EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАВДАННЯ ТА ІНДИКАТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДЕРЖАВИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ
М. В. Кривун

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.78

УДК: 338.439.01

М. В. Кривун

ЗАВДАННЯ ТА ІНДИКАТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДЕРЖАВИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ

Анотація

Метою статті є визначення головних завдань аграрно-промислового комплексу, як частини економіки держави, а також, індикаторів їх виконання. Методами дослідження обрано: історичний, моделювання, математичний, наукової абстракції та логічний.
У статті здійснено огляд історичних мотивів розвитку системи забезпечення продуктами харчування. Визначено два головних завдання, що залишаються актуальними на будь-якому етапі розвитку цивілізації — забезпечення необхідної кількості та різноманіття продуктів харчування належної якості для задоволення потреб населення у продуктах харчування, а також мінімізація часу та підвищення комфорту людини у процесі задоволення потреб населення у харчуванні. Розроблено формулу для розрахунку показників для забезпечення населення необхідною кількістю та різноманіття продуктів харчування належної якості. Визначено класифікацію витрат часу на забезпечення потреб населення у харчуванні. Розглянуто актуалізовані приклади виявлення ефективності виконання даних завдань. Окреслено взаємозв'язки між цими завданнями та інституційні середовища їх виконання.

Ключові слова: забезпечення продуктами харчування; продовольча безпека; розвиток АПК; завдання АПК; завдання харчової галузі; індикатори забезпечення харчуванням; кількість продуктів харчування; потреби населення у харчуванні.

Література

1. Алейнікова О.В. Державне регулювання рівня продовольчого забезпечення. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 11. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=1277&i=22 (дата звернення: 10.03.2020).
2. Геродот "Історії в дев'яти книгах" / пер. з давньогрецької А.О. Білецького. Київ, 1993. 191 с.
3. Загурський О.М. Інституціональні умови забезпечення якості продукції аграрного сектору. Наукові праці НДФІ. 2014. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2014_1_12 (дата звернення: 05.03.2020).
4. Загурський О.М. Перспективи інституціонального розвитку господарств населення. Економіка та управління АПК. 2013. Вип. 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2013_11_30 (дата звернення: 11.03.2020).
5. Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г., Крикунова В.М. Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу. Економіка АПК. 2018. №7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_7_4 (дата звернення: 12.03.2020).
6. Про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" щодо інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетичномодифікованих організмів (ГМО): Закон України від 17 груд. 2009 р. № 1778-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1778-17 (дата звернення: 02.03.2020).
7. Про внесення змін до Закону України "Про захист рослин": Закон України від 17 лют. 2011 р. № 3042-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3042-17 (дата звернення: 05.03.2020).
8. Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини": Закон України від 06 вер. 2005 р. № 2809-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2809-15 (дата звернення: 27.02.2020).
9. Про дитяче харчування: Закон України від 18груд. 2017 р. № 142-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-16 (дата звернення: 04.03.2020).
10. Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03 вер. 2017 р. № 1073. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17 (дата звернення: 25. 02.2020).
11. Сміт Адам "Багатство народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй" / пер. О. Васільєва. Наш Формат, 2018. С. 126.
12. Цицерон Марк Тулій "Про закони. Про державу. Про природу богів" / пер. В. Литвинов. Апріорі, 2019.
13. Чудо п'яти хлібин і двох рибин (Мт. 14: 14-21) Львівська єпархія ПЦУ: веб-сайт. URL: https://uaoc.lviv.ua/detalno/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=226&cHash=12794569443c5781933576f316f6c834 (дата звернення: 15.03.2020).
14. Аппиан Александрийский "Гражданские войны". Книга І / пер. С. Жебелев. Алетейя. 1994.
15. Варрон Марк Теренций "Сельское хозяйство"/ пер. М.Е. Сергеенко. АН СССР, 1963.
16. Гай "Римский юрист Гай и его сочинения" / пер. И. Гурляндь. Ярославль, 1894.
17. Диодор Сицилийский "Историческая библиотека". Веб-сайт. URL: https://www.twirpx.com/file/1474654/ (дата звернення 30.03.2020).
18. Катон Марк Порций "Земледелие" / пер. М.Е. Сергеенко. Наука, 2008.
19. Кривомаз Т. І. Голод — причины и последствия. Фармацевт Практик. 2017. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/farmpr_2017_10_9 (дата звернення: 01.03.2020).
20. Ливий Тит "Істория от основания города" / пер. П. Адрианов. Альфа-книга. 2014.
21. Патеркул Гай Валлей "Римская история". Книга ІІ / пер. А.И. Немировский, М.Ф. Дашкова. Воронежский университет, 1985.
22. Цицерон Марк Туллий "Речи. Т. І. Годы 81—63 до н. э." / В. О. Горенштейн. АН СССР. 1962. С. 249.
23. Чайлд Гордон "У истоков европейской цивилизации" / пер. М.Б. Свиридовой-Граковой и Н.В. Ширяевой. Издательство иностранной литературы, 1952.
24. Cassius Dio "Roman History". Book XXXVIII / Loeb Classical Library edition. 1914.
25. Pliny "Natural history" / translate H. Rackham. Harvard University Press. 1950. P 197.
26. Sahlins Marshall "Stone Age Economics Paperback". Aldine Transaction. 1972. P 27.

