EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕФІНІЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
І. І. Бегаль

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.141

УДК: 332.3 (349.4)

І. І. Бегаль

ДЕФІНІЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Анотація

У роботі досліджено понятійно-категоріальний апарат системи регулювання землекористування в Україні. Виявлено ряд недоліків, як-от: відсутність ієрархії в значеннях у відповідності до рівнів економічних процесів; дублювання визначень; застарілість формулювань. Сформульовано методичні рекомендації для формулювання та аналізу термінології. Було проведено історико-етимологічний аналіз терміну "землеустрій" та проаналізовано традиції формулювання поняття "землекористування" у вітчизняній економічній і практичній літературі. Сформульовано низку визначень і нових термінів, що описують сутність процесу землекористування на різних рівнях господарської діяльності. Запропоновано зміну підходу до формулювання термінів "землеустрій", "землекористування", "земельні ресурси" в законодавчому забезпечені та практичній діяльності. Запропоновано удосконалену структуру документації із землеустрою для регіонального рівня щодо забезпечення регулювання раціонального землекористування.

Ключові слова: землекористування; землеустрій; землевпорядкування; земельні ресурси; регулювання; децентралізація.

Література

1. Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції. Львів: ПАІС, 2009. 196 с.
2. Бондаренко В.А. Окремі аспекти використання дефініцій в адміністративно-правових нормах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 2014. Вип. 29 (2). С. 23—26.
3. Другак В.М. Економіка сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія та практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.00.06 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2011. 38 с.
4. Кустовська О.В. Еколого-економічне обгрунтування формування сільськогосподарського землекористування: дис.... канд. екон. наук: 08.00.06 / Нац. аграр. ун-т. Київ, 2008. 255 с.
5. Економічна енциклопедія: у трьох томах. / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Видавничий центр "Академія", 2000. Т. 1. 864 с.
6. Третяк А.М., Другак В.М. Наукові основи економіки землекористування та землевпорядкування. Київ: ЦЗРУ, 2003. 337 с.
7. Кучер О.О. Теоретико-методологічні підходи до розробки індикаторів сталого землекористування В Україні. Вісник НАУ. 2006. Вип. 104. С. 112—116.
8. Другак В.М. Економіка сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія та практика: дис.... д-ра. екон. наук: 08.00.06 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2011. 461 с.
9. Краснолуцький О.В. Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів корпоративними сільськогосподарськими підприємствами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.06 / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. 31 с.
10. DeFries R., Asner G., Houghton R. Ecosystems and Land Use Change. American Geophysical Union. 2004. Vol. 153. p. 344.
11. Курильців Р.М. Інтегроване управління землекористуванням в контексті сталого розвитку: теорія, методологія, практика: дис.... д-ра екон. наук: 08.00.06 / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2017. 518 с.
12. Третяк А.М. Економіка землекористування та землевпорядкування: навч. посіб. Київ, 2004. 542 с.
13. Рябоконь В.П. Використання земельних ресурсів господарств населення в кооперативних умовах. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 82—87.
14. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2874%D0%B0-07 (дата звернення: 21.05.2020).
15. Концептуальні засади вирішення проблем землеустрою сільських територій в сучасних умовах: монографія / Ковальчук І.П. та ін.; за ред. І.П. Ковальчука. Київ: Медінформ, 2015. 158 с.
16. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Ірпінь: ВТФ "Перун", 2001. 1440 с.
17. Закон об утверждении основ земельного законодательства Союза ССР и союзных республик от 13 декабря 1968 года № 3401-VII. URL: http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15219.htm (дата звернення: 21.05.2020).
18. Земельный кодекс УССР от 29.11.1922. Постановление Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP220002.html (дата звернення: 21.05.2020).
19. Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15 (дата звернення: 21.05.2020).
20. Третяк А.М. Землеустрій в Україні: теорія, методологія: монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2013. 650 с.
21. Кривов В.М., Тихенко Р.В., Гетьманчик I.П. Основи землевпорядкування: навч. посiб. для пiдготовки бакалаврiв у вищ. навч. закл. II—IV рiвнiв акредитацiї; за ред. В.М. Кривова. 2-ге вид., доп. Київ: Урожай, 2009. 324 с.

I. Behal

DEFINITIONS OF ECONOMIC CATEGORIES OF LAND USE REGULATION IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWER

Summary

Institutional support (as a set of formal and informal rules) for the management of any process should be based on a clear categorical conceptual apparatus that describes the essence of a particular object or phenomenon. Incorrect formulation and interpretation of terminology leads to distortions of the essence of phenomena and, accordingly, distortions of the essence of the economic process.
Without defining clear definitions of "setting boundaries", defining terms, an effective system of rule-making and rule-making in Ukraine is impossible.
The conceptual and categorical apparatus of land use in Ukraine was studied. A number of shortcomings were identified, such as: lack of hierarchy in values in accordance with the scale of economic processes; not delimitation of concepts; obsolescence of wording. A historical and etymological analysis of the term "land management" was conducted and the traditions of formulating the concept of "land use" were analyzed. A number of new meanings and terms describing the essence of the land use process at different levels of economic activity are formulated. It is proposed to improve and change the wording and use of the term "land management", "land use", "land resources", as well as to change the structure of documentation for the provision and regulation of rational land use.
A new understanding of the terms land management, land use and land resources at the national, regional and local levels has been formulated.
In our opinion, the understanding of the function of land resources as a subject of labor can be much broader, and formed not only in terms of production (operational), but also architectural (formative), based on the aesthetics of perception and quality of the environment.
Production and architectural relations should be developed on the basis of the concept of sustainable development and aimed at preserving, protecting, improving the organization of multifunctionality of land resources. The ecological relationship should be based on the principles of protection and creation of conditions for the preservation of elements of living and non-living nature.

