EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПЛЕМІННОГО СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ
Б. В. Хахула

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.104

УДК: 338.439.5:636.4.033(477)

Б. В. Хахула

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПЛЕМІННОГО СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Встановлено, що функціонування та розвиток ринку продукції племінного свинарства безпосередньо пов'язані з ефективністю галузі свинарства, її конкурентоспроможністю, збільшенням доходів сільськогосподарських товаровиробників і населення, тобто із тими чинниками, які визначають стан та динаміку елементів ринкового механізму, зокрема, попиту і пропозиції, тип конкуренції, рівень та співвідношення цін на продукції і послуги.
Особливістю ринку продукції племінного свинарства варто розглядати диференціацію споживчого попиту, який залежить від розвитку галузі свинарства у підприємствах корпоративного сектору аграрної економіки та формується під впливом організаційної культури ведення бізнесу, готовності покупців зберегти та повністю використати генетичний потенціал тварин.
Ринок продукції племінного свинарства є монополізованим та імортозалежним, що не сприяє формуванню досконалого конкурентного середовища й ускладнює функціонування покупців на ньому в аспекті формування рівноважних цін і доступності продукту. За таких умов постає необхідність у запровадженні економічного механізму регулювання досліджуваного ринку передбачити заходи щодо створення сприятливого середовища для розвитку вітчизняних суб'єктів, які формують товарну пропозицію на ринку, та діяльності науково-дослідних структур, що забезпечують підтримку їх функціонування.

Ключові слова: ринок; племінне свинарство; попит; пропозиція; суб'єкти господарювання.

Література

1. Бащенка М.І. Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991— 2017—2030 рр.). К.: Аграр. наука, 2017. 160 с.
2. Мазуренко О.В. Інноваційно-орієнтованого свинарства: концептуальний підхід. Економіка АПК. 2015. №4. С. 71—76.
3. Ібатуллін М.І. Племінне свинарство в Україні: сучасний стан та проблеми вирішення. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2016. № 3. С. 70—76.
4. Підгорний А.В. Пріоритетні напрями підвищення ефективності виробництва продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах. Економіка та управління АПК. 2019. № 1. С. 50—64.
5. Гегамян Н.С. Организация свиноводства в зарубежных странах. Вестник Университета (Государственный Университет Управления). 2013. № 3. С. 92—98.
6. Березовський М.Д. Відтворювальні якості чистопородних і помісних свиноматок у поєднанні з термінальними кнурами власного відтворення та іншими батьківськими формами. Свинарство. 2020. Вип. 74. С. 26—34.
7. Степанюк И. Свиное дело или бизнес на поросятах. Тваринництво України. 2013. № 9. С. 18—19.
8. Біндюг О.А., Зінов'єв С.Г. Перетравність і баланс поживних речовин корму за осциляторної годівлі свиней. Вісник аграрної науки. 2013. № 6. С. 31—33.
9. Бірта Г.О. Вплив рівня годівлі на забійні якості свиней різних генотипів. Наук. вісник НУБіПУ. Київ, 2011. № 160. С. 66—70.
10. Гільгерс Й. Відгодівля свиней: підвищуємо споживання корму. Agroexpert: практичний посібник аграрія. 2011. № 7. С. 82—83.
11. Бурлака В.А., Борщенко В.В., Кривий М.М. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин: Курс лекцій. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 191 с.

