EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ — ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
І. О. Іртищева, Л. П. Рогатіна, І. С. Крамаренко, Є. Г. Андрющенко, В. В. Білан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.27

УДК: 338.439

І. О. Іртищева, Л. П. Рогатіна, І. С. Крамаренко, Є. Г. Андрющенко, В. В. Білан

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ — ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Анотація

Досліджено, що інвестиційна інфраструктура розглядається переважно з позицій державного та управлінського рівня і спрямована на забезпечення інвестиційного розвитку регіону, пріоритетних галузей та видів економічної діяльності. Проте інвестиційні вкладення здійснюються суб'єктами ринкової економіки, а саме, інвесторами, кожний з яких переслідує насамперед комерційні цілі. Саме тому важливим напрямом оцінки інвестиційної інфраструктури є саме оцінка ефективності її функціонування з позицій діючих та потенційних інвесторів, що забезпечать економічну безпеку.
Проаналізовано регіональні інституції розвитку бізнесу та інвестицій, як головного фактору економічної безпеки. Станом на початок 2019 року Одеська область є аутсайдером за рівнем інституційного забезпечення інвестиційної діяльності, як порівняно з Миколаївською і Херсонською областями, так і у порівнянні з іншими регіонами України. Як показали статистичні дані, на кінець 2016 року на території Одеської області не діяло жодної з інституцій інвестиційної інфраструктури. Позитивним є створення протягом 2017—2018 років 3 бізнес-центрів, 4 фондів підтримки підприємництва, а також 20 об'єктів інфраструктури, створених за участю місцевих органів влади.
Загалом, як по Україні, так і в Причорноморському регіоні спостерігається активізація процесів формування громадських, приватних та регіональних інституцій інвестиційної інфраструктури. Зокрема загальна кількість таких об'єктів по Україні за період 2017—2018 років зросла на 26%, а по областях, окрім Херсонської, де відбулось скорочення 6 інвестиційних фондів, приріст складає від 100 % (Одеська область) до 30 % (Миколаївська область). Попри скорочення 6 інвестиційних фондів у Херсонській області за аналізований період створено 1 бізнес-центр, 3 бізнес-інкубатори та 1 технопарк. Лідером щодо функціонування та розвитку обертів інституційної інфраструктури інвестиційного розвитку є м. Київ, де кількість таких організацій налічується сотнями, а також Харківська, Полтавська і Донецька області.
Доведено, що трансформація та розбудова інвестиційної інфраструктури забезпечить економічну безпеку як на національному, так і на регіональному рівнях.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційні ресурси; інвестиційна інфраструктура; економічна безпека; національний та регіональний аспекти.

Література

1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. К.: МП "ИТЕМ" ЛТД "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995. С. 65—71.
2. Пілевич Д.С. Теоретичні аспекти формування інвестиційної політики в Україні. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2012. № 4 (62). С. 49—56.
3. Лещук Г.В. Інвестиційний розвиток сучасної регіональної інфраструктури. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 12. Ч. 1. С. 183—186.
4. Крахіна В.А. Сучасний підхід до оцінювання стану інфраструктурного забезпечення інвестиційної діяльності в регіонах України в умовах ринкової економіки. Економіка і регіон. 2014. № 2 (45). С. 35—39.
5. Лядова Е.В. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства в условиях становления инновационной экономики: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.01 "Экономическая теория". Нижний Новгород, 2012. 26 с.
6. Егорова Н.Е., Гарнец А.А. Формирование рыночной инфраструктуры регионального комплекса как условие его устойчивого экономического развития (на примере кредитных организаций Амурской области). Аудит и финансовый анализ. 2006. № 5. С. 310—350.
7. Державна служба статистики України URL:http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення 16.11.2019).
8. Національний банк України. URL: www.bank.gov.ua (дата звернення 16.11.2019).
9. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. №2 (72). С. 84—95.
10. Крамаренко І.С., Сєнкевич О.Ф., Клецов Є.С., Прокопенко Н.О., Кльоц Ю.Ю. Особливості формування інвестиційного потенціалу: регіональний та національний аспект. Вісник ХНАУ. 2019. № 3. С. 343—357.
11. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Стратегія розвитку фінансово-кредитного забезпечення агропродовольчої сфери України: монографія. Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2012. 172 с.
12. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільского господарства України. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=40253ac5-2a8c-447d-857d-1a34739d765a&tag=MonitoringStanuVikonanniaTaRealizatsiiDerzhavnikhInvestitsiinikhProektiv (дата звернення 16.11.2019).
13. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) "Лідерство в економічному врядуванні" URL: http://www.lev.org.ua/ua/institutions.html?region=11&type=0&direction=0 (дата звернення 16.11.2019).
14. Бурковський І.Д., Іртищева І.О. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва. Економіка АПК. 2005. № 12. С. 71—73.
15. Крамаренко І.С., Войт Д.С., Кравець Л.О. Ефективність використання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання. Вісник ХНАУ. 2019. № 1. С. 403—413.

