EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
В. В. Лойко, Д. М. Лойко, В. С. Руденко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.4

УДК: 332.8

В. В. Лойко, Д. М. Лойко, В. С. Руденко

РОЗВИТОК ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті досліджено тенденції розвитку домогосподарств України як складової економічної безпеки національної економіки. Виявлено, що на сучасному етапі господарювання домогосподарства є важливою складовою економічної і фінансової системи країни. Визначено, що середній розмір домогосподарств в Україні загалом за період 2014—2018 рр. суттєво не змінився і склав у 2018 р. 2,58 особи на 1 домогосподарство, а у місті Києві 2,62 особи на 1 домогосподарство. Сукупні ресурси в середньому на місяць на одне домогосподарство в Україні загалом зросли за період 2014—2018 рр. у 2,17 рази, в місті Києві у 2,28 рази. Сукупні витрати в середньому на місяць на одне домогосподарство як по Україні загалом, так і по місту Києву зросли за 2014—2018 рр. майже однаково: у 2,05 рази по Україні і 2,06 рази по місту Києву. Рівень споживчих сукупних витрат на одне домогосподарство є високим і у 2018 р. загалом по Україні був 96,0 %, в по місту Києву 95,0 %. Середні витрати домогосподарств на продукти харчування в цілому по Україні складали у 2018 р. 47,7%, а по місту Києву 44,8%. Витрати домогосподарств на непродовольчі товари та послуги за досліджуваний період зросли загалом по Україні на 12,67 %, а по місту Києву на 8,41%. Доведено, що у перерахунку на доларовий еквівалент за 2014—2018 рр. сукупні ресурси в середньому на місяць на одне домогосподарство зросли тільки 23,61 % загалом по Україні і 29,59 % по місту Києву. В цілому по Україні середні доходи на 1 члена сім'ї за місяць перевищували прожитковий рівень у 2014 р. на 30,26 %, у 2015 р. були менше прожиткового мінімуму на 10,51%, у 2016 р. — менше на 8,49 %, у 2017 р. — перевищували на 7,59 %, у 2018 р. — перевищували на 17,65 %. По місту Києву середні доходи на 1 члена сім'ї за місяць перевищували прожитковий рівень у 2014 р. на 69,39 %, у 2015 р. на 8,88%, у 2016 р. на 19,10 %, у 2017 р. на 35,0 %, у 2018 р. на 58,86 %. Обсяги кредитування домогосподарств України за досліджуваний період 2014—2018 рр. зменшились на 4,79 %. Обсяги депозитних вкладів домогосподарств України за той же період зросли на 26,81 %. Доведено, що зростання добробуту домогосподарств та збільшення доходів, які переходять у заощадження і які можна використовувати як інвестиції, сприятиме підвищенню рівня економічної безпеки національної економіки загалом.

Ключові слова: національна економіка; економічна безпека; домогосподарства; доходи; видатки; сукупні споживчі витрати; кредити; депозити; заощадження; інвестиції; розвиток.

Література

1. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку [Текст] / Т.О. Кізима; вст. слово С.І. Юрія. — К.: Знання, 2010. — 431 с.
2. Рамський А.Ю. Інвестиційний потенціал домогосподарств [Текст]: монографія / А.Ю. Рамський. — К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. — 352 с.
3. Чабан Г.В. Вплив домогосподарств на соціально-економічний розвиток України. Економіка і суспільство. № 12. 2017. С. 159—162.
4. Василига Н.А. Оцінка ситуації у сфері розвитку домогосподарств України. Інвестиції: практика та досвід. № 12. 2017. С. 120—124.
5. Василига Н.А. Зарубіжний досвід підтримки домогосподарств: державно-управлінський аспект. Держава та регіони. № 2 (58). 2017. С. 32 — 37.
6. Аванесова Н.Е. Аналітичний погляд на теорії забезпечення економічної безпеки. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2017. № 2 (2). С. 100—108.
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 1.07.2020).
8. Офіційний сайт. Головне управління статистики м. Києва. Статистична інформація. URL: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=255&lang=1 (дата звернення 1.07.2020).
9. Офіційний сайт НБУ. Грошово-кредитна та фінансова статистика. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127 (дата звернення 5.07.2020).
10. Курс валют НБУ на 31.12.2014. URL: https://finance.i.ua/nbu/?d=31&m=12&y=2014 (дата звернення 4.07.2020).
11. Курс валют НБУ на 31.12.2015. URL: https://finance.i.ua/nbu?d=31&m=12&y=2015 (дата звернення 4.07.2020).
12. Курс валют НБУ на 31.12.2016. URL: https://finance.i.ua/nbu/?d=31&m=12&y=2016 (дата звернення 4.07.2020).
13. Курс валют НБУ на 31.12.2017. URL: https://finance.i.ua/nbu/?d=31&m=12&y=2017 (дата звернення 4.07.2020).
14. Курс валют НБУ на 31.12 2018. URL: https://index.minfin.com.ua/exchange/archive/nbu/curr/2018-12-31/ (дата звернення 4.07.2020).
15. Рамський А.Ю., Лойко В.В. Проблема бідності працюючого населення в Україні. Вчені записки Університету "КРОК". 2018. № 4 (52). С. 78—85.

