EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
І. М. Івашків, Л. С. Стефанишин, С. В. Король

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.61

УДК: 658.5

І. М. Івашків, Л. С. Стефанишин, С. В. Король

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Анотація

У статті розглянуто питання ефективного та раціонального використання енергоресурсів на підприємствах, що потребує поступового переходу на відновлювальні джерела енергії. Досліджено, що основним шляхом виходу з такої ситуації, яка має місце в енергосекторі вітчизняної економіки, крім уже відомих шляхів модернізації існуючих теплових мереж та теплових електростанцій, — є актуальна потреба для більшості підприємств перехід на використання відновлювальних джерел енергії, зокрема відходів сільськогосподарського виробництва рослинного та тваринного походження. З'ясовано, що важливим і необхідним є пошук і використання і альтернативних джерел енергії, яка вироблятиметься на основі енергоощадних технологій, що має на меті значне зниження використання традиційних паливно-енергетичних ресурсів для підприємств та населення. Важливим, на думку авторів, є спрямовування всі можливих і наявних ресурсів на заміщення традиційних паливно-енергетичних ресурсів на альтернативні відновлювальні джерела енергії. Для цього придатною для використання є біомаса високопродуктивних біоенергетичних культур, а також введення в експлуатацію нових потужностей об'єктів відновлювальної енергетики, що дозволить у перспективі поступово заміщувати традиційні види палива на відновлювальні джерела енергії в промисловості та в побутовому споживанні населенням держави. В зв'язку з цим, у статті авторами проаналізовано структуру валового кінцевого енергоспоживання у світі, де очевидним є той факт, що вагома частка енергоресурсів припадає на викопні джерела палива, і тільки їх сьома частина припадає на біоенергетичні джерела палива, що в перспективі зі залученням гідро- та сонячної енергії дасть змогу витіснити в народному господарстві країни використання альтернативних джерел енергії. Досліджено, що економічний потенціал біомаси в Україні у середньому складає 27,47 млн т ум. п, де левову частку складають біоенергетичні культури та солома зернових. Встановлено, що вагомою складовою в розвитку біоенергетики є інвестування у зелену енергетику і це в свою чергу дає змогу підприємствам працювати за зеленим тарифом. У результаті проведеного дослідження нами встановлено, що використання відновлювальних енергетичних ресурсів у сучасних умовах є доцільним, зокрема це стосується використання біомаси рослинного і тваринного походження, а також введення потужностей з відновлювальної енергетики, що є необхідним як з розрахунку економічних, так і екологічних показників.

Ключові слова: відновлювальні енергетичні ресурси; вітчизняні підприємства; зелена енергетика; зелений тариф; енергозберігаючі технології.

Література

1. Божидарнік Т.В., Ткачук В.В., Речун О.Ю. Проблеми і перспективи формування та розвитку ринку біопалива в Україні. Економічний часопис — ХХІ. 2014. № 11—12. С. 45—48.
2. Ващук О.В., Третяк М. М. Особливості формування національного ринку біопалива. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 2. С. 247—253.
3. Ivashkiv I., Kupalova H., Goncharenko N., Andrusiv U., Streimikis J., Lyashenko O., Yakubiv V., Lyzun M., Lishchynskyi I., & Saukh I. (2020). Environmental responsibility as a prerequisite for sustainable development of agricultural enterprises. Management Science Letters, 10 (13), 2973—2984.
4. Івашків І.М., Трухан Л.М. Перспективи розвитку альтернативних джерел палива в Україні. Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Т. 29. № 1. С. 178—182.
5. Кириленко І.Г., Дем'янчук В.В., Андрющенко Б.В. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 62—66.
6. Козловський С.В., Козловський А.В., Кірєєва Е.А. Розвиток ринку біопалива як елемент продовольчої безпеки України. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2012. № 1. Т. 2. С. 355—363.
7. Матвієнко О.Л., Гапчак О.Г. Економіко-виробничі перспективи застосування біопалива в Україні. Збірник наукових праць Білоцерківського національного аграрного університету. Серія "Економічні науки". 2012. № 2 (64). С. 87—90.
8. Роїк М.В., Ягольник О.О. Біоенергетика як наука й галузь економіки: історія, концепція, періодизація (етапи) розвитку. Біоенергетика. 2014. № 1. С. 7—11.
9. Федорченко Б.С. Стан та перспективи розвитку біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств України. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". 2013. № 46 (1019). С. 97—105.

