EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АЛГОРИТМ ЦИФРОВОГО ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
Д. В. Дорошкевич, Л. В. Третьяков

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.23

УДК: 659.1.012.12

Д. В. Дорошкевич, Л. В. Третьяков

АЛГОРИТМ ЦИФРОВОГО ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Статтю присвячено аналізу інструментів цифрового маркетингу для просування продукції високотехнологічного виробництва та розробці алгоритму впровадження стратегії цифрового просування продукції.
У статті представлено рекомендації щодо оцінки ефективності стратегії по просуванню продукції на високотехнологічному виробництві, необхідні для оцінки показники, які з упевненістю можуть бути використані маркетологами науково-виробничого підприємства. У цій статті представлено деякі найбільш широко використовувані та найефективніші стратегії цифрового маркетингу. Такі дії можна масштабувати та адаптувати до будь-якого бренду та організації, які хочуть мати активну та ефективну присутність в Інтернеті.
Було обговорено деякі методи залучення користувачів та потрібної аудиторії, щоб створити привабливий та цікавий контент, щоб клієнти залишалися лояльними до організацій та брендів. Також представлено деякі конкретні стратегії та методи вимірювання результатів. Організації, що працюють у цифровому середовищі, повинні бути обережними, щоб не загубитися у складному всесвіті інструментів та платформ. Вони повинні надавати та отримувати цінність, а їх найважливішим надбанням є їх реальна сутність та аудиторія, незалежно від каналів, які використовуються для цих відносин.
Якщо у підприємства не вистачає ресурсів для активної присутності, адаптованої до цифрового світу, принаймні йому потрібно мати стратегію моніторингу та знати, про що йдеться про їхню компанію в Мережі.
Основним підсумком статті є розробка алгоритму цифрового просування продукції високотехнологічного виробництва, а також рекомендації щодо оцінки ефективності стратегії цифрового просування.
Розроблений алгоритм включає в себе ряд послідовних дій для виконання маркетологами високотехнологічного виробництва і складається з 11 етапів, які об'єднані в 3 блоки — підготовка, вибір інструментів цифрового маркетингу, а також оцінка ефективності.
Результати роботи, що мають наукову цінність, є доцільними для подальшого використання з метою покращення просування продукції високотехнологічного виробництва. Розроблені практичні рекомендації є придатними й можливими до втілення на високотехнологічному виробництві.

Ключові слова: цифровий маркетинг; інструменти цифрового маркетингу; високотехнологічна продукція; науково-виробниче підприємство; маркетингові канали; корпоративний сайт; контекстна реклама; конкурентоздатність.

Література

1. Дадашев Б.А. Напрями та умови розвитку інноваційних процесів в сучасних умовах розвитку економіки України / Б.А. Дадашев, О.В. Кантаєва // Міжнародний збірник наукових праць. — Випуск 2 (2019). — С. 155—167.
2. Кантаєва О. Удосконалення методики аналізу інноваційної діяльності для прийняття управлінських рішень / О. Кантаєва, Є. Галушко // Бухгалтерський облік і аудит. — 2018.— № 7. — С. 35—46.
3. Мешко Н.П. Інвестиційно-інноваційний потенціал регіону: критерії оцінки та проблеми формування / Н.В. Мешко // Економічний простір. — 2018. — № 10. — С. 78—88.
4. Васильєв О. Проблеми розвитку високотехнологічних галузей економіки України в умовах глобальної конкуренції / О. Васильєв // Дослідження міжнародної економіки: збірник наукових праць. — Вип. 1. — 2017. — С. 209—227.
5. Одотюк І.В. Вітчизняна індустрія високих технологій: знаннєві, інноваційні, інвестиційні фактори її формування і розвитку / І.В. Одотюк // Вісн. НАН України. — 2017. — № 11. — С. 21—33.
6. Россоха В.В. Інноваційно-технологічне забезпечення розвитку економіки: український вимір / В.В. Россоха // Агроінком. — 2017. — № 7—9. — С. 67—74.
7. Чорна Л.О. Місце системи реалізації продукції в маркетинговій діяльності підприємств / Л.О. Чорна // Економіка та держава. — 2019. — № 1. — С. 38—40.
8. Солошенко В.В. Науково-технічне та інноваційне співробітництво України з країнами Європи //Слов'янський вісник: збірник наукових праць. Серія "Історичні та політичні науки" — Рівне: РІС КСУ, 2017. — Вип. 11. — С. 118—121.
9. Яо Ф. Перспективи розвитку українського ринку високих технологій в умовах глобалізації / Ф. Яо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. — 2016. — № 85. — С. 50—51.
10. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєц, В.П. Семиноженко. — Харків: Константа, 2016. — 272 с.
11. Васильєва Н.В. Китай: формування інноваційної системи розвитку держави [Електронний ресурс] / Н.В. Васильєва // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Управління": зб. наук. пр. — 2017. — № 2. — C. 54—55.
12. Жуйков Д. Британия ставит на биотех / І.Ю. Приварникова, М.К. Костюченко. Розвиток сектору високих технологій економіки України Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2019. — № 2. — C. 22—27.

