EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТОСОВНО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Р. В. Яковенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.72

УДК: 366.338.63

Р. В. Яковенко

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТОСОВНО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація

Статтю присвячено системним проблемам, що є в сфері сільського господарства України та відносинах власності з приводу землі. Наведено системні заходи, які відбуваються в новітній історії України і спрямовані на монополізацію сільського господарства, хоча в усьому світі воно є ринком продукції чистої/досконалої конкуренції. Завершальна стадія цих дій мала б відбутись під час карантину пандемії COVID-19.
Метою статті є оцінка рівня соціальної відповідальності різних заходів та важелів, що застосовуються різними представниками державної влади в різних розрізах, що стосуються функціонування та ефективності українського сільського господарства.
Наукова новизна статті полягає в тому, що проблеми соціальної відповідальності в Україні досліджуються переважно на мікрорівні (корпоративна соціальна відповідальність) та охоплюють аспекти соціально-трудових відносин. На сьогодні відсутні дослідження, що пов'язують проблеми соціальної відповідальності державних органів влади та розвитку окремих секторів економіки. Методологічною новизною статті є орієнтація не на суб'єкт дослідження та застосовуваний ними інструментарій, а на об'єкт — сільське господарство.
Визначено відповідність 15 заходів державного регулювання стосовно сільського господарства України параметрам соціальної відповідальності, лише один з яких не має чіткої негативної характеристики.
Запропоновано окремі секторальні дії, що посилять соціальну відповідальність різних органів влади в окремих аспектах, серед яких автор наводить: максимальне відкриття харчових ринків, ринків посівних матеріалів та інших засобів сільськогосподарського виробництва, ярмарків та недопущення їх закриття, створення максимальних умов для реалізації селянами своєї продукції; збільшення державної підтримки дрібним фермерам і припинення датування агрохолдингів та монополістів; обмеження або припинення експорту продукції харчування; посилення контролю за діяльністю Антимонопольного комітету та структур Державного резерву України; здійснення реальної боротьби з аферами, махінаціями та рейдерством у сфері захоплення землі та її концентрації.

Ключові слова: соціальна відповідальність; державне регулювання; сільське господарство; монополізація; пандемія COVID-19.

Література

1. Яковенко Р.В. Основи теорії економіки для технічних спеціальностей: навч. посіб. Кіровоград: "Поліграф-Сервіс", 2009. 120 с.: іл.
2. Яковенко Р.В. Економічна теорія: конспект лекцій та тестові завдання для студентів cпеціальностей "Економічна кібернетика", "Менеджмент", "Управління персоналом та економіка праці", "Економіка підприємства", "Організація комерційної діяльності у сфері послуг і торгівлі", "Економіка та організація бізнесу", "Міжнародні економічні відносини". Кропивницький: ЦНТУ, 2019. 98 с.: іл.
3. Ляхов О.В. Особливості державного регулювання сільського господарства під час карантину. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. Кропивницький: ЦНТУ, 2020. С. 183—186.
4. Яковенко Р. Карантин як механізм монополізації сільського господарства. Газета "Народне слово". 2020. 4 червня, № 19 (3455). С. 6.
5. Яковенко Р.В., Коваленко В. І. Спрощення механізму пільгового кредитування в секторі АПК. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць: в 12 т. Дніпропетровськ: ДНУ. 2010. Вип. 262. Т. VI. С. 1479—1486.

R. Yakovenko

SOCIAL RESPONSIBILITY OF STATE REGULATION MEASURES IN RELATION TO AGRICULTURE IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

Summary

The article is devoted to the systemic problems that occur the field of agriculture of Ukraine and land ownership relations. The systemic measures that take place in the recent history of Ukraine and are aimed for the monopolization of agriculture, although worldwide it is a market of pure/net competition. The final stage of these actions should take place during the quarantine of the COVID-19 pandemic.
The purpose of the article is to assess the level of social responsibility of different measures and levers used by different government officials in different sections related to the functioning and efficiency of Ukrainian agriculture.
The scientific novelty of the article is that the problems of social responsibility in Ukraine are studied mainly at the micro level (corporate social responsibility) and cover aspects of social and labor relations. To date, there are no studies linking the problems of social responsibility of public authorities and the development of certain sectors of the economy. The methodological novelty of the article is the focus not on the subject of research and the tools they use, but on the object — agriculture.
The compliance of 15 measures of state regulation with regard to agriculture of Ukraine to the parameters of social responsibility has been determined, only one of which does not have a clear negative characteristic. We can say that under the existing oligarchic model of economy and public administration, they will continue.
Some sectoral actions are proposed to strengthen the social responsibility of various authorities in certain aspects, among which the author cites: maximum opening of food markets, markets for seeds and other means of agricultural production, fairs and prevention of their closure, creating maximum conditions for farmers to sell their products; increase state support for small farmers and stop grants agricultural holdings and monopolies; restriction or cessation of food exports; strengthening control over the activities of the Antimonopoly Committee and structures of the State Reserve of Ukraine; real struggle against scams, machinations and raids in the field of land grabbing and its concentration.

Keywords: social responsibility; state regulation; agriculture; monopolization; COVID-19 pandemic.

References

1. Yakovenko, R.V. (2009), Osnovy teorii ekonomiky dlia tekhnichnykh spetsial'nostej [Bases of economics for technical specialties], Polihraf-Servis, Kirovohrad, Ukraine.
2. Yakovenko, R.V. (2019), Ekonomichna teoriia: konspekt lektsij ta testovi zavdannia dlia studentiv cpetsial'nostej "Ekonomichna kibernetyka", "Menedzhment", "Upravlinnia personalom ta ekonomika pratsi", "Ekonomika pidpryiemstva", "Orhanizatsiia komertsijnoi diial'nosti u sferi posluh i torhivli", "Ekonomika ta orhanizatsiia biznesu", "Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny" [Economic theory: lecture notes and test tasks for students majoring in "Economic Cybernetics", "Management", "Personnel Management and Labor Economics", "Business Economics", "Organization of commercial activities in the field of services and trade", "Economics and business organization", "International Economic Relations"], TsNTU, Kropyvnyts'kyj, Ukraine.
3. Lyahov, O.V. (2020), "Features of state regulation of agriculture during quarantine", Konkurentospromozhna model' innovatsijnoho rozvytku ekonomiky Ukrainy. III Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [Competitive model of innovative development of Ukraine's economy. III International scientific-practical conference], Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy, Ukraine, pp. 183—186.
4. Yakovenko, R.V. (2020), "Quarantine as a mechanism of monopolization of agriculture", Hazeta "Narodne slovo", vol. 19 (3455), 4th june, p. 6.
5. Yakovenko, R.V. and Kovalenko V.I. (2010), "Facilitating the mechanism of poultry loans in the agricultural sector", Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, vol. 262, no. VI, pp. 1479—1486.

№ 13-14 2020, стор. 72 - 77

Дата публікації: 2020-07-23

Кількість переглядів: 708

Відомості про авторів

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

ORCID:

0000-0002-8103-8590

Як цитувати статтю

Яковенко Р. В. Соціальна відповідальність заходів державного регулювання стосовно сільського господарства України в умовах пандемії covid-19. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 72–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.72

Yakovenko, R. (2020), “Social responsibility of state regulation measures in relation to agriculture in Ukraine in the context of the covid-19 pandemic”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 72–77. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.