EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
С. І. Василішин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.66

УДК: 631.15-049.5:657

С. І. Василішин

БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено оцінці відповідності методології обліку сільськогосподарської діяльності вимогам управління економічною безпекою аграрних підприємств України. Обгрунтовано наукові підходи оцінки відповідності методології обліку сільськогосподарської діяльності вимогам управління економічною безпекою, які базуються на виявленні її проблемних аспектів і встановленні зв'язку з потенційними ризиками застосування методології оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю, що спрямовує наукові і практичні зусилля на побудову облікової політики та фінансової звітності в рамках вимог гарантування економічної безпеки аграрних підприємств. Проаналізовано динаміку вартості довгострокових і поточних біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах України у 2013—2018 р. та окремі проблемні аспекти практичного застосування справедливої вартості під час оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції. Установлено переваги і недоліки справедливої вартості та її впливу на економічну безпеку аграрних підприємств. Обгрунтовано потенційні ризики застосування різних методів визначення справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції. З'ясовано, що сучасна методологія бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності, яка грунтується на міжнародних стандартах обліку, частково не відповідає безпековим запитам управління аграрними підприємствами.

Ключові слова: економічна безпека; бухгалтерський облік; сільськогосподарська діяльність; біологічні активи; справедлива вартість; оцінка.

Література

1. Гайдуцький П.І., Жук В.М. Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних криз. Економіка України. 2012. № 12. С. 72—82.
2. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2009. 648 с.
3. Жук В.М. Наукове обгрунтування формування стратегічних запасів зерна: перспективи України в умовах глобалізації. Економіка АПК. 2012. № 5. С. 19—25.
4. Калюга Є.В. Облік біологічних активів у державному секторі // Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2014. Т. 18. № 2. С. 16—22.
5. Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: монографія. Київ: КНЕУ, 2006. 256 с.
6. Метелиця В.М. Стандартизація галузевої методології обліку як елементу професії бухгалтера. Економіка АПК. 2013. № 6. С. 45—53.
7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 "Сільське господарство". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_027 (дата звернення: 03.05.2020).
8. Моссаковський В.Б. Особливості управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2013. № 6. С. 40—45.
9. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 03.05.2020).
10. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів: Наказ Міністерства фінансів України № 1315 від 29.12.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1315201-06#Text (дата звернення 03.05.2020).
11. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи: Наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2015 р. № 790. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (дата звернення: 03.05.2020).

S. Vasylishyn

SECURITY MEASUREMENT OF THE METHODOLOGY OF ACCOUNTING FOR AGRICULTURAL ACTIVITIES BY AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to the assessment of compliance of the methodology of accounting for agricultural activities with the requirements of economic security management of Ukraine agricultural enterprise. Scientific approaches to assessing the compliance of agricultural accounting methodology with the requirements of economic security management, which are based on identifying its problematic aspects and establishing the relationship with potential risks of applying the methodology of valuation of biological assets and agricultural products at fair value, aiming scientific and practical efforts policy and financial reporting in the framework of the requirements of guaranteeing the economic security of agricultural enterprises, are substantiated. The dynamics of the value of long-term and current biological assets in agricultural enterprises of Ukraine in 2013-2018 and some problematic aspects of the practical application of fair value in the evaluation of biological assets and agricultural products are analyzed. The advantages and disadvantages of fair value and its impact on the economic security of agricultural enterprises are identified. Potential risks of application of different methods of determining the fair value of biological assets and agricultural products are substantiated.
It is established that the modern methodology of agricultural accounting, which is based on international accounting standards, due to imperfections and unregulated valuation of biological assets and agricultural products at fair value and imperfections of national accounting standards, is partially inconsistent with the security requirements of agricultural management. This can be an obstacle when making management decisions based on accounting and reporting indicators. It has been proved that this methodological disorder has long been one of the most important problems of accounting in the agricultural sector and a significant factor in reducing the level of economic security of agricultural producers, which necessitates the approximation of agricultural accounting methodology to safe management of agricultural enterprises.

Keywords: economic security; accounting; agricultural activities; biological assets; fair value; valuation.

References

1. Ghajducjkyj, P.I. and Zhuk, V.M. (2012), "The role of accounting in preventing economic crises", Ekonomika Ukrajiny, vol. 12, pp. 72—82.
2. Zhuk, V.M. (2009), Koncepcija rozvytku bukhghaltersjkogho obliku v aghrarnomu sektori ekonomiky [The concept of accounting development in the agricultural sector of the economy], Institute of Agrarian Economics, Kyiv, Ukraine.
3. Zhuk, V.M. (2012), "Scientific substantiation of formation of strategic stocks of grain: prospects of Ukraine in the conditions of globalization", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 19—25.
4. Kaluga, E.V. (2014), "Accounting for biological assets in the public sector", Ekonomichnyj analiz, vol. 18, no. 2, pp. 16—22.
5. Lovinsjka, L. Gh. (2006), Ocinka v bukhghaltersjkomu obliku [Valuation in accounting], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Metelycja, V.M. (2013), "Standardization of industry accounting methodology as an element of the accounting profession", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 45—53.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), "International Accounting Standard 41 "Agriculture", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_027 (Accessed 03 May 2020).
8. Mossakovsjkyj, V.B. (2013), "Features of management accounting in agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 40—45.
9. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 4 June 2020).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), Resolution "On approval of Methodical recommendations on accounting of biological assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1315201-06#Text (Accessed 03 May 2020).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "On approval of the Regulation (standard) of accounting 30 "Biological assets"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (Accessed 03 May 2020).

№ 13-14 2020, стор. 66 - 71

Дата публікації: 2020-07-23

Кількість переглядів: 646

Відомості про авторів

С. І. Василішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

S. Vasylishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Accounting and Audit Subdepartment, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev

ORCID:

0000-0001-5023-9878

Як цитувати статтю

Василішин С. І. Безпековий вимір методології обліку сільськогосподарської діяльності аграрних підприємств України. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 66–71. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.66

Vasylishyn, S. (2020), “Security measurement of the methodology of accounting for agricultural activities by agricultural enterprises of Ukraine”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 66–71. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.