EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ БІЗНЕС-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Л. М. Сатир, В. М. Кепко, Л. І. Стаднік, А. О. Шевченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.3

УДК: 339.166.8

Л. М. Сатир, В. М. Кепко, Л. І. Стаднік, А. О. Шевченко

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ БІЗНЕС-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Анотація

Важливим чинником формування конкурентоспроможної національної економіки в умовах ринкових трансформацій є наявність ефективно діючої сучасної ринкової інфраструктури. Одним із ключових сегментів ринкової інфраструктури є торговельне підприємство. Розвиток ринкової інфраструктури та сфери торгівлі можливий лише на засадах комерціалізації діяльності.
У статті визначено ключові основи формування та реалізації комерційної діяльності у системі бізнес-аналітичного забезпечення розвитку ринкової інфраструктури та економіки торгівлі. Проведено аналіз комерційної діяльності торговельних підприємств. Визначено роль комерції у системі ринкових відносин. Встановлено мету комерційної діяльності та головні принципи комерції. Окреслено роль та значення бізнес-аналітики в комерційній діяльності торговельних підприємств. Визначено критеріальні показники комерційної діяльність у системі економіки торгівлі. Встановлено ключові напрями комерційної діяльності у системі бізнес-аналітичного забезпечення розвитку ринкової інфраструктури.
У ході дослідження зазначено, що ринкове середовище сприяє ефективному функціонуванню та розвитку суб'єктів господарювання у межах національної економіки. З'ясовано, що розвиток ринкової інфраструктури та сфери торгівлі можливий лише на засадах комерціалізації діяльності. За рахунок формування комерційних зв'язків торговельних підприємств із елементами інфраструктури ринку задовольняються потреби споживачів у товарах та послугах. Стабільність комерційних зв'язків торговельних підприємств з елементами інфраструктури ринку залежить від системного використання елементів бізнес-аналітичного забезпечення економічної діяльності.
Резюмовано, що формування та реалізація комерційної діяльності на основі використання показників бізнес-аналітики сприятиме розвитку торговельних підприємств як елементів ринкової інфраструктури та забезпечуватиме економічну стабільність у системі торговельних відносин.

Ключові слова: аналітичне забезпечення; бізнес; економіка торгівлі; ринкова інфраструктура; комерційна діяльність; оптова та роздрібна торгівля.

Література

1. Маслак В.О. Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва: теоретичні та прикладні засади: монографія. Інститут регіональних досліджень НАН України. Львів, 2010. 204 с.
2. Безпарточний М.Г. Вплив інфраструктури ринку на діяльність торговельних підприємств. Інноваційна економіка. 2014. № 5 (54), С. 212—216.
3. Микитюк М., Косован Х. Роль комерційної роботи в діяльності торговельних підприємств: матеріали Всеукраїнської студентської інтернет-конференції "Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності", 14—15 грудня 2010 р., Чернівці, ЧТЕІ КНТЕУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://conf-cv.at.ua/forum/40-236-1 (дата звернення: 10.08.2020).
4. Сінгаєвський І.О., Розумей С.Б., Гаврилова Т.В., Скригун Н.П. Комерційна діяльність. Київ: НУХТ, 2009. 101 с.
5. Криковцева Н.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г., Авдєєнко Л.Л., Дяченко Г.А., Курська Л.С., Сахарова О.Н. Комерційна діяльність. К.: Центр учбової літератури, 2007. 296 c.
6. Карнаушенко А.С. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку роздрібного товарообороту в Україні. Ефективна економіка. № 1. 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/1_2019/53.pdf (дата звернення: 08.08.2020).
7. Данило С.І. Формування інституційно-економічного механізму регулювання розвитку роздрібної торгівлі на регіональному рівні: автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.05. ДВНЗ "Ужгородський Національний Університет", Ужгород, 2017. 23 с.