M. Kryvun

OBJECTIVES AND INDICATORS OF FOOD PROVIDING TO POPULATIONOF THE COUNTRY

Summary

Experienced scientists consider completely different views on the issue of disproportions in the branch development of the agro-industrial complex of Ukraine. There are a lot of issues, from the development of the resource-export model to the shifting economy emphasis to the maximum degree of processing of food.
The purpose of this article is to identify the main objectives of the agro-industrial complex, as part of the economy of the state, and also, indicators of their implementation. Chosen research methods are: historical, modeling, mathematical, scientific abstraction and logical.
This article reviews the historical motives of the development of the food supply system. A Person's need for food has a permanent characteras a certain frequency of its occurrence. So the important thing is not only the quantity of food produced, but also the time spent to produce it. In view of this, as well as the historical origins of the problem of satisfying food needs, there are identified two maintasks which remain relevant at any stage of civilization's development — providing the necessary quantity and variety of good quality food to satisfy the needs of the population in food, and, minimizing time and increasing human comfort in satisfying food needs of the population.
For calculating indicators to provide the necessary quantity and variety of good quality food for the population needs have been developed the formula. Performing the task of minimizing time and increasing human comfort in satisfing food needs of the population at the commonal level has influence on the individual effectiveness of each consumer who is a consumer of food goods, or every individual which is living in the state.
The classification of wastes of time for satisfing the needs of the population for food includes: time of consumption, time of waiting, time of transportation, time of purchase or production, time of coooking, time of eating, which in total are the time for food. The time for food, spend by each individual, on a common level constitutes the big part that could be used in another productive way.
In this article were also reviewed examples of performance ways of these tasks. There were outlined relationships between these tasks and the institutional environments for their implementation.

Keywords: agricultural development; tasks of the food branch; indicators of food providing; objectives of food providing; development of the food supply system; disproportions in the development of the agro-industrial complex; quantity of produced food; needs of the population in food.