B. Khakhula

SOME FEATURES OF BREEDING PIG PRODUCTS MARKET IN UKRAINE

Summary

It is found out that breeding pig products market functioning and development are directly related to the efficiency of the pig industry, its competitiveness, agricultural producers and the population incomes increase, i.e. to the factors determining the state and dynamics of market mechanisms, including supply and demand, competition type, level and ratio of prices for products and services.
Certain patterns of breeding livestock products market functioning can be considered as its specific features. This is primarily due to the fact that it differs from other commodity markets on account of the fact that it is the basis for the effective development of the industrial pig farming in the country. Therefore, breeding livestock products market is vital in meeting human food needs.
It is established that the high innovativeness of pig breeding products is determined by the orientation towards the innovative type of technological development of industrial pig breeding in Ukraine and the leading countries of the world and it is directly related to its transfer to new knowledge-intensive technologies.
The differentiation of consumer demand which depends on the pig industry development in the corporate sector of the agricultural economy and is formed under the influence of organizational culture, willingness of buyers to preserve and fully use genetic potential should be viewed as a specific feature of the breeding pig products market. This position can be attributed to the fact that agricultural producers spend significant financial resources on construction and reconstruction of production facilities, creation of appropriate production infrastructure, purchasing high-value breeding young animals but they do not always pay due attention to the organization of balanced feeding, proper farming, livestock livability and high-quality selection process.
The development of competitive pig production requires the development and implementation of modern breeding systems, innovative methods for assessing pigs genotype and their productivity potential, monitoring genetic potential and the herd screening to identify hereditary anomalies and malformations so as not only to increase production volumes and increase its quality, but also effectively manage the available production resources through reducing the cost of feed and energy per output unit.
The market for breeding pig products is monopolized and depreciated, which does not contribute to the formation of a perfect competitive environment and complicates the buyers functioning on the market in terms of equilibrium prices and product availability. Under such conditions, there is a need to introduce an economic mechanism for regulating the market under study to provide measures contributing to favorable environment for the development of domestic entities that form the product offer in the market and for running research institutions that support their functioning.

Keywords: market; pig breeding; demand; supply; business entities.

References

1. Baschenka, M.I. (2017), Tvarynnytstvo Ukrainy: stan, problemy, shliakhy rozvytku (1991— 2017—2030 rr.) [Livestock of Ukraine: state, problems, ways of development (1991—2017—2030)], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine.
2. Mazurenko, O.V. (2015), "Innovation-oriented pig breeding: a conceptual approach", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 71—76.
3. Ibatullin, M.I. (2016), "Breeding pig breeding in Ukraine: current state and problems of solution", Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 3, pp. 70—76.
4. Pidhornyj, A.V. (2019), "Priority areas for improving the efficiency of pig production in agricultural enterprises", Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 1. pp. 50—64.
5. Hehamian, N.S. (2013), "Organization of pig breeding in foreign countries", Vestnyk Unyversyteta (Hosudarstvennyj Universytet Upravlenyia), vol. 3, pp. 92—98.
6. Berezovs'kyj, M.D. (2020), "Reproductive qualities of purebred and local sows in combination with terminal boars of own reproduction and other parental forms", Svynarstvo, vol. 74, pp. 26-—34.
7. Stepaniuk, Y. (2013), "Pig business or pig business", Tvarynnytstvo Ukrainy, vol. 9. pp. 18—19.
8. Bindiuh, O.A. and Zinov'iev, S.H. (2013), "Digestibility and nutrient balance of feed by oscillatory feeding of pigs", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 6, pp. 31—33.
9. Birta, H.O. (2011), "Influence of feeding level on slaughter qualities of pigs of different genotypes", Nauk. visnyk NUBiPU, vol. 160, pp. 66—70.
10. Hil'hers, J. (2011), "Fattening pigs: increase feed consumption", Agroexpert: praktychnyj posibnyk ahrariia, vol. 7, pp. 82—83.
11. Burlaka, V.A. Borschenko, V.V. and Kryvyj, M.M. (2012), Biolohiia produktyvnosti sil's'kohospodars'kykh tvaryn [Biology of productivity of farm animals: Course of lectures], Vyd-vo ZhDU im. I.Franka, Zhytomyr, Ukraine.

№ 13-14 2020, стор. 104 - 110

Дата публікації: 2020-07-23

Кількість переглядів: 535

Відомості про авторів

Б. В. Хахула

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

B. Khakhula

Postgraduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-4286-2381

Як цитувати статтю

Хахула Б. В. Особливості функціонування ринку продукції племінного свинарства в Україні. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 104–110. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.104

Khakhula, B. (2020), “Some features of breeding pig products market in Ukraine”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 104–110. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.