EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
В. М. Бондаренко, О. В. Бондаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.12

УДК: 332.36:338.49

В. М. Бондаренко, О. В. Бондаренко

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті охарактеризовано забезпечення сталого розвитку сільських територій на основі регіонального економічного зростання і посилення державної підтримки сільської економіки, яка дозволить уповільнити процеси депопуляції і стабілізувати демографічну ситуацію в сільській місцевості, підвищити рівень зайнятості працездатних сільських жителів, скоротити частку сільського населення з доходами нижче величини прожиткового мінімуму, модернізувати соціальну інфраструктуру, поліпшити доступ селян до суспільних послуг і підвищити рівень благоустрою сільських поселень.
Проаналізовано, що одним з основних завдань є подолання відомчої роз'єднаності в управлінні сільською місцевістю і посилення координації в забезпеченні сільського розвитку між: міністерствами і відомствами; державними, регіональними та місцевими органами влади; органами державної та органами місцевого самоврядування, громадськими та комерційними організаціями, об'єктами бізнесу та населенням.
Виявлено, що основними проблемами сільського розвитку залишаються нестабільні умови і організація праці, низькій рівень побутових умов, нестійке матеріальне забезпечення, неякісні житлові умови, занепад інженерної інфраструктури, що створює передумови для росту міграційного потенціалу сільських мешканців і нестійкого сільського розвитку.

Ключові слова: сільська територія; органи влади; населення; сільські поселення; економічний розвиток; місцеве самоврядування; сільський розвиток; сталий розвиток.

Література

1. Гайсин Р.С. Рациональное использование и устойчивое развитие сельских территорий россии [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://journal.bsau.ru/directions/08-00-00-economic-sciences/120/
2. Збарський В.К. Сталий розвиток сільських територій: проблеми і перспективи. Економіка АПК. 2010. № 11. С. 129—136.
3. Науменко А.М. Напрями підвищення дохідності місцевих бюджетів. Держава та регіони. 2009. № 5. C. 127—133.
4. Про схвалення Концепції Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року. Кабінет Міністрів України. К., 2010.
5. Статистичний щорічник Вінниччини за 2018 рік. Головне управління статистики і Вінницькій області [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/statinfo-arhiv-2013.html
6. Звіт про використання земель сільськогосподарського призначення державної власності. Головне управління Держземагентства у Вінницькій області.
7. Тулуш Л.Д., Боровик П.М., Мережко І.В. Напрями вдосконалення механізмів справляння земельних податкових платежів в аграрній сфері Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. 2012. Вип. 1 (25). С. 154—159.
8. Черевко Г.В. Державне регулювання розвитку українського села. Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. К., 2005. C. 531—537.
9. Юрчишин В.В. Село і селяни України в системі історично і суспільно зумовлених вітчизняних національних цінностей. Економіка АПК 2011. № 2. С. 87—99.

V. Bondarenko, O. Bondarenko

EFFICIENT USE OF AGRICULTURAL LAND AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Summary

The article describes the provision of sustainable rural development on the basis of regional economic growth and strengthening state support for the rural economy, which will slow down depopulation and stabilize the demographic situation in rural areas, increase employment of able-bodied rural residents, reduce the share of rural population below the subsistence level., to modernize the social infrastructure, to improve the access of peasants to public services and to increase the level of improvement of rural settlements.
It is proved that rural regions are characterized by narrow interconnections of industries, low population density, lower degree of socio — economic development, a small set of types of work, great professional and social homogeneity of the population. Thus, a rural area is a terrestrial space outside urban areas, inhabited by people and characterized by the commonality of any features.
It is shown that the development of any territory is subject to a combination of two principles: functional compliance, which involves the use of land depending on their internal natural properties and resource value, and the second principle — positionality, which assumes the spatial position of land relative to other natural and anthropogenic objects. socio-economic situation. According to these principles, there is a territorial division into rural areas (rural areas) and highly urbanized industrial zones.
It is analyzed that one of the main tasks is to overcome departmental disunity in rural management and strengthen coordination in ensuring rural development between: ministries and departments; state, regional and local authorities; state and local government bodies, public and commercial organizations, business facilities and the population.
It was revealed that the main problems of rural development are unstable working conditions and organization, low living conditions, unstable material security, poor housing conditions, declining engineering infrastructure, which creates preconditions for growing migration potential of rural residents and unsustainable rural development.

Keywords: ural territory; authorities; population; rural settlements; economic development; local self-government; rural development; sustainable development.

References

1. Hajsyn, R.S. (2013), "Rational use and sustainable development of rural areas of Russia", available at: http://journal.bsau.ru/directions/08-00-00-economic-sciences/120 (Accessed 02 July 2020).
2. Zbars'kyj, V.K. (2010), "Sustainable development of rural areas: problems and prospects", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 129—136.
3. Naumenko, A.M. (2009), "Directions for increasing the profitability of local budgets", Derzhava ta rehiony, vol. 5, pp. 127—133.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), "On approval of the Concept of the State target program of sustainable development of rural areas for the period up to 2020", Kyiv, Ukraine.
5. Main Department of Statistics and Vinnytsia region (2019), "Statistical Yearbook of Vinnytsia Region for 2018", available at: http: //www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/statinfo-arhiv-2013.html (Accessed 02 July 2020).
6. Main Department of the State Land Agency in Vinnytsia Region (2020), Zvit pro vykorystannia zemel' sil's'kohospodars'koho pryznachennia derzhavnoi vlasnosti [Report on the use of state-owned agricultural land], Main Department of the State Land Agency in Vinnytsia Region, Vinnytsia, Ukraine.
7. Tulush, L.D. Borovyk, P.M. and Merezhko I.V. (2012), "Directions for improving the mechanisms for collecting land tax payments in the agricultural sector", Nauka j ekonomika: Naukovo-teoretychnyj zhurnal Khmel'nyts'koho ekonomichnoho universytetu, vol. 1 (25), pp. 154—159.
8. Cherevko, G.V. (2005), "State regulation of Ukrainian rural development. Socio-economic problems of development of the Ukrainian village and rural territories", Materialy s'omykh richnykh zboriv Vseukrains'koho konhresu vchenykh ekonomistiv-ahrarnykiv [Materials of the seventh annual meeting of the All-Ukrainian Congress of agrarian economists], Kyiv, Ukraine.
9. Yurchyshyn, V.V. (2011), "The village and peasants of Ukraine in the system of historically and socially conditioned national national values", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 87—99.

№ 13-14 2020, стор. 12 - 17

Дата публікації: 2020-07-23

Кількість переглядів: 615

Відомості про авторів

В. М. Бондаренко

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

V. Bondarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Marketing and Advertising, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-6182-6760


О. В. Бондаренко

Національний технічний університет України"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

O. Bondarenko

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0001-5611-8989

Як цитувати статтю

Бондаренко В. М., Бондаренко О. В. Ефективне використання сільськогосподарських земель як фактор забезпечення сталого розвитку сільських територій. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 12–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.12

Bondarenko, V. and Bondarenko, O. (2020), “Efficient use of agricultural land as a factor of sustainable development of rural areas”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 12–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.