EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. М. Варченко, І. В. Свиноус, Л. С. Іванова, К. В. Ткаченко, В. А. Биба

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.19

УДК: 338.512:005.932-154:631.11

О. М. Варченко, І. В. Свиноус, Л. С. Іванова, К. В. Ткаченко, В. А. Биба

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розкрито на основі узагальнення досліджень науковців методичні підходи до управління витратами сільськогосподарських підприємств. Вважаємо, що причиною отримання різних даних про собівартість за допомогою різних методів для одного і того ж виду продукції є не тільки непрямі, але і прямі витрати. Відмінність у питомій величині прямих витрат може виникнути тому, що для виробництва продукції можуть застосовуватися різні види матеріалів, ручні або автоматизовані способи обробітку, різні за станом одиниці обладнання, виробничі бригади.
Доведено, що дієвий механізм управління витратами виробництва розглянуто як систему відносин, що виникають при реалізації взаємопов'язаних і взаємообумовлених цілей, принципів, функцій та методів, які дозволяють керуючій підсистемі шляхом впливу на керовану підсистему реалізовувати управлінські рішення. Управління витратами — це динамічний управлінський процес, спрямований на планування витрат, організацію раціонального їх витрачання, здійснення контролю за виконанням виробничого плану, який є складовою системи управління підприємством.

Ключові слова: управління; витрати; виробництво; сільськогосподарське підприємство; методи; процес.

Література

1. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон. — М.: Экономика, 1972. — 113 с.
2. Соколов Я.В. Сила и слабость бухгалтерии США [Текст] / Я.В. Соколов, В.Я. Соколов // Бухгалтерский учет. — 1999. — № 2. — С. 80—82.
3. Киреева Н.В. Генезис методов управления затратами / Н.В. Киреева, Е.А. Малышев // Вестник Забайкальского государственного университета. — 2013. — № 08 (99). — С. 12—21.
4. Cooper R. 5 Steps to ABC System Design / R. Cooper. Accountancy, November 1990.
5. Потапенко Ю.С. АВС-метод управління витрат і його переваги порівняно з іншими методами / Ю.С. Потапенко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2009/fem/ potapenko/library/tez1.htm
6. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): [монографія] / Михайло Семенович Пушкар. — Тернопіль: Економічна думка, 1999. — 422 с.
7. Скрипник М.І. Позамовний та попроцесний методи калькулювання собівартості продукції: переваги та недоліки // "Економічні науки". — Серія "Облік і фінанси". — Вип. 8 (29). Ч. 1. — 2011. — С. 412—424.
8. Higgins N.A. Responsibility accounting: the Arthur Andersen's Chronicle / N.A. Higgins. — Chicago, 1952. — 189 р.
9. Козаченко Г.В., Погорєлов Ю.С., Хлапьонов Л.Ю., Макухін Г.А. Управління витратами підприємства: монографія. — К.: Лібра, 2007. — 320 с.
10. Лукашов А.В. Практические материалы круглого стола ABC (activity based costing) и ABM (activity based management): оптимизация бизнес-процессов и повышение прибыльности компаний / А.В. Лукашов [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://gaap.ru/biblio/ mngacc/foreign/017.asp
11. Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект: моногр. / В.М. Панасюк. — Тернопіль: Астон, 2005. — 228 с.
12. Партин Г.О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: моногр. / Г.О. Партин — К.: УБС НБУ, 2008. — 219 с.
13. Партин Г.О., Ясінська А.І. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: моногр. / Г.О. Партин, А.І. Ясінська. — Л.: ЗУКЦ, ПП НВФ "Біарп", 2011. — 200 с.
14. Атаманов Д.Р. Определение себестоимости методом Activity based costing / Д.Р. Атаманов [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://quality.eup.ru/ECONOM/abc.html
15. Kaplan R.S. Time-Driven Activity Based Costing / R.S. Kaplan, S.R. Anderson // Boston: Harvard Business School Press. — 2007. — 266 p.
16. Теория бухгалтерского учета: учебн. (под ред. Е.А. Мизиковского). — М.: Юристъ, 2002. — 400 с.
17. Охріменко І.В. Витрати та собівартість сільськогосподарської продукції в регулюванні економічних відносин сільськогосподарських підприємств: монографія / І.В. Охріменко. — К.: Ін-т аграр. економіки, 2009. — 360 c.
18. Скоропад І. С. Механізм управління витратами підприємства / І.С. Скоропад, Б.Р. Балюк // Науковий вісник НЛТУ України. — 2010. — Вип. 20.10. — С. 229—232.
19. Крапівницька С. М., Зарукевич М. В. Розвиток системи управління витратами підприємства [Електронний ресурс] / С.М. Крапівницька, М.В. Зарукевич // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. — 2013. — Режим доступу: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal /2013_18_3_1/ 41.pdf
20. Ясінська А.І. Сутність управління витратами на вітчизняних підприємствах / А.І. Ясінська // Вісник Національного університету Львівська політехніка.— 2007.— № 14 (594). — С. 357—360.

