EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ РЕСУРСИ: ПРІОРИТЕТИ ВИКОРИСТАННЯ Й РОЗВИТКУ
М. В. Щурик, З. В. Осипенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.15

УДК: 631.13

М. В. Щурик, З. В. Осипенко

ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ РЕСУРСИ: ПРІОРИТЕТИ ВИКОРИСТАННЯ Й РОЗВИТКУ

Анотація

Поглиблення інтеграційних і глобалізаційних процесів, інтенсифікація непередбачуваності природно-економічних і соціальних процесів, кліматичні аномалії обумовлюють потребу змінити пріоритетність і розвиток лісогосподарської сфери. Така потреба пояснюється тим, що ресурси, що генеруються лісогосподарськими землями безпосередньо впливають на процеси соціально-економічного й екологічного розвитку на мікро-, мезо- та макрорівнях. Причому значущість лісових ресурсів постійно зростає, змінюється, що викликає необхідність розробки нових наукових підходів до їх оцінювання, пріоритетності використання та перспективи розвитку.
Титульним ресурсом, яким продукуються лісогосподарські ресурси слугують лісогосподарські землі. Саме вони є базисом генези лісових і нелісових ресурсів. Насамперед це стосується лісодеревини та продуктів, які не відносяться до складу лісових функцій: екологія, вода, фауністика й флориністика, гриби, ягоди. Крім цього, лісогосподарськими землями продукуються соціальні, виховні, культурно-історичні, патріотичні функції.
Ключовим ресурсом, який оцінювався найвище у вітчизняному лісогосподарському секторі завжди була лісодеревина, потреба в якій значно зросла в умовах функціонування ринкових відносин. Лісодеревина дуже високо ціниться також у багатьох високорозвинених країнах Європи та світу.
Імплементація ринкової моделі в лісогосподарському секторі України значно інтенсифікувало процеси заготівлі та реалізації ділового лісу. Причому найбільше реалізується означений ресурс за межі України у вигляді сировини. Вирубка лісодеревини недостатньо контролюється адекватними органами контролю, громадськістю. Складність полягає також у тому, що в процеси, пов'язані з вирубуванням, транспортуванням, складуванням і реалізацією дерева долучилися особи, що зловживають владою, силові структури, окремі юридичні особи, посередники, котрі не завжди дотримуються вимог чинного лісового законодавства. Зростання інтенсивності та не контрольованості організації лісового господарства призвело до швидкого зростання лісогосподарських площ, які нині не покриті лісостанами.
Складність полягає також у тому, що надмірне, недостатньо контрольоване вирубування лісостанів призвело до порушення балансу інших функцій лісових ресурсів. Передусім це стосується порушення регенеративних властивостей лісу, що полягає в погіршенні стану та збереження екології, зменшення обсягів поглинання вуглецю СО2 лісодеревиною, зникненню, а також зменшенню дебіту багатьох лісових водних джерел, інтенсифікації депопуляційних процесів рослинного й тваринного світу, погіршення соціальних і виховних функцій лісових ресурсів. Аналіз засвідчує, що чинні засади використання ресурсів (деревних і не деревних) може спричинити до колапсу у вітчизняному лісогосподарському секторі економіки.
Авторами дослідження на прикладі Івано-Франківського обласного управління лісового й мисливського господарства ОУЛМГ запропоновано радикально змінити модель організації вітчизняної лісогосподарської сфери, поклавши в основу не матеріальні, а невидимі (не деревні) функції лісогосподарських ресурсів. При цьому достатньо повно й обгрунтовано доведено переваги нелісових функцій лісогосподарських земель в умовах загострення соціально-екологічних, кліматичних та інших проблем, проводиться передовий досвід, пріоритети відтворення лісогосподарських ресурсів у багатьох розвинутих країнах.

Ключові слова: ліс; ресурси; лісодеревина; екологія; цінності; інвентаризація; популяція.

