EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБГРУНТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ "ГОТЕЛЬ" ЯК ОДНОГО З КЛЮЧОВИХ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Т. М. Федоренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.95

УДК: 338.488.2:001.11(045)

Т. М. Федоренко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБГРУНТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ "ГОТЕЛЬ" ЯК ОДНОГО З КЛЮЧОВИХ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено деталізований аналіз понятійного апарату дефініції "готель", згруповано отримані результати та здійснено розподіл за характерними класифікаційними ознаками (за економічним змістом діяльності (орієнтація на прибуток); за напрямом діяльності (надання базових послуг); за напрямом діяльності (надання додаткових послуг, окрім базових). У роботі наведено перелік суб'єктів ринку туристичних послуг України згідно з чинним законодавством та виокремлено із наведеним обгрунтуванням для подальшого вивчення поняття "готель". Опрацьовано нормативно-правові документи, що здійснюють контроль діяльності готельного підприємства. Виокремлено основні характеристики існуючого понятійного апарату дефініції "готель". Запропоновано узагальнююче визначення поняття "готель". Вивчення основних понять термінологічного апарату, що супроводжують та забезпечують проведення поглибленого аналізу наукових поглядів дефініції "готель" є невід'ємною частиною цього дослідження, адже дозволяє більш масштабно розуміти тенденції розвитку зазначеного питання крізь призму отриманих результатів.

Ключові слова: готель; ринок туристичних послуг; суб'єкти ринку туристичних послуг; готельна послуга; готельне підприємство.

Література

1. Косій Т.М. Сучасний стан розвитку готельного господарства України / Т.М. Косій // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Індустрія гостинності в країнах Європи" (4—6 грудня 2009 р.). — Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. — 176 с.
2. Мельник О.П. Удосконалення управління готельним господарством: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.: спец. 08.06.02 "Підприємництво, менеджмент та маркетинг" / Мельник О.П. — Київ, 1998. — 18 с.
3. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: навч. посіб. / Н.М. Кузнецова. — К: Інститут туризму, 1997. — 173 с.
4.Сєміколенова С.В. Статистичне оцінювання стану та розвитку готельного господарства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.10 "Фінанси, грошовий обіг і кредит". — К., 2008. — 23 с.
5. Горіна Г.О. Особливості сучасного розвитку готельної індустрії України [Електронний ресурс] / Г.О. Горіна // Культура народов Причерноморья. — 2009. — Режим доступу до ресурсу: http://elibrary.donnuet.edu.ua/1011/1/Gorina_2_Osoblyvosti%20suchasnogo.pdf
6. Горіна Г.О. Аналіз розвитку міжнародних та національних готельних мереж в Україні [Електронний ресурс] / Г.О. Горіна // Науковий журнал "Економіка розвитку". — Харків: ХНЕУ. — 2011. — Режим доступу до ресурсу: http://elibrary.donnuet.edu.ua/1007/1/Gorina_2_Analiz_rozvytku.pdf
7. Горіна Г.О. Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж: теоретичні засади та механізм реалізації //Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. — Донецьк: ДонНУЕТ. — 2011. — С. 162—169.
8. Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика: навч. посіб. / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с.
9. Журавльова С.М. Технологія готельної справи:навч. посіб. РМОіНУ / С.М. Журавльова, В.Д. Біляченко, Т.С. Кукліна та ін. — Запоріжжя: ЛІПС, 2010. — 124.
10. Зорін І.В., Квартальнов В.А. Енциклопедія туризму. Довідник. — М.: Фінанси і статистика, 2003. — 368 с.
11. Федорченко В.К. Туристський словник-довідник: навч. посіб. / В.К. Федорченко, І.В. Мініч. — К.: Дніпро, 2000. — 160 с.
12. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. — М.: "Ось-89" 1997. — 160 с.
13. Бугаєнко В.С., Бречко Г.Т., Манучарова Н.Д. Готельне господарство. — К.: Будівельник, 1967.
14. Гранильщиков Ю.В. Проектування об'єктів туристичного спрямування (готельне підприємство). — М.: Турист, 1982.
15. Закон України "Про туризм". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
16. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства: навч. посіб. / П.Р. Пуцентейло. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 344 с.
17. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (UNWTO World Tourism Organization) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.unwto.org/
18. Наказ №19 "Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг" від 16.03.2004 року (поточна діюча редакція — 12.11.2010 року [Електронний ресурс] // державна туристична адміністрація України. — 2004. — Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0413-04

T. Fedorenko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF SUBSTANTIATION OF THE DEFINITION OF "HOTEL" AS ONE OF THE KEY SUBJECTS OF THE MARKET OF TOURIST SERVICES OF UKRAINE