References

1. Aleinikova, O. V. (2011), "State regulation of the level of food security", Investytsii: praktyka ta dosvid, [Online], vol. 11, available at: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=1277&i=22 (Accessed 10 March 2020).
2. Biletskiy, A. O. (1993), Herodot Istorii v deviaty knyhakh [Herodot History in nine books], Kyiv, Ukraine.
3. Zahurskyi, O. M. (2014), "Institutional conditions for ensuring the quality of agricultural products", Naukovi pratsi NDFI, [Online] vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2014_1_12 (Accessed 5 March 2020).
4. Zahurskyi, O. M. (2013) "Prospects for institutional development of households", Ekonomika ta upravlinnia APK, [Online], vol. 11, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2013_11_30 (Accessed 11 March 2020).
5. Kyrylov, Yu. Ye. Hranovska, V. H. and Krykunova, V. M. (2018), "Factors and incentives for the development of the organic segment of agricultural production in the world", Ekonomika APK, [Online], vol. 7, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_7_4 (Accessed 12 March 2020).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2009), The Law of Ukraine "About modification of the Law of Ukraine "On food safety and quality "on informing citizens about the presence of genetically modified organisms (GMOs) in food products", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1778-17 (Accessed 02 March 2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "About modification of the Law of Ukraine "About protection of plants", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3042-17 (Accessed 05 March 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine "About modification of the Law of Ukraine "About quality and safety of foodstuff and food raw materials", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2809-15 (Accessed 27 February 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About baby food", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-16 (Accessed 04 March 2020).
10. Ministry of Health of Ukraine (2017), The order "About the statement of Norms of physiological needs of the population of Ukraine in the basic nutrients and energy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17 (Accessed 25 February 2020).
11. Vasilieva, O. (2018), Smit Adam Bahatstvo narodiv. Doslidzhennia pro pryrodu ta prychyny dobrobutu natsii [Smith Adam Wealth of nations. Research on the nature and causes of the well-being of nations], Nash Format, Ukraine.
12. Lytvynov, V. (2019), Tsytseron Mark Tulii Pro zakony. Pro derzhavu. Pro pryrodubohiv [Cicero Mark Tullius On laws. About the state. About the nature of the gods], Apriori, Ukraine.
13. Lvivska yeparkhiia PTsU (2020), "The miracle of the five loaves and the two fish (Matt. 14: 14-21)", [Online], available at: https://uaoc.lviv.ua/detalno/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=226&cHash=12794569443c5781933576f316f6c834 (Accessed 15 March 2020).
14. Zhebelev, S. (1994), Appyan Aleksandryiskyi Hrazhdanskye voiny [Appian of Alexandria Civil Wars], Book I, Aleteiia, Russia.
15. Serheenko, M. E. (1963), Varron Mark Terentsyi Selskoe khoziaistvo [Varron Mark Terentius Agriculture], AN SSSR, Moscow, USSR.
16. Hurliand, Y. (1894), Hai Rymskyi yuryst Hai y eho sochynenyia [Guy Roman lawyer Guy and his writings], Yaroslavl, Russian Empire.
17. Historical Library (2020), "Diodorus of Sicily", [Online], available at: https://www.twirpx.com/file/1474654/ (Accessed 30 March 2020).
18. Serheenko, M. E. (2008), Katon Mark Portsyi Zemledelye [Cato Marc Portius Agriculture], Nauka, Russia.
19. Kryvomaz, T. I. (2017), "Hunger — causes and consequences", [Online], vol. 10. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/farmpr_2017_10_9 (Accessed 1 March 2020).
20. Adryanov, P. (2014), Lyvyi Tyt Istoryia ot osnovanyia horoda [Livy Titus History from the founding of the city], Alfa-knyha, Russia.
21. Nemyrovskyi, A. Y. and Dashkova, M. F. (1985), Paterkul Hai Vallei Rymskaia ystoryia. Knyha II [Patculcus Guy Valley "Roman History" Book II], Voronezhskyi unyversytet, Voroneg, USSR.
22. Horenshtein, V. O., (1962), Tsytseron Mark Tullyi Rechy. T. I. Hody 81-63 do n. e. [Cicero Mark Tullius Speech. T. І. Years 81-63 BC], AN SSSR, SSSR.
23. Svyrydova-Hrakova, M. B. and Shyriaeva, N. V. (1952), Chaild Hordon U ystokov evropeiskoi tsyvylyzatsyy [Child Gordon At the origins of European civilization], Yzdatelstvo ynostrannoi lyteratury, Moscow, USSR.
24. Cassius, Dio (1914), Roman History. Book XXXVIII, Loeb Classical Library edition.
25. Rackham, H. (1950), Pliny Natural history, Harvard University Press, Harvard, USA.
26. Marshall Sahlins (1972), Stone Age Economics Paperback, Aldine Transaction, New Jersey, USA.

№ 13-14 2020, стор. 78 - 89

Дата публікації: 2020-07-23

Кількість переглядів: 940

Відомості про авторів

М. В. Кривун

аспірант, Національний університет харчових технологій

M. Kryvun

Postgraduate student, National university of food technologies

ORCID:

0000-0002-9631-5837

Як цитувати статтю

Кривун М. В. Завдання та індикатори забезпечення населення держави продуктами харчування. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 78–89. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.78

Kryvun, M. (2020), “Objectives and indicators of food providing to populationof the country”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 78–89. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.