Keywords: land use; land management; system of land use; land resources; decentralization.

References

1. Podorozhna, T.S. (2009), Zakonodavchi definitsii: poniattia, struktura, funktsii [Legislative Definitions: Concepts, Structure, Functions], PAIS, Lviv, Ukraine.
2. Bondarenko, V.A. (2014), "Some Aspects of the Application of Definitions in the Administrative and Legal Standards", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, Pravo, vol. 29 (2), pp. 23—26.
3. Druhak, V.M. (2011), "Economics of agricultural Land Use: Theory, Methodology and Practice", DSc. Thesis, Economics of Nature Use and Environmental Protection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4. Kustovs'ka, O.V. (2008), "Ecological and Economic Substantiation of Formation of Agricultural Land Use", Ph.D. Thesis, Economics of Nature Use and Environmental Protection, National Agrarian University, Kyiv, Ukraine.
5. Mochernyj, S.V. (ed.) (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], vol. 1, Vydavnychyj tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
6. Tretiak, A.M. and Druhak, V.M. (2003), Naukovi osnovy ekonomiky zemlekorystuvannia ta zemlevporiadkuvannia [Scientific Bases of Land Use Economics and Land Management], TsZRU, Kyiv, Ukraine.
7. Kucher, O.O. (2006), "Theoretical and methodological approaches to the development of indicators of sustainable land use in Ukraine", Visnyk NAU, vol. 104, pp. 112—116.
8. Druhak, V.M. (2011), "Economics of agricultural land use: theory, methodology and practice", Abstract of DSc. dissertation, Economics of Nature Use and Environmental Protection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
9. Krasnoluts'kyj, O.V. (2018), "Ecological and Economic Efficiency of land Resources Use by Corporate Agricultural Enterprises", Ph.D. Thesis, Economics of Nature Use and Environmental Protection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
10. DeFries, R. Asner, G. and Houghton, R. (2004), "Ecosystems and Land Use Change", American Geophysical Union, vol. 153, p. 344.
11. Kuryl'tsiv, R.M. (2017), "Integrated Land Use Governance in the Context of Sustainable Development: Theory, Methodology, Practice", Abstract of DSc. dissertation, Economics of Nature Use and Environmental Protection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
12. Tretiak, A.M. (2004), Ekonomika zemlekorystuvannia ta zemlevporiadkuvannia [Economics of land use and land management], Kyiv, Ukraine.
13. Riabokon', V.P. (2009), "Use of Land Resources of Households in Cooperative Conditions", The Economy of Agro-Industrial Complex, vol. 3, pp. 82—87.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Land Code of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2874%D0%B0-07 (Accessed 21 May 2020).
15. Koval'chuk, I.P. et al. (2015), Kontseptual'ni zasady vyrishennia problem zemleustroiu sil's'kykh terytorij v suchasnykh umovakh [Conceptual Principles of Solving Problems of Land Management of Rural Areas in Modern Conditions], Medinform, Kyiv, Ukraine.
16. Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Great Dictionary of the Modern Ukrainian Language] (2001), VTF "Perun", Irpin', Ukraine.
17. Verhovnyj sovet Sojuza SSR (1968), "The Law on the Approval of the Fundamentals of Land Legislation of the USSR and Union Republics", available at: http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15219.htm (Accessed 21 May 2020).
18. Vseukrainskij Central'nyj Ispolnitel'nyj Komitet (1922), "The Land Code of the Ukrainian SSR", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP220002.html (Accessed 21 May 2020).
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On Land Management", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15 (Accessed 21 May 2020).
20. Tretiak, A.M. (2013), Zemleustrij v Ukraini: teoriia, metodolohiia [Land Management in Ukraine: Theory, Methodology], Hrin' D.S., Kherson, Ukraine.
21. Kryvov, V.M. Tykhenko, R.V. and Het'manchyk, I.P. (2009), Osnovy zemlevporiadkuvannia [Fundamentals of Land Management], 2nd ed, Urozhaj, Kyiv, Ukraine.

№ 11 2020, стор. 141 - 148

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 1225

Відомості про авторів

І. І. Бегаль

аспірант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

I. Behal

Postgraduate student, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

ORCID:

0000-0003-4452-8969

Як цитувати статтю

Бегаль І. І. Дефініції економічних категорій регулювання землекористування в умовах децентралізації влади. Агросвіт. 2020. № 11. С. 141–148. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.141

Behal, I. (2020), “Definitions of economic categories of land use regulation in the conditions of decentralization of power”, Agrosvit, vol. 11, pp. 141–148. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.141

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.