EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗІ СТВОРЕННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ
Л. О. Бойко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.41

УДК: 658.589

Л. О. Бойко

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗІ СТВОРЕННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ

Анотація

Глобалізація світової економіки спонукає до нового типу виробничих відносин, піднімає питання щодо невпинного розвитку аграрного сектору, який спроможний розв'язати завдання пов'язані із забезпеченням світової продовольчої безпеки. Нині інноваційне підприємництво є одним із головних факторів підвищення глобальної конкурентоспроможності, що напряму пов'язане з розвитком новітніх технологій, нововведеннями та економічним зростанням.
У статті визначено основні складові потенціалу галузі баштанництва України та Херсонської області. Досліджено динаміку виробництва баштанних продовольчих культур у Херсонській області. З'ясовано, що переробка некондиційної баштанної продукції малими формами підприємництва є прибутковим видом діяльності. Обгрунтовано доцільність створення підприємницьких структур з виробництва інноваційних продуктів переробки в галузі баштанництва для зайняття конкурентоспроможного нішового сегменту.

Ключові слова: підприємництво; баштанництво; кавуни; інноваційні продукти; бекмес.

Література

1. Бутенко Д.С., Довгопола Ю.С. Шляхи розвитку підприємницької діяльності в Україні. "Young Scientist", 2016. № 12 (39). С. 682—685.
2. Маслюк І.О. Напрями активізації модернізаційних зрушень у сільськогосподарському виробництві України. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2019. № 4 (10). С. 92—100. DOI: https://doi.org/10.30837/2522— 9818.2019.10.092
3. Вільхова Т.В. Оцінка ефективності землекористування для беззбиткового виробництва та з розширеним відтворенням. "Young Scientist, 2016. № 5 (32). С. 31—35.
4. Лимар В.А., Шашкова Н.І., Шабля О.С., Холодняк О.Г. Шляхи інноваційного розвитку галузі баштанництва на півдні України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 38. 2020. С. 18—24.
5. Шабля О.С. Економічна ефективність переробки баштанної продукції. Економіка АПК, 2004. № 4. С. 89—93.
6. Сидорук Б. Перспективи розвитку виробництва енергетичних культур на Тернопільщині. Економічний дискурс. Вип. 4. 2015. С. 88—99.
7. Грибова Д.В. Інноваційний розвиток овочівницької галузі в умовах інтенсифікації виробництва / Д.В. Грибова // Економічний аналіз. — 2014. — Т. 18 (2). — С. 142—145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_18(2)__20
8. Тихонова Н.О. Баланс виробництва та споживання овочевої продукції в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки, 2016. Вип. 11. С. 28—31.
9. Чим українські кавуни відрізняються від інших. URL: https://www.seeds.org.ua/chim-ukraїnski-kavuni-vidriznyayutsya-vid-inshix/
10. Книш В. Кавун в умовах краплинного зрошення. Овочівництво. 2018. № 12 (163). С. 50—53.
11. Головне управління статистики у Херсонській області. URL: http://www.ks.ukrstat.gov.ua
12. Прокопа І.В., Беркута Т.В., Бетлій М.Г. Диференціація господарств населення за характером виробництва: наслідки ринкової трансформації. Економіка і прогнозування. 2010. № 3. С. 74—89.
13. Болотских А.С. Овощи Украины. Харьков: Орбита, 2001. — 1092 c.
14. Boiko V. Determinants of development of small and medium enterprises in the region of Kherson [Electronic resource]. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2017. Vol. 3. No. 2, рр. 22—29. URL: http://are-journal.com/are/article/view/101/99
15. Boiko V. Algorithm of developing competitive strategies and the trends of realizing them for agricultural enterprises. ScienceRise. 2016. T. 2, № 1 (19), 30—34. DOI: 10.15587/2313-8416.2016.60349.
16. Бойко Л.О., Сложинська В.О. Сучасні тренди виробництва крафтової продукції з кавуна. Управління розвитком підприємства в умовах динамічної ринкової кон'юнктури: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 грудня 2019 р. / ТОВ "ВІПО", м. Київ, 2019. С. 145—147.
17. Бойко Л.О. Поточна кон'юнктура та цінова стратегія на ринку баштанних культур. Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річ. заснув. ХНТУСГ, м. Харків, 30 квітня 2020 р. /Харків. нац. техн. Ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, м. Харків, 2020. С. 64—67.
18. Морозов Р.В., Бойко Л.О. Економічна роль біржової торгівлі та сучасні тенденції її розвитку. Агросвіт. 2018. № 9. С. 3—8.
19. Boiko V., Kwilinski A., Misiuk M., & Boiko L. Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland. Economic Annals-XXI. 2019. 175 (1—2). Р. 68—72. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V175-12
20. Херсонський кавун 2.0: Перезавантаження. URL: http://apk-kherson.gov.ua/vystavky/khersonskyi-kavun-20-perezavantazhennia.html
21. Кавуновий мед (бекмес) — унікальний продукт, виготовлявся тільки на Херсонщині. URL: http://radioaskania.com.ua/2019/12/15/кавуновий-мед-бекмес-унікальний-пр/
22. Бойко В.О., Бойко Л.О. Сучасні підходи до визначення поняття "конкурентоспроможність аграрних підприємств". Фінансовий простір. 2019. № 3 (35). С. 23—31. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153

