EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ НА ЗАСАДАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
В. Н. Бондар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.111

УДК: 351.82.3

В. Н. Бондар

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ НА ЗАСАДАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті проаналізовано організаційно-правові принципи фінансово-економічних відносин управління лісогосподарським виробництвом. Було встановлені недоліки визначення понять у Лісовому кодексі України, що безпосередньо впливають на правові засади формування і здійснення лісогосподарського виробництва. Проведено порівняння законодавчих норм Земельного і Лісового кодексів України. Виділено проблеми, що існують у процесі опрацювання і приведення в систему обліку і статистичної звітності землекористування у лісогосподарському виробництві. Також висвітлено одне з найголовніших питань про відсутність інформації щодо стану і розвитку збалансованого використання продукції лісогосподарського виробництва за значущими його показниками. Це стосується видатків на ведення лісогосподарського виробництва (ЛГВ), середній обсяг користування лісом, лісовий дохід, які мають бути визначені, обчислені та проконтрольовані. Визначено фінансово-економічний зміст — продаж деревини у стані росту суб'єктам лісозаготівельного виробництва, з відповідним формуванням ціноутворення виробництва лісових матеріалів, їх транспортування, перероблення і реалізації продукції різних рівнів технологічної обробки з більш високими нормами ПДВ.
Запропоновано поняття лісогосподарське виробництво — використання у межах земель лісогосподарського призначення, наданих суб'єктам господарювання з лісового господарства, інших видів економічної чи прикладної діяльності, придатних для вирощування лісу, як головної продукції агроекологічного лісівництва, формування на цій основі самоокупності й прибутковості господарювання. Запропоновано методику поліпшення фінансово-економічних і морально-етичних відносин у лісогосподарському виробництві.

Ключові слова: лісогосподарське виробництво (ЛГВ); лісовий фонд; прибутковість; класифікація землекористування; державне управління.

Література

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. С. 141. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Двухсотлетие учреждения лесного департамента. Том 2 (1798—1998). Федеральная служба лесного хозяйства России. ВНИИЦлесурс, 1998. Приложение 1. С. 230.
3. Краткий справочник по лесному фонду Украинской ССР на 1 января 1988 г. Министерство лесного хозяйства УССР. ДСП. КИЕВ, 1989. 119 с.
4. Сортиментные таблицы для таксации леса на корню. Государственный комитет по лесному хозяйству. Ответственный за выпуск проф. К.Е. Никитин. Министерство лесного хозяйства УССР. Киев. "Урожай", 1984. — 628.
5. Податковий кодекс України: Закон України №2755-VІ вiд 02.12.2010 р. ВВР. 2011. №13—17. С. 112. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17
6. Столетие учреждения Лесного департамента. 1798—1898. С.-Петербург. Типо-литография Ю.Я. Римана, Виленский пер. 6. 1898. Факсимильное издание Федеральной службой лесного хозяйства России. 1998 г. — 252.
7. Козловский Б.А. Краткие сведения по развитию дореволюционного лесоустройства. Министерство сельского хозяйства СССР. Всесоюзное аэрофотолесоустроительное объединение "Леспроект". Москва: 1959. С. 44.
8. Материалы для оценки земель. Екатеринославской губернии. Мариупольский уезд. Тои IV, часть І. Оценочно-Статистическое отделение Екатеринославского Губернского Земства. Екатеринославль: 1904. С. 111.
9. Байтала В.Д. Совершенствование управления лесным хозяйством в Украинской ССР. Москва: Издание Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР, ЦБНТИлесхоз, 1973. 21 с.
10. Бобко А.М. Нові шляхи підвищення інтенсифікації лісової економіки України. Лісовий журнал. Київ: 1994 № 4. С. 30—34.
11. Кашпор С.М. Осучаснення моделі розрахунку розміру головного користування. Науковий вісник НАУ, № 8, 1998. С. 207.
12. Фурдичко О.І. Екологічні проблеми природокористування в науці і практиці лісогосподарського виробництва. Вісник Національної Академії Наук України. Київ: 2012, № 4. С. 39—47.
13. Бобко А.М. Лісівництво та проблеми лісокористування на засадах сталого розвитку економіки України. Економіка природокористування і охорони довкілля: Збірник наукових праць РВПС України НАН України. Київ: РВПС України НАН України, 2008. С. 245—254.
14. Forest resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand. Main Report. United Nations. Economic Commission for Europe. Food and Agriculture Organization of the United Nations. New York and Geneva, 2000. 392, 63.
15. Лісове господарство України: Проблеми та перспективи. Міжвідомча аналітично-консультативна рада з питань розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. За ред. Юхновського І.Р. Київ: ДУС. 2003. 177 с.
16. Земельний кодекс України: Закон України від 24.10.2001 р. № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 34. С. 27. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
17. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 21. С. 170. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text
18. Standard classification of land Use UN-ECE/FAO. Розроблена і затверджена Статистичною комісією та Європейською економічною комісіями. Конференція європейських статистиків. Тридцять сьома пленарна сесія. Женева, 12—16 червня 1989 року.
19. Інструкція з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель. Державний комітет України по земельних ресурсах. Київ: 1998. 53 с. ULR: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0788-98
20. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-IV із змінами. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text

