EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
М. М. Лук'янова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.127

УДК: 332.012.2:323.21

М. М. Лук'янова

РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті розглянуто особливості участі громадянського суспільства в місцевому розвитку з врахуванням світових тенденцій. Обгрунтовано необхідність самоорганізації сільських жителів в різні формальні та неформальні організації громадянського суспільства заради вирішення проблем життєдіяльності на рівні громади. Охарактеризовано основні ролі організацій громадянського суспільства в місцевому розвитку: надання послуг, адвокаційну (захисну), наглядову, мотиваційну, участь у міжнародних громадських об'єднаннях.
Дано оцінку рівню розвитку громадянського суспільства в Україні. Проаналізовано динаміку громадських організацій. Охарактеризовано рівні громадського залучення населення до діяльності організацій громадянського суспільства залежно від місця проживання. Виявлено дещо вищу громадську активність сільських жителів у порівнянні з міськими. Відзначено тенденцію до зниження громадської активності населення в Україні. Виявлено таку рису українського соціуму, як небажання офіційно формалізувати свої громадські об'єднання. Більш поширеною практикою є ситуативне об'єднання для вирішення нагальних проблем.
Аргументовано необхідність налагодження партнерства влади, бізнесу та громадських об'єднань як інноваційного шляху сталого розвитку сільських територій.

Ключові слова: громадянське суспільство; сільські території; громадські організації; самоорганізація та самоуправління в громаді; самоврядування; децентралізація.

Література

1. Cooper R. 2018. What is Civil Society? How is the term used and what is seen to be its role and value (internationally) in 2018? K4D Helpdesk Report. Brighton, UK: Institute of Development Studies. 2018. retrieved from. URL: https://gsdrc.org/publications/what-is-civil-society-its-role-and-value-in-2018/
2. Jezard A. (2018). Who and what is "civil society?" World Economic Forum Agenda article. 2018. 23 April. retrieved from. URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/04/what-is-civil-society/
3. Nations in Transit. URL: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/ukraine
4. World Economic Forum. The Future Role of Civil Society. World Economic Forum in collaboration with KPMG International. 2013. URL:http://www3.weforum.org/docs/WEF_FutureRoleCivilSociety_Report_2013.pdf
5. "Байєр" оголошує конкурс соціальних проєктів. URL: http://www.bayer.ua/media/news/bayer-announces-social-projects-competition.php
6. Газуда Л.М., Слюсаренко В.Є. Громадські організації як "третій сектор" економіки. Науковий вісник Ужгородського університету. 2011. Серія Економіка. Вип. 2 (32). С. 77—84.
7. Громадський активізм та ставлення до реформ: суспільна думка в Україні (від 8 жовтня 2019 р.). URL: https://dif.org.ua/article/gromadskiy-aktivizm-ta-stavlennya-do-reform-suspilna-dumka-v-ukraini_5
8. Громадський активізм та ставлення до реформ: суспільна думка в Україні (від 14 травня 2019 р.). URL: https://dif.org.ua/article/gromadskiy-aktivizm-ta-stavlennya-do-reform-suspilna-dumka-v-ukraini
9. Громадянське суспільство та громадяни: старі проблеми, нові виклики і перспективи. URL: https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-poglyad-gromadyan
10. Державна служба статистики України. Наказ № 459 від 31 грудня 2019 р. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2019/459/459_2019.htm
11. Дієва самоорганізація та участь селян у формуванні спроможних територіальних громад на Миколаївщині. URL: https://samoorg.com.ua/demolib/2016/10/01/diyeva-samoorganizatsiya-ta-uchast-selyan-u-formuvanni-spromozhnih-teritorialnih-gromad-na-mikolayivshhini/
12. Загальна інформація про реформу. URL: https://decentralization.gov.ua/about
13. Ільїна М.В. Соціально-економічна роль некомерційних організацій у забезпеченні сталого розвитку суспільства. Механізм регулювання економіки. 2011. № 3. С. 28—37.
14. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. URL: https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring#main_info
15. На Волині селяни перекрили дорогу. URL: https://suspilne.media/12077-na-volini-selani-perekrili-dorogu/
16. На Івано-Франківщині селяни перекрили дорогу до Манявського скиту. URL: https://zaxid.net/na_ivano_frankivshhini_selyani_perekrili_dorogu_do_manyavskogo_skitu_n1488593
17. Недбалюк О.П. Міжнародний досвід організації розвитку сільських територій та можливості його застосування в Україні. Економіка і суспільство. 2017. Вип. № 9. С. 89—94.
18. Пожидаев Е.А. Вопросы привлечения общественных объединений к участию в обеспечении социально-экономического развития территории. Вісник Донецького національного університету. 2013. Серія: Економіка і право. Вип. 2. С. 214—219.
19. Реєстр неприбуткових установ та організацій. URL: https://data.gov.ua/dataset/5c78eb60-d832-4034-97e9-e64070fe05c9
20. Селяни перекрили дорогу, щоб влада звернула увагу на орендовані ставки. URL: https://rv.suspilne.media/news/21626
21. Скворець В.О. Громадянське суспільство і детермінанти оптимізації його розвитку в Україні: автореф. дис. … канд. філософ. наук за спец. 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії. Запоріжжя, 2007. 20 с.
22. У селі поблизу Рівного жителі перекрили дорогу, протестуючи проти будівництва деревообробного заводу в сусідньому селі Городку. URL:https://ua.interfax.com.ua/news/general/634809.html
23. Успішна територіальна громада. URL: despro.org.ua › publication › UspishnaTerytorialnaHromada2018