Література

1. Ковалів О. Еколого-економічні та соціальні напрями регулювання земельних відносин і природокористування на сучасному етапі. Економіст. 2011. № 10. С. 31—33.
2. Фурдичко О.І. Питання економіки землекористування в сільському та лісовому господарстві: стан, проблеми, шляхи їх вирішення. Економіка України. 2011. № 8. С. 67—77.
3. Шершун М.Х., Дребот О.І. Реформування лісового господарства в контексті проведення земельної реформи в Україні. Економіка АПК. 2011. № 10. С. 7—13.
4. Возьний К.З. Конфуціанство і сучасна економіка: зв'язки, паралелі, суперечності. Економіка України. 2012. № 1. С. 7—19.
5. Фурдичко О.І. Лісова галузь України в контексті збалансованого розвитку: теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційні аспекти: монографія / О.І. Фурдичко, В.В. Лавров. — К.: Основа, 2009, 424 с.
6. Формування моделі управління природними ресурсами в ринкових умовах господарювання: [монографія]. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. — 304 с.
7. Синякевич І.М. Екологічна політика: стратегія подолання глобальних екологічних загроз. — Львів: ЗУКЦ, 2011. — 332 с.
8. Освіторія. URL: https://osvitoria.media/news/Yakounmage-buty-osvita-majbutnogo-rymsky-klub-vypustyn-novu-dopovid
9. Бердишев Г.Д., Галенко О.Н., Мельниченко В.А. Глобальна екологічна криза. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. 2008. № 2. С. 96—102.
10. Писаренко А.И., Страхов В.В. Инновационное лесное хозяйство и управление знаниями. Лесное хозяйство. 2009. № 2. С. 2—3.
11. Веблен Т. Теория праздного класса: [Пер. с англ] / Т. Веблен. М.: Прогресс, 1984. — 367 с.
12. Калетнік Г., Козловський С., Козловська В. Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави. Економіка України. 2012. № 7. С. 16—25.
13. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию [пер. с англ]. — М.: АСТ, 2004. — 730 с.
14. Буркинський Б.В., Мартієнко А.І., Хумарова Н.І. Інституціональні заходи вдосконалення відносин власності на рекреаційно-туристичні ресурси в Україні. Економіка України. 2017. № 2. С. 61—73.

M. Shchuryk, Z. Osypenko

FOREST RESOURCES: PRIORITIES FOR USE AND DEVELOPMENT

Summary

Deepening of integration and globalization processes, intensification of unpredictability of natural-economic and social processes, climatic anomalies cause the need to change the priority and development of forestry. This need is explained by the fact that the resources generated by forest lands directly affect the processes of socio-economic and environmental development at the micro, meso and macro levels. Moreover, the importance of forest resources is constantly growing, changing, and that necessitates the development of new scientific approaches to their evaluation, priority of use and prospects for development.
The title resource used to produce forestry resources is forestry land. They are the basis for the genesis of forest and non-forest resources. First of all, this applies to the forest of wood and products that are not part of the forest functions: ecology, water, fauna and florа, mushrooms, berries. In addition, forest lands produce social, educational, cultural, historical, patriotic functions.
The key resource, which was valued the highest in the domestic forestry sector, has always been timber, the need for which has increased significantly in the context of market relations. Wood is also highly valued in many highly developed countries in Europe and the world.
The implementation of the market model in the forestry sector of Ukraine has significantly intensified the processes of harvesting and sale of commercial forest. Moreover, this resource is mostly sold outside Ukraine in the form of raw materials. Deforestation is insufficiently controlled by adequate control authorities and the public. The difficulty also lies in the fact that the processes related to the felling, transportation, storage and sale of wood involved people who abuse power, law enforcement agencies, individual legal entities, intermediaries, who do not always comply with current forest legislation. The growth of intensity and uncontrolled organization of forestry has led to a rapid increase in forest areas, which are currently not covered by forest-steppes.
The difficulty is also that excessive, insufficiently controlled deforestation has led to a violation of the balance of other functions of forest resources. First of all, it concerns the violation of the regenerative properties of the forest, which consists in the deterioration of the steppe and preservation of ecology, reduction of carbon sequestration of CO2 by forest timber, disappearance and reduction of debit of many forest water sources, intensification of depopulation processes of flora and fauna, deterioration of social and educational functions of forest resources. The analysis shows that the current principles of resource use (wood and non-wood) can lead to a collapse in the domestic forestry sector of the economy.
The authors of the study, on the example of the Ivano-Frankivsk Regional Department of Forestry and Hunting OULMG proposed to radically change the model of organization and the domestic forestry sector, based not on material but on invisible (not woody) functions of forest resources. At the same time, the advantage of non-forest functions of forestry lands in the conditions of aggravation of socio-ecological, climatic and other problems is sufficiently and substantiated, best practices and priorities of reproduction of forestry resources in many developed countries are carried out.

