EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БОНІТУВАННЯ ГРУНТІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ
А. М. Рокочинський, П. П. Волк, О. В. Тихенко, Н. А. Фроленкова, С. В. Шалай, Р. В. Тихенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.4

УДК: 332.6:332.3

А. М. Рокочинський, П. П. Волк, О. В. Тихенко, Н. А. Фроленкова, С. В. Шалай, Р. В. Тихенко

БОНІТУВАННЯ ГРУНТІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

Анотація

У статті розглянуто сучасне нормативне та методичне забезпечення оцінки земель сільськогосподарського призначення. Підкреслено актуальність досліджень щодо оцінки земель на основі даних бонітування грунтів. Наведено порівняльну характеристику у якісному та кількісному вигляді значень прогнозної вартості осушуваних земель за змінними умовами їх використання. Відзначено диференціацію вартості землі, яка є пропорційною похідною від диференціації вирощуваних сільськогосподарських культур та отримуваного за нею рентного доходу, залежно від умов її використання. Визначено прогнозну вартість осушуваних земель із використанням методики бонітування грунтів Сірого А.І., за якою серед основних критеріїв бонітування важливим є показник максимально можливих запасів продуктивної вологи в грунті. Встановлено основні фактори формування вартості, які визначаються множинними змінними умовами використання, а саме: видом грунту, його природною та економічною родючістю; погодно-кліматичними умовами; видом та сортом вирощуваних сільськогосподарських культур та застосовуваною агротехнікою; проведенням необхідних агромеліоративних та гідротехнічних заходів з регулювання водного, сольового та інших режимів грунтів тощо.

Ключові слова: оцінка земель; бонітування грунтів; землі сільськогосподарського призначення; земельні ресурси; вартість земель; раціональне використання земель; осушувані землі.