L. Boiko

PRIORITIES OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT WITH THE CREATION OF INNOVATIVE PRODUCTS

Summary

The globalization of the world economy prompts a new type of industrial relations, raises the issue of the continuous development of the agricultural sector, which is able to solve the problems associated with ensuring world food security. Currently, innovative entrepreneurship is one of the main factors in increasing global competitiveness, directly related to the development of the latest technologies, innovations and economic growth.
The purpose of the research is to study comprehensively the organizational and economic aspects of the functioning and effective development of growing and processing of watermelons, to identify and justify areas of entrepreneurial development with the creation of innovative products.
The article identifies the main components of the potential of the melon growing in Ukraine and Kherson region. The dynamics of production of melons and gourds in Kherson region is investigated. The reasonability of creating entrepreneurial structures for the production of innovative processing products in the field of melon growing for the occupation of a competitive niche segment is substantiated.
The development of the melon growing in Ukraine and the southern region can take place under such factors as the production of processed products, export orientation and the transition of small farmers into niche segments (production of innovative products, including grape fruitage).
Innovations will solve the problem of storage of crops grown by farmers in the fields of Kherson region in the absence of an adequate number of agricultural storage facilities. The technology of thickened watermelon juice production provides high-quality processing of even substandard products, which will allow to rational using the entire harvest gathered in the fields of Kherson region.
Thus, the nature of research in the field of determining the strategy for the entrepreneurial development for the production of thickened watermelon juice is an integral part of the socio-economic process of using new ideas in the conditions of the production potential of the southern region, which is focused on increasing the economic efficiency of production, introducing qualitatively new types of products in modern highly competitive economic conditions.

Keywords: entrepreneurship; melon industry; watermelons; innovative products; becmes.

