EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОРТ — НАЙРЕЗУЛЬТАТИВНІШИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ
В. Ю. Кузіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.60

УДК: 633.16: 663.42

В. Ю. Кузіна

СОРТ — НАЙРЕЗУЛЬТАТИВНІШИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ

Анотація

У статті визначено роль сортових ресурсів як узагальнюючих показників ефективності виробництва ячменю, зростання врожайності та його якості. Досліджено проблеми формування сировинної бази солодового виробництва пивоварної галузі України та сучасний стан її розвитку. Узагальнено досвід управління пивоварною якістю ячменю за допомогою впровадження спеціальних агропрограм світовими солодовими корпораціями. Проведено порівняльний аналіз результатів тестування агрономічної цінності та пивоварної якості нових сортів ячменю вітчизняної та зарубіжної селекції. Вивчено структурні зміни в Державному реєстрі сортів рослин, придатних до поширення в Україні та запропоновано до широкого використання агропідприємствами перелік сортів, які за результатами перевірки на адаптованість до місцевих умов здатні максимально реалізувати генетично обумовлені потенціал продуктивності та пивоварної якості зерна, забезпечити гарантовані ринок збуту і прибутковість.

Ключові слова: сорт; потенціал; врожайність; якість; солод; Malteurop; Soufflet.

Література

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Огляд ринку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.agrochart.com/ru 1]
3. Украинский солод. Международный аналитический журнал Пивное дело. 2013. №1. URL: https://www.pivnoe-delo.info/ukrainskiy-rynok-soloda/
4. Офіційний сайт Приватного акціонерного товариства "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrpivo.com/
5. Гораш О.С., Загородний В.М., Проблеми селекції сортів пивоварного ячменю, 2008. ISSN 0582-5075. Селекція і насінництво. 2008. Вип. 96. С. 129—136.
6. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні станом на 18 грудня 2019 року. — Режим доступу: https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin
7. Гончаров С.В., Мордовин А.Н. Пивоваренный ячмень: европейские селекционные программы. 2014-01-13. URL: https://barley-malt.ru/?p=7646
8. Сташейко В.І., Шмаглій О.Б. Розвиток сировинної бази пивоваріння в Україні. Економіка АПК. 2013. № 9. С. 25—31.
9. Козаченко М., Васько Н. Підвищення якості зерна пивоварного ячменю // Пропозиція — Головний журнал з питань агробізнесу — 2010. — № 1284.
10. Шмаглій О.Б. Пивоварний ячмінь — солод — пиво — тенденції розвитку в Україні та світі / О.Б. Шмаглій // Продовольчі ресурси. Серія: Економічні науки. — 2014. — № 3. — С. 84—99.

V. Kuzina

VARIETY IS THE MOST EFFECTIVE MEANS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF BREWERY BARLEY PRODUCTION

Summary

The relevance and practical significance of the research of efficient production of malting barley is marked by the requirements to world standards of malt production of the brewing industry and the lack of systematic research on the functioning of related industries.
The cultivation of malting barley, as a direction of production activity in the modern sense of quality requirements, was formed as an integral part of the systematic renewal of the malt industry in Ukraine only at the beginning of the new century.
This work shows the state of barley production and the place of Ukraine in the world grain market.
We analyzed yield and quality indicators and determined the production potential of malting barley in Ukraine.
Therefore, we investigated the problems of formation of raw material base of malt production of the brewing industry in Ukraine, ways of its radical modernization and the current state of its development.
This research summarizes the experience of barley brewing quality management through the introduction of special agricultural programs by world malt corporations. And we identified the factors of increasing the yield and quality of barley and paid special attention to the role of varietal resources as generalizing indicators of its production efficiency.
In addition, we studied structural changes in the State register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine and proposed a list of varieties most adapted to local conditions for widespread use by agricultural enterprises.These varieties are able to maximize the genetically determined potential of productivity and brewing quality of grain and provide a guaranteed market and profitability.
We also undertook a comparative analysis of the results of testing the agronomic value and malting quality of new barley varieties of domestic and foreign selection.
Finally, we provided recommendations for varietal replacement and varietal renewal in the production of malting barley, where the genetic varietal purity of the crop is a crucial requirement of the malt producer's specification.
The results of the study are of practical importance for determining the direction of production activities and increase the efficiency of barley production through targeted brewing.

Keywords: variety; potential; yield; quality; malt; Malteurop; Soufflet.

References

1. State Statistics Committee of Ukraine (2020), Statistical information, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 July 2020).
2. AgroChart (2020), "Market Review", available at: https://www.agrochart.com (Accessed 20 July 2020).
3. Pivnoe delo (2013), "Ukrainian malt", Mezhdunarodnyj analiticheskij zhurnal Pivnoe delo, vol. 1, available at: https://www.pivnoe-delo.info/ukrainskiy-rynok-soloda/ (Accessed 20 July 2020).
4. Ukrainian industry company for the production of beer, soft drinks and mineral waters JSC Ukrpivo (2020), available at: http://www.ukrpivo.com/ (Accessed 20 July 2020).
5. Horash, O.S. and Zahorodnyj, V.M. (2008), "Problems of selection of brewing barley varieties", Selektsiia i nasinnytstvo, vol. 96, pp. 129—136.
6. Ukrainian Institute For Plant Variety Examination (2019), "State Register of Plant Varieties Suitable for Distribution in Ukraine", available at: https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin (Accessed 20 July 2020).
7. Honcharov, S.V. and Mordovyn, A.N. (2014), "Malting barley: European breeding programs", available at: https://barley-malt.ru/?p=7646 (Accessed 20 July 2020).
8. Stashejko, V.I. and Shmahlij, O.B. (2013), "Development of raw material base of brewing in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 25—31.
9. Kozachenko, M. and Vas'ko, N. (2010), "Improving the quality of malting barley grain", Propozytsiia — Holovnyj zhurnal z pytan' ahrobiznesu, vol. 1284.
10. Shmahlij, O.B. (2014), "Brewing barley - malt — beer — development trends in Ukraine and the world", Prodovol'chi resursy. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 84—99.

№ 15 2020, стор. 60 - 66

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 340

Відомості про авторів

В. Ю. Кузіна

аспірант кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва,Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна

V. Kuzina

Postgraduate student of the Department of Marketing, Entrepreneurship and Production Organization,Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6944-9194

Як цитувати статтю

Кузіна В. Ю. Сорт — найрезультативніший засіб підвищення ефективності виробництва пивоварного ячменю. Агросвіт. 2020. № 15. С. 60–66. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.60

Kuzina, V. (2020), “Variety is the most effective means to increase the efficiency of brewery barley production”, Agrosvit, vol. 15, pp. 60–66. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.