O. Varchenko, I. Svynous, L. Ivanova, K. Tkachenko, V. Bуba

METHODICAL APPROACHES TO THE COST MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article reveals on the basis of generalization of scientific research methodological approaches to the cost management of agricultural enterprises. We believe that the reason for obtaining different cost data using different methods for the same type of product are not only indirect but also direct costs. The difference in the specific value of direct costs may arise because for the production of different types of materials can be used, manual or automated processing methods, different in the state of the unit of equipment, production teams.
We believe that effective organizational and economic support of the process of managing the costs of production of an agricultural enterprise is a system of interrelated goals, principles, functions and methods that must be coordinated and balanced to ensure its effective and competitive development. Obviously, the existence of management as a system is explained by the close relationship between the object and the subject of management (management subsystems). There are always two components to management: manager and managed. Cost management involves the influence of the subject of management and the object of management to achieve the objectives. The subject of management is the management of the enterprise and other governing bodies, owners of the enterprise, responsible persons, hired managers, special services, specialists in a certain sphere of financial and economic activity (management system). At the same time, the object of management is the various cost centers of the enterprise (divisions, shops, departments, sections, etc.) within which the business processes (managed system).
It is proved that an effective mechanism of production cost management is considered as a system of relations that arise in the implementation of interconnected and interdependent goals, principles, functions and methods that allow the control subsystem by influencing the managed subsystem to implement management decisions. Cost management is a dynamic management process aimed at cost planning, organization of their rational spending, control over the implementation of the production plan, which is part of the enterprise management system.

Keywords: management; expenses; production; agricultural enterprise; methods; process.

