EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. А. Бехтер

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.66

УДК: 338.43:338.246.87:004.056.5

Л. А. Бехтер

ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розкривається сутність захисту інформації та інформаційної безпеки сільськогосподарських підприємств. Розглянуто один з найважливіших елементів, від стану якого залежить ступінь захисту інформації в системі сільськогосподарських відносин — інформаційну безпеку. Встановлено, що інформаційна безпека є однією з найголовніших складових економічної безпеки сільськогосподарських підприємств і займає одне із провідних місць досліджень вітчизняних науковців. Виокремлено проблемні питання щодо забезпечення інформаційної безпеки сільськогосподарських підприємств. Досліджуються питання забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Розглянуто об'єкти, питання забезпечення та основні загрози інформаційної безпеки на підприємствах сільського господарства. Реалізація загроз є наслідком одного з таких дій і подій: розбовтування конфіденційної інформації, втрата конфіденційної інформації і недозволений доступ до інформації, що захищається. Запропоновано схеми з основними загрозами безпеки та подіями, що порушують інформаційну безпеку. Сформовано причини та умови, що створюють передумови для втрати комерційної інформації. Розглянуто певні вимоги до захисту інформації з позиції системного підходу. Запропоновано для різних, інформаційно не захищених, сільськогосподарських підприємств модель побудови системи захисту інформації, що описує сукупність об'єктивних зовнішніх і внутрішніх факторів і демонструє їх вплив на стан інформаційної безпеки. Розглянуто проблему класифікації інформаційних ресурсів. Значна частина інформаційних ресурсів у сучасному суспільстві є загальнодоступною, але при цьому існують джерела інформації, доступ до яких в силу тих чи інших причин обмежений. Складові частини, елементи, методи і засоби захисту інформаційних ресурсів у рамках будь-якої системи захисту повинні регулярно змінюватися з метою запобігання їх розкриття зацікавленим особам. Визначено економічну доцільність організації захисту інформації сільськогосподарських підприємств та в організаціях різних сфер господарської діяльності.

Ключові слова: інформаційна безпека; недозволений доступ; економічна безпека; захист інформації; сільськогосподарські підприємства; загрози інформаційної безпеки.

Література

1. Андрощук Г.А. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны: учеб. пос. Киев: Дім "Ін Юре", 2000. 398 с.
2. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия: учеб. пос. Киев: Эльга, Ника-центр, 2004. 784 с.
3. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 240 с.
4. Захаров О.І. Організація та управління економічною безпекою суб'єктів господарської діяльності: навч. посіб. Київ: КНТ, 2008. 257 с.
5. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): монографія. Київ: "Світ знань", 2002. 528 с.
6. Пономарьов В.П. Формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01. Луганськ, 2000. 21 с.

L. Bekhter

THREATS OF INFORMATION SECURITY AND PROTECTION OF INFORMATION AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article reveals the essence of information protection and information security of agricultural enterprises. One of the most important elements on the state of which the degree of information protection in the system of agricultural relations depends is considered — information security. It is established that information security is one of the most important components of economic security of agricultural enterprises and occupies one of the leading research sites of domestic scientists. Problematic issues related to information security of agricultural enterprises are highlighted. Issues of information security of the enterprise are investigated. The objects, issues of provision and the main threats to information security in agricultural enterprises are considered. The implementation of threats is the result of one of the following actions and events: disclosure of confidential information, loss of confidential information and unauthorized access to protected information. Schemes with the main security threats and events that violate information security are proposed. The reasons and conditions that create the preconditions for the loss of commercial information are formed. Certain requirements for information protection from the standpoint of a systems approach are considered. A model of information protection system construction has been proposed for various agricultural enterprises, which are not protected by information, which describes a set of objective external and internal factors and demonstrates their impact on the state of information security. The problem of classification of information resources is considered. Much of the information resources in modern society are publicly available, but there are sources of information, access to which for one reason or another is limited. The components, elements, methods and means of protection of information resources within any security system must be changed regularly in order to prevent their disclosure to interested parties. The economic expediency of the organization of information protection of agricultural enterprises and in organizations of different spheres of economic activity is determined.

Keywords: information security; unauthorized access; economic security; information protection; agricultural enterprises; information security threats.

References

1. Androshchuk, H. A. (2000), Jekonomycheskaia bezopasnost predpryiatyia: zashchyta kommercheskoi tainy [Economic salus coeptis: kommercheskoy tutela arcana], Dim "In Yure", Kyiv, Ukraine.
2. Blank, Y. A. (2004), Upravlenye fynansovoi bezopasnostiu predpryiatyia [Omnium fynansovoy bezopasnostyu Enterprise Management], "Jelha, Nika Centrum", Kyiv, Ukraine.
3. Donets, L. I. (2008), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic comitatu securitas], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
4. Zakharov, O. I. (2008), Orhanizatsiia ta upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu subiektiv hospodarskoi diialnosti [Economic ordine et administratione rerum securitate negotium], KNT, Kyiv, Ukraine.
5. Ierokhin, S. A. (2002), Strukturna transformatsiia natsionalnoi ekonomiky (teoretyko-metodolohichnyi aspekt) [Structural mutatio in nationalis oeconomia (theoretical et methodo propter speciem)], "Svit znan", Kyiv, Ukraine.
6. Ponomarov, V. P. (2000), "Formation of the mechanism of ensuring economic security of the enterprise", Ph.D. Thesis, Global economy, Luhansk, Ukraine.

№ 12 2020, стор. 66 - 70

Дата публікації: 2020-07-03

Кількість переглядів: 1770

Відомості про авторів

Л. А. Бехтер

к. е. н., доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

L. Bekhter

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Financial and Economic Security and Project Management, Zaporizhia National University, Zaporozhye

ORCID:

0000-0001-9931-9780

Як цитувати статтю

Бехтер Л. А. Загрози інформаційної безпеки та захист інформації як складова економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2020. № 12. С. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.66

Bekhter, L. (2020), “Threats of information security and protection of information as a component of economic security of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 12, pp. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.