EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АГРАРНИЙ РИНОК: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
О. В. Лебеденко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.48

УДК: 338.433

О. В. Лебеденко

АГРАРНИЙ РИНОК: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Анотація

Досліджено сутність поняття "ринок". Розглянуто різні підходи до тлумачення поняття "аграрний ринок": підхід, який розглядає аграрний ринок через призму економічних відносин; інституційний підхід; підхід, за якого аграрний ринок розглядається як об'єкт правових відносин. Проаналізовано співвідношення між суміжними поняттями: "аграрний ринок", "агропромисловий ринок", "продовольчий ринок". Встановлено, що згадані поняття слід розмежовувати. Основою для розмежування є об'єкт економічних відносин (товар). Визначено, що властивості та особливості виробництва сільськогосподарської продукції, яка виступає предметом купівлі-продажу на аграрному ринку, обумовлюють специфіку агарного ринку, його відмінності від інших видів ринків, а саме: низька еластичність попиту; циклічність, сезонність пропозиції, її залежність від природно-кліматичних умов; різне призначення сільськогосподарської продукції та ін.

Ключові слова: ринок; аграрний ринок; агропромисловий ринок; продовольчий ринок; сільськогосподарська продукція.

Література

1. Бачуріна І.В. Сутність поняття "аграрний ринок" / І.В. Бачуріна // Економіка АПК. — 2009. — № 10. — С. 108—111.
2. Березін О.В. Проблеми формування продовольчого ринку України: монографія / О.В. Березін. — К.: Вища школа, 2002. — 211 с.
3. Васильчак С.В. Формування та розвиток регіонального ринку молока і молочних продуктів: монографія / С.В. Васильчак. — Львів: НВФ "Українські технології", 2005. — 240 с.
4. Гришко В.В. Основи ринкових відносин / В.В. Гришко, В.М. Рабштина. — Полтава: Полтавський літератор, 1995. — 400 с.
5. Губський Б.В. Аграрний ринок / Б.В. Губський. — К.: Нора-прінт, 1998. — 203 с.
6. Долан Э.Дж. Рынок: микроэкономическая модель / Э.Дж. Долан, Д. Линдсей. — СПб.: Питер, 1992. — 496 с.
7. Економіка сільського господарства: навчальний посібник / За ред. В.К. Збарського, В.І. Мацибори. — К.: Каравела, 2010. — 280 с.
8. Економічні проблеми розвитку споживчого ринку продуктів харчування за сучасних умов: звіт про НДР: № 0105U007669; кер. Н.О. Власова; викон. М.В. Чорна. — Харків: ХДУХТ, 2006. — 219 с.
9. Коваленко Ю.С. Наукові засади та основні тенденції формування аграрного ринку в Україні / Ю.С. Коваленко // Економіка АПК. — 2004. — № 3. — С. 19—29.
10. Майовець Є.Й. Теорія аграрних відносин: навчальний посібник / Є.Й. Майовець. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 276 с.
11. Мамчур В.А. Інституціональний капітал як конструкт розвитку аграрного ринку / В.А. Мамчур // Економіка АПК. — 2016. — № 5. — С. 93—105.
12. Маркс К. Капитал. Глава вторая. Процесс обмена / К. Маркс, Ф. Энгельс. — Соч., т. 23. — М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. — 907 с.
13. Павленчик Н.Ф. Теоретичні основи обгрунтування дефініції "ринок сільськогосподарської продукції" // Економіка АПК. — 2014. — № 1. — С. 85—92.
14. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України / Верховна Рада України. — К.: Парламентське видавництво, 2009. — 29 с.
15. Семчик В.І. Навчаючись, навчаю… Вибрані праці / В.І. Семчик. — К.: Спринт-Сервіс, 2012. — 596 с.
16. Сухий П.О. Структура, функції та основні чинники формування агропродовольчого ринку / П.О. Сухий // Науковий вісник Чернівецького університету. — 2013. — Вип. 655: Географія. — 144 с.
17. Формування та розвиток підприємств агропромислового виробництва: посіб. у питаннях та відповідях / За ред. П.Т. Саблука. — К.: ІАЕ УААН, 1999. — 362 с.

