EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
І. Б. Яців, С. М. Темненко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.24

УДК: 332.055

І. Б. Яців, С. М. Темненко

ФОРМУВАННЯ КОРМОВОЇ БАЗИ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті викладено результати аналізу стану та тенденцій розвитку галузі тваринництва в Україні. Зокрема проаналізовано зміну поголів'я сільськогосподарських тварин та динаміку виробництва основних продуктів тваринництва у сільськогосподарських підприємствах, структуру витрат підприємств та відповідно і зміни собівартості основної продукції галузі. З'ясовано, що найбільшою статтею витрат тваринницьких підприємств є витрати на корми. І саме ці витрати мають ключовий вплив на формування собівартості продуктів тваринництва.
Проаналізовано структуру використання кормів для годівлі сільськогосподарських тварин та ефективність їх витрат на виробництво одиниці продукції тваринництва та на одну умовну голову великої рогатої худоби. Аналіз показав низку негативних тенденцій у галузі кормовиробництва. Зокрема виявлено суттєве зменшення площ вирощування кормових культур, їх урожайності, а відповідно і зменшення виробництва основних продуктів годівлі сільськогосподарських тварин. З'ясовано, що більшість підприємств переорієнтовуються на годівлю тварин комбінованими кормами.

Ключові слова: тваринництво; сільськогосподарські підприємства; кормова база; витрати кормів; комбікорми.

Література

1. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України: статистичний збірник. Державна служба статистики України, 2020 [веб-сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/ zb/07/Zb_bsph2019.pdf (дата звернення 03.08.2020).
2. Виробництво промислової продукції за видами. Державна служба статистики України, 2020 [веб-сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 03.08.2020)
3. Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства. Державна служба статистики України. 2020 [веб-сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 03.08.2020).
4. Воронецька І.С., Кравчук О.О., Корнійчук Г.В. Науково-практичні засади функціонування ринку кормів. Агросвіт. 2016. № 20. С. 3—11.
5. Грабчук І.Ф. Напрями активізації інноваційної діяльності у кормо виробництві. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 3. С. 57—60.
6. Ібатуллін М.І. Кормозабезпечення як основа ефективного свинарства в Україні. Економіка та держава. 2017. № 10. С. 13—16.
7. Кулаковська Т.А., Колесник Е.В. Огляд ринку комбікормової промисловості України. Економіка харчової промисловості. № 2 (26). 2015. С. 25—30.
8. Лаврук В.В. Кормовиробництво як складник механізму економічної модернізації тваринництва. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 14 (1). С. 178—182.
9. Лівінський А.І. Стратегія реновації економічних механізмів виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва: теорія і практика: монографія. Одеса: ТЕС, 2019. 344 с.
10. Маринич О.І. Огляд параметрів оцінки економічної ефективності польового кормо виробництва. Облік і фінанси. 2017. № 1. С. 168—173.
11. Петриченко В.Ф., Корнійчук О.В. Стратегії інноваційного розвитку кормовиробництва України в умовах сучасних викликів. Вісник аграрної науки. 2018. № 1. С. 11—17.
12. Петриченко І.І. Перспективи розвитку ринку кормів в Україні. Агросвіт. 2015. № 19. С. 44—48.
13. Подпрятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Сеньков А.М., Хилевич В.С. Зберігання і переробка продукції рослинництва: навч. посіб. Київ: Мета, 2002. 495 с.
14. Рибаченко О.М. Ефективність використання кормів у тваринництві. Економіка АПК. 2013. № 12. С. 25—30.
15. Рибаченко О.М. Сталий розвиток кормовиробництва в Україні. Агросвіт. 2015. № 6. С. 16—19.
16. Рослинництво України 2019: статистичний збірник. Державна служба статистики України. 2020 [веб-сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/04/zb_rosl_2019.pdf (дата звернення 03.08.2020).
17. Салькова І.Ю. Інноваційне кормовиробництво — основа розвитку птахопродуктового підкомплексу. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 7. С. 105—113.
18. Степасюк Л.М., Лопанчук А.А. Кормовиробництво як основний чинник ефективного розвитку галузі скотарства. Економіка АПК. 2016. № 4. С. 28—33.
19. Степасюк Л.М., Тітенко З.М. Кормова база, як один із чинників підвищення ефективності виробництва продукції скотарства. Агросвіт. 2016. № 21. С. 15—18.
20. Тваринництво України 2019: статистичний збірник. Державна служба статистики України, 2020 [веб-сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/05/zb_tvaryny_2019.pdf (дата звернення 03.08.2020).

