EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ЧЕРЕЗ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
І. В. Первуляк, Є. В. Скляр

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.54

УДК: 336.6

І. В. Первуляк, Є. В. Скляр

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ЧЕРЕЗ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Анотація

Розглянуто сутність фінансового результату його основні елементи, методики, а також його зміна через управління витратами. Запропоновано алгоритм формування системи управління витратами підприємств шляхом побудови її рекомендованої структури. Досліджено підходи щодо формування ефективної системи управління витратами підприємства, інструментів, їх мети, складових організації і прийняття рішень для забезпечення привабливості підприємницьких структур в умовах сталого розвитку. Визначено взаємозв'язок елементів системи управління витратами з функціями та принципами умови застосування системного підходу. Визначено мету, суб'єкт та об'єкт, основні проблеми та завдання системи управління витратами. Охарактеризовано елементи, методи та інструменти реалізації заходів щодо управління витратами для підприємств. Застосовано ряд вимог до формування ефективної системи управління витратами. Сформовано висновки щодо системи управління витратами, які повинні впроваджуватися на комплексній основі, забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених задач.

Ключові слова: фінансовий результат; економічний механізм; витрати; системний підхід; методи системи управління; контроль й регулювання витрат.

Література

1. Балан А.А. Система управління витратами на промисловому підприємстві. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2014. № 3 (13). С. 43—49.
2. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: навч. посібник. Житомир: Рута, 2003. 680 с.
3. Економіка підприємства: Підручник. За ред. С.Ф. Покропивного. К.: КНЕУ. 1999. 545 с.
4. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. К.: Центр учбової літератури, 2009. 728 с.
5. Кузьмін О.Є. Управління витратами на підприємствах: Навч. посібник. О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, У.І. Когут. Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2014. 244 с.
6. Скляр Є.В. Взаємозвязок дебіторської та кредиторської заборгованості контексті фінансової безпеки підприємств харчової промисловості. Держава та регіони. Серія. Економіка та підприємство. 2019. № 2. С. 126—132.
7. Сорока И.Ю. Управление затратами филиала транспортной компании на основе процесноориентированного подхода (Специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хазяйством). Диссертация. Москва. 2014. 165 с.
8. Череп А.В. Управління витратами суб'єктів господарювання: монографія. Ч.1. Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. C. 368.
9. Скляр Є.В., Прядко В.В. Парадигма продовольчої безпеки в контексті інтеграції України до ЄС. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2012. Вип. 4. С. 97—107. URL: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Vchtei_2012_4_18

I. Pervuliak, Ye. Skljar

FEATURES OF FORMATION OF FINANCIAL RESULT THROUGH COST MANAGEMENT

Summary

The essence of the financial result, its main elements, methods, as well as its change through cost management are considered. The algorithm of formation of the system of management of expenses of the enterprises by construction of its recommended structure is offered. Approaches to the formation of an effective cost management system of the enterprise, tools, their purpose, components of the organization and decision-making to ensure the attractiveness of business structures in terms of sustainable development are studied. The relationship of the elements of the cost management system with the functions and principles of the condition of the system approach is determined. The purpose, subject and object, the main problems and tasks of the cost management system are defined. To ensure effective management, it is necessary to organize cost management in various aspects, in particular, by technology (conventional, intensive, etc.), centers of responsibility, types of products, by responsible persons, which allows you to comprehensively analyze the level of costs and determine them compliance with the norms and on this basis to develop its own cost management policy, using effective methods and mechanisms at all levels management. In modern conditions, the process of cost management is determined by the economic and financial independence of enterprises. Economic independence is the ability to choose the organizational form of the enterprise, type of activity, production program, business partners, so it grows significantly responsibility of managers for the decisions made The elements, methods and tools for implementing cost management measures for enterprises are described. A number of requirements have been applied to the formation of an effective cost management system. Conclusions are formed on the cost management system that should be implemented on a comprehensive basis, ensuring the interdependent solution of the tasks. Cost management in the enterprise should not be an end in itself, as it is a necessary condition for achieving the outlined economic result and increase efficiency. Therefore, costs, as one of the key performance indicators of the enterprise, require a detailed study of their management system.

Keywords: financial result; economic mechanism; costs; system approach; management system methods; control and regulation of expenses.

References

1. Balan, A.A. (2014), "Cost management system in an industrial enterprise", Ekonomika: realii chasu. Naukovyj zhurnal, vol. 3 (13), pp. 43—49.
2. Butynets', F.F. (2003), Ekonomichnyj analiz [Economic analysis], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.
3. Pokropyvniy, S.F. (1999), Ekonomika pidpryiemstva [Economics of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Ivanilov, O.S. (2009), Ekonomika pidpryiemstva [Economics of the enterprise], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
5. Kuz'min, O.Ye. Mel'nyk, O.H. Kohut, U.I. (2014), Upravlinnia vytratamy na pidpryiemstvakh [Cost management in enterprises], Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, L'viv, Ukraine.
6. Skliar, Ye.V. (2019), "Relationship between receivables and payables in the context of financial security of food industry enterprises", Derzhava ta rehiony. Seriia. Ekonomika ta pidpryiemstvo, vol. 2, pp. 126—132.
7. Soroka, Y.Yu. (2014), "Cost management of a branch of a transport company based on a process-oriented approach", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Moscow, Russia.
8. Cherep, A.V. (2006), Upravlinnia vytratamy sub'iektiv hospodariuvannia [Cost management of business entities], vol.1, VD "INZhEK", Kharkiv, Ukraine.
9. Skliar, Ye.V. and Priadko, V.V. (2012), "Food security paradigm in the context of Ukraine's integration into the EU", Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 97—107, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2012_4_18 (Accessed 20 July 2020).

№ 15 2020, стор. 54 - 59

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 314

Відомості про авторів

І. В. Первуляк

магістрант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

I. Pervuliak

Master student of the Department of business, trade and stock exchanges, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-7592-6989


Є. В. Скляр

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Ye. Skljar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of business, trade and stock exchanges, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-8194-9001

Як цитувати статтю

Первуляк І. В., Скляр Є. В. Особливості формування фінансового результату через управління витратами. Агросвіт. 2020. № 15. С. 54–59. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.54

Pervuliak, I. and Skljar, Ye. (2020), “Features of formation of financial result through cost management”, Agrosvit, vol. 15, pp. 54–59. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.