EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА КУРОРТНІ ТЕРИТОРІЇ ПОДІЛЛЯ
І. І. Ковтуник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.122

УДК: 379.85:504.062

І. І. Ковтуник

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА КУРОРТНІ ТЕРИТОРІЇ ПОДІЛЛЯ

Анотація

Передумовою організації рекреаційної діяльності виступають рекреаційні ресурси. Під рекреаційними ресурсами розуміють об'єкти, явища і процеси природного, антропогенного та соціального походження, що використовуються або можуть бути використані для розвитку рекреації та впливають на територіальну організацію рекреаційної діяльності, її спеціалізацію та економічну ефективність. Багатогранність поняття "рекреаційні ресурси" визначається різноманітністю підходів до їх класифікації. Любіцева О.О. пропонує виділяти шість основних підходів: сутнісний підхід; функціональний підхід (за неповторністю природних умов і рекреаційних ресурсів у поєднанні з комплексністю їх використання); діяльнісний підхід; атрактивний підхід; ціннісний підхід; еколого-економічний підхід. Поділля має високий рівень концентрації природно-географічних рекреаційних ресурсів, у тому числі тих, які мають лікувальні, оздоровчі, рекреаційні властивості та широко використовуються в курортному господарстві, тому їх аналіз є надзвичайно актуальним, оскільки розкриваються значні перспективи розвитку курортного господарства і рекреаційної діяльності та туризму загалом на теренах області.

Ключові слова: ресурси; природні рекреаційні ресурси; курорт; курортні території; кліматичні курорти.

Література

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: монографія / О.О. Бейдик. — К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. — 395 с.
2. Геренчук К.И. Природа Хмельницкой области / К.И. Геренчук. — Львов: Вища школа, 1980. — 152 с.
3. Журба І.Є. Економіко-географічні засади раціонального природокористування в регіоні (на прикладі Хмельницької області): автореф. дис. канд. геогр. наук: 11.00.02 / І.Є. Журба; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2002. — 17 с.
4. Заставецький Б.І. Географія Хмельницької області / Б.І. Заставецький, О. В. Заставецька, І.Л. Дітчук. — Тернопіль: орендне п-во "Тернопільська обласна друкарня", 1995. — 96 с.
5. Любіцева О.О. Туристичні ресурси України / О.О. Любіцева, О.В. Панкова, В.І. Стафійчук. — К.: "Альтерпрес", 2007. — 369 с.
6. Хмельниччина туристична: історико-культурні, природно-географічні та економічні аспекти розвитку: колективна монографія [кол. авторів; за ред.: С.А. Копилов (гол. ред.), С.Е. Баженова (наук. ред.)]. — Кам'янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун. ім. Івана Огієнка, 2015. — 192 с.

I. Kovtunyk

NATURAL-GEOGRAPHICAL RECREATION RESOURCES AND RESORT TERRITORIES OF PODILLYA

Summary

The most important prerequisite of recreational activities are the recreational resources. Under recreational resources understand objects, phenomena and processes of natural, human and social origin that are or may be used for the development of recreation and affecting the territorial organization of recreational activities, specialization and cost efficiency. The many facets of the term "recreational resources" is defined by a variety of approaches to their classification. Lyubitseva O. O. offers to allocate six basic approaches: essential approach; functional approach (for the uniqueness of the natural environment and recreational resources, combined with the complexity of their use); activity approach; attractive approach; value-based approach; environmental and economic approach. Today especially grows the importance of regional tourism policy. It is particularly important that the recreational-tourism potential acts quite an active factor in the development area, and causes additional stimulating effect on transport and technology, infrastructure, services, construction industry and other sectors of the economy. In Khmelnytska region a significant part of natural potential make recreational landscapes, health resources, nature reserve objects and areas of historical and cultural significance. These resources are unique for future development of areas for recreation and tourism. For its recreational potential Khmelnytska region has all opportunities to become a tourist area by the world level. Compared to other branches of economic activities in the tourism and recreation industry is a huge advantage that it does not cause irreparable damage to the environment, while providing quick turn of invested capital and guaranteed profits. In the Khmelnitska region the foundation of natural potential contents tectonic resources, recreational landscapes, recreational resources, natural protected areas and areas of historical and cultural significance. In the article тatural-geographical recreation resources and resort territories of Podillya were investigated.

Keywords: esources; natural recreational resources; resort; resort territories; climate resorts.

References

1. Beydyk, O. O. (2001), Rekreatsijno-turysts'ki resursy Ukrainy: metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, rajonuvannia [Recreational-touristic resources of Ukraine: metodology and methods of analysis, terminology, zoning], Kyiv university, Kyiv, Ukraine.
2. Gerenchuk, K. I., (1980), Pryroda Khmel'nytskoj oblasty [Nature of Khmelnytska region], Vyscha shkola, Lviv, Ukraine.
3. Zhurba, I. Y., (2002), "Economical and geographical basis of rational nature using (on Khmelnytska region example)", Abstract of Ph.D. dissertation, Geography, Ivan Franco Lviv national university, Lviv, Ukraine.
4. Zastavetsky, B. I. Zastavetska, O. V. and Ditchuk, I. L. (1995), Heohrafiia Khmel'nyts'koi oblasti [Geography of Khmelnytska region], Ternopil regional press, Ternopil, Ukraine.
5. Lyubitseva, O. O. (2007), Turystychni resursy Ukrainy [Touristic resources of Ukraine], Alterpress, Kyiv, Ukraine.
6. Kopylov, S. A. and Bajenova, S. E. (2015), Khmel'nychchyna turystychna: istoryko-kul'turni, pryrodno-heohrafichni ta ekonomichni aspekty rozvytku [Touristic Khmelnytchyna: historical and cultural, natural and geographical aspects of development] Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university, Kamyanets-Podilsky, Ukraine.

№ 11 2020, стор. 122 - 126

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 1633

Відомості про авторів

І. І. Ковтуник

к. геогр. н., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, економічний факультет, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

I. Kovtunyk

PhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair, economical department, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university

ORCID:

0000-0003-1484-0708

Як цитувати статтю

Ковтуник І. І. Природно-географічні рекреаційні ресурси та курортні території поділля. Агросвіт. 2020. № 11. С. 122–126. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.122

Kovtunyk, I. (2020), “Natural-geographical recreation resources and resort territories of podillya”, Agrosvit, vol. 11, pp. 122–126. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.122

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.