M. Lukianova

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Summary

The article considers the features of civil society participation in local development according to the global trends. It is substantiated the necessity of self-organization of rural residents into various formal and informal civil society organizations in order to solve the problems of life at the community level in the process of decentralization. The main roles of civil society organizations in local rural development are described: provision of services, advocacy (protective), supervisory, motivational, participation in international public associations.
It is given an assessment of the level of civil society development in Ukraine. The dynamics of public organizations development is analyzed. The levels of public involvement of the population in the activities of civil society organizations depends to the place of residence are characterized. There was find a slightly higher social activity of rural residents compared to urban ones. It was defined a tendency to reduce public activity in Ukraine in the article. Also it was revealed such feature of Ukrainian society as the unwillingness to formalize their self-organized associations in order to achieve common goals because of requiring additional efforts according to the burocratic requirements. A more common practice is a situational association for the repair of local houses of culture, kindergartens, schools, bus stops, street paving etc.
Public associations in rural areas are more propensity to protest activities. Although it is worth noting the increase in the number of officialy formalized associations specially to take an active part in fundraising and grant competitions.
The need to establish a partnership between government, business and public associations as an innovative way of sustainable development of rural areas is argued. It was found that establishing close cooperation between government, business and civil society organizations requires appropriate institutional capacity, adequate resources and a high level of professionalism.

Keywords: civil society; rural areas; public organizations; self-organization and self-government in the community; self-government; decentralization.

