EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, К. В. Ткаченко, Д. М. Микитюк, А. В. Семисал

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.9

УДК: 005.92:004.63:631.11

І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, К. В. Ткаченко, Д. М. Микитюк, А. В. Семисал

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У нинішніх умовах, коли спостерігається швидка зміна зовнішнього середовища функціонування сільськогосподарських підприємств, важливим фактором підвищення їх конкурентоспроможності стає оптимізація бізнес-процесів. Своєчасне підвищення продуктивності і скорочення витрат виступають фактором виживання господарств корпоративного сектору аграрної економіки в цих умовах. Вирішення цього питання лежить, зокрема, в площині впровадження інформаційних технологій у виробництво сільськогосподарської продукцїї.
Процес цифровізації приховує в собі величезний потенціал стрімкого розвитку аграрного сектору України, завдяки точності наданих даних, автоматизації і новим можливостям управління технологічними процесами.
Упродовж тривалого часу сільське господарство було не привабливим для інвесторів. Причинами цієї ситуації можна назвати тривалий виробничий цикл, до того ж схильний до природних ризиків що призводить до значних втрат сільськогосподарської продукції при вирощуванні, збиранні та зберіганні. На нашу думку, одним із визначальних факторів є неможливість автоматизації біологічних процесів, а також передумов до зростання продуктивності праці і низька ефективність впроваджуваних інновацій.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства; виробництво; цифрові технології; продуктивність; конкуренція.

Література

1. Клочан В.В. Система інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери. Миколаїв: МДАУ, 2012. 371 с.
2. Кропивко М.Ф. Стратегічні напрями реформування управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій. Київ: ННЦ ІАЕ, 2012. 82 с.
3. Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105—112.
4. Данніков О.В., Січкаренко К.О. Концептуальні засади цифровізації економіки України // Інфраструктура ринку, 2018. Вип. 17. С. 73—79.
5. Веретюк С.М., Пілінський В.В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. 2016. № 2. С. 51—58.
6. Руденко М.В. Проблеми та перспективи використання Інтернет-технологій у сільсько-господарських підприємствах. Економіка АПК. 2019. № 10. С.12—20.
7. Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. К., 2018. 252 с.
8. Кривда Е.В., Крючковская А.В. Применение информационных технологий в отрасли сельского хозяйства. Сучасні проблеми економіки та підприємництва. 2017. Вип. 19. С. 35—41.

I. Svynous, A. Gavryk, K. Tkachenko, D. Mykytyuk, A. Semysal

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

It is established that in the current conditions, characterized by rapid changes in the external environment, an important factor in increasing the competitiveness of agribusiness is the optimization of business processes. Timely increase in productivity and reduction of costs are a factor in the survival of agricultural enterprises in these conditions. The solution to this issue lies, in particular, in the implementation of information technology in agricultural production.
In our opinion, digital agriculture is the use of new technologies integrated into a single system, which allows businesses in the field of agribusiness and other stakeholders to improve its quality while increasing agricultural production.
To date, the development of digital technologies in the agricultural sector of Ukraine is characterized by its heterogeneity, but many agricultural producers have already taken the first steps. It is very important to build the right sequence of changes. Businesses that have long increased the efficiency of production through digitalization will continue on their way and move on to the use of robotic technology in precision farming, logistics and finance.
The penetration of digital technologies in the industry has not yet become large-scale. On the one hand, agricultural enterprises, especially small ones, do not want to take risks by introducing innovative products in production, fearing that equipment and software will not pay off. A large number of solutions require significant investment, and in addition to the purchase and installation may incur expensive maintenance costs.
It is established that the need for digitalization of the agricultural sector of Ukraine is largely due to the multiplicity of factors that determine the results of the production process; the number and territorial dispersion of economic entities; intensive and multilateral intersectoral ties in the process of production and distribution of agricultural products.
To improve the situation, it is necessary to stimulate the training of specialists in digital technologies, intensify research activities on this issue, compile a list of agricultural producers with resource opportunities and prospects for digital agrotechnology, with the definition of pilot farms and further dissemination of experience.

Keywords: agricultural enterprises; production; digital technologies; productivity; competition.

References

1. Klochan, V.V. (2012), Systema informatsijno-konsul'tatsijnoho zabezpechennia ahrarnoi sfery [The system of information and consulting support of the agricultural sector], MDAU, Mykolaiv, Ukraine.
2. Kropyvko, M.F. (2012), Stratehichni napriamy reformuvannia upravlinnia kompleksnym rozvytkom ahropromyslovoho vyrobnytstva i sil's'kykh terytorij [Strategic directions of reforming the management of integrated development of agro-industrial production and rural areas], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
3. Koliadenko, S.V. (2016), "Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world", Ekonomika. Finansy. Menedzhment, vol. 6, pp. 106—107.
4. Dannikov, O.V. and Sichkarenko, K.O. (2018), "Conceptual principles of digitalization of Ukraine's economy", Infrastruktura rynku, vol. 17, pp. 73—79.
5. Veretiuk, S.M. and Pilins'kyj, V.V. (2016), "Defining priority areas for the development of the digital economy in Ukraine", Naukovi zapysky Ukrains'koho naukovo-doslidnoho instytutu zv'iazku, vol. 2, pp. 51—58.
6. Rudenko, M.V. (2019), "Problems and prospects of using Internet technologies in agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 12—20.
7. Liashenko, V.I. and Vyshnevs'kyj, O.S. (2018), Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy iak mozhlyvist' proryvnoho rozvytku [Digital modernization of Ukraine's economy as an opportunity for breakthrough development], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti., Kyiv, Ukraine.
8. Kryvda, E.V. and Kriuchkovskaia, A.V. (2017), "Application of information technologies in the agricultural sector", Suchasni problemy ekonomiky ta pidpryiemnytstva, vol. 19, pp. 35—41.

№ 16 2020, стор. 9 - 14

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 992

Відомості про авторів

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian University

ORCID:

0000-0002-0346-1596


О. Ю. Гаврик

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Gavryk

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

ORCID:

0000-0001-9816-0253


К. В. Ткаченко

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

K. Tkachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

ORCID:

0000-0002-0369-3100


Д. М. Микитюк

к. с.-г. н., доцент, НДІ "Украгропромпродуктивність"

D. Mykytyuk

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Scientific Research Institute Ukragropromproduktyvnist

ORCID:

0000-0003-3466-9717


А. В. Семисал

НДІ "Украгропромпродуктивність"

A. Semysal

Research Officer, Scientific Research Institute Ukragropromproduktyvnist

ORCID:

0000-0002-5918-4233

Як цитувати статтю

Свиноус І. В., Гаврик О. Ю., Ткаченко К. В., Микитюк Д. М., Семисал А. В. Організаційно-економічні засади використання цифрових технологій у діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2020. № 16. С. 9–14. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.9

Svynous, I., Gavryk, A., Tkachenko, K., Mykytyuk, D. and Semysal, A. (2020), “Organizational and economic principles of using digital technologies in the activities of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 16, pp. 9–14. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.