О. Lebedenko

AGRICULTURAL MARKET: CONCEPTS AND FEATURES

Summary

Different interpretations of the concept of "market" are studied. The main features of the market, which are the basis of any definition: the market is a certain area of trade, which determines the relationship between producers and consumers and the relationships that have developed between them. Ensuring the realization of the social product, the market creates conditions for the continuous continuation of the process of social reproduction and contributes to the satisfaction of social needs. Different approaches to the interpretation of the concept of "agricultural market" are considered: an approach that considers the agricultural market through the prism of economic relations; institutional approach; an approach in which the agricultural market is considered as an object of legal relations. The relationship between related concepts: "agricultural market" and "agro-industrial market" is analyzed. It is established that the mentioned concepts should be distinguished. The basis for differentiation is the object of economic relations (goods). The agricultural market trades in agricultural products, and the agro-industrial market includes, in addition to agricultural products, also the market of means of production and services. Markets of agricultural products have significant differences from the markets of means of production and services that are part of the agro-industrial market, in terms of operating conditions, infrastructure, investment, lending, regulation, which makes their identification impractical. The relationship between related concepts: "agricultural market" and "food market" is analyzed. It is established that in the essence of the specified markets there are certain differences which demand delimitation of the given concepts. Non-agricultural products may be offered on the food market, while non-food products may be classified as agricultural products. It is determined that the properties and features of agricultural production, which is the subject of sale in the agricultural market, determine the specifics of the agar market, its differences from other types of markets, namely: low elasticity of demand; cyclicity, seasonality, dependence on the natural and climatic conditions of supply; various purposes of agricultural products, etc.

Keywords: market; agricultural market; agro-industrial market; food market; agricultural products.

References

1. Bachurina, I.V. (2009), "The essence of the concept of "agricultural market", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 108—111.
2. Berezin, O.V. (2002), Problemy formuvannia prodovol'choho rynku Ukrainy [Problems of formation of the food market of Ukraine], Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine.
3. Vasyl'chak, S.V. (2005), Formuvannia ta rozvytok rehional'noho rynku moloka i molochnykh produktiv [Formation and development of the regional market of milk and dairy products], NVF Ukrains'ki tekhnolohii, L'viv, Ukraine.
4. Hryshko, V.V. (1995), Osnovy rynkovykh vidnosyn [Fundamentals of market relations], Poltavs'kyj literator, Poltava, Ukraine.
5. Hubs'kyj, B.V. (1998), Ahrarnyj rynok [Agricultural market], Nora-print, Kyiv, Ukraine.
6. Dolan, E. Dzh. (1992), Rynok: mykroekonomycheskaia model [Market: microeconomic model], Pyter, St.Petersburg, Russia.
7. Zbars'kyj, V.K. and Matsybora, V.I. (2010), Ekonomika sil's'koho hospodarstva [Agricultural economics], Karavela, Kyiv, Ukraine.
8. Vlasova, N.O. and Chorna, M.V. (2006), Ekonomichni problemy rozvytku spozhyvchoho rynku produktiv kharchuvannia za suchasnykh umov [Economic problems of consumer food market development in modern conditions], KhDUKhT, Kharkiv, Ukraine.
9. Kovalenko, Yu.S. (2004), "Scientific principles and main trends in the formation of the agricultural market in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 19—29.
10. Majovets', Ye.J. (2005), Teoriia ahrarnykh vidnosyn [Theory of agrarian relations], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
11. Mamchur, V.A. (2016), "Institutional capital as a construct of agricultural market development" , Ekonomika APK, vol. 5, pp. 93—105.
12. Marks, K. and Enhel's, F. (1960), Kapytal. Hlava vtoraia. Protsess obmena [Capital. Chapter two. Exchange process], Hosudarstvennoe yzdatel'stvo polytycheskoj lyteratury, Moscow, Russia.
13. Pavlenchyk, N.F. (2014), "Theoretical bases of substantiation of definition "market of agricultural products", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 85—92.
14. Verkhovna Rada of Ukraine (2009), Law of Ukraine "On state support of agriculture of Ukraine", Parlaments'ke vydavnytstvo, Kyiv, Ukraine.
15. Semchyk, V.I. (2012), Navchaiuchys', navchaiu… Vybrani pratsi [While studying, I teach… Selected works], Sprynt-Servis, Kyiv, Ukraine.
16. Sukhyj, P.O. (2013), "Structure, functions and main factors of agri-food market formation", Naukovyj visnyk Chernivets'koho universytetu. Geography, vol. 655.
17. Sabluk, P.T. (1999), Formuvannia ta rozvytok pidpryiemstv ahropromyslovoho vyrobnytstva [Formation and development of agro-industrial enterprises], IAE UAAN, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2020, стор. 48 - 52

Дата публікації: 2020-07-03

Кількість переглядів: 2438

Відомості про авторів

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

О. Lebedenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dnіpro State Agrarian Economics University

ORCID:

0000-0003-3421-2004

Як цитувати статтю

Лебеденко О. В. Аграрний ринок: поняття та особливості. Агросвіт. 2020. № 12. С. 48–52. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.48

Lebedenko, О. (2020), “Agricultural market: concepts and features”, Agrosvit, vol. 12, pp. 48–52. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.