References

1. Cooper, R. (2018), "What is Civil Society? How is the term used and what is seen to be its role and value (internationally) in 2018?", K4D Helpdesk Report. Brighton, UK: Institute of Development Studies, available at: https://gsdrc.org/publications/what-is-civil-society-its-role-and-value-in-2018/ (Accessed 20 May 2020).
2. Jezard, A. (2018), "Who and what is "civil society?", World Economic Forum Agenda article, 23 April, available at: https://www.weforum.org/agenda/2018/04/what-is-civil-society/ (Accessed 20 May 2020).
3. Freedom House (2018), "Nations in Transit. Ukraine", available at: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/ukraine (Accessed 20 May 2020).
4. World Economic Forum (2013), "The Future Role of Civil Society", World Economic Forum in collaboration with KPMG International, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_FutureRoleCivilSociety_Report_2013.pdf (Accessed 20 May 2020).
5. Bayer Ukraine (2020), "Bayer announces a competition for social projects", available at: http://www.bayer.ua/media/news/bayer-announces-social-projects-competition.php (Accessed 20 May 2020).
6. Hazuda, L. M. and Sliusarenko, V.Ye. (2011), "Public organizations as a "third sector" of the economy", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia Ekonomika, Vol. 2 (32), pp. 77—84
7. Ilko Kucheriv "Democratic Initiatives" foundation (2019), "Public activism and attitude to reforms: public opinion in Ukraine, 8 oktober 2019", available at: https://dif.org.ua/article/gromadskiy-aktivizm-ta-stavlennya-do-reform-suspilna-dumka-v-ukraini_5 (Accessed 20 May 2020).
8. Ilko Kucheriv "Democratic Initiatives" foundation (2019), "Public activism and attitude to reforms: public opinion in Ukraine, 14 may 2019", available at: URL:https://dif.org.ua/article/gromadskiy-aktivizm-ta-stavlennya-do-reform-suspilna-dumka-v-ukraini (Accessed 20 May 2020).
9. Ilko Kucheriv "Democratic Initiatives" foundation (2019), "Civil society and citizens: old problems, new challenges and prospects", available at: https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-poglyad-gromadyan (Accessed 20 May 2020).
10. State Statistics Service of Ukraine (2019), Order "On recognizing as invalid the order of the State Statistics Service of November 23, 2016 № 221 "On approval of the form state statistical observation № 1-public organization (annual) "Report on the activities of the public organization", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2019/459/459_2019.htm (Accessed 20 May 2020).
11. Mykolayiv Development Fund (2016), "Effective self-organization and participation of rural citisens in the formation of affluent territorial communities in Mykolayiv region", available at: https://samoorg.com.ua/demolib/2016/10/01/diyeva-samoorganizatsiya-ta-uchast-selyan-u-formuvanni-spromozhnih-teritorialnih-gromad-na-mikolayivshhini/ (Accessed 20 May 2020).
12. Ministry of Communities and Territories Development (2020), "Decentralization. General Information Reform", available at: https://decentralization.gov.ua/about (Accessed 20 May 2020).
13. Il'ina, M.V. (2011), "Social and economic role of non-commercial organizations to support sustainable development of a society", Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 3, pp. 28—37.
14. Ministry of Communities and Territories Development (2020), "Monitoring the decentralization of power and local government reform", available at: https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring#main_info (Accessed 20 May 2020).
15. Litvyts'ka, L. (2020), "In Volyn villagers blocked the road", available at: https://suspilne.media/12077-na-volini-selani-perekrili-dorogu/ (Accessed 20 May 2020).
16. Churylova, K. (2020), "In Ivano-Frankivsk region villagers blocked the road to the Manyavsky monastery", available at: https://zaxid.net/na_ivano_frankivshhini_selyani_perekrili_dorogu_do_manyavskogo_skitu_n1488593 (Accessed 20 May 2020).
17. Nedbaliuk, O.P. (2017), "International experience of rural development and opportunities for application of it in ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 9, pp. 89—94.
18. Pozhidaev, E.А. (2013), "The issue of attracting NGOs to participate in the socio-economic development of the area", Visnyk Donets'koho natsional'noho universytetu, Seriia: Ekonomika i pravo, vol. 2, pp. 214—219.
19. Open Data. (2020), "Register of non-profit institutions and organizations", available at: https://data.gov.ua/dataset/5c78eb60-d832-4034-97e9-e64070fe05c9 (Accessed 20 May 2020).
20. UA: Rivne (2019), "Villagers blocked the road so that the authorities would pay attention to rented rates", available at: https://rv.suspilne.media/news/21626 (Accessed 20 May 2020).
21. Skvorets, V.O. (2007), "A civil society and determinants of optimisation of its development in Ukraine", Ph.D. Thesis, Social philosophy and Philosophy of history, Zaporizhzha National University, Zaporizhzha, Ukraine.
22. Interfax-Ukraine (2020), "In the nearby village of Rivne residents blocked the road to protest against the construction of wood processing plant in a neighboring village Gorodok", available at: https://ua.interfax.com.ua/news/general/634809.html (Accessed 20 May 2020).
23. DESPRO (2018), "Successful local community", available at: despro.org.ua › publication › UspishnaTerytorialnaHromada2018 (Accessed 20 May 2020).

№ 11 2020, стор. 127 - 135

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 10306

Відомості про авторів

М. М. Лук'янова

к. е. н., ст. наук. співр. відділу економіки і політики аграрних перетворень, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

M. Lukianova

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Economy and Policy of Agrarian Transformations, Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-9438-4305

Як цитувати статтю

Лук'янова М. М. Роль організацій громадянського суспільства в розвитку сільських територій. Агросвіт. 2020. № 11. С. 127–135. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.127

Lukianova, M. (2020), “The role of civil society organizations in the development of rural areas”, Agrosvit, vol. 11, pp. 127–135. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.127

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.