EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА
К. О. Утенкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.32

УДК: 332.1:658

К. О. Утенкова

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Анотація

Метою статті є обгрунтування теоретичних та методологічних засад обліково-аналітичного забезпечення управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора.
Для вирішення визначених завдань у процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: діалектичний метод пізнання економічних явищ, принципи економічної теорії щодо економічної безпеки; методи теоретичного узагальнення та порівняння використовувались у процесі опрацювання літературних джерел та вивчення поставлених питань; абстрактно-логічний для теоретичного узагальнення висновків та аналізу результатів дослідження.
Обгрунтовано теоретичні та методологічні підходи до створення моделі обліково-аналітичного забезпечення управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора з урахуванням сучасних реалій, визначена її мета, функції, принципи. Розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління механізмом економічної безпеки аграрного сектору має відбуватися за умов: розуміння завдань і можливостей фінансового і управлінського обліку у системі інформаційного забезпечення управління економічною безпекою; використання облікової політики як інструменту перетворення інформації про господарські операції в облікові показники згідно із запитом зовнішніх і внутрішніх користувачів; обгрунтованого вибору елементів облікової політики, що мають вплив на формування економічної безпеки; подальшої імплементації міжнародних стандартів IFRS/IAS; посилення ролі управлінського обліку та розширення його функцій у напрямі управління економічною безпекою; застосування Глобальних принципів управлінського обліку у контексті розвитку економічної безпеки, в т.ч. в управлінні ризиками чи загрозами підприємства; застосування систем обліку, що інтегровані із іншими функціями управління, зокрема, ERP-системи (Enterprise Resource Planning System); використання Звіту з управління як джерела інформації щодо ефективності управління економічною безпекою; напрацювання ефективного інструментарію для оцінки економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека; аграрний сектор; обліково-аналітичне забезпечення; фінансовий облік; управлінський облік; принципи; облікова політика.

Література

1. Пєтухова Т.О. Роль облікової політики в системі економічної безпеки підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 43. С. 167—169.
2. Бондарчук Н.В., Васільєва Л.М. Роль обліку у забезпеченні економічної безпеки підприємств. Молодий вчений. 2017. №9. С. 489—492.
3. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; за ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП "Рута", 2006. 528 с.
4. Жук В.М. До проблеми облікового забезпечення управління аграрним сектором економіки. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2008. Вип. 16. Т. 3. С. 478—482.
5. Малахова А.В., Мартиненко О.В. Роль управлінського обліку у функціонуванні системи економічної безпеки торговельного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 9. Ч. 5. С. 94—98.
6. Гнилицька Л.В. Концептуалізація управлінського обліку як інформаційної основи економічної безпеки підприємства. Фінанси, облік і аудит. 2013. Вип. 2 (22). С. 185—192.
7. Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С., Янг М.С. Управленческий учет, 3-е изд.: Пер с англ. М.: изд. дом "Вильямс", 2003. 878 с.
8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XIV від 16.07.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
9. Утенкова К.О. Фінансова звітність у контексті вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія і практики: кол. монографія / Під ред. О.О. Непочатенко. Умань, 2014. Ч. 2. С. 169—172.
10. Утенкова К.О. Облікова політика підприємств у контексті вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності: кол. моногр. Під ред. Ю.О. Нестерук. Умань, 2014. Ч.2. С. 14—20.
11. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: монография. К.: "Аграрная наука", 2013. 408 с.
12. IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. URL: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-8-accounting-policies-changes-in-accounting-estimates-and-errors/#about
13. Податковий кодекс України: Закон України № № 2755-VI від 02.12.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
14. IFRS 9 Financial Instruments. URL: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/
15. IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. URL: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-37-provisions-contingent-liabilities-and-contingent-assets/
16. СІМА: глобальні принципи управлінського обліку для агросектору України. URL: https://www.trn.ua/articles/13567/
17. Стремякова Е. ERP-система планування та управління ресурсами підприємства. URL: http://dss-bi.com.ua/System/erp-системи-планування-та-управління-р/?print=print
18. ERP-система (планування ресурсів підприємства). URL: https://pidruchniki.com/1171062647760/informatika/erp-sistema_planuvannya_resursiv_pidpriyemstva
19. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034
20. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
21. Методичні рекомендації зі складання звіту про управління: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року №982. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/mf18078?an=4

