EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЧИННИКИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Н. П. Новак, М. М. Ігнатенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.18

УДК: 631.147: 338

Н. П. Новак, М. М. Ігнатенко

ЧИННИКИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано чинники та передумови становлення і розвитку органічного виробництва молока і молочної продукції в системі впровадження новітніх технологій аграрного господарювання та поліпшення екологічного стану довкілля, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції на внутрішньому та світових аграрних ринках. Визначено завдання, які необхідно реалізувати для розгортання органічного виробництва молока в аграрних підприємствах. Встановлено, що у світовому й національному вимірі спостерігається постійне зростання попиту на органічну молочну продукцію, тому відповідно, її виробництво потрібно стимулювати на державному рівні з метою набуття більшої популярності серед господарських суб'єктів — виробників сільськогосподарської продукції. Визначено, що органічне сільськогосподарське виробництво молока, поряд з економічними функціями, передбачає виконання природоохоронних, екологічних та соціальних функцій, зокрема, це збереження природного різноманіття, здоров'я населення, забезпечення ощадного використання наявних ресурсів, сприяння розвитку сільської інфраструктури й зайнятості сільських жителів.

Ключові слова: органічне виробництво; молоко; аграрні підприємства; умови; чинники; завдання; розвиток; управлінські рішення.

Література

1. Ільчук М.М., Коновал І.А. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні. Економіка АПК. 2016. № 5. С. 51—59.
2. Ігнатенко М.М. Теоретичні засади та практичні напрями формування корпоративної соціальної відповідальності аграрних і харчових підприємств. Економіка АПК. 2015. № 1. С. 78—83.
3. Артиш В.І. Розвиток світового ринку органічної продукції. Економіка АПК. 2010. № 3. С. 113—116.
4. Мармуль Л.О., Новак Н.П. Розвиток органічного виробництва в Україні. Економіка АПК. № 9. 2016. С. 26—32.
5. Рудницька О.В. Визначення цільового споживача органічної продукції в Україні за допомогою інструментів сегментації. Агроінком. 2006. № 7—8. С. 17—20.
6. Мармуль Л.О., Коваленко І.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності переробних підприємств агропромислового комплексу. Економіка АПК. 2008. № 12. С. 62—69.
7. Устік Т.В. Формування конкурентоспроможності молочної продукції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. № 1 (3). С. 277—284.
8. Романюк І.А. Розвиток підприємництва та альтернативних видів діяльності сільського населення. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2014. № 1 (9). С. 117—121.
9. Шкуратов О.І. Сутність органічного сільського господарства: концептуальний підхід. Збалансоване природокористування. 2013. № 4. С. 68—71.
10. Мармуль Л.О. Роль стратегічного аналізу в управлінні виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2011. Вип. 2, Т. 1. С. 152—156.
11. Коваль С.В. Організаційно-економічні засади розвитку та вдосконалення структури ринку плодоовочевої продукції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 7. Ч. 2. С. 93—96.
12. Ігнатенко М.М., Рунчева Н.В. Процеси ресурсозабезпечення спеціалізації та концентрації виробництва в корпоративних агроформуваннях. Економіка та держава. № 1. 2017. С. 10—14.
13. Sievidova I. et al. Optimizing the strategy of activities using numerical methods for determining equilibrium. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no. 6 (4 (102)), 2019. pp. 47—56.
14. Романюк І.А. Проблеми зайнятості населення у сільському господарстві. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (6), 2013. С. 176—181.

N. Novak, M. Іhnatenko

FACTORS AND CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ORGANIC MILK PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