I. Ivashkiv, L. Stefanyshyn, S. Korol

ECONOMIC PREREQUISITES FOR THE USE OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES AT DOMESTIC ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF GREEN ENERGY DEVELOPMENT

Summary

The article considers the issue of efficient and rational use of energy resources at enterprises, which requires a gradual transition to renewable energy sources. It is investigated that the main way out of this situation, which takes place in the energy sector of the domestic economy in addition to the already known ways to modernize existing heating networks and thermal power plants — there is an urgent need for most companies to switch to renewable energy sources, including agricultural and animal waste. origin. It was found that it is important and necessary to find and use alternative energy sources, which will be produced on the basis of energy-saving technologies, which aims to significantly reduce the use of traditional fuel and energy resources for businesses and individuals. According to the authors, it is important to direct all possible and available resources to replace traditional fuel and energy resources with alternative renewable energy sources. For this purpose, the biomass of highly productive bioenergy crops is suitable for use, as well as the commissioning of new facilities of renewable energy facilities, which will allow in the future to gradually replace traditional fuels with renewable energy sources in industry and household consumption. In this regard, the authors analyze the structure of gross final energy consumption in the world, where it is obvious that a significant share of energy resources are fossil fuels, and only one-seventh of them are bioenergy fuels, which in the long run with the involvement hydro and solar energy will displace the use of alternative energy sources in the national economy.
It is investigated that the economic potential of biomass in Ukraine averages 27.47 million t.um.p., where the lion's share is made up of bioenergy crops and grain straw. It is established that an important component in the development of bioenergy is investing in green energy and this in turn allows companies to work at a green tariff. As a result of our research, we found that the use of renewable energy resources in modern conditions is appropriate, in particular the use of biomass of plant and animal origin, as well as the introduction of renewable energy capacity, which is necessary for both economic and environmental indicators.

Keywords: enewable energy resources; domestic enterprises; green energy; green tariff; energy saving technologies.

References

1. Bozhydarnik, T.V. Tkachuk, V.V. and Rechun, O. Yu. (2014), "Problems and prospects of formation and development of the biofuel market in Ukraine", Economic Journal — XXI, vol. 11—12, pp. 45—48.
2. Vashchuk, O.V. and Tretyak, M. M. (2012), "Features of formation of the national market of biofuel", Marketing and innovation management", vol. 2, pp. 247—253.
3. Ivashkiv, I. Kupalova, H. Goncharenko, N. Andrusiv, U. Streimikis, J. Lyashenko, O. Yakubiv, V. Lyzun, M. Lishchynskyi, I and Saukh, I. (2020), "Environmental responsibility as a prerequisite for sustainable development of agricultural enterprises", Management Science Letters, vol. 10 (13), pp. 2973—2984.
4. Ivashkiv, I. and Trukhan, L. (2019), "Prospects for the development of alternative fuel sources in Ukraine", Economic analysis -XXI, vol. 29 (1), pp. 178—182.
5. Kyrylenko, I. H. Demyanchuk, V. V. and Andryushchenko, B. V (2010), "Formation of the Ukrainian biofuel market: preconditions, prospects, strategy", Economika АPK, vol. 4, pp. 62—66.
6. Kozlovskyi, S.V. Kozlovskyi, A.V. and Kireeva, E.A. (2012), "Development of the biofuel market as an element of food security of Ukraine", Bulletin of Zhytomyr National Agroecological University, vol. 1 (2), pp. 355—363.
7. Matvienko, O. L. and Hapchak, O. G. (2012), "Economic and production prospects for the use of biofuels in Ukraine", Collection of scientific works of Bila Tserkva National Agrarian University, Economic Sciences Series, vol. 2 (64), pp. 87—90.
8. Roik, M. V. and Yagolnik, O. O. (2014), "Bioenergy as a science and branch of economy: history, concept, periodization (stages) of development", Bioenergy, vol. 1, pp. 7—11.
9. Fedorchenko, B.S. (2013), "Status and prospects of development of bioenergy potential of agricultural enterprises of Ukraine", Bulletin of the National Technical University "KhPI", vol. 46 (1019), pp. 97—105.

№ 13-14 2020, стор. 61 - 65

Дата публікації: 2020-07-23

Кількість переглядів: 743

Відомості про авторів

І. М. Івашків

к. е. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу науково-консультаційного та інформаційного забезпечення економіки та маркетингу, Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

I. Ivashkiv

PhD in Economics, Senior Research Fellow, Senior Researcher of the Department of Scientific-Consulting and Information Support of Economics and Marketing, Precarpathian State Agricultural Research Station Institute of Agriculture of the Carpathian Region NAAS

ORCID:

0000-0002-8135-8260


Л. С. Стефанишин

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу та менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту, Тернопільський національний економічний університет

L. Stefanyshyn

PhD in Economics, Associate Professor of International Economics, Marketing and Management, Ivano-Frankovsk Educational and Scientific Institute of Management Ternopil National Economic University


С. В. Король

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

S. Korol

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

ORCID:

0000-0002-4804-7612

Як цитувати статтю

Івашків І. М., Стефанишин Л. С., Король С. В. Економічні передумови використання відновлювальних енергетичних ресурсів на вітчизняних підприємствах в умовах розвитку зеленої енергетики. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.61

Ivashkiv, I., Stefanyshyn, L. and Korol, S. (2020), “Economic prerequisites for the use of renewable energy resources at domestic enterprises in the conditions of green energy development”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.