V. Bondar

ORGANIZATION-LEGAL MECHANISMS OF MANAGEMENT OF THE LOGISTIC-PODARSKY VIROBNITSVOM IN THE AMBUSS OF THE MARKET ECONOMY

Summary

The article analyzes the organizational and legal principles of financial and economic relations of forestry management. With the transfer of the national economy significantly different mechanisms of market economy from the mechanisms of centralized national government, in forestry should also be formed organizational and legal principles of financial and economic relations, which should correspond to the new political and economic course of the state. Shortcomings in the definition of concepts in the Forest Code of Ukraine that directly affect the legal basis for the formation and implementation of forestry production were identified. The problems that exist in the process of elaboration and bringing into the system of accounting and statistical reporting of land use in forestry production are highlighted. Also, one of the most important issues on the lack of information on the state and development of balanced use of forestry products in terms of its significant indicators is covered. In the reported sources of information, some tax indicators of production and sale of forest materials are too scattered. This applies to the costs of forest production (LGV), the average volume of forest use, forest income, which must be determined, calculated and controlled. The financial and economic content is determined — the sale of wood in a state of growth to the subjects of logging, with the appropriate formation of pricing of forest materials, their transportation, processing and sale of products of different levels of technological processing with higher VAT rates. The concept of forestry production is proposed — the use of forestry lands provided to forestry entities, other economic or applied activities suitable for forestry as the main product of agro-ecological forestry, the formation on this basis of self-sufficiency and profitability of management. The method of improving financial-economic and moral-ethical relations in forestry production is offered. The method of improving financial-economic and moral-ethical relations in forestry production is offered.