Література

1. Барвінський А.В., Тихенко Р.В. Оцінка і прогноз якості земель: підручник. Київ: Медінформ, 2015. 642 с.
2. Канаш О.П. Бонітування грунтів: пропонуються зміни, чого вони варті? Землевпорядний вісник. № 5. 2008. 46—50 с.
3. Ковальчук І.П., Мартин А.Г., Євсюков Т.О., Тихенко Р.В., Жук О.П., Богданець В.А., Опенько І.А. Моделювання стану і перспектив розвитку сільських територій в умовах трансформації суспільних відносин в Україні: монографія. К.: Медінформ, 2015. 194 с.
4. Мартин А.Г., Тихенко О.В. Формування кадастрово-реєстраційної системи в Україні: монографія. Київ: Медінформ, 2015. 580 с.
5. Медведєв В.В. Критерії, еталони і просторові одиниці в бонітуванні грунтів. Вісник аграрної науки. № 8. 2008. С. 9—15.
6. Меліорація та облаштування Українського Полісся: монографія. За ред. Я.М. Гадзала, В.А. Сташука, А.М. Рокочинського. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. Т. 2. 854 с.
7. Наукові дослідження з моніторингу та обстеження сільськогосподарських угідь України за результатами Х туру (2011-2015 рр.). За редакцією Яцука І.П. Київ: Інститут охорони грунтів України, 2018 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.iogu.gov.ua/wp-content/uploads/2013/07/2-Моніторинг-compressed.pdf
8. Новаковський Л.Я. Проблеми методичного забезпечення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Вісник аграрної науки. 2015. № 12. С. 11—16.
9. Панас Р.М., Маланчук М.С. Особливості бонітування техногенних грунтів. Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 77. 2013. С. 74—80.
10. Рокочинський А.М. Наукові та практичні аспекти оптимізації водорегулювання осушуваних земель на еколого-економічних засадах: монографія. За ред. Ромащенка М.І. Рівне: НУВГП, 2010. 352 с.
11. Серый. А.И. Бонитировка почв. Методические рекомендации. К.: УСХА, 1986. 76 с.
12. Смага І. Стан та перспективи розвитку агроекологічного напряму в бонітетній оцінці грунтових та кліматичних умов. Біологічні системи. Т. 4. Вип. 1. 2012. С. 91—94.
13. Таратула Р.Б. Формування структури інтегрованої земельно-інформаційної системи. Збалансоване природокористування. 2016. № 4. С. 173—177.
14. Тихенко О.В. Порівняльний аналіз методів бонітування грунтів України. Вісник Харківського НАУ. Вип. 6. 2010. С. 226—230.
15. Тихенко О.В. Проблеми ведення обліку якості земель у системі державного земельного кадастру України Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 3. С. 34—39.
16. Тихенко О.В. Раціональне використання сільськогосподарських земель: проблеми та перспективи їх вирішення. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 1—2. С. 76—81.
17. Тихенко Р.В. Вплив деградації грунтів на стан земельних ресурсів в Черкаській області. Землеустрій і кадастр. 2005. №4. С. 54—61.
18. Тихенко Р.В. Еколого-економічна ефективність землеустрою в умовах трансформації земельних відносин в Україні: монографія. К.: Анва-прінт, 2010. 208 с.
19. Тихенко Р.В. Консервація деградованих та малородючих грунтів Черкащини як елемент еколого-економічної оптимізації землекористування. Землевпорядний вісник. № 4. 2006. С. 50—55.
20. Фроленкова Н.А., Кожушко Л.Ф., Рокочинський А.М. Еколого-економічне оцінювання в управлінні меліоративними проектами: монографія. Рівне: НУВГП, 2007. 258 с.
21. Шалай С.В., Рокочинський А.М. Оцінка продуктивності осушуваних земель за довготерміновим прогнозом: монографія. Рівне: НУВГП, 2011. 150 с.
22. Kovalenko P., Rokochinskiy A., Jeznach J., Koptyuk R., Volk P., Prykhodko N., Tykhenko R. Evaluation of climate change in Ukrainian part of Polissia region and ways of adaptation to it. Journal of Water and Land Development. 2019. No. 41. (IV—VI) pp. 77—82. Access mode: https://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/journal/41_2019_IV_VI/Kovalenko%20et%20al%20443.pdf

A. Rokochinskiy, P. Volk, O. Tykhenko, N. Frolenkova, S. Shalai, R. Tykhenko

SOIL APPRAISAL AS A BASIS OF FORMATION COSTS OF DRAINED LANDS

Summary

The article considers the modern normative and methodological support for the assessment of agricultural land. The normative and methodological support of monetary valuation of land is constantly being improved in accordance with the development of land relations in Ukraine. In the early 1990s, with the new stage of land reform, the formation of the regulatory framework for land valuation as a basis for taxation began. In 1999, due to the need to implement civil law agreements, there was a need to develop a methodology for expert assessment of land. Since soil quality assessment is an integral part and an objective prerequisite for the monetary valuation of agricultural land, it is very important to reasonably determine the quality scores. It is worth noting the significant contribution of scientists to the development of the theory and methodology of credit assessment of soil quality. However, the imperfection of the legislation and the insufficient level of methodological support for soil quality assessment necessitated further research in this area. In our studies, we calculated the scores of quality according to the method of Gray AI Grading began with the assessment of each soil type and selected the following data: humus content, %; stock of humus, in tons per hectare in a layer of 0—100 cm; content of mobile phosphates and exchangeable potassium; the maximum possible reserves of productive moisture (range of active humidity) in the layer of 0—100 cm. To assess the negative properties of soils, generalized materials by the degree of salinity; acidity; degree of gleying; composition and degree of mineralization of groundwater. A comparative characteristic in qualitative and quantitative form of the values of the estimated value of drained lands under the variable conditions of their use is given. The differentiation of the value of land is noted, which is proportional to the derivative of the differentiation of cultivated crops and the rental income received from it, depending on the conditions of its use. The forecast value of drained lands is determined using the method of soil grading of Gray AI, according to which among the main criteria of grading the indicator of the maximum possible reserves of productive moisture in the soil is important. The main factors of cost formation are determined, which are determined by multiple variable conditions of use, namely the type of soil, its natural and economic fertility; weather and climatic conditions; the type and variety of crops grown and the agricultural machinery used; carrying out the necessary agro-ameliorative and hydro-technical measures to regulate water, salt and other soil regimes, etc.

