EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
М. В. Гомон

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.101

УДК: 336.025

М. В. Гомон

СУТНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розкрито сутність потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств та сформовано принципи його реалізації. На основі аналізу понять "потенціал", "державне регулювання", "інноваційна діяльність підприємств" та дослідження наукових підходів щодо їх визначення, було розкрито сутність поняття "потенціал державного регулювання інноваційної діяльності підприємств", що грунтується на результативному підході та за своєю суттю відображає здатність інструментів державного регулювання забезпечувати стимулюючий вплив на реалізацію інноваційних процесів на підприємстві шляхом створення сприятливих умов (з урахуванням законодавчих обмежень) для суб'єктів інноваційної діяльності, що дозволить забезпечити активізацію і розвиток інноваційної діяльності підприємства. Виявлено, що реалізація потенціалу державного регулювання — це вплив держави на інноваційний розвиток, а також вплив на поведінку суб'єктів інноваційної діяльності з метою підвищення їх інноваційної активності. Результативне застосування інструментів державного регулювання потребує теоретичного обгрунтування системи принципів реалізації його потенціалу. Теоретично обгрунтовано та сформульовано принципи реалізації потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств, що на відміну від наявних, включають у себе принципи реалізації фінансової, інноваційної та податкової політики, а також принципи провадження інноваційної діяльності на підприємствах, що дозволило визначити складові формування та реалізації потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств. Виявлено, що реалізація потенціалу державного регулювання за допомогою інструментів регулювання та з дотриманням основних принципів направлена на стимулювання інноваційної діяльності суб'єктів господарювання та підтримку державної стратегії інноваційного розвитку. Акцентовано увагу на принципі стимулювання, який є ключовим і на основі якого можливе оцінювання реалізації потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств, що дасть розвиток подальшим дослідженням забезпечення ефективності державного регулювання інновацій в Україні.

Ключові слова: потенціал; державне регулювання; інноваційна діяльність; принципи; стимулювання; підприємство.

Література

1. Розуменко С.М. Теоретичні підходи до визначення сутності потенціалу підприємства як економічної категорії. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 3 (23). С. 170—172.
2. Маслак О.І., Квятковська Л.А., Безручко О.О. Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 9. С. 36—46.
3. Завадський Й.С. Економічний словник. Київ: Кондор, 2006. 355 с.
4. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: навч. посібник. Київ: МАУП, 2007. 176 с.
5. Котельбан С.В. Сутність, методи та інструменти державного регулювання інноваційної діяльності. Економiка та держава. 2017. № 4. С. 115—118.
6. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 № 40-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата запиту: 9.06.2020).
7. Наказ Держкомстату "Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-інновація" від 01.10.2008 р. № 361. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1047 (дата запиту: 9.06.2020).
8. Чечель О.М. Принципи та механізми державного регулювання економіки. Науковий вісник "Демократичне врядування". 2014. № 13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_13_8 (дата запиту: 9.06.2020).
9. Іванов Ю.Б. Податковий менеджмент: навчальний посібник. Київ: Знання, 2008. 525 c.
10. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручн. Суми: Університетська книга, 2010. 334 с.

M. Homon

THE ESSENCE OF STATE REGULATION POTENTIAL OF ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITY AND PRINCIPLES OF ITS IMPLEMENTATION

Summary

The article reveals the essence of the state regulation potential of enterprises innovation activities of and forms the principles of its implementation. Based on the analysis of the concepts "potential", "state regulation", "innovation of enterprises" and research of scientific approaches to their definition, the essence of the concept " state regulation potential of enterprises innovation activity" was revealed, which is based on an effective approach and essentially reflects the ability instruments of state regulation to provide a stimulating effect on the implementation of innovation processes in the enterprise by creating favourable conditions (subject to legal restrictions) for the subjects of innovation, which will ensure the intensification and development of innovation activities of the enterprise. It is revealed that the realization of the potential of state regulation is the influence of the state on innovative development, as well as the influence on the behaviour of innovation entities in order to increase their innovation activity. The effective application of the instruments of state regulation requires a theoretical substantiation of the system of principles of realization of its potential. Theoretically substantiated and formulated principles of realization of potential of state regulation of innovative activity of enterprises, which, unlike existing ones, include principles of realization of financial, innovation and tax policy, as well as principles of innovative activity at enterprises, which allowed determining components of formation and realization of state regulation potential of enterprises innovative activity. It is revealed that the realization of the potential of state regulation with the help of regulatory tools and in compliance with the basic principles is aimed at stimulating the innovative activity of economic entities and supporting the state strategy of innovative development. Emphasis is placed on the principle of incentives, which is key and on the basis of which it is possible to assess the implementation of the potential of state regulation of innovation activities of enterprises, which will develop further research to ensure the effectiveness of state regulation of innovation in Ukraine.

Keywords: potential; state regulation; innovative activity; principles; stimulation; enterprise.

References

1. Rozumenko, S. M. (2013), "Theoretical approaches to determining the essence of the potential of the enterprise as an economic category", Zbirnyk naukovykh prats' Tavriys'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 3 (23), pp. 170—172.
2. Maslak, O.I. Kvyatkovs'ka, L.A. and Bezruchko, O.O. (2012), "Features of formation of economic potential of the enterprise in the conditions of cyclic fluctuations", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 36—46.
3. Zavadskyy, Y. S. (2006), Ekonomichnyy slovnyk [Economic dictionary], Condor, Kyiv, Ukraine.
4. Stechenko, D. M. (2007), Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky [State regulation of Economy], MAUP, Kyiv, Ukraine.
5. Kotelban, S. V. (2017), "The essence, methods and tools of state regulation of innovation", Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 115—118.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "Pro innovatsiynu diyal'nist", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (Accessed 9 June 2020).
7. State Statistics Service of Ukraine (2008), "Instruction on filling in the form of state statistical observation N 1-innovation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1047 (Accessed 9 June 2020).
8. Chechel, O. M. (2014), "Principles and mechanisms of state regulation of the economy", Naukovyy visnyk "Demokratychne vryaduvannya", [Online], vol. 13, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2014_13_8. (Accessed 9 June 2020).
9. Ivanov, Yu. B. (2008), Podatkovyy menedzhment [Tax management], Znannya, Kyiv, Ukraine.
10. Illyashenko, S. M. (2010), Innovatsiynyy menedzhment [Innovation management], Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.

№ 12 2020, стор. 101 - 106

Дата публікації: 2020-07-03

Кількість переглядів: 849

Відомості про авторів

М. В. Гомон

аспірант, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

M. Homon

Postgraduate student, Simon Kusnets Kharkiv National University of Economics

ORCID:

0000-0002-1075-408X

Як цитувати статтю

Гомон М. В. Сутність потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств та принципи його реалізації. Агросвіт. 2020. № 12. С. 101–106. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.101

Homon, M. (2020), “The essence of state regulation potential of enterprises innovative activity and principles of its implementation”, Agrosvit, vol. 12, pp. 101–106. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.