EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. О. Ковальова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.114

УДК: 336.645.1

А. О. Ковальова

АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто стан та проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, досліджено можливості використання нових форм фінансування, обгрунтовано використання власних, залучених та позичених фінансових ресурсів. Фінансове забезпечення суб'єктів підприємницької діяльності передбачає використання всіх можливих джерел. Для ефективного функціонування перед підприємствами постає проблема поєднання джерел, форм та методів фінансування. Попри те, що власні ресурси є більш прийнятними для забезпечення фінансової діяльності, але у своїй більшості вони є обмеженими і недостатніми для ефективного процесу господарювання. Саме тому для забезпечення безперервності діяльності сільськогосподарським підприємствам необхідним є пошук альтернативних джерел фінансування, які не виключають одне одного та можуть бути використані одночасно.

Ключові слова: фінансування; кредитування; страхування; державна підтримка; фінансові ресурси; лізинг; сільськогосподарське підприємство.

Література

1. Дем'янчук М.А., Станкова В.В. Напрями формування джерел фінансового забезпечення сталого розвитку підприємства. Молодий вчений. 2017. №5(45). С. 561—567.
2. Факторинг по українські: що стримує зростання. URL: http://finpuls.com/ua/financial/reviews/news/Faktoring-po-ukranski-shcho-strimu-zrostannya.htm (Дата звернення 05.02.2020).
3. Москальов А.А., Щавінська О.В. Світовий досвід та перспективи використання форфейтингу та міжнародного факторингу в Україні. Молодий вчений. 2018. № 11 (63). С. 1176—1179.
4. Ринок фінансового лізингу: тенденції та проблеми. URL: http://finpuls.com/ua/financial/reviews/news/Rinok-fnansovogo-lzingu-tendenc-ta-problemi.htm (Дата звернення 11.02.2020).
5. Харун О.А., Дубицька О.В. Перспективи розвитку вексельного обігу в Україні. Молодий вчений. 2017. №6 (46). С. 518—522.
6. Річний звіт національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/zvit_2018.pdf (Дата звернення 15.03.2020).
7. Про аграрні розписки — закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5479-17 (Дата звернення 10.02.2019).
8. Руснак А.В., Прохорчук С.В., Карнаушенко А.С. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрних розписок в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 3. С. 5—11.
9. Гарбар Ж.В., Гарбар А.В. Венчурний капітал у контексті фінансування інноваційної діяльності. Агросвіт. 2019. № 19. С. 3—11.
10. Швець Ю.А., Нужна Ю.Р. Розвиток венчурного інвестування в Україні та світі. Вісник економічного транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 266—275.
11. Романишин О. В., Булавинець О. В. Інноваційні інструменти кредитного ринку як джерело формування позиченого капіталу підприємств в Україні. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2015/13.pdf (Дата звернення 12.02.2020).
12. Павловський С.В. Фінансування підприємств у період фінансової кризи: альтернативні рішення. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 17. Ч. 3. С. 112—117.
13. Островська О.А. Нові форми фінансування бізнесу в Україні. Фінанси, облік і аудит, 2017. №1 (29). С. 174—186.
14. Шевченко О.М., Казак О.О. Розвиток краудфандингу в умовах цифрової трансформації економіки України. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/45.pdf (Дата звернення 12.02.2020).
15. Особливості запровадження експортно-кредитного агентства в Україні. URL: https://feao.org.ua/products/eca-ukraine/ (Дата звернення 14.04.2020).
16. Ринок агрострахування України у 2018 андерайтинговому році: Київ, травень 2019 року. URL: https://agro.me.gov.ua/storage/app/sites/1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%20%D1%83%202018.pdf (Дата звернення 25.02.2020).
17. Танклевська Н.С., Ярмоленко В.В. Тенденції розвитку страхування сільськогосподарських культур в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. 2018. Вип. 1 (51). С. 381—386.
18. Міністерство аграрної політики та продовольства України у 2018 році. URL: http://dotacii.minagro.gov.ua/ua#section--custom-11 (Дата звернення 07.04.2020).
19. Марценюк-Розарьонова О.В., Чорнопищук О.М., Якубовська Я.Р. Особливості страхування в аграрному секторі. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/32.pdf (Дата звернення 07.04.2020).
20. Агробізнес України 2017—2018. URL: https://agribusinessinukraine.com/ (Дата звернення 07.04.2020).

A. Kovaleva

ALTERNATIVE FORMS OF FINANCIAL SUPPORT FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The theoretical bases of the formation of financial providing for the agricultural enterprises were considered in the article. In particular, the scientific approaches of the essence of the concepts "financial resources", "financial providing" were covered, as an important component. Financial resources represent a part of all set of means of the enterprise, sources of their formation express a part of financial means which are used for formation of these financial resources. When creating an enterprise, the formation of the property of the business entity includes: monetary and material contributions of the founders; income from sales of products (works, services); income from securities; capital investments and subsidies from budgets; proceeds from the sale (lease) of property (complexes) belonging to them, the acquisition of property of other entities; loans from banks and other creditors; gratuitous and charitable contributions, donations of organizations and citizens The main forms and sources of financial providing of enterprises for the industry were determined.
Today's market conditions, companies are constantly faced with the issue of decision-making on the financial support of entrepreneurial activity. Despite the short-term nature, lack of financing for production activities and lack of innovation, bank lending remains the main form of borrowing for agricultural enterprises. The introduction of alternative (new) forms of financing is an important prerequisite for the availability of resources. This will ensure the stability and economic growth of the enterprise. Such forms include: factoring, forfaiting, bridge financing, mezzanine financing, ECA financing, LBO financing, venture financing, leasing lending, crowdfunding and crowdfunding. These forms are not common among agricultural enterprises.
Limited access to this type of resources arises as a result of the lack of effective state regulatory policy and financial support infrastructure. This type of financing is accompanied by a significant level of risk that can be assumed by financially viable business entities, most of them large enterprises. The use of these forms of financing will increase the availability of funding, increase the efficiency of financial resources and promote the development of the enterprise as a whole. All these forms of financing have their own specific features and can be used separately or in combination with each other.