Keywords: monetary valuation of land; soil assessment; agricultural land; land resources; cost of land; rational use of land; drained lands.

References

1. Barvinsky, A. and Tykhenko, R. (2015), Otsinka i prohnoz yakosti zemel' [Assessment and forecast of land quality], Medinform, Kyiv, Ukraine.
2. Kanash, O. (2008), "Soil assessment: changes are proposed, what are they worth?", Zemlevporyadnyy visnyk, vol. 5, pp. 46—50.
3. Kovalchuk, I. Martyn, A. Ievsiukov, T. Tykhenko, R. Zhuk O. Bogdanets, V. and Openko, I. (2015), Modelyuvannya stanu i perspektyv rozvytku sil's'kykh terytoriy v umovakh transformatsiyi suspil'nykh vidnosyn v Ukrayini [Modeling of the state and prospects of rural development in the conditions of transformation of social relations in Ukraine], Medinform, Kyiv, Ukraine.
4. Martyn, A. and Tykhenko, O. (2015), Formuvannya kadastrovo-reyestratsiynoyi systemy v Ukrayini [Formation of cadastral registration system in Ukraine], Medinform, Kyiv, Ukraine.
5. Medvedyev, V. (2008), "Criteria, standards and spatial units in soil quality assessment", Visnyk ahrarnoyi nauky, vol. 8, pp. 9—15.
6. Hadzal, YA. Stashuk, V. and Rokochyns'kiy, A. (2018), Melioratsiya ta oblashtuvannya Ukrayins'koho Polissya [Reclamation and arrangement of Ukrainian Polissya], OLDI-PLYUS, Kherson, Ukraine.
7. Yatsuk, I.P. (2018), "Scientific research on monitoring and survey of agricultural lands of Ukraine according to the results of the Х round (2011—2015)", Instytut okhorony hruntiv Ukrayiny, Kyiv, Ukraine, available at: http://www.iogu.gov.ua/wp-content/uploads/2013/07/2-Моніторинг-compressed.pdf (Accessed 20 July 2020).
8. Novakovsky, L. (2015), "Problems of methodological support of normative monetary valuation of agricultural lands", Visnyk ahrarnoyi nauky, vol. 12, pp. 11—16.
9. Panas, R. and Malanchuk, M. (2013), "Features of assessment of technogenic soils", Heodeziya, kartohrafiya i aerofotoznimannya, vol. 77, pp. 74—80.
10. Rokochinskiy, A. (2010), Naukovi ta praktychni aspekty optymizatsiyi vodorehulyuvannya osushuvanykh zemel' na ekoloho-ekonomichnykh zasadakh [Scientific and practical aspects of optimization of water regulation of drained lands on ecological and economic bases], NUVHP, Rivne, Ukraine.
11. Seryy, A. (1986), Bonitirovka pochv [Assessment of soil], USHA, Kyiv, Ukraine.
12. Smaha, I. (2012), "Status and prospects of development of agroecological direction in quality assessment of soil and climatic conditions", Biolohichni systemy, T.4, vol. 1, pp. 91—94.
13. Taratula, R. (2016), "Formation of the structure of the integrated land information system", Zbalansovane pryrodokorystuvannia", vol. 4, pp. 173—177.
14. Tykhenko, O. (2010), "Comparative analysis of soil grading methods in Ukraine", Visnyk Kharkivs'koho NAU, vol. 6, pp. 226—230.
15. Tykhenko, O. (2016), "Problems of land quality accounting in the system of state land cadastre of Ukraine", Zemleustriy, kadastr i monitorynh zemel', vol. 3, pp. 34—39.
16. Tykhenko, O. (2016), "Rational use of agricultural land: problems and prospects for their solution", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 1—2, pp. 76—81.
17. Tykhenko, R. (2005), "The impact of soil degradation on the state of land resources in Cherkasy region", Zemleustriy i kadastr, vol. 4, pp. 54—61.
18. Tykhenko, R. (2010), Ekoloho-ekonomichna efektyvnist' zemleustroyu v umovakh transformatsiyi zemel'nykh vidnosyn v Ukrayini [Ecological and economic efficiency of land management in the conditions of transformation of land relations in Ukraine], Anva-print, Kyiv, Ukraine.
19. Tykhenko, R. (2006), "Conservation of degraded and infertile soils of Cherkasy region as an element of ecological and economic optimization of land use", Zemlevporyadnyy visnyk, vol. 4, pp. 50—55.
20. Frolenkova, N., Kozhushko, L. and Rokochinskiy, A. (2007), Ekoloho-ekonomichne otsinyuvannia v upravlinni melioratyvnymy proektamy [Ecological and economic assessment in the management of reclamation projects], NUVHP, Rivne, Ukraine.
21. Shalai, S. and Rokochinskiy, A. (2011), Otsinka produktyvnosti osushuvanykh zemel' za dovhoterminovym prohnozom [Estimation of productivity of drained lands according to the long-term forecast], NUVHP, Rivne, Ukraine.
22. Kovalenko, P. Rokochinskiy, A. Jeznach, J. Koptyuk, R. Volk, P. Prykhodko, N. and Tykhenko R. (2019), "Evaluation of climate change in Ukrainian part of Polissia region and ways of adaptation to it. Journal of Water and Land Development", vol. 41 (IV—VI), pp. 77—82, available at: https://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/journal/41_2019_IV_VI/Kovalenko%20et%20al%20443.pdf (Accessed 20 July 2020).

