EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ БАЗИС (КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ) ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Л. Г. Мельник, А. О. Дериколенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.34

УДК: 330.322

Л. Г. Мельник, А. О. Дериколенко

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ БАЗИС (КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ) ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті виділено інструменти цифрового маркетингу, що використовуються вітчизняними промисловими підприємствами для просування власної продукції промислового вжитку на вітчизняні та світові ринки. Так, на сьогодні основними інструментами, що використовуються промисловими підприємствами для просування власної продукції є: використання електронних торгівельних майданчиків та веб-сайтів. Враховуючи проведені дослідження, порядок використання цих інструментів має значення. Запропонована авторська послідовність використання інструментів інтернет-маркетингу для просування промислової продукції, що враховує можливості і задачі кожного підприємства. Визначено, що попри достатньо великі можливості цифрового маркетингу, існують проблеми з використанням інструментарію. Насамперед це зумовлено відсутністю стратегії просування та недостатньою обізнаністю в просуванні online, маркетологів, що працюють на промислових підприємствах та нерозумінню всіх можливостей, що надають цифрові інструменти. Виділено основні елементи для просування продукції промислового вжитку. Запропоновано визначення парадигмального базису, з урахуванням сучасних інструментів просування продукції, під яким розуміємо таку сукупність загальнотеоретичних і практичних основ, положень, законів і закономірностей, понять і уявлень, принципів, інструментів, методів, моделей і чинників, які в повній мірі характеризують особливості ведення бізнесу з застосуванням цифрового маркетингу.
Надано парадигмальні основи діяльності промислових підприємств у Інтернет-середовищі. Надано визначення інтернет-платформи та запропоновані її основні характеристики. Визначено послідовність використання інструментів інтернет-маркетингу для просування промислової продукції в інтернет-середовищі. Визначено причини малоефективного застосування інструментарію інтернет-маркетингу для багатьох вітчизняних підприємств, що дозволило обгрунтувати необхідність налагодження і підтримання взаємовигідних двосторонніх зв'язків зі споживачами та іншими економічними контрагентами та контактними аудиторіями, позиціювання товаровиробника і його продукції на ринку. Сформульовано робочу гіпотезу дослідження щодо створення спеціальної web-платформи для промислових товаровиробників, що дозволить підвищити результативність просування і реалізації вітчизняної продукції промислового використання в умовах глобалізації світових ринків.

Ключові слова: парадигмальний базис; інтернет-платформа; просування (promotion); послідовність просування продукції промислового вжитку; торгівельна платформа.

Література

1. Балабанова Л.В., Коломицева С.І. Маркетинг. Конспект лекцій з дисципліни для студентів обліково-фінансового факультету. Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. 191 с. URL: file:///C:/Users/user1/Downloads/balabanova-lv-marketing_6e8666fb3f4.pdf (доступ 01.06.2020).
2. Башинська І.О., Поповенко Н.С. Теоретичні основи розробки та комерціалізації механізму просування на ринок нових товарів виробничих підприємств. Одеса: ОНПУ, видавництво ТОВ "Цифрова типографія", 2012. 192 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/316659166_Teoreticni_osnovi_rozrobki_ta_komercializacii_mehanizmu_prosuvanna_na_rinok_novih_tovariv_virobnicih_pidpriemstv_monografia_IO_Basinska_NS_Popovenko_-_Doneck_vid-vo_Noulidz_Donecke_viddilenna_2012_-_1 (доступ 02.06.2020).
3. Как компании привлекают клиентов. URL: http://finance.bigmir.net/business/55514-Vse-v-onlajn--kak-kompanii-privlekajut-klientov-. (доступ 03.06.2020).
4. Bosemark Ylva How to Start Your Own Business on the Internet: 8 Steps [Own on-line business]. (n.d.). ru.wikihow.com. URL: http://www.wikihow.com/Start-Your-Own-Business-on-the-Internet [in English]. Updated: June 7, 2019. (доступ 03.06.2020).
5. Ілляшенко С.М., Іванова Т.Є. Проблеми і перспективи просування продукції вітчизняних підприємств в Internet. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2015. Т. 20. Вип. 1/2. С. 101—107.
6. Дериколенко А.О., Ілляшенко С.М. Web-сайт як інструмент просування продукції промислового використання. Бизнес Информ, 2014. С. 229—235. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_10_39
7. Хвесик М., Бистряков І. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України. Проблеми економічної теорії. 2012. С. 4—11. URL: file:///C:/Users/user1/Downloads/EkUk_2012_6_2.pdf
8. Фіщук В., Матюшко В.,Чернєв Є., Юрчак О., Лаврик Я., Амелін А. Україна 2030 Е-країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (доступ 03.06.2020).
9. Торговая интернет-платформа. Инвестиционные предложения // Сайт Іnventure. https://inventure.com.ua/investments/torgovaya-internet-plaftorma-ukrbiznes (доступ 03.06.2020).
10. Наказ МОН України "Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів" № 707 від 04.07.2018 р. Веб-сайт ВРУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0858-18/ed20180704#n21 (доступ 03.06.2020).

