EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
О. І. Дребот, К. О. Бабікова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.42

УДК: 338.48

О. І. Дребот, К. О. Бабікова

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Анотація

У статті проаналізовано динаміку туристичних потоків виїзних і в'їзних туристів, а також проведено аналіз і зроблено висновок, що з кожним роком збільшується галузь туристичної діяльності. За даними ООН, визначено що у 2017 р. збільшилася кількість турпродуктів, відповідно вона стає більш інвестиційно привабливою, а також збільшується кількість робочих місць і підприємств.
Запропоновано інноваційні нововведення, які пов'язані із туристичними об'єктами, зокрема, зелений туризм, який включає відвідування туристами сільської місцевості у контексті відпочинку в екологічно чистих районах; екстремальний та пригодницький, який включає різні пригодницькі тури, які стали інновацією у контексті туризму.
Доведено, що розробка аспектів розвитку рекреаційного туризму збалансованого природокористування необхідна для відтворення ресурсів у рекреаційно-туристичному господарстві, який є одним із основних етапів щодо дотримання еколого-економічної ефективності. Оскільки еколого-економічна ефективність з точки зору рекреаційно-туристичної діяльності в контексті природокористування є ознакою збалансованості розвитку та етапу стимулювання еколого-економічної та соціальної безпеки, збереження і відновлення довкілля за умови повного задоволення потреб сучасних та майбутніх поколінь у рекреаційно-туристичних ресурсах. Адже перспективи майбутніх досліджень полягають у необхідності комплексного підходу, який повинен включати різноманітні та взаємопов'язані правові, еколого-економічні, організаційно-правові заходи, сформувати чіткі принципи розвитку рекреаційно-туристичного збалансованого природокористування, а також зменшити негативний вплив на навколишнє природне середовище і збільшити позитивний, забезпечить не тільки збереження природних ресурсів, але і значний прибуток від їх експлуатації, який буде позитивно впливати на поліпшення еколого-економічної безпеки цих регіонів, а також передбачається виконання низки питань: дослідження різноманітних аспектів функціонування туристично-рекреаційної діяльності збалансованого природокористування в умовах Євроінтеграції, а також напрямів на перспективу у сфері туризму на сучасному етапі.

Ключові слова: туристичний бізнес; ринок туристичних послуг; євроінтеграція; рекреаційно-туристична діяльність.

Література

1. Димеденко І.В. Управління розвитком підприємств туристичного бізнесу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / І.В. Димеденко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Донецьк, 2015. 18 с.
2. Орлов О. Важливість туристичної галузі зростає. Економіст. 2017. № 10. С. 74.
3. "The World Tourism Organization". URL: http://www2.unwto.org
4. "Планета мандрівників": глобальний туризм у сучасному світі. Життя. 2017. URL: https://hromadske.ua/ posts/turyzm-v-suchasnomu-sviti
5. Куди подорожують українці (ІНФОГРАФІКА). "Слово і діло". 2017. URL: https://konkurent.in.ua/news/ukrayina/23509/kudi-podorozhuyut-ukrayinci-infografika.html
6. Розміщення продуктивних сил України: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін.]. Київ КНЕУ, 2000. 364 с.
7. Крачило Н.П. География туризма: учеб. пособ. Київ. Вища школа, 2000. 208 с.
8. Котенко Т.М. Розвиток туристично-рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду України в контексті європейських інтеграційних процесів. Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспір. і молод. наук., Луцьк, 17—18 трав. 2017 р. Луцьк: Вежа, 2007. С. 480—483.
9. Котенко Т.Н. Развитие туристической деятельности на территориях ПЗФ Украины. Эколого-экономический механизм сохранения биоразнообразия особо охраняемых природных территорий: материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф., Беловежская Пуща, 24—25мая 2007 г. Брест: Альтернатива, 2017. С. 230—233.
10. Статистичний щорічник України за 2018 рік / за ред. І.М. Жук. Київ. Державна служба статистики України, 2019. 586 с.
11. Розміщення продуктивних сил / [за ред. Ковалевського В.В., Михайлюк О.Л., Семенова В.Ф.]. Київ. Знання, 2016. 516 с.
12. Котенко Т. Розвиток рекреації та туризму в контексті забезпечення гуманітарного розвитку України. Zeszyty naykowe: Uczelni а Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie: kwartalnik. 2015. № 3 (49). С. 215—227.
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року" від 10.03.2017 р., за № 168-p. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ (дата звернення: 22.05.2017).
14. Cooper C., Jackson S. Destination life cycle: The Isle of Man case study. Annals of Tourism Research. 1989. № 16 (3). pp. 377—398.
15. Ступень Н.М. Аналіз функціонування та перспектив розвитку курортно-рекреаційної галузі. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 62—72.
16. Орджоникидзе М.М. Теоретические и методологические основы стратегического управления развитием региональной туристической отрасли и ее продвижением на внутреннем и международном рынках туристических услуг: дис.... д-ра экон. наук: 08.00.05 / М.М. Орджоникидзе. СПб, 2011. 437 с.
17. Williams Peter W. Frameworks for assessing tourism's environmental impacts. In J.R.B. Ritchie and C.R. Goeldner (eds). Travel, Tourism and, Hospitality Research (second edition); New York: John Wiley and Sons Inc., 1994, pp. 425—36.

