EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
С. Л. Коваль, І. П. Сидор

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.30

УДК: 336.71

С. Л. Коваль, І. П. Сидор

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті досліджено підходи до тлумачення поняття "фінансове забезпечення". Доведено, що на фінансове забезпечення різних економічних суб'єктів впливають особливості їх діяльності. З'ясовано, що фінансове забезпечення банківських послуг визначається характерними рисами та роллю банків в економіці. Виявлено, що банківські установи виступають: як специфічне підприємство, що виробляє особливий продукт (банківські послуги), який відрізняється від продукції матеріальної сфери; як фінансова установа, що надає різноманітні фінансові послуги; як посередницька організація, що опосередковує рух грошових коштів. Зроблено висновок, що фінансове забезпечення банківських послуг передбачає формування фінансових ресурсів банку у достатньому розмірі для ефективної діяльності банку. Фінансове забезпечення банківських послуг може реалізуватися у трьох формах: самофінансування, кредитування, зовнішнє фінансування. Самофінансування передбачає використання власних фінансових ресурсів, при кредитуванні банк використовує тимчасово вільні кошти фізичних та юридичних осіб на умовах строковості, поверненості, платності. Зовнішнє фінансування, у вигляді бюджетного фінансування у банківській практиці практично не використовується. З'ясовано, що на практиці фінансове забезпечення передбачає використання власних, залучених та запозичених коштів для надання банківських послуг. Структурний аналіз фінансового забезпечення банківських послуг (на прикладі АК КБ ПриватБанк") дозволив виявити, що основним джерелом фінансового забезпечення банківських послуг є зобов'язання банку (залучені та запозичені кошти), тобто ті, що не належать банку, але на відповідних умовах можуть бути задіяні в його діяльності. Власний капітал банку не є визначальним джерелом фінансового забезпечення банківських послуг, що пояснюється специфікою діяльності фінансових посередників, які здійснюють мобілізацію тимчасово вільних коштів на грошовому ринку з подальшим розміщенням їх серед юридичних і фізичних осіб.

Ключові слова: фінансове забезпечення; банківські послуги; власні фінансові ресурси; власний капітал; залучені кошти; запозичені кошти.

Література

1. Фінанси: вишкіл студій: навч. посіб. / С.І. Юрій, Т.О. Кізима, М.П. Злепко, М.М. Тріпак; За заг. ред. д. е. н., проф. С.І. Юрія. Тернопіль: Карт-бланш, 2002. 357 с.
2. Фінанси: Навч. посіб. / За ред. В.І. Оспіщева. Київ: Знання, 2006. 415 с.
3. Кленовий Д., Петровська І. Фінанси: навчальний посібник. Київ: ЦУЛ. 2002. 300 с.
4. Кириленко О.П. Фінанси (Теорія і вітчизняна практика): навчальний посібник. Тернопіль: Астон, 2002. 212 с.
5. Опарін В. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. 3-тє вид., доп. і перероб. Київ: КНЕУ, 2002. 240 с.
6. Міщук О.В. Фінансове забезпечення економічного зростання: теоретичний аспект. Фінанси, банки, інвестиції. 2011. № 2. С. 9—12.
7. Москаль О.І. Фінансове забезпечення розвитку агропромислового виробництва регіону (на матеріалах Чернівецької області): автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец.: 08.04.01. Київ, 2001. 16 с.
8. Бюджетний менеджмент: підручник / В. Федосов та ін.; за заг. ред. В. Федосова. Київ: КНЕУ, 2004. 864 с.
9. Воробйов Ю.М. Фінансове забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2012. № 3. С. 46—49.
10. Тивончук С.В., Тивончук Я.О. Сучасний стан фінансового забезпечення агропромислового виробництва. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Фінанси і кредит". 2013. № 1. С. 121—128.
11. Роуз Питер С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовых услуг: Пер. с анг. Москва: Дело, 1997. 744 с.
12. Коваль С.Л. Власний капітал у системі фінансових ресурсів банку: дис.... канд. екон. наук: 08.00.08 Тернопіль: ТНЕУ, 2007. 249 с.
13. Консолідований річний звіт АТ КБ "ПриватБанк" за 2016—2019 рр. URL: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost (дата звернення 26.07.2020 р.).