The article substantiates the factors and prerequisites for the formation and development of organic production of milk and dairy products in the system of introducing the latest technologies of agricultural management and improving the environmental condition of the environment, increasing the competitiveness of domestic agricultural products in the domestic and world agricultural markets. The tasks that need to be implemented for the deployment of organic milk production in agricultural enterprises are defined. It is proved that it is important to assist enterprises in developing the infrastructure of internal and external markets for organic products by creating brand stores, wholesale warehouses, procurement points, service centers, dealer companies and other infrastructure facilities; conducting certification of agricultural entities that produce organic agricultural products; promoting the introduction of new advanced technologies of organic farming in agriculture, processing and food, in particular dairy, industry; establishment of cooperation between educational and research institutions in the regions in the direction of developing and implementing innovative programs for the development of organic agricultural production; creation of information and Advisory and agricultural service structures. It is determined that the implementation of the above principles of formation and development of organic milk production and products from it is qualitatively related to the rational use of the resource potential of organic agricultural production, the introduction of innovative technologies in combination with organizational and economic measures to ensure marketing research of potential foreign export and domestic food markets of Ukrainian organic dairy products. It is established that in the global and national dimensions, there is a constant increase in demand for organic dairy products, so, accordingly, its production needs to be stimulated at the state level in order to gain greater popularity among economic entities — producers of agricultural products. It is determined that organic agricultural milk production, along with economic functions, provides for the implementation of environmental, environmental and social functions, in particular, the preservation of natural diversity, public health, ensuring the economic use of available resources, promoting the development of rural infrastructure and employment of rural residents.

Keywords: organic production; milk; agricultural enterprises; conditions; factors; tasks; development; management decisions.

References

1. Il'chuk, M.M. and Konoval, I.A. (2016), "Increasing the competitiveness of livestock products in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 5, p. 51—59.
2. Ihnatenko, M.M. (2015), "Theoretical principles and practical directions of formation of corporate social responsibility of agrarian and food enterprises", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 78—83.
3. Artysh, V.I. (2010), "Development of the world market of organic products", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 113—116.
4. Marmul', L.O. and Novak, N.P. (2016), "Development of organic production in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 26—32.
5. Rudnyts'ka, O.V. (2006), "Determining the target consumer of organic products in Ukraine using segmentation tools", Ahroinkom, vol. 7—8, pp. 17—20.
6. Marmul', L.O. and Kovalenko, I.V. (2008), "State regulation of investment activity of processing enterprises of agro-industrial complex", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 62—69.
7. Ustik, T.V. (2013), "Formation of competitiveness of dairy products", Zbirnyk naukovykh prats' Tavriys'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, vol. 1 (3), pp. 277—284.
8. Romanіuk, I.A. (2014), "Development of entrepreneurship and alternative activities of the rural population", Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 1(9), pp. 117—121.
9. Shkuratov, O.I. (2013), "The essence of organic agriculture: a conceptual approach", Zbalansovane pryrodokorystuvannya, vol. 4, pp. 68—71.
10. Marmul', L.O. (2011), "The role of strategic analysis in the management of production activities of agricultural enterprises", Naukovi pratsi Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 2, no. 1, pp. 152—156.
11. Koval', S.V. (2016), "Organizational and economic principles of development and improvement of the market structure of fruit and vegetable products", Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 7, no. 2, pp. 93—96.
12. Ihnatenko, M.M. and Runcheva, N.V. (2017), "Processes of resource provision of specialization and concentration of production in corporate agricultural formations", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 10—14.
13. Sievidova, I. (2019), "Optimizing the strategy of activities using numerical methods for determining equilibrium", Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no. 6(4(102)), pp. 47—56.
14. Romanіuk, I.A. (2013), "Problems of employment in agriculture", Naukovi pratsi Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 1 (6), pp. 176—181.

№ 13-14 2020, стор. 18 - 22

Дата публікації: 2020-07-23

Кількість переглядів: 777

Відомості про авторів

Н. П. Новак

д. е. н., начальник, Новотроїцька державна податкова інспекція Генічеського управління Головного управління ДПС у Херсонській області

N. Novak

Doctor of Economic Sciences, Head, Novotroitsk state tax Inspectorate of the Genichesky Department of The main Department of STS in the Kherson region

ORCID:

0000-0002-9929-1391


М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

M. Іhnatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-5713-7951

Як цитувати статтю

Новак Н. П., Ігнатенко М. М. Чинники та умови розвитку органічного виробництва молока в аграрних підприємствах України. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 18–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.18

Novak, N. and Іhnatenko, M. (2020), “Factors and conditions for the development of organic milk production in agricultural enterprises of Ukraine”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 18–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.