentr, Kyiv, Ukraine.
22. Kotsupatry, M. and Gutsalenko, U. (2010), "Internal Control: Organizational Aspects and Classification Features", Economic Analysis, vol. 6, pp. 433—436.
23. Maksimova, V.F. (2002), "General approach to the organization of internal control system", Bukhhalters'kyj oblik ta hospodars'kyj kontrol', vol. 19, pp. 174—179.
24. Panteleiev, V.P. (2017), "Principles of organization of internal control of enterprises", Naukovyj visnyk Natsional'noi akademii statystyky, obliku ta audytu, vol. 1-2, pp. 15-22.
25. Mulyk, T. and Mulyk, Ya. (2020), "Innovations in the Agricultural Business: Problems and Prospects in Ukraine", International Journal of Innovative Technologies in Economy, vol. 1 (28), available at: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/31032020/6959 (Accessed 25 Aug 2020).

№ 17-18 2020, стор. 28 - 38

Дата публікації: 2020-09-25

Кількість переглядів: 2301

Відомості про авторів

Я. І. Мулик

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Ya. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-8166-2481

Як цитувати статтю

Мулик Я. І. Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві. Агросвіт. 2020. № 17-18. С. 28–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.28

Mulyk, Ya. (2020), “Methodological and organizational approaches to the system of internal control at the enterprise”, Agrosvit, vol. 17-18, pp. 28–38. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.