EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
І. І. Кравчук, М. О. Орликовський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.32

УДК: 338.43:658

І. І. Кравчук, М. О. Орликовський

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано загальні умови та перспективи розвитку європейського сільського господарства. Досліджено особливості індустріального та індукованого розвитку сільського господарства. Доведено, що розвиток сільського господарства в сучасному світі є результатом як самостійних економічних процесів, так і реалізованої національної аграрної політики з урахуванням як внутрішніх умов, так і глобальних тенденцій, що визначають місце сільського господарства в економіці окремих країн, його значення та напрями змін. Запропоновано схематичну модель процесу реформування спільної сільськогосподарської політики. Проаналізовано динаміку реформи спільної сільськогосподарської політики в 1980—2020 роках та систематизовано основні статистичні дані щодо сільського господарства та харчової промисловості держав-членів, що пов'язані спільною сільськогосподарською політикою.
Встановлено проблеми спільної сільськогосподарської політики (CAP) та запропоновано основні напрямами розвитку такої політики в майбутньому.

Ключові слова: Європейське сільське господарство; Спільна сільськогосподарська політика; індустріальний розвиток; Індукований розвиток.

Література

1. Czyzewski A. (2007). Makroekonomiczne uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w Polsce i Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie — Problemy Rolnictwa Swiatowego, 2 (17), 2.
2. Czyzewski A., Kulyk P. (2011). Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, ujecie teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie — Problemy Rolnictwa Swiatowego, t. 11 (26), 2.
3. European Commission (2004): The Common Agricultural Policy Explained. Directorate General for Agriculture, Brussels. 7.
4. Golebiewski J. (2010). Efektywnosc systemow marketingowych w gospodarce zywnosciowej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
5. Kowalski A. (2013). Perspektywy rozwoju rolnictwa europejskiego. W: B. Klepacki, A. Kowalski, F. Tomczak, J. Wilkin, J. Zegar, Znaczenie rolnictwa — perspektywa historyczna i miedzynarodowa. Zbior prac przygotowanych z okazji Jubileuszu 80-lecia Profesora Franciszka Tomczaka. Warszawa: IERiGZ-PIB.
6. Kutkowska B. (2009). Regionalne zroznicowanie wykorzystania instrumentow wsparcia rolnictwa i obszarow wiejskich z uwzglednieniem ich zrownowazonego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW — Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 1 (50).
7. Runowski H. (1997). Postep biologiczny w rolnictwie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. Siekierski, J. (2014). Strategie rozwoju rolnictwa i obszarow wiejskich w Polsce w latach 1990—2020. Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyzszej Szkoly Ekonomicznej w Tarnowie, 24 (1).
8. Siekierski J. (2014). Strategie rozwoju rolnictwa i obszarow wiejskich w Polsce w latach 1990—2020. Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyzszej Szkoly Ekonomicznej w Tarnowie, 24 (1).
9. Szumski S. (2007). Wspolna polityka rolna Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
10. Wicki L. (2010). Efekty upowszechniania postepu biologicznego w produkcji roslinnej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
11. Wicki L., Wicka A. (2016). Bio-Economy Sector in Poland and Its Importance in The Economy. Economic Science for Rural Development, 41.
12. Zegar J.S., 2012, Uwarunkowania makroekonomiczne wykorzystania wiejskich zasobow pracy, [w:] W. Kaminska, K. Heffner (red.), Wiejskie rynki pracy — zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN T.CXLV, Warszawa, s. 52—77.

I. Kravchuk, M. Orlykovskyi

DEVELOPMENT PROSPECTS OF EUROPEAN AGRICULTURE: LESSONS FOR UKRAINE

Summary

The article analyzes the general conditions and prospects for the development of European agriculture. Peculiarities of industrial and induced development of agriculture are investigated. It is proved that the development of agriculture in the modern world is the result of both independent economic processes and implemented national agricultural policy, taking into account both domestic conditions and global trends that determine the place of agriculture in the economy, its importance and direction of change.
Despite the evolution of common agricultural policy instruments, its main goals have remained unchanged for years, namely the development of competitive agriculture, production of high quality products using environmentally friendly technologies, stabilization of agricultural incomes, support for the rural development and others. The specificity of agriculture is that many factors of production can not be applied for other purposes. Either they will be used in agriculture or they will remain unnecessary. Strengthening market rules should not cause choice and concentration of subjects.
We have proposed a schematic model of the process of reforming the common agricultural policy. We analyzed the dynamics of the reform of the common agricultural policy in 1980—2020 and systematized basic statistics on agriculture and food industry of the Member States related to the common agricultural policy.
The common agricultural policy (CAP) is undergoing another major reform to meet today's challenges. Its goal is a policy that is more environmentally friendly, fairer in accessing funds and more effective in achieving its goals. European agriculture must become more competitive from both an economic and an environmental point of view.
When creating a new strategy for the development of European agriculture, adapted to global conditions, it is necessary to rely on all the most important models of agricultural development in the modern world.
The problems of the common agricultural policy (CAP) are identified and the main directions of development of this policy in the future are suggested.