D. Doroshkevych, L. Tretiakov

ALGORITHM OF DIGITAL PROMOTION OF HIGH-TECH PRODUCTION PRODUCTS

Summary

The article is devoted to the analysis of digital marketing tools for the promotion of high-tech products and the development of an algorithm for implementing a strategy for digital product promotion.
The article presents recommendations for evaluating the effectiveness of the strategy for the promotion of products in high-tech production, necessary for the evaluation of indicators that can be used with confidence by marketers of research and production enterprise. This article presents some of the most widely used and effective digital marketing strategies. Such actions can be scaled and adapted to any brand and organization that wants to have an active and effective presence on the Internet.
Some methods of engaging users and the right audience to create compelling and engaging content to keep customers loyal to organizations and brands were discussed. Some specific strategies and methods for measuring results are also presented. Organizations working in the digital environment must be careful not to get lost in the complex universe of tools and platforms. They must provide and receive value, and their most important asset is their true nature and audience, regardless of the channels used for that relationship.
If a company does not have the resources for an active presence adapted to the digital world, at least it needs to have a monitoring strategy and know what their company is about on the Web.
The main result of the article is the development of an algorithm for digital promotion of high-tech products, as well as recommendations for evaluating the effectiveness of digital promotion strategy.
The developed algorithm includes a series of sequential actions to be performed by marketers of high-tech production and consists of 11 stages, which are combined into 3 blocks — preparation, selection of digital marketing tools, as well as evaluation of effectiveness.
The results of work of scientific value are appropriate for further use in order to improve the promotion of high-tech products. The developed practical recommendations are suitable and possible for implementation in high-tech production.

Keywords: digital marketing; digital marketing tools; high-tech products; scientific-production enterprise; marketing channels; corporate website; contextual advertising; competitiveness.

References

1. Dadashev, B.A. (2019), "Directions and conditions of development of innovation processes in modern conditions of development of economy of Ukraine", International collection of scientific works, vol. 2, pp. 155—167.
2. Kantaeva, O. (2018), "Improvement of methods of analysis of innovation for management decisions", Accounting and Auditing, vol. 7, pp. 35—46.
3. Meshko, N.P. (2018), "Investment and innovation potential of the region: evaluation criteria and problems of formation", Economic space, vol. 10, pp. 78—88.
4. Vasiliev, O. (2017), "Problems of development of high-tech branches of the economy of Ukraine in terms of global competition", Research of the international economy: a collection of scientific papers, vol. 1, pp. 209—227.
5. Odotyuk, I.V. (2017), "Domestic industry of high technologies: knowledge, innovation, investment factors of its formation and development", NAS of Ukraine, vol. 11, pp. 21—33.
6. Rossokha, V.V. (2017), "Innovative-technological support of economic development: Ukrainian dimension", Agroinkom, vol. 7—9, pp. 67—74.
7. Chorna, L.O. (2019), "The place of product sales system in the marketing activities of enterprises", Economy and State, vol. 1, pp. 38—40.
8. Soloshenko, V.V. (2017), "Scientific, technical and innovative cooperation of Ukraine with European countries", Slavic Herald: a collection of scientific papers. Series "Historical and Political Sciences" RIS KSU, vol. 11, pp. 118—121.
9. Yao, F. (2016), "Prospects for the development of the Ukrainian market of high technologies in the context of globalization", Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics series, vol. 85, pp. 50—51.
10. Geets, V.M. (2016), Innovatsijni perspektyvy Ukrainy [Innovative prospects of Ukraine], Konstanta, Kharkiv, Ukraine.
11. Vasilieva, N.V. (2017), "China: formation of the innovative system of state development", Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Administration. Management Series: Coll. Science. etc., vol. 2, pp. 54—59.
12. Zhuikov, D. (2019), "Britain puts on biotech", Development of the sector of high technologies of the economy of Ukraine. Marketing and innovation management, vol. 2, pp. 22—27.

№ 13-14 2020, стор. 23 - 31

Дата публікації: 2020-07-23

Кількість переглядів: 718

Відомості про авторів

Д. В. Дорошкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів, професор кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

D. Doroshkevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Management and Innovation Department of International University of Finance, Professor of Management in Publishing and Printing Industry, NTUU "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-0421-0630


Л. В. Третьяков

магістр кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

L. Tretiakov

master's student of the Department of Management and Innovation, International University of Finance, Kyiv

ORCID:

0000-0002-4767-3806

Як цитувати статтю

Дорошкевич Д. В., Третьяков Л. В. Алгоритм цифрового просування продукції високотехнологічного виробництва. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 23–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.23

Doroshkevych, D. and Tretiakov, L. (2020), “Algorithm of digital promotion of high-tech production products”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 23–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.