EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ І МІСЦЕ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. І. Свиноус

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.96

УДК: 330.322:330.31:631.11

Н. І. Свиноус

РОЛЬ І МІСЦЕ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Найважливішою особливістю відтворювального процесу в сільському господарстві є його тісний взаємозв'язок із відтворювальним процесом в АПК країни. Проміжне положення сільського господарства, що перебуває у складі виробничо-економічних відносин ресурсовиробників і переробної промисловості, визначає його залежність від цих галузей щодо формування витрат і результатів виробництва.
Встановлено, що інвестування як процес — це взаємодія між двома суб'єктами щодо залучення додаткових ресурсів з метою приросту капіталу. Водночас процес інвестування зумовлений можливостями створення не лише відповідного обсягу додаткових ресурсів, але й обсягу, більшого від початкової величини. Отже, в інвестуванні та виробництві є спільна заінтересованість у забезпеченні ефективного відтворення. Процес приросту капіталу забезпечується у рамках державної інвестиційної політики фінансовими інститутами або товаровиробниками.
Доведено, що для відтворювального процесу інвестиційна діяльність — це формування ресурсів для виробничої стадії діяльності підприємства. Сільськогосподарські підприємства постійно потребують надходження інвестиційних ресурсів як для забезпечення поточної діяльності, так і для створення нових, модернізації діючих виробництв, освоєння нової техніки та технологій для виробництва якісної і конкурентоспроможної продукції.

Ключові слова: відтворення; сільськогосподарське підприємство; інвестиційна діяльність; джерела фінансування; капітал.

Література

1. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгиз, 1960, с. 102.
2. Маркс К. Капитал. Соч. 2-е изд. Т. 26, Ч. ІІ. 486 с.
3. Ленин В.И. По поводу так называемого вопроса о рынках. Полное собрание сочинение. Т. 1. [Электронный ресурс] // URL: http://vilenin.eu/ (дата звернення: 18.04.2016).
4. Василюк А.П. Механізм забезпечення економічної стабільності підприємств машинобудування: Монографія. Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя: Тернопіль. 2014, 164 с.
5. Сатир Л.М. Організаційно-економічне забезпечення відтворення матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Біла Церква: БНАУ, 2012. 336 с.
6. Скурська Н.М. Відтворення земельно-ресурсного потенціалу аграрного виробництва. Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти): кол. Монографія. Відповід. ред. В.М. Трегобчук. К.: ІЕ НАН України, 2003. 259 с.
7. Олійник О.В. Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві: монографія. К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 288 с.).
8. Грапко Н.В. Сутність та необхідність вартісного підходу в управлінні корпоративними фінансами. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. 2008. № 3. Ч. 2. С. 113—121.
9. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализомделовых ситуацій. К.: Издательский дом "Максимус", 2001. 600 с.
10. Гудзь О.Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2007. 578 с.
11. Стецюк П.А. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2009.
12. Онишко С.В. Особливості реформування амортизаційної політики в Україні. Фінанси України. 2007. № 4. C. 13—20.
13. Пуйда Г.В. Амортизаційна політика як ключовий елемент управління технічними ресурсами підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 1. С. 226—231.

N. Svynous

THE ROLE AND PLACE OF INVESTMENT IN THE REPRODUCTION PROCESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The most important feature of the reproduction process in agriculture is its close relationship with the reproduction process in the country's agro-industrial complex. The intermediate position of agriculture, which is a part of the production and the economic relations of resource producers and the processing industry, determines its dependence on these industries for the formation of costs and production results.
It is proved that in the process of reproduction of agricultural products fixed assets and working capital are used, labor, which in the process of production of final products are spent partially or completely.
It is established that investing as a process is an interaction between two entities to attract additional resources in order to increase capital. In this case, the investment process is due to the possibility of creating not only the appropriate amount of additional resources, but also the amount greater than the initial value. Thus, in investment and production there is a common interest in ensuring effective reproduction. The process of capital growth is provided within the framework of state investment policy by financial institutions or commodity producers.
The system of investment in agriculture should be considered through the operating conditions, which include natural and climatic conditions (taking into account their impact on crop yields, livestock production, etc.), organizational and economic mechanism of management, as the form of management directly affects investment and reproduction In agricultural holdings, the issues of investment are dealt with by the top management, within the structure it is possible to redistribute investment resources, in agricultural cooperatives another source of investment is additional unit contributions, etc.), investment climate (regulatory regulation of investment), features of agriculture.
It is proved that for the reproduction process investment activity is the formation of resources for the production stage of the enterprise. Agricultural enterprises constantly need investment resources both to ensure current activities and to create new ones, modernize existing industries, develop new equipment and technologies for the production of quality and competitive products.