References

1. Emerson, H. (1972), Dvenadtsat' pryntsypov proyzvodytel'nosty [Twelve principles of productivity], Ekonomyka, Moscow, Russia.
2. Sokolov, Ya.V. and Sokolov, V.Ya. (1999), "The strengths and weaknesses of US accounting", Bukhhalterskyj uchet, vol. 2, pp. 80—82.
3. Kyreeva, N.V. and Malyshev, E.A. (2013), "The genesis of cost management methods", Vestnyk Zabajkal'skoho hosudarstvennoho unyversyteta, vol. 08 (99), pp. 12—21.
4. Cooper, R. (1990), "5 Steps to ABC System Design", Accountancy, vol. 11.
5. Potapenko, Yu.S. (2009), "ABC-method of cost management and its advantages over other methods", available at: http://masters.donntu.edu.ua/2009/fem/potapenko/library/tez1.htm (Accessed 30 May 2020).
6. Pushkar, M.S. (1999), Tendentsii ta zakonomirnosti rozvytku bukhhalters'koho obliku v Ukraini (teoretyko-metodolohichni aspekty) [Trends and patterns of accounting in Ukraine (theoretical and methodological aspects)], Ekonomichna dumka, Ternopil', Ukraine.
7. Skrypnyk, M.I. (2011), "Out-of-order and post-process methods of calculating the cost of production: advantages and disadvantages", Ekonomichni nauky. Seriia "Oblik i finansy" , vol. 8 (29), no. 1, pp. 412—424.
8. Higgins, N.A. (1952), Responsibility accounting: the Arthur Andersen?s Chronicle, Chicago, USA.
9. Kozachenko, H.V. Pohorielov, Yu.S. Khlap'onov, L.Yu. and Makukhin, H.A. (2007), Upravlinnia vytratamy pidpryiemstva [Cost management of the enterprise], Libra, Kyiv, Ukraine.
10. Lukashov, A.V. (2010), "Practical materials of the round table ABC (activity based costing) and ABM (activity based management): optimization of business processes and increasing the profitability of companies", available at: http://gaap.ru/biblio/mngacc/foreign/017.asp (Accessed 30 May 2020).
11. Panasiuk, V.M. (2005), Vytraty vyrobnytstva: upravlins'kyj aspekt [Production costs: management aspect], Aston, Ternopil', Ukraine.
12. Partyn, H.O. (2008), Upravlinnia vytratamy pidpryiemstva: kontseptual'ni zasady, metody ta instrumentarij [Enterprise cost management: conceptual principles, methods and tools], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.
13. Partyn, H.O. and Yasins'ka, A.I. (2011), Systemno-oriientovane upravlinnia vytratamy promyslovoho pidpryiemstva [System-oriented cost management of an industrial enterprise], ZUKTs, PP NVF "Biarp", Lviv, Ukraine.
14. Atamanov, D.R. (2011), "Costing by the method of "Activity based costing"", available at: http://quality.eup.ru/ECONOM/abc.html (Accessed 30 May 2020).
15. Kaplan, R.S. and Anderson, S.R. (2007), Time-Driven Activity Based Costing, Harvard Business School Press, Boston, USA.
16. Myzykovskiy, E.A. (2002), Teoryia bukhhalterskoho ucheta [Theory of accounting], Yuryst', Moscow, Russia.
17. Okhrimenko, I.V. (2009), Vytraty ta sobivartist' sil's'kohospodars'koi produktsii v rehuliuvanni ekonomichnykh vidnosyn sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Costs and costs of agricultural products in the regulation of economic relations of agricultural enterprises], In-t ahrar. ekonomiky, Kyiv, Ukraine.
18. Skoropad, I.S. and Baliuk, B.R. (2010), "The cost management mechanism of the enterprise", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 20.10, pp. 229—232.
19. Krapivnyts'ka, S.M. and Zarukevych, M.V. (2013), "Development of enterprise cost management system", Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova, available at: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2013_18_3_1/41.pdf (Accessed 30 May 2020).
20. Yasins'ka, A.I. (2007), "The essence of cost management in domestic enterprises", Visnyk Natsional'noho universytetu L'vivs'ka politekhnika, vol. 14 (594), pp. 357—360.

№ 12 2020, стор. 19 - 26

Дата публікації: 2020-07-03

Кількість переглядів: 1289

Відомості про авторів

О. М. Варченко

д. е. н., професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Varchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and Innovation, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9090-0605


І. В. Свиноус

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування,Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0346-1596


Л. С. Іванова

к. е. н., доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Ivanova

PhD in Economics, Associate Professor of Public Administration, administration and international economics, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-8405-3529


К. В. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Білоцерківський національний аграрний університет

K. Tkachenko

PhD in Economics, Associate Professor of Finance, Banking and Insurance, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0369-3100


В. А. Биба

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

V. Bуba

PhD in Economics, Assistant Professor of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9157-3191

Як цитувати статтю

Варченко О. М., Свиноус І. В., Іванова Л. С., Ткаченко К. В., Биба В. А. Методичні підходи до управління витратами сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2020. № 12. С. 19–26. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.19

Varchenko, O., Svynous, I., Ivanova, L., Tkachenko, K. and Bуba, V. (2020), “Methodical approaches to the cost management of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 12, pp. 19–26. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.