EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
С. О. Кириченко, П. В. Цвях

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.79

УДК: 331.104.22

С. О. Кириченко, П. В. Цвях

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти процесу формування комунікацій на підприємстві. Головним завданням комунікаційної політики для підприємств є не тільки надання необхідної інформації щодо товарів і послуг, а й створення прихильності й довіри до підприємства, налагодження довгострокових відносин з клієнтами.
Проаналізовано сутність і зміст поняття комунікацій підприємства. Комунікація — це сукупність заходів, спрямованих на встановлення двостороннього зв'язку між підприємствами та іншими суб'єктами ринку за допомогою відповідних інструментів для підвищення ефективності та впливу на ринку
У статті розглянуто сутність маркетингових комунікацій підприємства та засоби маркетингових комунікацій. Маркетингові комунікації — це концепція, згідно з якою підприємство ретельно продумує та координує роботу своїх численних каналів комунікації, щоб створити чіткий, послідовний та переконливий погляд на підприємство та його продукцію.
Досліджується роль комунікацій підприємства у досягненні стратегічних цілей підприємства. Комунікаційна стратегія — це частина комунікативної взаємодії чи комунікативної поведінки, яка дозволяє інтегрувати цілі, завдання та бізнес-стратегію підприємства з набором конкретних дій у сфері комунікацій підприємства. По суті, стратегія відповідає на питання: що і як зробити для досягнення ділових цілей підприємства.
Розглянуто внутрішні та зовнішні фактори, що визначають комунікаційні стратегії підприємства. В статті досліджується інтегрований підхід до комунікацій. Це представлення комунікацій як стратегічного ресурсу підприємства, основним завданням якого є забезпечення гармонізації та продуктивності відносин всередині підприємства та її вільний вхід у зовнішній комунікаційний простір.
Досліджено етапи формування та реалізації комплексу маркетингових комунікацій.
У статті розглянуто соціально-економічний та технологічний компоненти системи комунікацій підприємства.

Ключові слова: комунікація; маркетингові комунікації; комунікаційні стратегії підприємства; комунікаційні системи підприємства; управління.

Література

1. Бебик В.M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. К.: МАУП, 2015. 440 с.
2. Войнаренко С.М. Ключові фактори успіху в комунікаційній політиці підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький, 2017. № 6, Т. 1. — С. 231—233.
3. Кудлай В.Г. Теоретичні основи системи маркетингових комунікацій на сучасному ринку. Економіка. Фінанси. Право. 2016. № 1. C. 9—11.
4. Прус Л.Р. Комунікаційний менеджмент. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 1. С. 38—41.
5. Сагер Л.Ю. Аналіз теоретичних основ внутрішніх комунікацій як необхідної умови ефективного управління підприємством. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 1. С. 128—136.

S. Kyrychenko, P. Tsviakh

PROBLEMS OF FORMING COMMUNICATIONS AT ENTERPRISE

Summary

The article considers the theoretical and practical aspects of the process of forming communications at the enterprise. The main task of communication policy for enterprises is not only to provide the necessary information about goods and services, but also to create commitment and trust in the enterprise, to establish long-term relationships with customers.
The essence and content of the concept of enterprise communications are analyzed. Communication is a set of measures aimed at establishing two-way communication between enterprises and other market participants through appropriate tools to increase efficiency and impact on the market
The article considers the essence of marketing communications of the enterprise and means of marketing communications. Marketing communications is a concept according to which the company carefully thinks over and coordinates the work of its numerous communication channels in order to create a clear, consistent and convincing view of the company and its products.
The role of enterprise communications in achieving strategic goals of the enterprise is investigated. Communication strategy is a part of communicative interaction or communicative behavior, which allows to integrate the goals, objectives and business strategy of the enterprise with a set of specific actions in the field of enterprise communications. In essence, the strategy answers the question: what and how to do to achieve business goals of the enterprise.
The internal and external factors that determine the communication strategies of the enterprise are considered. The article investigates the integrated approach to communications. This is the representation of communications as a strategic resource of the enterprise, the main task of which is to ensure harmonization and productivity of relations within the enterprise and its free entry into the external communication space.
The stages of formation and realization of the complex of marketing communications are investigated.
The article considers the socio-economic and technological components of the communication system of the enterprise.

Keywords: communication; marketing communications; enterprise communication strategies; enterprise communication systems; management.

References

1. Bebyk, V. M. (2015), Informatsijno-komunikatsijnyj menedzhment u hlobal'nomu suspil'stvi: psykholohiia, tekhnolohii, tekhnika pablik rylejshnz [Information and communication management in the global society: psychology, technologies, techniques of public relations], MAUP, Kyiv, Ukraine.
2. Vojnarenko, S.M. (2017), "Key success factors in the communication policy of enterprises", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 6-1, pp. 231—233.
3. Kudlaj, V.H. (2016), "Theoretical foundations of the marketing communications system in the modern market", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 1, pp. 9—11.
4. Prus, L. R. (2018), "Communication management", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 38—41.
5. Saher, L. Yu. (2016), "Analysis of the theoretical foundations of internal communications as a necessary condition for effective enterprise management", Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 1, pp. 128—136.

№ 12 2020, стор. 79 - 86

Дата публікації: 2020-07-03

Кількість переглядів: 1846

Відомості про авторів

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського"

S. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

ORCID:

0000-0001-6195-5204


П. В. Цвях

студент, Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського"

P. Tsviakh

student, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

ORCID:

000-0001-7108-0181

Як цитувати статтю

Кириченко С. О., Цвях П. В. Проблеми формування комунікацій на підприємстві. Агросвіт. 2020. № 12. С. 79–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.79

Kyrychenko, S. and Tsviakh, P. (2020), “Problems of forming communications at enterprise”, Agrosvit, vol. 12, pp. 79–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.