Keywords: financing; crediting; insurance; state support; financial resources; leasing; agricultural enterprise.

References

1. Dem'yanchuk, M.A. and Stankova, V.V. (2017), "Directions of formation of sources of financial support of sustainable development of the enterprise", Molodyy vchenyy, vol. 5 (45), pp. 561—567.
2. Financial Pulse (2018), "Factoring in Ukrainian: what restrains growth", available at: http://finpuls.com/ua/financial/reviews/news/Faktoring-po-ukranski-shcho-strimu-zrostannya.htm (Accessed 5 February 2020).
3. Moskal'ov, A.A. and Shchavins'ka, O.V. (2018), "World experience and prospects of using forfaiting and international factoring in Ukraine", Molodyy vcheny, vol. 11 (63), pp. 1176—1179.
4. Financial Pulse (2018), "Financial leasing market: trends and problems", available at: http://finpuls.com/ua/financial/reviews/news/Rinok-fnansovogo-lzingu-tendenc-ta-problemi.htm (Accessed 11 February 2020).
5. Kharun, O.A. and Dubyts'ka, O.V. (2017), "Prospects for the development of promissory note circulation in Ukraine", Molodyy vchenyy, vol. 6 (46), pp. 518—522.
6. National Commission on Securities and Stock Market (2019), "Annual report", available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/zvit_2018.pdf (Accessed 15 March 2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On agricultural receipts", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5479-17 (Accessed 10 February 2019).
8. Rusnak, A. Prokhorchuk, S. and Karnaushenko, A. (2019), "Current state and prospects for agrarian receipts in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 5—11.
9. Harbar, Zh.V. and Harbar, A.V. (2019), "Venture capital in the context of financing innovation", Ahrosvit, vol. 19, pp. 3—11.
10. Shvets', Yu.A. and Nuzhna, YU.R (2018), "Development of venture investment in Ukraine and the world", Visnyk ekonomichnoho transportu i promyslovosti, vol. 62. pp. 266—275.
11. Romanyshyn, O.V. and Bulavynets', O.V. (2015), "Innovative instruments of the credit market as a source of formation of borrowed capital of enterprises in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, [Online], vol. 15, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2015/13.pdf (Accessed 12 February 2020).
12. Pavlovs'kyy, S.V. (2016), "Financing of enterprises during the financial crisis: alternative solutions", Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 17, no. 3, pp. 112—117.
13. Ostrovs'ka, O.A. (2017), "New forms of business financing in Ukraine", Finansy, oblik i audyt, vol. (29), pp. 174—186.
14. Shevchenko, O.M. and Kazak, O.O. (2019), "Crowdfunding development in the conditions of digital transformation of Ukraine's economy", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/45.pdf (Accessed 12 February 2020).
15. Financial and Economic Analysis Office in the VRU (2019), "Features of the introduction of an export credit agency in Ukraine", available at: https://feao.org.ua/products/eca-ukraine/ (Accessed 14 April 2020).
16. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2019), "Agricultural insurance market of Ukraine in the 2018 underwriting year", available at: https://agro.me.gov.ua/storage/app/sites/1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%20%D1%83%202018.pdf (Accessed 25 February 2020).
17. Tanklevs'ka, N.S. and Yarmolenko, V.V. (2018), "Trends in the development of crop insurance in Ukraine", Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu, vol. 1 (51). pp. 381—386.
18. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2018), available at: http://dotacii.minagro.gov.ua/ua#section--custom-11 available at: (Accessed 07 April 2020).
19. Martsenyuk-Rozarionova, O.V. Chornopyschuk, O.M. and Yakubovska, Y.R. (2018), "Feature of insurance in the agricaltural sector", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/32.pdf (Accessed 07 April 2020).
20. Agribusiness of Ukraine (2018), available at: https://agribusinessinukraine.com/ (Accessed 07 April 2020).

№ 12 2020, стор. 114 - 120

Дата публікації: 2020-07-03

Кількість переглядів: 1063

Відомості про авторів

А. О. Ковальова

аспірант кафедри економіки та фінансів, Херсонський державний аграрно-економічний університет

A. Kovaleva

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, State Agrarian University of Kherson

ORCID:

0000-0002-2086-7168

Як цитувати статтю

Ковальова А. О. Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2020. № 12. С. 114–120. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.114

Kovaleva, A. (2020), “Alternative forms of financial support for agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 12, pp. 114–120. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.114

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.