№ 15 2020, стор. 4 - 10

Дата публікації: 2020-08-18

Кількість переглядів: 733

Відомості про авторів

А. М. Рокочинський

д. т. н., професор, професор кафедри водної інженерії та водних технологій, Національний університет водного господарства та природокористування

A. Rokochinskiy

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Water Engineering and Water Technologies, National University of Water and Environmental Engineering

ORCID:

0000-0002-5248-6394


П. П. Волк

к. т. н., докторант кафедри водної інженерії та водних технологій, Національний університет водного господарства та природокористування

P. Volk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Water Engineering and Water Technologies, National University of Water and Environmental Engineering

ORCID:

0000-0001-5736-8314


О. В. Тихенко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України

O. Tykhenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Land Cadastre, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-9271-434X


Н. А. Фроленкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування

N. Frolenkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National University of Water and Environmental Engineering

ORCID:

0000-0003-4553-9547


С. В. Шалай

к. т. н., доцент, доцент кафедри водної інженерії та водних технологій, Національний університет водного господарства та природокористування

S. Shalai

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Water Engineering and Water Technologies, National University of Water and Environmental Engineering

ORCID:

0000-0002-5196-1747


Р. В. Тихенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами, Національний університет біоресурсів і природокористування України

R. Tykhenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Land Resources, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-8716-1883

Як цитувати статтю

Рокочинський А. М., Волк П. П., Тихенко О. В., Фроленкова Н. А., Шалай С. В., Тихенко Р. В. Бонітування грунтів як основа формування вартості осушуваних земель. Агросвіт. 2020. № 15. С. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.4

Rokochinskiy, A., Volk, P., Tykhenko, O., Frolenkova, N., Shalai, S. and Tykhenko, R. (2020), “Soil appraisal as a basis of formation costs of drained lands”, Agrosvit, vol. 15, pp. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.