EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТОРІФІКОВАНИЙ МАРКЕТИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Кузик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.47

УДК: 339.1:658.8

О. В. Кузик

СТОРІФІКОВАНИЙ МАРКЕТИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено способи залучення уваги споживачів до діяльності українських агропідприємств та їхніх товарів за допомогою сторіфікованого маркетингу. На підставі досліджень провідних світових компаній доведено високу ефективність та силу сторітелінгу у сучасних маркетингових комунікаціях. Визначено сутність та роль сторітелінгу у діяльності сучасного бізнесу та місце розповідей у житті кожної людини.
Звернено увагу на поведінку споживачів у процесі вибору товару чи послуги та ірраціональність такої поведінки. Відзначено ефективність розповідей у процесі прийняття споживчого рішення. Сторітелінг виступає засобом поділитися нормами та цінностями, розвитку довіри й відданості компанії, поширення знань і сприяння навчанню, що, зрештою, розвиває емоційний зв'язок між підприємством та цільовою аудиторією. Така взаємодія може допомогти українським агропромисловим компаніям реалізувати плани й отримати додаткові прибутки.
У статті обгрунтовано необхідність засвоєння особливостей і технік сторіфікованого маркетингу, що дасть змогу привернути увагу цільової аудиторії, створити довірчі відносини між брендом і споживачами, підвищити популярність торгової марки й бренду. Наведено приклади ефективного застосування сторітелінгу в Україні та визначено перспективи поширення історій через сарафанне радіо чи соціальні мережі, що сприяє залученню друзів, родичів і колег підписників. У статті звернено особливу увагу на ефективне сприйняття історій людьми завдяки створенню людського зв'язку, заснованому на емпатії. Відзначено можливість підвищення коефіцієнта конверсії маркетингових комунікацій для агробізнесів України завдяки сторітелінгу, особливо на ринку B2B. Обгрунтовано прагнення споживачів отримувати рекламу у вигляді розповідей-історій та вплив таких комунікацій на довготривалу взаємодію з цільовою аудиторією.
Сформульовано ключові елементи, котрі зумовлюють цінність сторітелінгу для українських агропромислових компаній. Виділено, яким чином сторіфікований маркетинг сприятиме агробізнесу в Україні вибудовувати тісні, довготривалі, лояльні, вигідні відносини зі своєю цільовою аудиторією. Окремо відзначено позитивну роль сторітелінгу у сучасних маркетингових комунікаціях підприємств і організацій зі споживачами. Виокремлено кроки, які доцільно здійснювати українським агропідприємствам у процесі політики просування із вказанням шляхів, методів та напрямів маркетингової діяльності.

Ключові слова: маркетингові комунікації; аграрний бізнес України; сторітелінг; сторіфікований маркетинг; сторіноміка; інтегровані маркетингові комунікації; коефіцієнт конверсії; взаємодія зі споживачами.

Література

1. Лівін М. Сторітелінг для очей, вух і серця. К.: Наш Формат. 2019. 184 с.
2. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 192 с.
3. Мак-Кі Р., Джерас Т. Сторіноміка: маркетинг у пост рекламну епоху. Пер. з англ. Є. Голобородько. Х.: Віват, 2019. 240 с.
4. Симмонс А. Сторителлинг. Как использовать силу историй. Пер. с англ. А. Анваера. М.: Манн, Иваном и Фербер, 2013. 272 с.
5. Beckman Sara L., Bary Michael. Design and Innovation through Storytelling. International Journal of Innovation Science, 2009. Vol. 1, Nr.4. p. 151—160.
6. Bhattacharya J. 7 Examples of Storytelling Content You Can Use in Your Marketing Campaigns. Single Grain. 23.08.2019. URL: https://www.singlegrain.com/content-marketing-3/7-examples-of-storytelling-content-you-can-use-in-your-marketing-campaigns/
7. Carter Lee Hartley. Persuasion: Convincing Others When Facts Don't Seem to Matter. Kindle Edition: TarcherPerigee, 2019. 270 p.
8. Pulizzi, Joe. The Rise of Storytelling as the New Marketing. Publishing Research Quarterly. 2012. Volume 28. Pp. 116—123.
9. Prusak L., Groh K., Denning St., Brown J.S. Storytelling in Organizations. Why Storytelling is Transforming 21st Century Organizations and Management. USA: Butterworth-Heinemann, 2004. 208 p.
10. Woodside Arch G. Special Issue: Brand — Consumer Storytelling Theory and Research. June 2010. Vol. 27. Issue 6. Pp. 531—540.

