EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАГРОЗИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
В. І. Дмитренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.136

УДК: 338.3: 69

В. І. Дмитренко

ЗАГРОЗИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Автором у статті досліджено праці вітчизняних науковців та практиків, які присвячені загрозам діяльності різноманітних суб'єктів господарської діяльності. На основі проведеного аналізу, запропоновано авторське визначення, яке пропонує під поняттям "загрози" розуміти деструктивні чинники, які негативно спливають на розвиток підприємств та досягнення ними стратегічних цілей. Вивчено основні підходи до класифікації загроз, у тому числі за такими параметрами: залежно від можливості прогнозування (передбачувані, і непередбачувані); залежно від джерела виникнення (об'єктивні і суб'єктивні); залежно від можливості запобігання (форс-мажорні і не форс-мажорні); залежно від ймовірності настання (явні і латентні); залежно від об'єкту зазіхання (загрози персоналу, майну, техніці, інформації, технологіям, діловому реноме); залежно від природи виникнення (політичні, економічні, техногенні, правові, кримінальні, екологічні, конкурентні, контрагентські); залежно від величини втрат або збитку, до якого може привести дія загрози (значні і катастрофічні), залежно від ступеню ймовірності виникнення (неймовірні, малоймовірні, імовірні, досить імовірні, цілком імовірні). Систематизовано внутрішні та зовнішні загрози, які є специфічними саме для підприємств будівельної галузі. Так, до зовнішніх загроз віднесено (загострення конкуренції на обмеженому ринку замовлень; загострення конкуренції на обмеженому географічному просторі; недобросовісна конкуренція у всіх її проявах; монополізація ринку великими будівельними підприємствами; корупційні відносини при розподілі державних і муніципальних замовлень; явища комерційного підкупу при отриманні замовлень і розподілі субпідрядів, так звані "відкат" і "зворотний відкат"; внутрішнє шахрайство. До внутрішніх загроз віднесено: нанесення збитку об'єкту будівництва, техніці, псування товарно-матеріальних цінностей; нанесення шкоди персоналу (виробничий травматизм); загроза появи браку, в тому числі прихованого, по роботах, виконаних силами субпідрядників, а також обумовленого низькою якістю використаних будматеріалів; загроза появи браку, в тому числі прихованого, по роботах, виконаних власними силами; загроза появи браку, обумовленого низькою якістю роботи проектних організацій, а також генпідрядників. Запропоновано для більш точної ідентифікації загроз, притаманних підприємствам будівельної галузі, систематизовувати їх враховуючи функціональні складові системи економічної безпеки таких підприємств. Такий підхід до розподілу загроз не лише сприятиме більш точній їх ідентифікації, а й розробці більш дієвих шляхів їх нейтралізації, що є досить важливим для будь-якого підприємства.

Ключові слова: економічна безпека; підприємства будівельної галузі; загрози; функціональні складові системи економічної безпеки.

Література

1. Бандурка О.М., Духов В.Є., Петрова К.Я., Червяков І.М. Основи економічної безпеки: підручник. Харків: Національний університету внутрішніх справ. 2003. 236 с.
2. Дубецька С.П. Економічна безпека підприємств України. Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України: збірник матеріалів науково-практичної конференції, Київ, 16—17 травня 2001 р. Київ: Європейський університет, 2001. С. 146—171.
3. Зеркалов Д.В. Безпека комерційної діяльності. У двох книгах. Книга друга: Захист. Довідник. Київ: Основа, 2006. 800 с.
4. Кирієнко А.В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства: дис. … канд. екон. наук: 08.06.01. Київ, 2000. 186 с.
5. Ярочкін В. Система безпеки фірми. URL: http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення 27.04.2020).
6. Соснин А.С., Прыгунов П.Я. Менеджмент безопасности предпринимательства: учебное пособие. Киев: Европейский университет, 2002. 357 с.
7. Низенко Е.І., Каленяк Е.І. Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва: навч. посіб. Київ: МАУП, 2006. 134 с.
8. Мігус І.П., Лаптєв С.М. Необхідність розмежування понять загроза та ризик при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання. Ефективна економіка. 2011. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_5 (дата звернення 27.04.2020).
9. Андрієнко В.М. Специфічні види загроз та особливості організації забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств. Ефективна економіка. 2012. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2368 (дата звернення 27.04.2020).
10. Кулікова Л. В. Сучасні тенденції розвитку будівельних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 8. С. 52—55.