O. Drebot, K. Babikova

ASPECTS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM OF BALANCED NATURE USE

Summary

The article analyzes the dynamics of tourist flows of outbound and inbound tourists, as well as an analysis of the growing number of tourist activities every year. According to the UN, it is determined that in 2017 the number of tourism products increased, respectively, it becomes more attractive for investment, as well as the number of jobs and businesses.
Innovative innovations related to tourist attractions have been proposed, in particular, green tourism, which includes tourists visiting the countryside in the context of recreation in ecologically clean areas; extreme and adventure, which includes various adventure tours that have become an innovation in the context of tourism.
It is proved that the development of aspects of the development of recreational tourism of sustainable nature is necessary for the reproduction of resources in the recreational and tourist economy, which is one of the main stages in terms of environmental and economic efficiency. As ecological and economic efficiency from the point of view of recreational and tourist activity in the context of nature management is a sign of balanced development and a stage of stimulation of ecological and economic and social safety, preservation and restoration of environment provided full satisfaction of needs of present and future generations in recreational and tourist resources. After all, the prospects for future research are the need for an integrated approach, which should include a variety of interrelated legal, environmental, economic, organizational and legal measures, to form clear principles for the development of recreational and tourist sustainable nature, as well as reduce the negative impact on the environment and increase positive, will ensure not only the conservation of natural resources but also significant profits from their exploitation, which will have a positive impact on improving the environmental and economic security of these regions, as well as a number of issues: research on various aspects of tourism and recreation in sustainable European integration, as well as directions for the future in the field of tourism at the present stage.

Keywords: tourist business; market of tourist services; European integration; recreational and tourist activity.

References

1. Dymedenko, I.V. (2015), Upravlinnya rozvytkom pidpryyemstv turystychnoho biznesu [Extended abstract of candidate's thesis], DonNUET, Donetsk, Ukraine.
2. Orlov, O. (2017), "The importance of the tourism industry is growing", Ekonomist, vol. 10, p. 74.
3. The World Tourism Organization (2020), available at: http://www2.unwto.org (Accessed 22 may 2020).
4. Hromadske.ua (2017), "Planet of Travelers": Global Tourism in the Modern World", available at: https://hromadske.ua/posts/turyzm-v-suchasnomu-sviti (Accessed 22 may 2020).
5. News agency Konkurent (2017), "Where do Ukrainians travel (infographics)", available at: https://konkurent.in.ua/news/ukrayina/23509/kudi-podorozhuyut-ukrayinci infografika.html (Accessed 22 may 2020).
6. Dorohuntsov, S.I. Pityurenko, Yu.I. and Oliynyk, Yа.B. (2000), Rozmishchennya produktyvnykh syl Ukrayiny [Distribution of productive forces of Ukraine], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Krachylo, N.P. (2000), Heohrafyya turyzma [Geography of tourism], Vyshcha shkola, Kyiv, Ukraine.
8. Kotenko, T.M. (2007), "Development of tourist and recreational activities on the territory of the nature reserve fund of Ukraine in the context of European integration processes", Yevropeys'ki intehratsiyni protsesy i transkordonne spivrobitnytstvo: tezy dop. IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya studentiv, aspirantiv ta molodykh naukovtsiv [European integration processes and cross-border cooperation: abstracts. IV International scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists], Vezha, Lutsk, Ukraine, pp. 480—483.
9. Kotenko, T.N. (2017), "Development of tourist activities in the territories of the NWF of Ukraine", Ekoloho-ekonomycheskyy mekhanyzm sokhranenyya byoraznoobrazyya osobo okhranyaemykh pryrodnykh terrytoryy II Mezhdunaodnaya nauchno-prakticheskaya [Ecological and economic mechanism for the conservation of biodiversity of specially protected natural territorie, The II International scientific-practical conference], Alternatyva, Brest, Belorussia, pp. 230—233.
10. Zhuk, I.M. (2019), Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2018 rik. [Statistical Yearbook of Ukraine for 2018], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.
11. Kovalevs'koho, V.V. Mykhaylyuk, O.L. and Semenova, V.F. (2016), Rozmishchennya produktyvnykh syl. [Distribution of productive forces], Znannya, Kyiv, Ukraine.
12. Kotenko, T.N. (2015), "Development of recreation and tourism in the context of ensuring the humanitarian development of Ukraine", Zeszyty naykowe: Uczelni a Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie: kwartalnik, vol. 3 (49), pp. 215—227.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "On approval of the Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ (Accessed 22 may 2020).
14. Cooper, C. and Jackson, S. (1989), "Destination life cycle: The Isle of Man case study. Annals of Tourism Research", vol. 16 (3), pp. 377—398.
15. Stupen, N.M. (2018), "Analysis of the functioning and prospects of development of the resort and recreational industry", Marketynh i menedzhment innovatsiy, vol. 1, pp. 62—72.
16. Ordzhonykydze, M.M. (2011), "Theoretical and methodological foundations of strategic management of the development of the regional tourism industry and its promotion in the domestic and international tourism services markets" Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, St. Petersburg, Russia.
17. Williams, P. W. (1994), "Frameworks for assessing tourisms environmental impacts", Travel, Tourism and, Hospitality Research (second edition), John Wiley and Sons Inc., New York, USA, pp. 425—36.

№ 12 2020, стор. 42 - 47

Дата публікації: 2020-07-03

Кількість переглядів: 1122

Відомості про авторів

О. І. Дребот

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

O. Drebot

Doctor of Economic Sciences, professor, сorresponding Member of NAAS, Head of the department for institutional support of environmental management, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

ORCID:

0000-0003-2681-1074


К. О. Бабікова

к. с.-г. н., Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

K. Babikova

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-9726-0671

Як цитувати статтю

Дребот О. І., Бабікова К. О. Аспекти розвитку рекреаційного туризму збалансованого природокористування. Агросвіт. 2020. № 12. С. 42–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.42

Drebot, O. and Babikova, K. (2020), “Aspects of development of recreational tourism of balanced nature use”, Agrosvit, vol. 12, pp. 42–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.