EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРОБІЗНЕСУ
Н. С. Танклевська, В. В. Ярмоленко, О. О. Синенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.11

УДК: 338.43

Н. С. Танклевська, В. В. Ярмоленко, О. О. Синенко

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРОБІЗНЕСУ

Анотація

У статті розглянуто визначення фінансового механізму та досліджено складові фінансового механізму у сфері регіонального агробізнесу. Визначено, що основними складовими регіонального фінансового механізму аграрних підприємств виступає державна підтримка (державні програми розвитку), кредитування, інвестування та страхування. Досліджено стан фінансування, інвестування та страхування аграрного сектору Херсонської області. Доведено, що значну роль у фінансовому механізмі у сфері регіонального агробізнесу відіграє кредитування, особливо на пільгових умовах. Окреслено ряд проблем, які стають на заваді ефективній реалізації фінансового механізму у сфері регіонального агробізнесу. Головними проблемами є доступність дешевих джерел фінансування, недосконалість системи фінансової підтримки галузі, недостатньо привабливий інвестиційний стан регіону тощо. Виходячи з проблематики, було запропоновано низку напрямів модернізації фінансового механізму функціонування підприємств аграрної сфери, реалізація яких допоможе вийти аграрному бізнесу регіону на новий рівень.

Ключові слова: агробізнес; фінансовий механізм; регіональний агробізнес; фінансування; інвестування; страхування; державні програми; кредитування.

Література

1. Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия. К.: Ника-Центр: Эльга. 2004. 720 с.
2. Фінанси. Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. Київ: Знання, 2008. 611 с.
3. Танклевська Н.С., Карнаушенко А.С. Розвиток фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Монографія. Херсон: Айлант. 2015. 184 с.
4. Як і за які гроші розвиватиметься АПК на Херсонщині в 2018 році. Південна Інформаційна Компанія. 2017. 26 грудня. URL: https://pik.ua/news/url/jak-i-za-jaki-groshi-rozvivatimetsja-apk-na-hersonschini-v-2018-rotsi (дата звернення 22.06.2020).
5. Департамент розвитку сільського господарства та зрошення представив інформацію про виконання бюджету за 2019 рік. Херсонська обласна державна адміністрація. 2020. 12 березня. URL: https://khoda.gov.ua/departament-rozvitku-s%D1%96lskogo-gospodarstva-ta-zroshennja-predstaviv-%D1%96nformac%D1%96ju-pro-vikonannja-bjudzhetu-za-2019-r%D1%96k (дата звернення 22.06.2020).
6. Танклевська Н.С. Сучасні тенденції розвитку кредитної політики в аграрній сфері Україні. Науковий вісник НУБіП. Вип. 145. 2010. С. 387—395.
7. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. Державний сайт України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua (дата звернення 25.06.2020).
8. Танклевська Н.С., Ярмоленко В.В. Тенденції розвитку страхування сільськогосподарських культур в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". 2018. Вип. 1 (51). С. 381—386.
9. Мацьків В.В. Фінансовий механізм забезпечення розвитку підприємств. Інноваційна економіка. 2013. № 11. С. 194—199. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_11_31 (дата звернення 25.05.2020).
10. Танклевська Н.С. Зарубіжний досвід фінансово-кредитного забезпечення розвитку аграрних підприємств. Вісник Аграрної науки Причорномор'я. 2008. С. 81—87.