Keywords: eproduction; agricultural enterprise; investment activity; sources of financing; capital.

References

1. Kene, F. (1960), Yzbrannye ekonomycheskye proyzvedenyia [Selected economic works], Sotsekhyz, Moscow, Russia.
2. Marks, K. (1974), Kapytal [Capital], Sochinenija [Essays], 2- d ed., vol.26, no. II, Moscow, Russia.
3. Lenyn, V.Y. (2020), "Concerning the so-called question of markets", Full composition of writings, available at: http://vilenin.eu/ (Accessed 20 June 2020).
4. Vasyliuk, A.P. (2014), Mekhanizm zabezpechennia ekonomichnoi stabil'nosti pidpryiemstv mashynobuduvannia [The mechanism for ensuring the economic stability of mechanical engineering enterprises], Vyd-vo TNTU imeni Ivana Puliuia, Ternopil, Ukraine.
5. Satyr, L.M. (2012), Orhanizatsijno-ekonomichne zabezpechennia vidtvorennia material'no-tekhnichnykh resursiv sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Organizational and economic support for the reproduction of material and technical resources of agricultural enterprises], BNAU, Bila Tserkva, Ukraine.
6. Skurs'ka, N.M. (2003), "Reproduction of land resource potential of agricultural production", Vidtvorennia ta efektyvne vykorystannia resursnoho potentsialu APK (teoretychni i praktychni aspekty) [Reproduction and efficient use of resource potential of agro-industrial complex (theoretical and practical aspects)], IE NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Olijnyk, O.V. (2006), Ekonomichnyj mekhanizm rozshyrenoho vidtvorennia v sil's'komu hospodarstvi [Economic mechanism of expanded reproduction in agriculture], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
8. Hrapko, N.V. (2008), "The essence and necessity of a cost approach in corporate finance management", Naukovyj visnyk Bukovyns'koi derzhavnoi finansovoi akademii: Zbirnyk naukovykh prats', vol. 3, no. 2, pp. 113—121.
9. Savchuk, V.P. (2001), Fynansovyj menedzhment predpryiatyj: prykladnye voprosy s analyzomdelovykh sytuatsij [Financial management of enterprises: applied issues with analysis of business situations], Yzdatel'skyj dom "Maksymus", Kyiv, Ukraine.
10. Hudz', O.Ye. (2007), Finansovi resursy sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Financial resources of agricultural enterprises], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
11. Stetsiuk, P.A. (2009), Stratehiia i taktyka upravlinnia finansovymy resursamy sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Strategy and tactics of financial resources management of agricultural enterprises], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
12. Onyshko, S.V. (2007), "Features of depreciation policy reform in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 4, pp. 13—20.
13. Pujda, H.V. (2014), "Depreciation policy as a key element of management of technical resources of the enterprise", Biznes Inform, vol. 1, pp. 226—231.

№ 13-14 2020, стор. 96 - 103

Дата публікації: 2020-07-23

Кількість переглядів: 601

Відомості про авторів

Н. І. Свиноус

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

N. Svynous

Postgraduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-3640-0519

Як цитувати статтю

Свиноус Н. І. Роль і місце інвестицій у відтворювальному процесі сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 96–103. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.96

Svynous, N. (2020), “The role and place of investment in the reproduction process of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 96–103. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.