EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІВЕНТИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК СУЧАСНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ
А. П. Тараненко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.149

УДК: 379.8

А. П. Тараненко

ІВЕНТИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК СУЧАСНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ

Анотація

У статті виявлено основі етапи розвитку і становлення туризму. З'ясовано, що протягом значного часу туризм, як феномен перебував за межами філософського пізнання, оскільки його бачили як частку побуту чи культури, яка не чинить значного впливу на загальне бачення людського буття. Визначено, що в сучасній науковій думці туризм трактують як "феномен культури", "чинник індивідуальної та кроскультурної комунікації", "інститут суспільного виробництва", "фактор соціалізації молоді" тощо. Виокремлено групи причин, що сприяли виникненню та поширенню туризму як соціокультурного явища. Наведено основні підходи до класифікації видів туризму. Виявлено, що з початку двадцятого першого століття відбувається виокремлення такого напряму, як івентивний туризм. З'ясовано, що івентивний туризм вимагає певного роду технічних і фінансових засобів, а також способів і механізмів управління цими засобами (наприклад торгові та розважальні центри та спортивні арени) з метою проведення спеціальних подій. Виявлено, що особливостями івентивного туризму є: відсутність сезонності; можливість прогнозування; масовість; інтерактивність; інноваційність; регулярність подій; стимулювання повторного відвідування дестинацій; видовищність. Запропоновано класифікацію видів івентивного туризму на сучасному етапі (за ознакою локалізації, охоплення, тематикою, насиченості туру). Доведено, що івент-туризм — це швидкозростаюча галузь, яка в останні роки займає одне з головних місць в загальній класифікації туризму. В цій галузі туристи — це споживачі на потенційному ринку запланованих заходів. Але не всі події повинні бути орієнтовані на туризм, бо деяке побоювання викликає потенційний негативний вплив, пов'язаний з прийняттям маркетингової орієнтації. Також у івент-заходів є й інші цілі і завдання, включаючи формування суспільства, відродження міст, культурний розвиток. Заплановані події або івент-заходи — це просторово-часовий феномен, кожен з яких є унікальним внаслідок взаємодії навколишнього оточення, публіки, систем управління, включаючи розробку окремих елементів і програми.

Ключові слова: туризм; сфера туризму; туристична діяльність; туристичний бізнес; івент; івентивний туризм; подієвий туризм.

Література

1. Власенко О.Б. Івентивний менеджмент як окремий напрям досліджень в сучасній науці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2014. № 9. С. 142—145.
2. Гарбар Г.А. Туризм як соціокультурний феномен. Нова парадигма. 2013. Вип. 118. С. 86—97.
3. Герасименко В.Г., Галасюк С.С. Управління національним туризмом у контексті міжнародного досвіду. Вісн. ДІТБ / Гол. ред. д. е. н., проф., академік АЕН України М.М. Туріянська. 2008. № 12. С. 19—24.
4. Гурбик Ю. Інституційні проблеми державного регулювання туристичної сфери в Україні. Інституціональний вектор економічного розвитку. 2008. Вип. 1 (2) URL: http://infotour.in.ua/statti_ukr/gurbyk.htm
5. Корнілова Н.В. Подієвий туризм в Україні. Географія та туризм. 2012. Вип. 22. С. 112—119.
6. Миронов Ю.Б., Свидрук І.І. Туризм як чинник економічного розвитку країни. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.6. С. 255—262.
7. Міщенко О.В. Розвиток подієвого туризму у м. Луцьку. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2014. № 11 (288): Серія: Географічні науки. С. 137—142.
8. Поплавський М.М. Івент-менеджмент у індустрії дозвілля. Питання культурології, 2017. № 33. С. 1—13.
9. Раєвнєва О.В. Механізми управління розвитком підприємства в умовах трансформаційної економіки: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04. Харк. нац. екон. ун-т. Х., 2007. 36 с.
10. Смолій В.А., Федорченко В.К., Цибух В.І. Енциклопедичний словник-довідник з туризму [Текст]; [передмова В. М. Литвина]. К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. 372 с.
11. Тімець О. Значення туризму як суспільного явища. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/294/1/znach_tyrizm.pdf
12. Яровий В.Ф. Сутність та удосконалення інституційного забезпечення розвитку туристичної галузі на регіональному, національному та міжнародному рівні. Глобальні та національні проблеми економіки, 2017. Вип. 15. C. 156—159.