Summary

The article provides a detailed analysis of the conceptual apparatus of the definition of "hotel", grouped the results and distributed according to the characteristic classification features (by economic content of activity (profit orientation); by direction of activity (provision of basic services); The list of the subjects of the tourist services market of Ukraine according to the current legislation is given in the work and is separated with the justification for further study of the concept of "hotel". normative legal documents controlling the activity of the hotel enterprise were identified, the main characteristics of the existing conceptual apparatus of the definition of the hotel were identified, a generalization of the definition of the concept of the hotel was proposed. is an integral part of this study, allowing a broader understanding of the trends of the issue through the lens of the results obtained.
In the conditions of transformation of the national economy, there is a need to constantly monitor the trends of the development of the tourist services market of Ukraine in order to ensure a smooth cycle of its work. Today, apart from the main actors of the tourist services market — tourist operator and travel agent, it is necessary to study such entity as a "hotel" in more detail, as it is able to ensure regular replenishment of foreign exchange earnings into the country and, at the same time, serves as a means of ensuring employment of the population.. However, it is worth noting that there are a number of problematic issues that hinder the progressive development of hotels and similar facilities of temporary accommodation of Ukraine, so, before solving them, it is necessary to analyze in detail the conceptual apparatus of the definition of "hotel". A key problem in the study of the concept of "hotel" and familiarity with the specifics of its activities is the lack of clear systematization of the interpretation of the basic characteristics developed by the precursors, which leads to a more detailed study of this issue.
Considering the above list of participants (intermediaries) of the tourist services market, who promote tourist products and / or provide tourist services, we can distinguish the following, namely: other business entities providing temporary accommodation (accommodation), catering, sightseeing, entertainment and other tourist services. From the above list of subjects in this study will be clarified the issue of the definition of "hotel", because it is part of the specified category of subjects of the tourist services market of Ukraine and, directly, the list of funds that are part of the infrastructure component of the relevant market.
Іt is worth noting that hotels and other temporary accommodation facilities are one of the key actors of the tourist services market and directly influence the formation of tourist attractiveness of our country, and as a result of these activities — lead to an increase in tax revenues to the local and state budget of Ukraine.

Keywords: hotel; tourist services market; subjects of tourist services market; hotel service; hotel enterprise.

References

1. Kosij, T. M. (2009), "The current state of development of the hotel industry in Ukraine", Materialy III mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Industriia hostynnosti v krainakh Yevropy [Proceedings of the Third International Scientific and Practical Conference. Hospitality industry in Europe], Simferopol, Ukraine.
2. Mel'nyk, O. P. (1998), " Improvements in the hotel management management", Ph.D. Thesis, Entrepreneurship, management and marketing, Kyiv State Trade and Economic university, Kyiv, Ukraine.
3. Kuznetsova, N.M. (1997), Osnovy ekonomiky hotel'noho ta restorannoho hospodarstva [Fundamentals of hotel and restaurant economy], Instytut turyzmu, Kyiv, Ukraine.
4. Siemikolenova, S. V. (2008), "Statistical evaluation of the state and development of the hotel industry", Ph.D. Thesis, Finance, money circulation and credit, Kyiv, Ukraine.
5. Horina, H. O. (2009), "Features of modern development of the hotel industry of Ukraine", Kul'tura narodov Prichernomor'ja, [Online], available at: http://elibrary.donnuet.edu.ua/1011/1/Gorina_2_Osoblyvosti%20suchasnogo.pdf (Accessed 14 April 2020).
6. Horina, H. O. (2011), "Analysis of the development of international and national hotel chains in Ukraine", Ekonomika rozvytku, [Online], available at: http://elibrary.donnuet.edu.ua/1007/1/Gorina_2_Analiz_rozvytku.pdf (Accessed 18 April 2020).
7. Horina, H. O. (2011), "Strategies for the development of international hotel chains: theoretical foundations and mechanism of implementation", Torhivlia i rynok Ukrainy, pp. 162—169.
8. Mal's'ka, M. P. and Pandiak. I. H. (2009), Hotel'nyj biznes: teoriia ta praktyka [Hotel business: theory and practice], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
9. Zhuravl'ova, S.M. Biliachenko, V.D. and Kuklina, T.S. (2010), Tekhnolohiia hotel'noi spravy [Hotel technology], LIPS, Zaporozhye, Ukraine.
10. Zorin, I.V. and Kvartal'nov, V.A. (2003), Entsyklopediia turyzmu [Encyclopedia of Tourism], Finansy i statystyka, Moscow, Russia.
11. Fedorchenko, V. K. and Minich, I. V. (2000), Turysts'kyj slovnyk-dovidnyk [Travel Directory Directory], Dnipro, Kyiv, Ukraine.
12. Saprunova, V.B.(1997), Turizm: jevoljucija, struktura, marketing [Tourism: evolution, structure, marketing], Os'-89, Moscow, Russia.
13. Buhaienko, V.S. Brechko, H.T. and Manucharova, N.D. (1967), Hotel'ne hospodarstvo [Hospitality], Budivel'nyk, Kyiv, Ukraine.
14. Hranyl'schykov, Yu.V. (1982), Proektuvannia ob'iektiv turystychnoho spriamuvannia (hotel'ne pidpryiemstvo) [Design of tourist destinations (hotel company)], Turyst, Moscow, Russia.
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "About tourism", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 08 April 2020).
16. Putsentejlo, P. R. (2007), Ekonomika i orhanizatsiia turystychno-hotel'noho pidpryiemstva [Economy and organization of tourist and hotel enterprise], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
17. The official site of the World Tourism Organization (2020), available at: https://www.unwto.org/ (Accessed 19 April 2020).
18. State tourist administration of Ukraine (2010), Оrder "On approval of the Rules for hotel use and similar facilities for hotel accommodation and services", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0413-04 (Accessed 09 April 2020).

№ 12 2020, стор. 95 - 100

Дата публікації: 2020-07-03

Кількість переглядів: 1037

Відомості про авторів

Т. М. Федоренко

аспірант кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

T. Fedorenko

Postgraduate student, Department of entrepreneurship and trade, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

ORCID:

0000-0002-3612-2312

Як цитувати статтю

Федоренко Т. М. Теоретико-методологічні аспекти обгрунтування дефініції "готель" як одного з ключових суб'єктів ринку туристичних послуг України. Агросвіт. 2020. № 12. С. 95–100. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.95

Fedorenko, T. (2020), “Theoretical and methodological aspects of substantiation of the definition of "hotel" as one of the key subjects of the market of tourist services of Ukraine”, Agrosvit, vol. 12, pp. 95–100. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.