EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. С. Лесюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.74

УДК: 631.173

В. С. Лесюк

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджується питання ефективності використання машино-тракторного парку аграрних підприємств. Розроблено комплексну методику оцінки ефективності використання машино-тракторного парку аграрних підприємств. Однією з особливостей сільськогосподарського виробництва є високий рівень механізації, який відіграє значну роль у виробничій діяльності аграрних підприємств. Встановлено, що одним із головних чинників підвищення ефективності використання сільськогосподарської техніки є науково обгрунтований процес формування машино-тракторного парку в результаті оптимізації його структури. Визначено, що для підвищення рівня управління доцільно регулярно досліджувати ефективність використання машино-тракторного парку. Впровадження нових технологій на основі результатів проведеного дослідження забезпечить ефективне використання машино-тракторного парку аграрних підприємств. Ефективність використання машинно-тракторного парку слід розглядати у поєднанні, залежно від типу сільськогосподарської техніки на балансі аграрних підприємств. Серед видів сільськогосподарської техніки можна окремо виділити показники ефективності використання тракторів, комбайнів та вантажних автомобілів. Тільки при ефективному функціонуванні сільськогосподарського виробництва можлива висока конкурентоспроможність підприємств на основі механізації та автоматизації за рахунок використання високопродуктивного обладнання, а також якісного обслуговування та ремонту.

Ключові слова: машинно-тракторний парк; управління; механізація; сільськогосподарська техніка; аграрні підприємства.

Література

1. Болтянська Н.І., Болтянський О.В. Аналіз шляхів підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2014. Вип. 14. Т. 3. С. 204—209.
2. Добіжа Н. В. Удосконалення ефективності використання сільськогосподарської техніки. Агросвіт. 2013. № 8. С. 19—21.
3. Непочатенко А.В. Оцінка ефективності використання машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств та напрямки її вдосконалення. Економіка та управління АПК. 2014. № 2. С. 90—97.
4. Сатир Л.М., Скоцик В.Є. Теоретичні аспекти підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку в сільськогосподарських підприємствах. Економіка та управління АПК. 2015. № 2. С. 14—20.
5. Губін В.В. Інформаційне забезпечення управління формуванням машинно-тракторного парку господарюючих суб'єктів аграрної сфери. Економічний аналіз. 2014. Т. 18 (3). С. 10—15.
6. Пивовар П.В. Переваги та недоліки методичних підходів до формування МТП сільськогосподарських підприємств. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2014. № 1—2 (2). С. 13—23.
7. Калініченко О.В., Плотник О.Д. Економіка підприємства. Практикум: навч. посіб. Київ: Кондор, 2012. 600 с.
8. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. 2-ге вид., доп. і перероблене. Київ: КНЕУ, 2002. 624 с.

V. Lesyuk

MANAGEMENT OF THE EFFICIENCY OF USING THE MACHINE AND TRACTOR FLEET OF AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

The article examines the management of the efficiency of using the machine and tractor fleet of agrarian enterprises. A comprehensive methodology for assessing the efficiency of using the machine and tractor fleet of agrarian enterprises has been developed. One of the features of agricultural production is a high mechanization level, which plays a significant role in the production activities of agrarian enterprises. It has been established that one of the main factors in increasing the efficiency of the use of agricultural machinery is the scientifically grounded process of forming the machine and tractor fleet as a result of optimizing its structure. It has been determined that it is advisable to regularly study the efficiency of using the machine and tractor fleet to improve the level of management. The introduction of new technologies based on this study's results will ensure the effective use of the machine and tractor fleet of agrarian enterprises. The efficiency of using the machine and tractor fleet should be considered in combination, depending on the type of agricultural machinery on the balance sheet of agrarian enterprises. Among the types of agricultural machinery, we can separately single out the indicators of the efficiency of using tractors, combines, and trucks. Management of the machine and tractor fleet of agrarian enterprises requires the implementation of its main functions: planning, organization, motivation, and control. The management should pay attention to the formation of labor collectives based on an analysis of the results of their activities, including assessing the effectiveness of the use of the machine and tractor fleet and the provision of workers with the necessary agricultural machinery and equipment. The efficiency of using the machine and tractor fleet is characterized by its ability to ensure an increase in labor productivity in agriculture. Only with the efficient functioning of agricultural production is it possible to have high competitiveness of enterprises based on mechanization and automation through the use of high-performance equipment, as well as high-quality maintenance and repair.

Keywords: machine and tractor fleet; management; mechanization; agricultural machinery; agrarian enterprises.

References

1. Boltyanskaya, N. I. and Boltyanskiy, O. V. (2014), "Ways to improve the efficiency of tractor-and-implement fleet usage", Scientific bulletin of the Tavria State Agrotechnological University, vol. 14, no. 3, pp. 204 — 209.
2. Dobizha, N. V. (2013), "Improving efficiency using agricultural machinery", Agrosvit, vol. 8, pp. 19—21.
3. Nepochatenko, A. V. (2014), "Estimation of efficiency of use of machine and tractor fleet of agricultural enterprises and directions of its improvement", AIC Economics and Management, vol. 2, pp. 90—97.
4. Satyr, L. M. and Skotsyk, V. Ye. (2015), "Theoretical aspects of efficiency of machines and tractors in agricultural enterprises", AIC Economics and Management, vol. 2, pp. 14—20.
5. Gubin, V. V. (2014), "Information software of formation of machine and tractor fleet management of business entities of agrarian sphere", Ekonomichnyy analiz, vol. 18 (3), pp. 10—15.
6. Pyvovar, P. V. (2014), "Advantages and disadvantages of methodological approaches to the formation of machine and tractor fleet of agricultural enterprises", Bulletin of Zhytomyr National Agroecological University, no. 1—2 (2), pp. 13—23.
7. Kalinichenko, O. V. and Plotnyk, O. D. (2012), Ekonomika pidpryiemstva. Praktykum [Business Economics. Workshop], Kondor, Kyiv, Ukraine.
8. Andrijchuk, V. H. (2002), Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv [Economics of agricultural enterprises], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 15 2020, стор. 74 - 80

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 525

Відомості про авторів

В. С. Лесюк

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Полтавська державна аграрна академія

V. Lesyuk

Graduate student, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0002-8370-6513

Як цитувати статтю

Лесюк В. С. Управління ефективністю використання машинно-тракторного парку аграрних підприємств. Агросвіт. 2020. № 15. С. 74–80. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.74

Lesyuk, V. (2020), “Management of the efficiency of using the machine and tractor fleet of agrarian enterprises”, Agrosvit, vol. 15, pp. 74–80. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.