V. Loiko, D. Loiko, V. Rudenko

DEVELOPMENT OF HOUSEHOLDS OF UKRAINE AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF NATIONAL ECONOMY

Summary

The article examines the development trends of Ukrainian households as a component of economic security of the national economy. It is revealed that at the present stage of household management is an important component of the economic and financial system of the country. It is determined that the average size of households in Ukraine as a whole for the period 2014—2018 did not change significantly and amounted to 2.58 people per 1 household in 2018, and in the city of Kyiv 2.62 people per 1 household. The total resources per month per household in Ukraine as a whole increased 2.17 times over the period 2014—2018, in the city of Kyiv 2.28 times. The total monthly expenditures per household per household in Ukraine as a whole and in the city of Kyiv increased almost equally in 2014—2018: 2.05 times in Ukraine and 2.06 times in the city of Kyiv. The level of consumer total expenditures per household is high and in 2018 in Ukraine as a whole was 96.0%, in the city of Kyiv 95.0%. The average expenditure of households on food in Ukraine as a whole in 2018 was 47.7%, and in the city of Kyiv 44.8%. Expenditures of households on non-food goods and services for the studied period increased in Ukraine as a whole by 12.67%, and in the city of Kyiv by 8.41%. It is proved that in terms of the dollar equivalent for 2014—2018, the total resources per month per household increased by only 23.61% in Ukraine as a whole and 29.59% in the city of Kyiv. In general, in Ukraine, the average income per family member on average per month exceeded the subsistence level in 2014 by 30.26%, in 2015 it was less than the subsistence level by 10.51%, in 2016 — less by 8.49%, in 2017 — exceeded by 7.59%, in 2018 — exceeded by 17.65%. In the city of Kyiv, the average income per 1 family member on average per month exceeded the subsistence level in 2014 by 69.39%, in 2015 by 8.88%, in 2016 by 19.10%, in 2017 by 35.0%, in 2018 by 58.86%. The volume of lending to households in Ukraine for the study period 2014—2018 decreased by 4.79%. Over the same period, deposits of Ukrainian households increased by 26.81%. It has been proven that increasing the welfare of households and increasing incomes that are transferred to savings and that can be used as investments will help increase the level of economic security of the national economy as a whole.

Keywords: national economy; economic security; households; income; expenditure; total consumer spending; loans; deposits; savings; investment; development.

References

1. Kizima, T.O. (2010), Finansy domogospodarstv: suchasna paradyhma ta dominany rozvytku [Household Finance: Contemporary Paradigm and Development Trends], Znannia, Kyiv, Ukraine.
2. Ramskyi, A.Yu. (2014), Inbestyciynyi potencial domogospodarstv [Investment potential of households], Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine.
3. Chaban, G.V. (2017), "The impact of households on the socio-economic development of Ukraine", Ekonomika i suspilstvo, vol. 12, p. 159—162.
4. Vasylyha, N.A. (2017), "Assessment of the situation in the field of household development in Ukraine", Investycii: practyka i dosvid, vol. 12, p. 120—124.
5. Vasylyha, N.A. (2017), "Foreign experience of household support: public administration aspect", Derzhava ta region, vol. 2 (58), p. 32—37.
6. Avanesova, N.E. (2017), "Analytical view on the theory of economic security", Suchasnyi stan naukovyh doslidjen ta tehnologii v promyslovosti, vol. 2 (2), p. 100—108.
7. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2020), "Statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 1 July 2020).
8. Official website of the Main Statistics Department of Kyiv (2020), "Statistical information", available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=255&lang=1 (Accessed 1 July 2020).
9. Official website of the NBU (2020), "Monetary and financial statistics,"available at: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127 (Accessed 5 July 2020).
10. finance.i.ua (2014), "Exchange rate of the NBU as of 31.12.2014", available at: https://finance.i.ua/nbu/?d=31&m=12&y=2014 (Accessed 4 July 2020).
11. finance.i.ua (2015), "Exchange rate of the NBU as of 31.12.2015", available at: https://finance.i.ua/nbu?d=31&m=12&y=2015 (Accessed 4 July 2020).
12. finance.i.ua (2016), "Exchange rate of the NBU as of 31.12.2016", available at: https://finance.i.ua/nbu/?d=31&m=12&y=2016 (Accessed 4 July 2020).
13. finance.i.ua (2017), "Exchange rate of the NBU as of 31.12.2017", available at: https://finance.i.ua/nbu/?d=31&m=12&y=2017 (Accessed 4 July 2020).
14. finance.i.ua (2018), "Exchange rate of the NBU as of 31.12.2018", available at: https://index.minfin.com.ua/exchange/archive/nbu/curr/2018-12-31/ (Accessed 4 July 2020).
16. 15. Ramsky, A.Yu. and Loiko, V.V. (2018), "The problem of poverty of the working population in Ukraine", Vcheni zapyski Universitetu "KROK", vol. № 4 (52), p. 78—85.

№ 13-14 2020, стор. 4 - 11

Дата публікації: 2020-07-23

Кількість переглядів: 1264

Відомості про авторів

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3248-1585


Д. М. Лойко

к. е. н., доцент, докторант кафедри теоретичної та прикладної економіки,Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

D. Loiko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctorate in the Department of Theoretical and Applied Economics, Chernihiv National Technological University

ORCID:

0000-0002-2443-2719


В. С. Руденко

магістр з економіки, голова "Асоціації економістів Києва", м. Київ

V. Rudenko

Master of Economics, Chairman of the Association of Economists of Kyiv

ORCID:

0000-0001-8639-0916

Як цитувати статтю

Лойко В. В., Лойко Д. М., Руденко В. С. Розвиток домогосподарств України як складової економічної безпеки національної економіки. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.4

Loiko, V., Loiko, D. and Rudenko, V. (2020), “Development of households of Ukraine as a component of economic security of national economy”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.