N. Tanklevskaya, V. Yarmolenko, O. Sinenko

MODERNIZATION OF THE FINANCIAL MECHANISM IN THE FIELD OF REGIONAL AGROBUSINESS

Summary

The article considers the definition of the financial mechanism and examines the components of the financial mechanism in the field of regional agribusiness. It is determined that the main components of the regional financial mechanism of agricultural enterprises are state support (state development programs), lending, investment and insurance. The state of financing, investment and insurance of the agricultural sector of Kherson region is studied. It is proved that lending plays a significant role in the financial mechanism in the field of regional agribusiness, especially on preferential terms. Investment and insurance also play an important role in the financial mechanism in the field of regional agribusiness. A number of problems that hinder the effective implementation of the financial mechanism in the field of regional agribusiness are outlined. The modern financial mechanism in the field of regional agribusiness needs further development and modernization, especially in the context of decentralization and globalization challenges. The main problems are the availability of cheap sources of financing, the imperfection of the financial support system of the industry, the unattractive investment status of the region, low interest in the proposed agricultural products and low confidence in insurance companies, insufficient popularity of soft loans, etc., which require attention authorities. Based on the issues, a number of areas of modernization of the financial mechanism of functioning of agricultural enterprises were proposed. Modernization of the financial mechanism in the field of regional agribusiness is to improve and refine the methods, levers of influence on the formation and use of financial resources and financial regulation to ensure the functioning and development of the industry. It must take into account changes in accordance with the latest requirements and norms of economic life. Therefore, it is advisable to use a systematic approach to the implementation of such a mechanism based on the implementation of the proposed areas of modernization of the financial mechanism in the field of regional agribusiness.

Keywords: agribusiness; financial mechanism; regional agribusiness; financing; investing; insurance; state programs; crediting.

References

1. Blank, I. (2004), Finansovaya strategiya predpriyatiya [Financial strategy of the enterprise], Nika-Tsentr: El'ga, Kyiv, Ukraine.
2. Yuriya, S. And Fedosova, V. (2008), Finansy [Finances], Znannya, Kyiv, Ukraine.
3. Tanklevs'ka, N. and Karnaushenko, A. (2015), Rozvytok finansuvannya innovatsiynoyi diyal'nosti sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv [Development of financing of innovative activity of agricultural enterprises], Aylant, Kherson, Ukraine.
4. Southern Information Company (2017) "How and for what money the agro-industrial complex will develop in the Kherson region in 2018", available at: https://pik.ua/news/url/jak-i-za-jaki-groshi-rozvivatimetsja-apk-na-hersonschini-v-2018-rotsi (accessed 22.06.2020).
5. Kherson Regional State Administration (2020), "The Department of Agricultural Development and Irrigation presented information on the implementation of the budget for 2019", available at: https://khoda.gov.ua/departament-rozvitku-s%D1%96lskogo-gospodarstva-ta-zroshennja-predstaviv-%D1%96nformac%D1%96ju-pro-vikonannja-bjudzhetu-za-2019-r % D1% 96k (application date 22.06.2020).
6. Tanklevs'ka, N. (2010), "Current trends in the development of credit policy in the agricultural sector of Ukraine", Naukovyy visnyk NUBiP, V. 145, рр. 387—395.
7. Information and analytical portal of the AIC of Ukraine (2020), available at: https://agro.me.gov.ua/ua (access date 25.06.2020).
8. Tanklevska, N. and Yarmolenko, V. (2018), "Trends in crop insurance in Ukraine", Naukovyi visnyk Uzhhoro­ dskoho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 1, рр. 381—386.
9. Mats'kiv, V. (2013), "Financial mechanism for ensuring the development of enterprises", Innovatsiyna ekonomika, vol. 11, pp. 194—199, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_11_31 (access date 25.05.2020).
10. Tanklevs'ka, N. (2008), "Foreign experience of financial and credit support for the development of agricultural enterprises", Visnyk Ahrarnoyi nauky Prychornomor'ya, рр. 81—87.

№ 15 2020, стор. 11 - 17

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 509

Відомості про авторів

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

N. Tanklevskaya

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian University

ORCID:

0000-0003-2906-4051


В. В. Ярмоленко

асистент кафедри економіки та фінансів, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

V. Yarmolenko

Assistant Professor of Economics and Finance, Kherson State Agrarian University

ORCID:

0000-0001-7567-0082


О. О. Синенко

голова ПСП "Батьківщина"

O. Sinenko

ORCID:

0000-0001-9942-0707

Як цитувати статтю

Танклевська Н. С., Ярмоленко В. В., Синенко О. О. Модернізація фінансового механізму у сфері регіонального агробізнесу. Агросвіт. 2020. № 15. С. 11–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.11

Tanklevskaya, N., Yarmolenko, V. and Sinenko, O. (2020), “Modernization of the financial mechanism in the field of regional agrobusiness”, Agrosvit, vol. 15, pp. 11–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.