V. Dmytrenko

THREATS TO THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION COMPANIES: A THEORETICAL ASPECT

Summary

The author of the article studies the works of domestic scientists and practitioners, which are devoted to the threats of various economic entities. Based on the analysis, the author's definition is proposed, which suggests that the term "threat" should be understood as destructive factors that negatively affect the development of enterprises and their achievement of strategic goals. The main approaches to the classification of threats are studied, including by such parameters as: depending on the possibility of forecasting (predictable and unpredictable); depending on the source (objective and subjective); depending on the possibility of prevention (force majeure and non-force majeure); depending on the probability of occurrence (explicit and latent); depending on the object of encroachment (threats to personnel, property, equipment, information, technology, business reputation); depending on the nature of origin (political, economic, man-made, legal, criminal, environmental, competitive, counterparty); depending on the magnitude of the loss or damage that can be caused by the threat (significant and catastrophic), depending on the degree of probability of occurrence (improbable, unlikely, probable, quite probable, quite probable). Internal and external threats are systematized, which are specific to the enterprises of the construction industry. Thus, external threats include (intensification of competition in a limited market of orders; intensification of competition in a limited geographical area; unfair competition in all its manifestations; monopolization of the market by large construction companies; corrupt relations in the distribution of state and municipal orders; phenomena of commercial bribery and receipt distribution of subcontracts, the so-called "rollback" and "reverse rollback", internal fraud.Internal threats include: damage to construction, equipment, damage to inventory, damage to personnel (occupational injuries), the threat of marriage, in including hidden, for work performed by subcontractors, as well as due to the low quality of used building materials, the threat of shortages, including hidden, for work performed by their own forces, the threat of shortages due to low quality of design organizations and general contractors. Proposed e In order to more accurately identify the threats inherent in the enterprises of the construction industry, to systematize them taking into account the functional components of the system of economic security of such enterprises. This approach to the distribution of threats will not only help to more accurately identify them, but also to develop more effective ways to neutralize them, which is very important for any enterprise.

Keywords: economic security; enterprises of construction industry; threats; functional components of economic security system.

References

1. Bandurka, O. M. Dukhov, V. Ye. Petrova, K. Ya. and Cherviakov, I. M. (2003), Osnovy ekonomichnoi bezpeky [Basic economic security], Natsionalnyi universytetu vnutrishnikh sprav, Kharkiv, Ukraine.
2. Dubetska, S. P. (2001), "Economic security of Ukrainian enterprises", Nederzhavna systema bezpeky pidpryiemnytstva yak subiekt natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Non-governmental business security system as a subject of national security of Ukraine], zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoi konferentsii [zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoi konferentsii], Yevropeiskyi universytet, Kyiv, Ukraine, pp. 146—171.
3. Zerkalov, D. V. (2006), Bezpeka komertsiinoi diialnosti [Business security], Osnova, Kyiv, Ukraine.
4. Kyriienko, A. V. (2000), "The mechanism of achieving and maintaining the economic security of the enterprise", Abstract of PhD dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
5. Yarochkin, V. (2020), "Company security system", available at: http://www.nbuv.gov.ua (Accessed 27 May 2020).
6. Sosnyn, A. S. and Prihunov, P. Ya. (2002), Menedzhment bezopasnosty predprynymatelstva [Business security management], Evropeiskyi unyversytet, Kyiv, Ukraine, 357 p.
7. Nyzenko, E. I. and Kaleniak, E. I. (2006), Zabezpechennia informatsiinoi bezpeky pidpryiemnytstva [Ensuring information security of entrepreneurship], MAUP, Kyiv, Ukraine.
8. Mihus, I. P. and Laptiev, S. M. (2011), "The need to distinguish between the concepts of threat and risk in the diagnosis of economic security of economic entities", Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_5 (Accessed 27 May 2020).
9. Andriienko, V. M. (2012), "Specific types of threats and features of the organization of economic security of construction enterprises", Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2368 (Accessed 27 May 2020).
10. Kulikova, L. V. (2017), "Current trends in the development of construction companies", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 52—55.

№ 11 2020, стор. 136 - 140

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 1012

Відомості про авторів

В. І. Дмитренко

к. е. н., професор, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси

V. Dmytrenko

PhD in Economics, Professor, Cherkasy institute of fire Protection and nameless heroes of Chornobil, Cherkasy

ORCID:

0000-0003-1860-418X

Як цитувати статтю

Дмитренко В. І. Загрози розвитку підприємств будівельної галузі: теоретичний аспект. Агросвіт. 2020. № 11. С. 136–140. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.136

Dmytrenko, V. (2020), “Threats to the development of construction companies: a theoretical aspect”, Agrosvit, vol. 11, pp. 136–140. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.136

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.