O. Kuzyk

STORY-DRIVEN MARKETING IN THE ACTIVITY OF UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The present article investigates the methods of attracting consumer attention to the activity of Ukrainian agricultural enterprises and their goods with the help of story-driven marketing. Based on the researches of the world's leading companies, the article substantiates the high efficiency and power of storytelling in modern marketing communications and determines the essence and the role of storytelling in the activity of the modern business and the place of stories in the life of every person.
Particular attention is paid to the behavior of consumers in the process of choosing a certain product or service and the irrationality of such behavior. The effectiveness of stories in the process of consumer decision-making is emphasized. Storytelling acts as a means of sharing norms and values, development of the customer trust and loyalty to the company, spread of knowledge and promotion of education that ultimately leads to the establishment of the emotional connection between the company and its target audience. Such interaction can help Ukrainian agro-industrial companies in the implementation of their plans and generation of additional profits.
The article substantiates the need to master the specifics and techniques of the story-driven marketing, what will help to attract the attention of the target audience, to create trust-based relationships between the brand and consumers, to increase the popularity of the trademark and the brand. Examples of the efficient use of storytelling in Ukraine are cited and prospects for spreading stories through the word of mouth or via social networks helping to attract friends, relatives and colleagues of subscribers are determined. The article pays particular attention to the effective perception of stories by people through the establishment of the human communication based on empathy, emphasizes the possibility of increasing the conversion rate of marketing communications for agricultural companies of Ukraine with the help of storytelling, especially in the B2B market, substantiates the desire of consumers to receive advertising in the form of short stories and the impact of such communications on the long-term interaction with the target audience.
The key elements determining the value of storytelling for Ukrainian agro-industrial companies are identified. It is explained how story-driven marketing can help the Ukrainian agribusiness to develop close, long-term, loyal, and profitable relationships with its target audience. Special attention is paid to the positive role of storytelling in modern marketing communications of enterprises and organizations with consumers. The article also outlines the steps desirable for Ukrainian agricultural enterprises in the process of implementation of the promotion policy with the indication of ways, methods and directions of the marketing activity.

Keywords: marketing communications; agrarian business of Ukraine; storytelling; storynomics; integrated marketing communications; conversion rate; interaction with consumers.

References

1. Livin, M. (2019), Storitelinh dlia ochej, vukh i sertsia [Storytelling for eyes, ears and heart], Nash Format, Kyiv, Ukraine.
2. Majovets', Ye. and Kuzyk, O. (2013), Marketynhovi komunikatsii [Marketing communications], L'vivs'kyj natsional'nyj universytet imeni Ivana Franka, Lviv, Ukraine.
3. Mak-Ki, R. and Dzheras, T. (2019), Storinomika: marketynh u post reklamnu epokhu [Historomics: marketing in the post advertising era], Vivat, Kharkiv, Ukraine.
4. Symmons, A. (2013), Storytellynh. Kak yspol'zovat' sylu ystoryj [Storytelling. How to harness the power of stories], Mann, Yvanom y Ferber, Moscow, Russia.
5. Beckman, S.L. and Bary, M. (2009), "Design and Innovation through Storytelling", International Journal of Innovation Science, vol. 1, no. 4, pp. 151—160.
6. Bhattacharya, J. (2019), "7 Examples of Storytelling Content You Can Use", Your Marketing Campaigns. Single Grain, available at: https://www.singlegrain.com/content-marketing-3/7-examples-of-storytelling-content-you-can-use-in-your-marketing-campaigns/ (Accessed 20 June 2020).
7. Carter, L.H. (2019), Persuasion: Convincing Others When Facts Don't Seem to Matter, Kindle Edition: TarcherPerigee, NY, USA.
8. Pulizzi, J. (2012), "The Rise of Storytelling as the New Marketing", Publishing Research Quarterly, vol. 28, pp. 116—123.
9. Prusak, L. Groh, K. Denning, St. and Brown, J.S. (2004), Storytelling in Organizations. Why Storytelling is Transforming 21st Century Organizations and Management, Butterworth-Heinemann, USA.
10. Woodside, A.G. (2010), "Brand - Consumer Storytelling Theory and Research", June. Psychology & Marketing special issue, vol. 27, no. 6, pp. 531—540.

№ 13-14 2020, стор. 47 - 53

Дата публікації: 2020-07-23

Кількість переглядів: 888

Відомості про авторів

О. В. Кузик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

O. Kuzyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, Ivan Franko National University of L'viv

ORCID:

0000-0002-9683-8697

Як цитувати статтю

Кузик О. В. Сторіфікований маркетинг у діяльності українських агропромислових підприємств. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 47–53. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.47

Kuzyk, O. (2020), “Story-driven marketing in the activity of ukrainian agro-industrial enterprises”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 47–53. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.