EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
А. С. Лесюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.67

УДК: 336.67

А. С. Лесюк

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто сутність категорій "дохід", "витрати", "прибуток", "збиток" та "фінансові результати".
Запропоновано класифікацію впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на фінансові результати діяльності підприємств в Україні. Вплив чинників відрізняється (посилюються або послаблюється) залежно від галузей національної економіки України, регіону, фінансово-господарської діяльності підприємств та форми власності.
Розглянуто порядок визначення фінансового результату від фінансово-господарської діяльності підприємства. Складається з двох етапів: 1) визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності, 2) визначення фінансової та інвестиційної діяльності.
Здійснено оцінку фінансових результатів діяльності підприємств України за видами економічної діяльності. Спостерігається тенденція до покращення фінансових результатів підприємств у більшості галузях національної економіки України. Більшість видів економічної діяльності в Україні є прибутковими у 2018 році.

Ключові слова: доходи; витрати; прибуток; збиток; фінансові результати.

Література

1. Власова Н.О., Мелушова І.Ю. Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі: монографія. Х.: ХДУХТ, 2008. 259 с.
2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.06.2020).
3. Дробишева О.О., Рижков А. Управління фінансовими результатами діяльності промислового підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2013. Випуск 5. С. 188—196.
4. Калініченко О.В., Плотник О.Д. Економіка підприємства. Практикум: навчальний посібник. К.: Кондор, 2012. 600 с.
5. Лесюк А.С. Комплексна оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств в Україні. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2017. Ч. 2. С. 89—91.
6. Лесюк А.С. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств України. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки", Львів, 18—19 травня 2017 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. С. 261—262.
7. Литвин Б.М., Стельмах М.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. К.: "Хай Тек Прес", 2008. 336 с.
8. Лучко М.Р., Жукевич С.М., Фаріон А.І. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ. 2016 304 с.
9. Томілін О.О. Фінансовий стан підприємства і його стабільність. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск № 241: V т. Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. C. 1150—1157. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1575 (дата звернення: 29.06.2020).
10. Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Полтава: ПДАА, 2016. 430 с.
11. Subramanyam K. R. dan Wild J. J. Harsey (2010), Analisis Laporan Keuangan (Financial Statement Analysis). Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

A. Lesyuk

ASSESSMENT OF FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

The article considers the essence of the categories "income", "expenses", "profit", "loss" and "financial results". Assessment of income, expenses and financial results is one of the areas of analysis of the efficiency of the enterprise. It has been established that in the scientific literature there is no single point of view on certain theoretical issues of financial results, as well as the identification of factors affecting the functioning of enterprises in Ukraine.
The author's definition of the category "financial results" is given, which should be understood as an increase in profit (loss) and the level of profitability (loss-making) of the enterprise from financial and economic activities for the reporting period.
A classification of the influence of external and internal factors on the financial results of enterprises in Ukraine is proposed. Which have a negative impact on the results of the financial and economic activities of the enterprise. External factors have a direct or indirect effect on the financial results of the enterprise. Internal factors directly affect the economic and financial activities of the enterprise. The influence of factors differs (increases or decreases) depending on the sectors of the economy of Ukraine, the region, the financial and economic activities of enterprises and the form of ownership.
The procedure for determining the financial result from the financial and economic activities of the enterprise is considered. Which is carried out in order to obtain an assessment of the current state of financial and economic and future (forecasting) of the enterprise. It consists of two stages: 1) determination of profit (loss) from operating activities, 2) determination of financial and investment activities.
Assessed the financial results of the enterprises of Ukraine by type of economic activity. There is a tendency to improve the financial results of enterprises in most sectors of the national economy. It is established that most types of economic activity in Ukraine are profitable in 2018. The vast majority of small and medium enterprises are at risk of bankruptcy in Ukraine. The role of microenterprises is decreasing.

Keywords: income; expenses; profit; loss; financial results.

References

1. Vlasova, N. O. and Melushova, I. Yu. (2008), Efektyvnist' formuvannia finansovykh rezul'tativ pidpryiemstv rozdribnoi torhivli: monohrafiia [The effectiveness of the formation of financial results of retail enterprises: monograph], KhDUKhT, Kharkiv, Ukraine.
2. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 25.06.2020).
3. Drobysheva, O. O. and Ryzhkov, A. (2013), "Management of financial results of the industrial enterprise", Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 5, рр. 188—196.
4. Kalinichenko, O. V. and Plotnyk, O. D. (2012), Ekonomika pidpryiemstva. Praktykum: navchal'nyj posibnyk [Enterprise economy. Practicum: tutorial], Kondor, Kyiv, Ukraine.
5. Lesiuk, A. S. (2017), "Comprehensive assessment of the financial condition of agricultural enterprises in Ukraine", Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the International Scientific-Practical Conference], Informatsiini tekhnolohii v kulturi, mystetstvi, osviti, nautsi, ekonomitsi ta biznesi [Information technology in culture, art, education, science, economics and business], M-vo osvity i nauky Ukrainy; M-vo kultury Ukrainy; Kyiv. nats. un-t kultury i mystetstv. Vydavnychyi tsentr KNUKiM, Kyiv, Ukraine, vol. 2, рр. 89—91.
6. Lesiuk, A. S. (2017), "Evaluation of the effectiveness of the use of financial resources of agricultural enterprises in Ukraine", Materialy ІV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Problemy formuvannia ta rozvytku innovatsijnoi infrastruktury: vyklyky postindustrial'noi ekonomiky [Materials of the ІV International Scientific-Practical Conference. Problems of Formation and Development of Innovation Infrastructure: Challenges of the Post-Industrial Economy], Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, L'viv, Ukraine, 18 — 19 may, рр. 261—262.
7. Lytvyn, B. M. and Stelmakh, M. V. (2008), Finansovyi analiz: navch. posib. [Financial analysis: a textbook], Khai Tek Pres, Kyiv, Ukraine.
8. Luchko, M. R. Zhukevych, S. M. and Farion, A. I. (2016), Finansovyj analiz: navchal'nyj posibnyk [Financial analysis: tutorial], TNEU, Ternopil', Ukraine.
9. Tomilin, O. O. (2008), "The financial condition of the enterprise and its stability", Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: Zbirnyk naukovykh prats Vol. 241, рр. 1150—1157, available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1575 [in Ukrainian] (accessed 29 June 2020).
10. Tiutiunnyk, Yu. M. Dorohan'-Pysarenko, L. O. and Tiutiunnyk, S. V. (2016), Finansovyj analiz: navchal'nyj posibnyk [Financial analysis: tutorial], TNEU, Ternopil', Ukraine.
11. Subramanyam, K. R. dan Wild, J. J. Harsey (2010), "Analisis Laporan Keuangan (Financial Statement Analysis)", Jakarta: Salemba Empat, Edisi 10.

№ 15 2020, стор. 67 - 73

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 2067

Відомості про авторів

А. С. Лесюк

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії,Полтавська державна аграрна академія

A. Lesyuk

Сandidate for a degree, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0002-9160-5894

Як цитувати статтю

Лесюк А. С. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємств в Україні. Агросвіт. 2020. № 15. С. 67–73. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.67

Lesyuk, A. (2020), “Assessment of financial results of enterprises in Ukraine”, Agrosvit, vol. 15, pp. 67–73. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.