L. Melnyk, А. Derykolenko

PARADIGMAL BASIS (CONCEPTUAL FUNDAMENTALS) PROMOTION OF INDUSTRIAL ENTERPRISE GOODS USING DIGITAL MARHIT MARHET MARKHIT MARHET MARKHIT

Summary

The article highlights the digital marketing tools used by domestic industrial enterprises to promote their own industrial consumption products in domestic and world markets. So, today the main tools used by industrial enterprises to promote their own products are: the use of electronic trading platforms and websites. Considering the conducted research, the procedure for using these tools matters. The proposed author's sequence of using Internet marketing tools to promote industrial products, taking into account the capabilities and tasks of each enterprise. It is determined that without interfering with the sufficiently large possibilities of digital marketing, there are problems with the use of tools. First of all, this is due to the lack of a promotion strategy, and lack of awareness in the promotion of online, marketers working in industrial enterprises and a lack of understanding of all the opportunities that digital tools provide. The main elements for the promotion of industrial consumption products are highlighted. The definition of a paradigmatic basis is proposed, taking into account modern tools for promoting products, by which we mean a combination of general theoretical and practical foundations, provisions, laws and laws, concepts and ideas, principles, tools, methods, models and factors that fully characterize the features of reference digital marketing business.
Provided paradigm foundations of industrial enterprises in the Internet environment. The definition of the Internet platform is given and its main characteristics are proposed. The sequence of using Internet marketing tools to promote industrial products in the Internet environment is determined. The reasons for the ineffective use of Internet marketing tools for many domestic enterprises are identified, which made it possible to justify the need to establish and maintain mutually beneficial bilateral relations with consumers and other economic contractors and contact audiences, positioning the producer and its products on the market. The working hypothesis of the study on the creation of a special web-platform for industrial producers is formulated, which will improve the effectiveness of promoting and selling domestic industrial products in the context of globalization of world markets.

Keywords: paradigmatic basis; internet platform; promotion; sequence of promotion of industrial products; trading platform.

References

1. Balabanova, L.V. and Kolomytseva, S.I. (2004), Marketynh [Marketing], DonDUET, Donetsk, Ukraine.
2. Bashinskaya, I.O. and Popovenko, N.S. (2012), Teoretychni osnovy rozrobky ta komertsializatsii mekhanizmu prosuvannia na rynok novykh tovariv vyrobnychykh pidpryiemstv [Theoretical bases for the development and commercialization of the mechanism of promotion of new products of industrial enterprises], Tsyfrova typohrafiia, Odessa, Ukraine.
3. bigmir.net (2020), "How companies attract customers", available at: http://finance.bigmir.net/business/55514-Vse-v-onlajn--kak-kompanii-privlekajut-klientov- (Accessed 03 June 2020).
4. Bosemark, Y. (2019), "How to Start Your Own Business on the Internet: 8 Steps [Own on-line business]", available at: http://www.wikihow.com/Start-Your-Own-Business-on-the-Internet (Accessed 03 June 2020).
5. Ilyashenko, S.M. and Ivanova, T.E. (2015), "Problems and prospects of promotion of products of domestic enterprises on the Internet", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu, vol. 20, no. 1/2, pp. 101—107.
6. Derykolenko, A.O. and Illiashenko, S.M. (2014), "Web-site as a tool for promoting products for industrial use", Byznes Ynform, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_10_39 (Accessed 03 June 2020).
7. Khvesyk, M. and Bystriakov I. (2012), "Paradigmatic view of the concept of sustainable development of Ukraine", Problemy ekonomichnoi teorii, pp. 4—11.
8. Fischuk, V. Matiushko, V. Cherniev, Ye. Yurchak, O. Lavryk, Ya. and Amelin, A. (2020), "Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy", available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (Accessed 03 June 2020).
9. Inventure (2020), "Trading online platform. Investment offers", available at: https://inventure.com.ua/investments/torgovaya-internet-plaftorma-ukrbiznes (Accessed 03 June 2020).
10. Ministry of Education and Science of Ukraine (2018), Order "On approval of the Regulations of the National Repository of Academic Texts", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0858-18/ed20180704#n21 (Accessed 03 June 2020).

№ 12 2020, стор. 34 - 41

Дата публікації: 2020-07-03

Кількість переглядів: 1150

Відомості про авторів

Л. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

L. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

ORCID:

0000-0001-6317-1075


А. О. Дериколенко

м. н. с., кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

А. Derykolenko

Researcher in department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

ORCID:

0000-0003-4971-5472

Як цитувати статтю

Мельник Л. Г., Дериколенко А. О. Парадигмальний базис (концептуальні основи) просування товарів промислових підприємств за допомогою інструментарію цифрового маркетингу в умовах глобалізації. Агросвіт. 2020. № 12. С. 34–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.34

Melnyk, L. and Derykolenko, А. (2020), “Paradigmal basis (conceptual fundamentals) promotion of industrial enterprise goods using digital marhit marhet markhit marhet markhit”, Agrosvit, vol. 12, pp. 34–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.