K. Utenkova

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY MECHANISM OF AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The aim of the article is to substantiate the theoretical and methodological principles of accounting and analytical support for the management of economic security mechanism of agricultural sector.
To solve the defined problems in the process of research general scientific and special methods, namely: dialectical method of knowledge of economic phenomena, principles of economic theory as to the economic security were used; methods of theoretical generalization and comparison were applied in the process of elaborating literary sources and studying the raised questions; abstract-logical was used for the theoretical generalization of conclusions and the analysis of research results.
Theoretical and methodological approaches creating the model of accounting and analytical support for the management of the mechanism of economic security of the agricultural sector, taking into account modern realities are substantiated as well as its purpose, functions, principles are defined. The development of accounting and analytical support for the management of economic security mechanism of the agricultural sector should occur under the following conditions: understanding the tasks and capabilities of financial and management accounting in the system of information support for economic security management; using of accounting policy as a tool to convert information about business transactions into accounting indicators in accordance with the request of external and internal users; the reasonable choice of elements of accounting policy that have an impact on the formation of economic security; further implementation of international IFRS / IAS standards; strengthening the role of management accounting and expanding its functions in the direction of economic security management; applying the Global Principles of Management Accounting in the context of economic security development, including in risk management or enterprise threats; using the accounting systems that are integrated with other management functions, in particularly, Enterprise Resource Planning System; applying Management Report as a source of information as to the effectiveness of economic security management; developing effective tools for assessing economic security.

Keywords: economic security; agricultural sector; accounting and analytical support; financial accounting; management accounting; principles; accounting policy.

References

1. Pietukhova, T. O. (2013), "The role of accounting policy in the system of economic security of enterprises", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 2013, vol. 43, рр. 167—169.
2. Bondarchuk, N.V. and Vasilieva, L.M. (2017), "The role of accounting in ensuring the economic security of enterprises", Molodyi vchenyi, vol. 9, рр. 489—492.
3. Butynets, F.F., Voinalovych, O.P. and Tomashevska, I.L. (2006), Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku [Organization of accounting], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.
4. Zhuk, V.M.(2008), "To the problem of accounting management of the agricultural sector of the economy", Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu, vol. 16 ( 3), рр. 478—482.
5. Malakhova, A.V. and Martynenko, O.V. (2014), "The role of management accounting in the functioning of the economic security system of a commercial enterprise", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 9 (5), рр. 94—98.
6. Hnylytska, L.V. (2013), "Conceptualization of management accounting as an information basis of economic security of the enterprise", Finansy, oblik i audyt, vol. 2 (22), рр. 185—192.
7. Atkynson, Е. A. Banker, R. D. Kaplan, R. S. and Yanh, M. S. (2003), Upravlencheskyi uchet [Managerial Accounting], Vyliams, Moscow, Russia.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Law of Ukraine "On accounting and financial reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 30 July 2020)
9. Utenkova, K.O. (2014), "Financial reporting in the context of the requirements of international financial reporting standards", Stan ta perspektyvy rozvytku ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii: teoriia i praktyky, vol. 2, рр. 169—172.
10. Utenkova, K.O. (2014), "Accounting policies of enterprises in the context of the requirements of international financial reporting standards", Sotsialno-ekonomichni koordynaty rozvytku pidpryiemnytskoi diialnosti, vol. 2, рр. 14—20.
11. Zhuk, V.N. (2013), Osnovy instytutsionalnoi teorii bukhhalterskoho obliku [Fundamentals of institutional accounting theory], Ahrarnaia nauka, Kyiv, Ukraine.
12. IFRS (2020), "IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors", available at: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-8-accounting-policies-changes-in-accounting-estimates-and-errors/#about (Accessed 10 July 2020).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Тах Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 30 July 2020).
14. IFRS (2020), "IFRS 9 Financial Instruments", available at: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/ (Accessed 30 July 2020).
15. IFRS (2020), "IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", available at: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-37-provisions-contingent-liabilities-and-contingent-assets/ (Accessed 30 July 2020).
16. СIMA Ukraine (2020), "СIMA: global principles of management accounting for the agricultural sector of Ukraine", available at: https://www.trn.ua/articles/13567/ (Accessed 30 July 2020).
17. Stremiakova, E. (2017), "ERP — enterprise resource planning and management system", available at: http://dss-bi.com.ua/System/erp-systemy-planuvannia-ta-upravlinnia-r/?print=print (Accessed 30 July 2020).
18. Pleskach, V.L. and Zatonats'ka, T.H. (2011), "ERP— system (enterprise resource planning)", available at: https://pidruchniki.com/1171062647760/informatika/erp-sistema_planuvannya_resursiv_pidpriyemstva (Accessed 30 July 2020).
19. European Parliament and of the Council (2013), "Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC", available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034 (Accessed 30 July 2020).
20. European Parliament and of the Council (2014), "Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups", available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095 (Accessed 30 July 2020).
21. Ministry of Finance of Ukraine (2018), "Methodical recommendations for compiling a management report", available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/mf18078?an=4 (Accessed 30 July 2020).

№ 16 2020, стор. 32 - 41

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 1165

Відомості про авторів

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

K. Utenkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and audit, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev, Kharkiv

ORCID:

0000-0001-9097-5431

Як цитувати статтю

Утенкова К. О. Концептуальні засади обліково-аналітичного забезпечення управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора. Агросвіт. 2020. № 16. С. 32–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.32

Utenkova, K. (2020), “Conceptual principles of accounting and analytical support for the management of economic security mechanism of agricultural sector”, Agrosvit, vol. 16, pp. 32–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.