А. Taranenko

EVENT TOURISM AS A MODERN COMPONENT OF TOURISM DEVELOPMENT AND ITS CLASSIFICATION

Summary

The article reveals the basic stages of development and formation of tourism. The groups of reasons that contributed to the emergence and spread of tourism as a socio-cultural phenomenon are identified. The main approaches to the classification of types of tourism are given. It is revealed that from the beginning of the twenty-first century there is a distinction of such direction as event tourism. It was found that event tourism requires some kind of technical and financial means, as well as ways and mechanisms to manage these means (such as shopping and entertainment centers and sports arenas) in order to hold special events. It was found that the features of event tourism are: lack of seasonality; possibility of forecasting; mass; interactivity; innovation; regularity of events; encouraging re-visits to destinations; entertainment. The classification of types of event tourism at the present stage is offered. On the basis of localization, event tourism is divided into local, which involves attending local holidays and events, city competitions, small ceremonies; regional, which includes visiting regional festivals, exhibitions, shows; domestic, which includes attending national holidays, traditional congresses, fairs; international, which includes attending international holidays, carnivals, festivals, exhibitions, contests, competitions, religious events. On the basis of coverage, event tourism is divided into small, which is presented in the form of family, independent tourism; medium, which involves groups of 10-50 people; large, involving groups of more than 50 people; global, involving groups of more than 300 people and mixed event tourism, in which participants are grouped into separate small groups with different numbers. According to the subject, the organization of event tourism is divided into cultural, sports, art, public, historical, natural, mixed. On the basis of the saturation of the tour, event tourism can be divided into narrow-format, which involves attending a specific event; medium-format, which involves attending two or three events, and large-format event tourism, which involves the organization of a rich tour with a visit to a large number of locations.

Keywords: tourism; sphere of tourism; tourist activity; tourist business; event; event-tourism; event tourism.

References

1. Vlasenko, O. B. (2014), "Inventive management as a separate area of research in modern science", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 9, pp. 142—145.
2. Harbar, H. A. (2013), "Tourism as a socio-cultural phenomenon", Nova paradyhma, vol. 118, pp. 86—97.
3. Herasymenko, V.H. and Halasiuk, S.S. (2008), "National tourism management in the context of international experience", Visn. DITB, vol. 12, pp. 19—24.
4. Hurbyk Iu. (2008), "Institutional problems of state regulation of the tourism sector in Ukraine", Instytutsional'nyj vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. 1(2), available at: http://infotour.in.ua/statti_ukr/gurbyk.htm (Accessed 20 May 2020).
5. Kornilova N.V. (2012), "Event tourism in Ukraine", Heohrafiia ta turyzm, vol. 22, pp. 112—119.
6. Myronov, Iu. B. and Svydruk, I.I. (2016), "Tourism as a factor of economic development of the country", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 26.6, pp. 255—262.
7. Mischenko, O. V. (2014), "Development of event tourism in Lutsk", Naukovyj visnyk Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, no. 11 (288), pp. 137—142.
8. Poplavs'kyj, M.M. (2017), "Event management in the leisure industry", Pytannia kul'turolohii, vol. 33, pp. 1—13.
9. Raievnieva, O.V. (2007), "Mechanisms for managing the development of the enterprise in a transformational economy", Ph.D. Thesis, Economics and business management, Hark. nat. econ. University, Kharkiv, Ukraine.
10. Smolij, V.A. Fedorchenko, V.K. and Tsybukh, V.I. (2006), Entsyklopedychnyj slovnyk-dovidnyk z turyzmu [Encyclopedic dictionary-reference book on tourism], Vydavnychyj Dim "Slovo", Kyiv, Ukraine.
11. Timets', O. (2010), "The importance of tourism as a social phenomenon", available at: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/294/1/znach_tyrizm.pdf (Accessed 20 May 2020).
12. Iarovyj, V.F. (2017), "The essence and improvement of institutional support for the development of the tourism industry at the regional, national and international levels", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 15, pp. 156—159.

№ 11 2020, стор. 149 - 154

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 8224

Відомості про авторів

А. П. Тараненко

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

А. Taranenko

Postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-7213-5199

Як цитувати статтю

Тараненко А. П. Івентивний туризм як сучасна складова розвитку туристичної діяльності та його класифікація. Агросвіт. 2020. № 11. С. 149–154. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.149

Taranenko, А. (2020), “Event tourism as a modern component of tourism development and its classification”, Agrosvit, vol. 11, pp. 149–154. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.149

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.