Keywords: forest; resources; forest wood; ecology; values; inventory; population.

References

1. Kovaliv, O. (2011), "Ecological, economic and social directions of regulation of land relations and nature management at the present stage", Ekonomist, vol. 10, pp. 31—33.
2. Furdychko, O. I. (2011), "Issues of land use economics in agriculture and forestry: state, problems, ways to solve them", Ekonomika Ukrainy, vol. 8, S. 67—77.
3. Shershun, M. Kh. and Drebot, O. I. (2011), "Forestry reform in the context of land reform in Ukraine", Ekonomika APK. № 10, pp. 7—13.
4. Voz'nyj, K. Z. (2012), "Confucianism and modern economics: connections, parallels, contradictions", Ekonomika Ukrainy, vol. 1, pp. 7—19.
5. Furdychko, O. I. and Lavrov, V. V. (2009), Lisova haluz' Ukrainy v konteksti zbalansovanoho rozvytku: teoretyko-metodolohichni, normatyvno-pravovi ta orhanizatsijni aspekty [Forest industry of Ukraine in the context of sustainable development: theoretical and methodological, regulatory and organizational aspects], Osnova, Kyiv, Ukraine.
6. (2013), Formuvannia modeli upravlinnia pryrodnymy resursamy v rynkovykh umovakh hospodariuvannia [Formation of a model of natural resources management in market conditions], DU IEPSR NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Syniakevych, I. M. (2011), Ekolohichna polityka: stratehiia podolannia hlobal'nykh ekolohichnykh zahroz [Environmental policy: a strategy for overcoming global environmental threats], ZUKTs, L'viv, Ukraine.
8. osvitoria.media (2020), "What should be the education of the future? The Club of Rome has released a new report!", available at: https://osvitoria.media/news/yakoyu-maye-buty-osvita-majbutnogo-rymskyj-klub-vypustyv-novu-dopovid/ (Accessed 25 July 2020).
9. Berdyshev, H. D. Halenko, O. N. and Mel'nychenko, V. A. (2008), "The global environmental crisis", Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediial'nosti, vol. 2, pp. 96—102.
10. Pisarenko, A. I. and Strahov, V. V. (2009), "Innovative forestry and knowledge management", Lesnoe hozjajstvo, vol. 2, pp. 2—3.
11. Veblen, T. (1984), Teorija prazdnogo klassa [Leisure class theory], Progress, Moscow, Russia.
12. Kaletnik, H. Kozlovs'kyj, S. and Kozlovs'ka, V. (2012), "Economic stability as a factor of security and development of the state", Ekonomika Ukrainy, vol. 7, pp. 16—25.
13. Fukujama, F. (2004), Doverie: social'nye dobrodeteli i put' k procvetaniju [Trust: social virtues and the path to prosperity], AST, Moscow, Russia.
14. Burkyns'kyj, B. V. Martiienko, A. I. and Khumarova, N. I. (2017), "Institutional measures to improve the ownership of recreational and tourist resources in Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 2, pp. 61—73.

№ 16 2020, стор. 15 - 23

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 935

Відомості про авторів

М. В. Щурик

д. е. н., професор, Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ

M. Shchuryk

Doctor of Economic Sciences, Professor, King Danylo University, Ivano-Frankivsk

ORCID:

0000-0001-9009-9136


З. В. Осипенко

старший викладач кафедри фінансів і обліку, Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ

Z. Osypenko

Senior Lecturer, Department of Finance and Accounting, King Danylo University, Ivano-Frankivsk

ORCID:

0000-0003-2456-2940

Як цитувати статтю

Щурик М. В., Осипенко З. В. Лісогосподарські ресурси: пріоритети використання й розвитку. Агросвіт. 2020. № 16. С. 15–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.15

Shchuryk, M. and Osypenko, Z. (2020), “Forest resources: priorities for use and development”, Agrosvit, vol. 16, pp. 15–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.