I. Yatsiv, S. Temnenko

FORMATION OF FORAGE RESERVE AS A LIVESTOCK DEVELOPMENT FACTOR IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article presents results of the state and trends analysis in development of the livestock industry in Ukraine. In particular, the change in the number of agricultural animals raised by livestock enterprises, the dynamics of production of basic livestock products, enterprises expenditure structure and, accordingly, changes in the cost of production of the industry main products are analyzed. It was found that the largest expense item of livestock enterprises is the value of feeds. And these costs have a key impact on the formation of the livestock production cost. The structure of fodder use for agricultural animals and the efficiency of their consumption per unit of livestock production and per conditional head of cattle are analyzed.
Analysis of feed production showed a number of negative trends in the industry. In particular, a significant decrease in sown area under fodder crops, their yield, and, accordingly, a decrease in the production of basic products for feeding farm animals.
Thus, it was found that in the forage reserve formation for satisfy the livestock requirements in Ukrainian agricultural enterprises, have been observed the different trends. The use of concentrated fodder in agricultural enterprises, in particular purchased compound feeds, is growing, while there are no systemic positive changes in field fodder production. Reducing the production and use of roughage and succulent feed has a negative impact on the livestock development. Increasing the level of feeding (feed using per unit of livestock) in combination with other factors increased the productivity of animals. However, the irrational organization of the forage reserve leads to overconsumption of feed, which increases the cost of livestock products and reduces its profitability. Today, there are positive trends in the forage production for the poultry industry on the market of finished compound feeds. On the other hand, the reduction in the number of cattle and pigs has reduced the demand for feed for these species.
Today in Ukraine there is a low level capacity of production facilities for compound feed production. The relevant profile enterprises often have worn-out fixed assets and use outdated technologies. Along with this, modern feed milling plants, which are mainly part of agricultural holdings, are operating.

Keywords: livestock; agricultural enterprises; forage reserve; feed consumption; compound feed.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Balances and consumption of the main food products by the population of Ukraine: Statistical yearbook", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/Zb_bsph2019.pdf (Accessed 3 August 2020).
2. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Output of industrial products by type", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 3 August 2020).
3. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Costs of agricultural production in enterprises", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 3 August 2020).
4. Voronetska, I.S. Kravchuk, O.O. and Korniichuk H.V. (2016), "Scientific and practical principles of feed market", Agrosvit, vol. 20, pp. 3—11.
5. Grabchuk, I.F. (2013), "Directions enhance innovation in forage production", Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 3, pp. 57—60.
6. Ibatullin, M.I. (2017), "Fodder supply as the basis of effective pig breeding in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 13—16.
7. Kulakovska, T.A. and Kolesnyk, E.V. (2015), "Market overview feed industry in Ukraine", Ekonomika kharchovoi promyslovosti, vol. 2 (26), pp. 25—30.
8. Lavruk, V.V. (2017), "Fodder production as a component of animal husbandry economic modernization mechanism", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 14 (1), pp. 178—182.
9. Livinskyi, A.I. (2019), Stratehiia renovatsii ekonomichnykh mekhanizmiv vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv tvarynnytstva: teoriia i praktyka [Strategy of economic mechanisms renovation of production and economic activity of livestock enterprises: theory and practice], TES, Odesa, Ukraine.
10. Marynych, O.I. (2017), "Overview of evaluation parameters of economic effectiveness of field fodder production", Oblik i finansy, vol. 1, pp. 168—173.
11. Petrychenko, V.F. and Korniichuk, O.V. (2018), "Strategies of innovative development of forage industry of Ukraine in conditions of today's calls", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 1, pp. 11—17.
12. Petrychenko, I.I. (2015), "Prospects development feeds market in Ukraine", Agrosvit, vol. 19, pp. 44—48.
13. Podpriatov, H.I. Skaletska, L.F. Senkov, A.M. and Khylevych, V.S. (2002), Zberihannia i pererobka produktsii roslynnytstva [Storage and processing of crop products], Meta,Kyiv, Ukraine.
14. Rybachenko, O.M. (2013), "The effectiveness of the use of feed in livestock breeding", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 25—30.
15. Rybachenko, O.M. (2015), "Sustainable development of forage production in Ukraine", Agrosvit, vol. 6, pp. 16—19.
16. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Crop production of Ukraine 2019: Statistical yearbook", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/2020/zb/04/zb_rosl_2019.pdf (Accessed 3 August 2020).
17. Salkova, I.Yu. (2016), "Annotation the innovative fodder production is the basis of the development of poultry product subcomplex", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 7, pp. 105—113.
18. Stepasiuk, L.M. and Lopanchuk, A.A. (2016), "Forage production as a major factor in the effective development of cattle industry", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 28—33.
19. Stepasiuk, L.M. and Titenko, Z.M. (2016), "Forage as one of the factors increasing the efficiency of production of cattle", Agrosvit, vol. 21, pp. 15—18.
20. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Animal production of Ukraine 2019: Statistical yearbook", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/05/zb_tvaryny_2019.pdf (Accessed 3 August 2020).

№ 16 2020, стор. 24 - 31

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 1504

Відомості про авторів

І. Б. Яців

д. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Львівський національний аграрний університет

I. Yatsiv

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-rector for scientific work, Lviv National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-2370-6351


С. М. Темненко

Львівський національний аграрний університет

S. Temnenko

Lviv National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0331-8706

Як цитувати статтю

Яців І. Б., Темненко С. М. Формування кормової бази як чинника розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2020. № 16. С. 24–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.24

Yatsiv, I. and Temnenko, S. (2020), “Formation of forage reserve as a livestock development factor in agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 16, pp. 24–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.