EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЧНИМ ВИРОБНИЦТВОМ НА ПРИКЛАДІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ"
К. В. Дорожкіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.50

УДК: 338.45:664

К. В. Дорожкіна

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЧНИМ ВИРОБНИЦТВОМ НА ПРИКЛАДІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ"

Анотація

У статті розглянуто поняття маркетингового управління, визначено його основні завдання, досліджено процес управління маркетинговою діяльністю, описано концепції маркетингу. Зосереджено увагу на соціально-етичному маркетингу, оскільки покупці набувають екологічної свідомості і все більше віддають перевагу продуктам, під час виробництва яких не було спричинено негативних наслідків на навколишнє природне середовище. Розглянуто дослідження з використання продуктів переробки винограду, що є інновацією в кондитерській галузі та мінімізацією впливу на довкілля, оскільки утилізація відходів підприємств виноробства визначена як екологічна проблема. Дослідження показують, що використання таких відходів у кондитерській галузі є корисним не тільки для навколишнього природнього середовища, а й для споживача. Запропоновано підприємство "Житомирські ласощі", що входить до п'ятірки лідерів кондитерського ринку України для розробки безпосередніх заходів маркетингового управління і визначення економічного ефекту від їх впровадження. Досліджено його місію та цінності, серед яких варто виділити виготовлення корисної, якісної та інноваційної продукції. Розглянуто вплив ЗАТ "ЖЛ" на навколишнє середовище, канали збуту продукції, потужності підприємства, сертифікацію, асортимент товару, а також присутність на міжнародних ринках продукції підприємства.
Розроблено проєкт впровадження нової виробничої лінії органічного виробництва підприємства ЗАТ "Житомирські ласощі", визначено комплекс маркетингових заходів по проєкту. До складу асортименту запропоновано включити цукерки, мармеладно-пастильні та фруктово-желейні вироби, що будуть включати продукти вторинної переробки винограду. Розраховано кошторис впровадження проекту, виручку від реалізації, експлуатаційні витрати, досліджено потоки готівки підприємства, виявлено економічний ефект від впровадження інновації, побудовано графік чистих грошових надходжень. Обгрунтовано доцільність запровадження запропонованих заходів, що продемонстрували розраховані показники прибутковості з врахуванням ставки дисконтування.

Ключові слова: маркетинг; маркетингове управління; органічне виробництво; виробнича лінія; кондитерська промисловість.

Література

1. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. — 12-те вид., переробл. і доп. — СПб.: Пітер, 2007. — 816 с.
2. Данько Т.П. Управление маркетингом: учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Т.П. Данько. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 334 с.
3. Лаврова Ю.В. Маркетинг. Класичні положення і особивості застосування на транспорті: конспект лекцій [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.В. Лаврова. — Харків: Вид-во ХНАДУ, 2012. — 227 с.
4. Гаркавенко С.С. Маркетинг: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.С. Гаркавенко. — К.: Лібра, 2004. — 279 с.
5. Каліновська Т.В. Використання вторинних продуктів переробки винограду під час розробки інноваційних технологій кондитерських виробів / Т.В. Каліновська, І.О. Крапивницька, В.І. Оболкіна, С.Г. Кияниця // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — 2013. — Вип. 30. — С. 75—80.
6. Райко Д.В. Модель управління маркетингом у системі менеджменту промислового підприємства / Д.В. Райко, Л.Е. Лебедєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2015. — № 1. — С. 107—123.
7. Житомирські ласощі: офіційний сайт компанії. URL: https://zl.com.ua/
8. FiBL Statistics — European and global organic farming statistics. URL: https://statistics.fibl.org

K. Dorozhkina

MARKETING MANAGEMENT OF ORGANIC PRODUCTION ON THE EXAMPLE OF CLOSED JOINT-STOCK COMPANY"ZHYTOMYRSKI LASOSCHI"

Summary

The article considers the concept of marketing management, defines its main tasks, explores the process of management of the marketing activity, describes the concepts of marketing. The article focuses on ethical and socio responsible marketing, as consumers are becoming more environmentally conscious and increasingly prefer products that do not have a negative impact on the environment. A study about the use of the grape-processed products is considered; it is an innovation in the confectionery industry which minimizes the impact of the disposal waste of the factories on the environment. This impact is identified as an ecological problem. The studies show that the use of such waste in the confectionary industry is beneficial not only for the environment, but also for the consumer. The factory CJSC "Zhytomyrski Lasoschi" — one of the five leaders of the confectionery market in Ukraine — is considered for the development of direct marketing management measures and for the definition of the economic effect from the measures implementation. Its mission and values have been studied, among which the production of useful, high-quality and innovative products is highlighted. The impact of CJSC "ZhL" on the environment, sales channels, enterprise capacity, certification, product range, as well as the presence of the enterprise's products on the international markets are considered.
The project of introduction of a new organic production line to the CJSC "Zhytomyrski Lasoschi" is developed, the complex of marketing actions under the project is defined. It is advised to introduce the following range of products to the production: candies, marmalade-pastilles and fruit jellies, which will be produced of grape-processed products. The estimate of project implementation, sales revenue, operating costs are calculated; the cash flows of the enterprise are investigated, the economic effect of innovation implementation is identified, the chart of net cash inflows is constructed. The expediency of the implementation of the suggested measures was justified by the demonstration of the profitability indicators, which take into account the discount rate.

Keywords: marketing; marketing management; organic production; production line; confectionery industry.

References

1. Kotler, F. (2007), Marketynh-menedzhment [Marketing-management], 12nd ed, Piter, Sankt-Peterburh, Russia.
2. Danko, T. P. (2001), Upravlenie marketingom [Marketing management], 2nd ed, INFRA-M, Moscow, Russia.
3. Lavrova, Yu. V. (2012), Marketynh. Klasychni polozhennia i osobyvosti zastosuvannia na transporti [Main provisions and features of their application on transport], Vyd-vo KhNADU, Kharkiv, Ukraine.
4. Harkavenko, S. S. (2004), Marketynh [Marketing], Libra, Kyiv, Ukraine.
5. Kalinovska, T. V. Krapyvnytska, I. O. Obolkina, V. I. and Kyianytsia, S. H. (2013), "Recycling of the by-products of the grape processing during the development of the innovative technologies for the confectionery products", Obladnannia ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv, vol. 30, pp. 75—80.
6. Rajko, D. V. and Lebedieva, L. E. (2015), "Marketing governance model in the management system of an industrial entreprise", Marketing and Management of Innovations, vol. 1, pp. 107—123.
7. Zhytomyrski lasoschi: the company's official website (2020), available at: https://zl.com.ua/ (Accessed 10 Aug 2020).
8. FiBL Statistics (2020), "European and global organic farming statistics", available at: https://statistics.fibl.org/ (Accessed 10 Aug 2020).

№ 16 2020, стор. 50 - 56

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 774

Відомості про авторів

К. В. Дорожкіна

аспірант відділу інституціонального забезпечення природокористування,Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ, Україна

K. Dorozhkina

Postgraduate student of the Department of institutional support for nature management, Institute of Agroecology and Nature Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3132-998X

Як цитувати статтю

Дорожкіна К. В. Маркетингове управління органічним виробництвом на прикладі закритого акціонерного товариства "житомирські ласощі". Агросвіт. 2020. № 16. С. 50–56. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.50

Dorozhkina, K. (2020), “Marketing management of organic production on the example of closed joint-stock company"zhytomyrski lasoschi"”, Agrosvit, vol. 16, pp. 50–56. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.