Keywords: forestry production (LGV); forest fund; profitability; land use classification; public administration.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 01 July 2020).
2. Federal Forestry Service of Russia (1998), Dvuhsotletie uchrezhdenija lesnogo departamenta [Two hundred years since the establishment of the Forest Department, 1798—1998], VNIIClesurs, Moscow, Russia.
3. Ministry of Forestry of the USSR (1989), Kratkij spravochnik po lesnomu fondu Ukrainskoj SSR na 1 janvarja 1988 g. [A brief guide to the forest fund of the Ukrainian SSR on January 1, 1988], Ministry of Forestry of the USSR, Kyiv, Ukraine.
4. Nikitin, K.E. (1984), Sortimentnye tablicy dlja taksacii lesa na kornju. Gosudarstvennyj komitet po lesnomu hozjajstvu [Assortment tables for forest taxation at the root. State Forestry Committee], Harvest, Kyiv, Ukraine.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), "Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine" available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17 (Accessed 01 July 2020).
6. Federal Forestry Service of Russia (1998), [Centenary of the Forestry Department. 1798 - 1898], Typographic lithography Yu.Ya. Riemann, St. Petersburg, Russia.
7. Kozlovsky, B.A. (1959). Kratkiye svedeniya po razvitiyu dorevolyutsionnogo lesoustroystva [Brief information on the development of pre-revolutionary forest management], Ministerstvo sel'skogo khozyaystva SSSR. Vsesoyuznoye aerofotolesoustroitel'noye ob"yedineniye "Lesproyekt", Moscow, Russia.
8. Yekaterinoslav Provincial Zemstvo (1904), Materialy dlja ocenki zemel'. Ekaterinoslavskoj gubernii. Mariupol'skij uezd [Materials for land valuation. Ekaterinoslav province. Mariupol County], Estimated and Statistical Division of the Yekaterinoslav Provincial Zemstvo, Yekaterinoslavl, Russia.
9. Baytala, V.D. (1973), Sovershenstvovaniye upravleniya lesnym khozyaystvom v Ukrainskoy SSR [Improving forest management in the Ukrainian SSR], Izdaniye Gosudarstvennogo komiteta lesnogo khozyaystva Soveta Ministrov SSSR, Moscow, Russia.
10. Bobko, A.M. (1994), "New hats for public and private economies of Ukraine", Lisovyy zhurnal, vol. 4. pp. 30—34.
11. Kashpor, S.M. (1998), "Modernization of the model for calculating the size of the main use", Naukovyy visnyk NAU, vol. 8. pp. 207.
12. Furdychko, O.I. (2012), "Ecological problems of nature management in science and practice of forestry production", Visnyk Natsional'noyi Akademiyi Nauk Ukrayiny, vol. 4. pp. 39—47.
13. Bobko, A.M. (2008), "Forestry and problems of forest use on the basis of sustainable development of Ukraine's economy", Ekonomika pryrodokorystuvannya i okhorony dovkillya: Zbirnyk naukovykh prats' RVPS Ukrayiny NAN Ukrayiny. [Economics of nature management and environmental protection: Collection of scientific works of the RVPS of Ukraine of the NAS of Ukraine.], RVPS of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, pp. 245—254.
14. United Nations (2000), Forest resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand. Main Report, Economic Commission for Europe. Food and Agriculture Organization of the United Nations, New York and Geneva.
15. Yukhnovsky, I.R. (Ed.) (2003), Lisove hospodarstvo Ukrayiny: Problemy ta perspektyvy. Mizhvidomcha analitychno-konsul'tatyvna rada z pytan' rozvytku produktyvnykh syl i vyrobnychykh vidnosyn. [Forestry of Ukraine: Problems and prospects. Interdepartmental analytical and advisory council on the development of productive forces and production relations], DUS, Kyiv, Ukraine.
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), "Land Code of Ukraine" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (Accessed 01 July 2020).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), "Forest Code of Ukraine" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text (Accessed 01 July 2020).
18. European Economic (1989), Commission Standard classification of land Use UN-ECE/FAO, Developed and approved by the Statistical Commission and the European Economic Commission, Conference of European statisticians. Thirty-seventh plenary session, Geneva.
19. State Committee of Ukraine for Land Resources (1998), "Instructions for filling in the state statistical reporting on quantitative land accounting", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0788-98(Accessed 01 July 2020).
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), "About the National program of adaptation of the legislation of Ukraine to the legislation of the European Union", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text (Accessed 01 July 2020).

№ 13-14 2020, стор. 111 - 120

Дата публікації: 2020-07-23

Кількість переглядів: 632

Відомості про авторів

В. Н. Бондар

аспірант, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

V. Bondar

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-1531-3208

Як цитувати статтю

Бондар В. Н. Організаційно-правові механізми управління лісогосподарським виробництвом на засадах ринкової економіки. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 111–120. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.111

Bondar, V. (2020), “Organization-legal mechanisms of management of the logistic-podarsky virobnitsvom in the ambuss of the market economy”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 111–120. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.111

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.