S. Koval, I. Sydor

FINANCIAL PROVISION OF BANKING SERVICES

Summary

The approaches to the interpretation of the concept of "financial security" are investigated in the article. It is proved that the financial support of various economic entities is influenced by the peculiarities of their activities. It was found out that the financial provision of banking services is determined by the characteristics and role of banks in the economy. It was detected that banking institutions act: as a specific enterprise that produces a special product (banking services), which differs from the products of the material sphere; as a financial institution that provides a variety of financial services; as an intermediary organization that mediates the movement of funds. It is concluded that the financial support of banking services involves the formation of financial resources of the bank in a sufficient amount for the effective operation of the bank. Financial support of banking services can be implemented in three forms: self-financing, lending, external financing. Self-financing involves the use of its own financial resources, when lending the bank uses temporarily free funds of individuals and legal entities on terms of maturity, return, payment. External financing in the form of budget financing is practically not used in banking practice. It was found out that in practice, financial provision foresees the use of own, attracted and borrowed funds to provide banking services. Structural analysis of financial support of banking services (on the example of AK CB PrivatBank) allowed to revealed that the main source of financial support for banking services are the bank's liabilities (attracted and borrowed funds), That is, those that do not belong to the bank, but under appropriate conditions can be involved in its activities. The bank's equity is not the determining source of financial support for banking services, due to the specifics of the activities of financial intermediaries that mobilize temporarily free funds in the money market with their subsequent placement among legal entities and individuals.

Keywords: financial provision; banking services; own financial resources; own capital; attracted funds; borrowed funds.

References

1. Yurii, S. I. Kizyma, T. O. Zlepko, M. P. and Tripak, M. M. (2002), Finansy. [Finances], Kart-blansh, Ternopil, Ukraine.
2. Ospishchev, V. I. (2006), Finansy [Finances], Znannia, Kyiv, Ukraine.
3. Klenovyi, D. and Petrovska, I. (2002), Finansy [Finances], TsUL, Kyiv, Ukraine.
4. Kyrylenko, O. P. (2002), Finansy (Teoriia i vitchyzniana praktyka) [Finances: Theory and domestic practice and domestic practice], Aston, Ternopil, Ukraine.
5. Oparin, V. (2002), Finansy (Zahalna teoriia) [Finances: theory], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Mishchuk, O.V. (2011), "Financial support for economic growth: theoretical aspect", Finansy, banky, investytsii, vol. 2, pp. 9—12.
7. Moskal, O. I. (2001), "Financial support for the development of agroindustrial production of the region (on the materials of Chernivtsi region)", Phd Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
8. Fedosov, V. (2004), Biudzhetnyi menedzhment [Budget management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
9. Vorobiov, Yu.M. (2012), "Financial support for the development of sanatoriums", Naukovyi visnyk: Finansy, banky, investytsii, vol. 3, pp. 46—49.
10. Tyvonchuk, S.V. and Tyvonchuk, Ya.O. (2013), "The current state of financial support of agro-industrial production", Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia "Finansy i kredyt", vol. 1, pp. 121—128.
11. Rouz, P. S. (1997), Bankovskyi menedzhment: Predostavlenye fynansovykh usluh [Banking management], Delo, Moskva, Russia.
12. Koval, S. L. (2007), "Equity Capital in the System of Bank Financial Reserves", Abstract of Ph.D. dissertation, TNEU, Ternopil, Ukraine.
13. JSC CB Privatbank (2020), "Consolidated Annual Report of JSC CB Privatbank (2016—2019)", available at: https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost (Accessed 26 July 2020).

№ 15 2020, стор. 30 - 35

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 730

Відомості про авторів

С. Л. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів імені С. І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

S. Koval

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor, Department of Finance the name of S. I. Yuriy, Ternopil National University of Economics, Ternopil

ORCID:

000000-0002-1565-4029


І. П. Сидор

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів імені С. І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

I. Sydor

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor, Department of Finance the name of S. I. Yuriy, Ternopil National University of Economics, Ternopil

ORCID:

0000-0002-4410-7083

Як цитувати статтю

Коваль С. Л., Сидор І. П. Фінансове забезпечення банківських послуг. Агросвіт. 2020. № 15. С. 30–35. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.30

Koval, S. and Sydor, I. (2020), “Financial provision of banking services”, Agrosvit, vol. 15, pp. 30–35. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.