References

1. Butenko, D.S. and Dovhopola, Yu.S. (2016), "Ways of entrepreneurial development in Ukraine", Young Scientist, vol. 12 (39), pp. 682—685.
2. Masliuk, I. (2019), "Directions of activation of modernization shifts in agricultural production of Ukraine", Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, vol. 4 (10), pp. 92—100. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.10.092.
3. Vilkhova, T.V. (2016), "Assessment of Land Use Efficiency for Break-Even Production and with Expanded Reproduction", "Young Scientist", vol. 5 (32), pp. 31—35.
4. Lymar, V.A. Shashkova, N.I. Shablia, O.S. and Kjolodniak, O.H. (2020), "Ways of Innovative Development of the Melon Growing in the South of Ukraine", Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 38. pp. 18—24.
5. Shablia, O.S. (2004), "Economic Efficiency of Melons and Gourds Processing", Ekonomika APK, vol.4, pp. 89—93.
6. Sydoruk, B. (2015), "Prospects for the Development of Agrofuel Crop Production in Ternopil Region", Ekonomichnyi dyskur, vol. 4, pp. 88—99.
7. Hrybova, D.V. (2014), "Innovative Development of the Vegetable Industry in the Conditions of Production Intensification", Ekonomichnyi analiz, vol. 18 (2), pp. 142—145, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_18(2)__20 (Accessed 30 June 2020).
8. Tykhonova, N.O. (2016), "Balance of Production and Consumption of Vegetable Products in Ukraine. Global and National Economic Problems", vol. 11, pp. 28—31.
9. SEEDS (2018), "How Ukrainian Watermelons Differ from Others", available at: https://www.seeds.org.ua/chim-ukraїnski-kavuni-vidriznyayutsya-vid-inshix/ (Accessed 30 June 2020).
10. Knysh, V. (2018), "Watermelon Under Drip Irrigation", Ovochivnytstvo, vol. 12 (163), pp. 50—53.
11. General Board of Statics in Kherson Region (2020), available at: http://www.ks.ukrstat.gov.ua (Accessed 30 June 2020).
12. Prokopa, I.V. Berkuta T.V. and Betlii M.H. (2010), "Differentiation of Public Households by the Nature of Production: the Consequences of Market Transformation", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 3, pp. 74—89.
13. Bolotskikh, A.S. (2001), Ovoshchi Ukrainy [Vegetables of Ukraine], Orbita, Kharkov, Ukraine.
14. Boiko, V. (2017), "Determinants of development of small and medium enterprises in the region of Kherson", Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, Vol. 3, No. 2, pp. 22—29, available at: http://are-journal.com/are/article/view/101/99 (Accessed 30 June 2020).
15. Boiko, V. (2016), "Algorithm of developing competitive strategies and the trends of realizing them for agricultural enterprises", ScienceRise, vol. 2, no. 1 (19), pp. 30—34. DOI: 10.15587/2313-8416.2016.60349.
16. Boiko, L.O. and Slozhynska, V.O. (2019), "Modern Trends in the Production of Craft Watermelon Products", Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva v umovakh dynamichnoi rynkovoi koniunktury: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Management of Enterprise Development in the Conditions of Dynamic Market Conditions: materials of the International Scientific and Practical Conference], VIPO LLC, Kyiv, Ukraine, December 27, pp. 145—147.
17. Boiko, L.O. (2020), "Current Market Conditions and Pricing Strategy in the Melons and Gourds Market", Suchasnyj marketynh: stratehichne upravlinnia ta innovatsijnyj rozvytok: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii do 90-rich. zasnuv. KhNTUSH [Modern Marketing: Strategic Management and Innovative Development: materials of the International Scientific and Practical Conference to the 90th Anniversary of Foundation of the Kharkov National Technical University of Agriculture Named After Petr Vasilenko], Kharkov National Technical University of Agriculture Named After Petr Vasilenko, Kharkiv, Ukraine, April 30, pp. 64—67.
18. Morozov, R. and Boiko, L. (2018), "The economic role of exchange trade and modern tendencies of its development", Agrosvit, vol. 9, pp. 3—8.
19. Boiko, V. Kwilinski, A. Misiuk, M. and Boiko, L. (2019), "Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland", Economic Annals-XXI, vol. 175 (1—2), pp. 68—72. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V175-12
20. Department of Agriculture Development and Irrigation of Kherson Regional State Administration (2019), "Kherson Watermelon 2.0: Reloading", available at: http://apk-kherson.gov.ua/vystavky/khersonskyi-kavun-20-perezavantazhennia.html (Accessed 30 June 2020).
21. Mediatsentr OTH Askaniia-Nova (2019), "Thickened Watermelon Juice is a Unique Product Made Only in Kherson Region",available at: http://radioaskania.com.ua/2019/12/15/кавуновий-мед-бекмес-унікальний-пр/ (Accessed 30 June 2020).
22. Boiko, V. and Boiko, L. (2019), "Modern approaches to defining the concept "competitiveness of agrarian enterprises", Financial space, vol. 3 (35), pp. 23—31. https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153

№ 15 2020, стор. 41 - 47

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 561

Відомості про авторів

Л. О. Бойко

к. с.-г. н., доцент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

L. Boiko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3699-6906

Як цитувати статтю

Бойко Л. О. Пріоритети розвитку підприємництва зі створенням інноваційних продуктів. Агросвіт. 2020. № 15. С. 41–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.41

Boiko, L. (2020), “Priorities of entrepreneurial development with the creation of innovative products”, Agrosvit, vol. 15, pp. 41–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.