Keywords: European agriculture; Common Agricultural Policy (CAP); Industrial development; Induced development.

References

1. Czyzewski, A. (2007), "Macroeconomic conditions for supporting the agricultural sector in Poland and the European Union", Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie — Problemy Rolnictwa Swiatowego, vol. 2 (17), pp. 2.
2. Czyzewski, A. and Kulyk, P. (2011), "Public goods in the concept of multifunctional agricultural development, theoretical and practical approach", Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie — Problemy Rolnictwa Swiatowego, vol. 11 (26), pp. 2.
3. European Commission (2004), The Common Agricultural Policy Explained, Directorate General for Agriculture, Brussels.
4. Golebiewski, J. (2010), Efektywnosc systemscw marketingowych w gospodarce zywnosciowej [Effectiveness of marketing systems in the food economy], Wydawnictwo SGGW, Warsaw, Poland.
5. Kowalski, A. (2013), "Prospects for the development of European agriculture", Znaczenie rolnictwa — perspektywa historyczna i miеdzynarodowa. Zbior prac przygotowanych z okazji Jubileuszu 80-lecia Profesora Franciszka Tomczaka [The importance of agriculture — historical and international perspective. A collection of works prepared on the occasion of the 80th anniversary of Professor Franciszek Tomczak], IERiGW-PIB, Warsaw, Poland.
6. Kutkowska, B. (2009), "Regional diversification of the use of agricultural and rural support instruments, taking into account their sustainable development", Zeszyty Naukowe SGGW — Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, vol. 1 (50).
7. Runowski, H. (1997), Postep biologiczny w rolnictwie [Biological progress in agriculture], Wydawnictwo SGGW, Warsaw, Poland.
8. Siekierski, J. (2014), "Strategies for the development of agriculture and rural areas in Poland in the years 1990—2020", Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyzszej Szkoly Ekonomicznej w Tarnowie, vol .24 (1).
9. Szumski, S. (2007), Wspоlna polityka rolna Unii Europejskiej [Common agricultural policy of the European Union], Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw, Poland.
10. Wicki, L. (2010), Efekty upowszechniania postеpu biologicznego w produkcji roslinnej [Effects of disseminating biological progress in plant production], Wydawnictwo SGGW, Warsaw, Poland.
11. Wicki, L. and Wicka, A. (2016), "Bio-Economy Sector in Poland and Its Importance in The Economy", Economic Science for Rural Development, vol. 41.
12. Zegar, J.S. (2012), "Macroeconomic conditions for using rural labor resources", Wiejskie rynki pracy — zasoby, aktywizacja, nowe struktury [Rural labor markets — resources, activation, new structures], Studia KPZK PAN T.CXLV, Warsaw, Poland, pp. 52—77.

№ 13-14 2020, стор. 32 - 39

Дата публікації: 2020-07-23

Кількість переглядів: 586

Відомості про авторів

І. І. Кравчук

д. е. н., завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Поліський національний університет, Житомирський національний агроекологічний університет

I. Kravchuk

Doctor of Economics Sciences, assistant Professor of the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3561-6118


М. О. Орликовський

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М.П. Поліщука, Поліський національний університет, Житомирський національний агроекологічний університет Гнезнінська вища школа Міленіум, Польща

M. Orlykovskyi

PhD in Economics, assistant professor of the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine, Millennium High School of Gniezno, Poland (Gnieznienska Szkola Wyzsza Milenium, Polska)

ORCID:

0000-0001-9296-623X

Як цитувати статтю

Кравчук І. І., Орликовський М. О. Перспективи розвитку європейського сільського господарства: уроки для України. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 32–39. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.32

Kravchuk, I. and Orlykovskyi, M. (2020), “Development prospects of european agriculture: lessons for Ukraine”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 32–39. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.