I. Irtyshcheva, L. Rogatina, I. Kramarenko, Ye. Andriushchenko, V. Bilan

TRANSFORMATION OF INVESTMENT INFRASTRUCTURE — GUARANTEE OF ECONOMIC SECURITY: NATIONAL AND REGIONAL ASPECTS

Summary

It is investigated that the investment infrastructure is considered mainly from the standpoint of the state and administrative level and is aimed at ensuring the investment development of the region, priority industries and types of economic activity. However, investments are made by market economy actors, namely investors, each of whom pursues primarily commercial goals. That is why an important area of investment infrastructure assessment is to assess the effectiveness of its operation from the standpoint of existing and potential investors that will ensure economic security.
Regional institutions of business development and investment as the main factor of economic security are analyzed. As of the beginning of 2019, Odesa region is an outsider in terms of the level of institutional support for investment activities, both in comparison with Mykolayiv and Kherson regions, and in comparison with other regions of Ukraine. According to statistics, at the end of 2016, none of the investment infrastructure institutions was operating in the Odessa region. Positive is the creation during 2017—2018 of 3 business centers, 4 business support funds, as well as 20 infrastructure facilities created with the participation of local authorities.
In general, both in Ukraine and in the Black Sea region, there is an intensification of the processes of formation of public, private and regional institutions of investment infrastructure. In particular, the total number of such facilities in Ukraine for the period 2017—2018 increased by 26%, and in the regions, except Kherson, where there was a reduction of 6 investment funds, the increase is from 100% (Odessa region) to 30% (Mykolaiv region). Despite the reduction of 6 investment funds in the Kherson region during the analyzed period, 1 business center, 3 business incubators and 1 technology park were created. The leader in the functioning and development of the institutional infrastructure of investment development is the city of Kyiv, where the number of such organizations is in the hundreds, as well as Kharkiv, Poltava and Donetsk regions.
It is proved that the transformation and development of investment infrastructure will ensure economic security at both national and regional levels.

Keywords: investments; investment resources; investment infrastructure; economic security; national and regional aspects.

References

1. Blank, I.A. (1995), Investicionnyj menedzhment [Investment management], MP "ITEM" LTD "United London Trade Limited", Kyiv, Ukraine.
2. Pilevich, D.S. (2012), "Theoretical aspects of investment policy formation in Ukraine", Bulletin of Chernihiv State Technological University, vol. 4 (62), pp. 49—56.
3. Leschuk, G.V. (2017), "Investment development of modern regional infrastructure", Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, vol. 12. no. 1, pp. 183—186.
4. Krakhina, V.A. (2014), "A modern approach to assessing the state of infrastructure for investment activities in the regions of Ukraine in a market economy", Economy and region, vol. 2 (45), pp. 35—39.
5. Lyadova, E.V. (2012), "Development of infrastructure of small and medium business in the conditions of formation of innovative economy", Ph.D. Thesis, Economy, Nizhny Novgorod, Russia.
6. Egorova, N.E. and Garnets, A.A. (2006) "Formation of the market infrastructure of the regional complex as a condition of its sustainable economic development (on the example of credit organizations of the Amur region)", Audit and financial analysis, vol. 5, pp. 310—350.
7. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http: //www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 May 2020).
8. National Bank of Ukraine (2020), available at: www.bank.gov.ua. (Accessed 30 May 2020).
9. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014) "Investment attractiveness of the economy: interregional asymmetries", Regional economy, vol. 2 (72), pp. 84—95.
10. Kramarenko, I.S. Senkevich, O.F. Kletsov, E.S. Prokopenko, N.O. and Klets, Yu.Yu. (2019), "Features of investment potential formation: regional and national aspec", Bulletin of KhNAU, vol. 3, pp. 343—357.
11. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2012), Strategija rozvytku finansovo-kredytnogo zabezpechennja agroprodovol'choi' sfery Ukrai'ny [Strategy of development of financial and credit support of agro-food sphere of Ukraine]. Design and Printing, Mykolaiv, Ukraine.
12. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=40253ac5-2a8c-447d-857d-1a34739d765a&tag=MonitoringStanuVikonanniaTaRealizatsiiDerzhavnikhInvestitsiinikhProektiv (Accessed 30 May 2020).
13. United States Agency for International Development (USAID) (2019) "Leadership in Economic Governance", available at: http://www.lev.org.ua/en/institutions.html?region=11&type=0&direction=0 (Accessed 30 May 2020).
14. Burkovsky, I.D. and Irtyshcheva, I.O. (2005), "Investment support of economic development of agricultural production", Economics of agro-industrial complex, vol. 12, pp. 71—73.
15. Kramarenko, I.S. Voit, D.S. and Kravets, L.O. (2019), "Efficiency of using the investment potential of the national economy in the context of the impact on economic growth", Bulletin of KhNAU, vol. 1, pp. 403—413.

№ 12 2020, стор. 27 - 33

Дата публікації: 2020-07-03

Кількість переглядів: 861

Відомості про авторів

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

I. Irtyshcheva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department,National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0002-7025-9857


Л. П. Рогатіна

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська академія харчових технологій

L. Rogatina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1055-810X


І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

ORCID:

0000-0002-0417-0918


Є. Г. Андрющенко

аспірант, Одеська академія харчових технологій

Ye. Andriushchenko

Postgraduate student, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-7681-9560


В. В. Білан

аспірант, Одеська академія харчових технологій

V. Bilan

Postgraduate student, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0003-0726-4271

Як цитувати статтю

Іртищева І. О., Рогатіна Л. П., Крамаренко І. С., Андрющенко Є. Г., Білан В. В. Трансформація інвестиційної інфраструктури — запорука економічної безпеки: національний та регіональний аспекти. Агросвіт. 2020. № 12. С. 27–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.27

Irtyshcheva, I., Rogatina, L., Kramarenko, I., Andriushchenko, Ye. and Bilan, V. (2020), “Transformation of investment infrastructure — guarantee of economic security: national and regional aspects”, Agrosvit, vol. 12, pp. 27–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.