L. Satyr, V. Kepko, L. Stadnik, A. Shevchenko

COMMERCIAL ACTIVITY IN THE SYSTEM OF BUSINESS ANALYTICAL SUPPORT OF MARKET INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OK THE BASIS OF WHOLESALE AND RETAIL TRADING

Summary

An important factor in the formation of a competitive national economy in the context of market transformations is the availability of an effective modern market infrastructure. One of the key segments of the market infrastructure is a trading company. The development of market infrastructure and trade is possible only on the basis of commercialization.
The article identifies the key foundations of the formation and implementation of commercial activities in the system of business analytical support for the development of market infrastructure and trade economy. The analysis of commercial activity of trade enterprises has been carried out. The role of commerce in the system of market relations is determined. The purpose of commercial activity and the main principles of commerce are established. It is stated that the main task of the market infrastructure is to ensure the full functioning of market mechanisms through the uninterrupted implementation of economic relations and interaction of economic entities. Execution of this task is possible based on the use of elements of business-analytical support system in the activities of commercial enterprises. The role and importance of business intelligence in the commercial activities of commercial enterprises have been outlined. Criteria indicators of commercial activity in the system of trade economy have been determined. The key directions of commercial activity in the system of business analytical support of market infrastructure development are established.
During the study it has been pointed out that the market environment contributes to the effective functioning and development of economic entities within the national economy. It was found that the development of market infrastructure and trade is possible only on the basis of commercialization. Due to the formation of commercial relations of trade enterprises with the elements of market infrastructure, the requirements of consumers in goods and services are met. The stability of commercial relations of trade enterprises with the elements of market infrastructure depends on the systematic use of elements of business analytical support of economic activity.
It is summarized that the formation and implementation of commercial activities based on the use of business intelligence indicators will promote the development of commercial enterprises as the elements of market infrastructure and ensure economic stability in the system of trade relations.

Keywords: analytical support; business; trade economy; market infrastructure; commercial activity; wholesale and retail trading.

References

1. Maslak, V.O. (2010), Rynkova infrastruktura ta yii vplyv na ekonomichne zrostannia vyrobnytstva: teoretychni ta prykladni zasady [Market infrastructure and its impact on economic growth of production: theoretical and applied principles], Instytut rehionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy, Lviv.
2. Bezpartochnyi, M.H. (2014), "The impact of market infrastructure on the activities of commercial enterprises", Innovatsiina ekonomika, vol. 5 (54), рр. 212—216.
3. Mykytiuk, M. and Kosovan, Kh. (2010), "The role of commercial work in the activities of commercial enterprises", Materialy Vseukrainskoi studentskoi internet-konferentsii [Conference Proceedings of the Ukrainian Internet student conference: Management and marketing as factors of business development], [Online], available at: https://conf-cv.at.ua/forum/40-236-1 (Accessed 410Aug 2020).
4. Sinhaievskyi, I.O. Rozumei, S.B. Havrylova, T.V. and Skryhun, N.P. (2009), Komertsiina diialnist [Commercial activity], NUKhT, Kyiv, Ukraine.
5. Krykovtseva, N.O. Kazakova, O.B. Sarkisian, L.H. Avdieienko, L.L. Diachenko, H.A. Kurska, L.S. and Sakharova, O.N. (2007), Komertsiina diialnist [Commercial activity], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
6. Karnaushenko, A.S. (2019), "Analysis of the current state and prospects for the development of retail trade in Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/53.pdf (Accessed 10 Aug 2020).
7. Danylo, S.I. (2017), "Formation of the institutional and economic mechanism of regulation of development of retail trade at the regional level", Ph.D. Thesis, Global economy, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine.

№ 16 2020, стор. 3 - 8

Дата публікації: 2020-09-04

Кількість переглядів: 1619

Відомості про авторів

Л. М. Сатир

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Satyr

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian Universit

ORCID:

0000-0003-0040-6863


В. М. Кепко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

V. Kepko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6432-7211


Л. І. Стаднік

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Stadnik

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-9657-2350


А. О. Шевченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

A. Shevchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000— 0003-4615-6433

Як цитувати статтю

Сатир Л. М., Кепко В. М., Стаднік Л. І., Шевченко А. О. Комерційна діяльність у системі бізнес-аналітичного забезпечення розвитку ринкової інфраструктури на основі здійснення оптової та роздрібної торгівлі. Агросвіт. 2020. № 16. С. 3–8. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.3

Satyr, L., Kepko, V., Stadnik, L. and Shevchenko, A. (2020), “Commercial activity in the system of business analytical support of market infrastructure development ok the basis of wholesale and retail trading”, Agrosvit, vol. 16, pp. 3–8. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.16.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.