EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА УСПІХУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
А. М. Клімова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.115

УДК: 338.48

А. М. Клімова

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА УСПІХУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Мета дослідження полягає в розкритті сутності концептуальних вимог до професійної компетентності, виокремленні та дослідженні комплексу професійних компетентностей персоналу туристичного підприємства відповідно до вимог ринкового бізнес-середовища. У статті розглянуто основні вимоги, які сприяють нарощуванню якісного персоналу туристичного підприємства. Охарактеризовано можливі складові професійної компетентності персоналу туристичного підприємства. Значущість дослідження полягає в розумінні того, що персонал у туристичній галузі є найважливішою складовою частиною кінцевого продукту, одним з основних ресурсів конкурентних переваг та успіху туристичного підприємства. Якість обслуговування на туристичному підприємстві залежить від професійної компетентності персоналу. Це доводить, що професійна компетентність є своєрідним вимірювачем рівня професіоналізму. Результат діяльності та престижність туристичного підприємства залежить від ефективної системи управління персоналом. Правильно обраний підхід до управління персоналом дозволить туристичним підприємствам залучати компетентних, талановитих працівників та розкривати їх творчій потенціал; створювати умови для постійного розвитку персоналу та можливості саморозвитку особистості. Оскільки саме від професійності персоналу, його рівня компетентності залежить успішність та прибутковість туристичного підприємства.

Ключові слова: персонал; професійна компетентність; ключові компетентності; управління; туристичне підприємство.

Література

1. Бігдан М.Г., Карлик Ю.Ю. Пряма залежність якості туристичних послуг від ефективного управління. Менеджмент, маркетинг та управління персоналом. Вісник КрНУ Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2012. Вип. 3 (74). С. 178—182.
2. Бондар Н.Д. Перелік та зміст ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму / Н.Д. Бондар // Соціально-політичні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наук. пр. Міжнар. науково-практичної конференції. — Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. Ч. 2. С. 119—125.
3. Гуревич Р.С. Як визначити рівень професійної компетентності персоналу? Теорія і практика управління соціальними системами. 2011. № 1. С. 31—37.
4. Жигайло Н.І. Формування професійних якостей менеджера // Збірник наукових праць. Психологiчнi науки. — 2011. — Т. 2. Вип. 8. — С. 113—120.
5. Замятіна Н.В. Формування професійної компетентності майбутнього менеджера туристичної індустрії у процесі навчання. Проблеми освіти. 2017. Вип. I—II (65—66). С. 453—463.
6. Кадровий потенціал як складова розвитку туристичного підприємства / Л.В. Оболенцева, Д. І. Заїка // International scientific journal. — 2015. — № 9. — С. 146—149.
7. Кокун О.М. Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу "людина-людина": монографія / За ред. О.М. Кокуна. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. — 266 с.
8. Лоїк Г.Б. Шляхи формування професійної компетентності майбутніх менеджерів туризму. URL: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2013/ Pedagogica/2_139881.doc.htm
9. Освіта на основі життєвих навичок. Адвокаційний модуль для керівних кадрів. RU. http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53
10. Пелешко Л.В. Формування професічйної компетентності фахівця з менеджменту. Психолого-педагогічні науки. 2016. № 3. С. 97—102.
11. Рамзані Е.В. Сутність поняття психологічної компетентності. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2014. № 2 (61). С. 158—164.
12. Саух І.В. Моделі професійної компетентності менеджера туристичної індустрії як основа конкурентоспроможності галузі. Економіка. Управління, Інновації. 2010. № 2 (4). URL: http://tourlib.net/statti_ukr/sauh.htm
13. Шаповалова О.М. Інноваційний розвиток підприємств сфери послуг: туризму. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2013. № 4 (193). Ч. 2. С. 241—246.
14. Яценко О.М. Лідерські якості в структурі складових компетентностей менеджерів. Молодий вчений. 2016. № 6 (33). С. 496—501.

A. Klimova

PROFESSIONAL STAFF COMPETENCE AS A COMPONENT OF TOURISM BUSINESS SUCCESS

Summary

The purpose of the study is to reveal the essence of the conceptual requirements to professional competence, isolate and study a complex of professional competence of the tourist enterprise staff in accordance with the market business environment requirements. The article considers the basic requirements that contribute to the increase of high-quality staff of the tourist enterprise. The possible components of the professional competence of the tourist company personnel are characterized. Significance study consists in the understanding that the staff in the tourist industry is the most important component of the final product, one of the main resources of competitive advantage and success of the tourist enterprise. Quality of service at the tourist company depends on the professional competence of the staff. This proves that the professional competence of the tourist enterprise staff is an important aspect of his professional culture, the ability to implement strategic, analytical, organizational and administrative, consultative and advisory, control functions and effective self-fulfillment in the conditions of practical activity on the basis of special knowledge, skills, values necessary for professional activities in the tourism industry. Special, administrative, managerial, organizational, strategic, social, informational, communicative, analytical, general cultural competence and competence in the sphere of decision-making should be considered in the system of professional competence. Professional competence is a kind of meter of professionalism. The result of activity and prestige of tourist company depends on effective personnel management system. The faithfully chosen approach to personnel management will allow tourist companies to attract competent, talented employees and disclose their creative potential; to create conditions for constant development of personnel and possibilities of self-development of personality; increase customer's orientation and emotional motivation of employees; to create partnerships with consumers of services that, in the conditions of rising competition in the tourist services market, are significant competitive advantages and preconditions for sustainable development, achieving a high level of profitability and ensuring global competitiveness.

Keywords: personnel; professional competence; key competence; management; travel company.

References

1. Bihdan, M.H. and Karlyk Yu.Yu. (2012), "Direct dependence of the quality of tourist services on effective management", Menedzhment, marketynh ta upravlinnia personalom. Visnyk KrNU Mykhajla Ostrohrads'koho. Kremenchuk: KrNU, vol. 3 (74), pp. 178—182.
2. Bondar, N.D. (2013), "List and content of key competencies of future managers in the field of tourism", Sotsial'no-politychni ta humanitarni vymiry ievropejs'koi intehratsii Ukrainy: zb. nauk. pr. mizhnar. naukovo-praktychnoi konferentsii [Socio-political and humanitarian dimensions of Ukraine's European integration: a collection of scientific papers of the international scientific-practical conference], Tsentr pidhotovky naukovykh ta navchal'no-metodychnykh vydan' VTEI KNTEU, Vinnytsia, Ukraine, vol. 2, pp. 119—125.
3. Hurevych, R.S. (2011), "How to determine the level of professional competence of staff?", Teoriia i praktyka upravlinnia sotsial'nymy systemamy, vol. 1, pp. 31—37.
4. Zhyhajlo, N.I. (2011), "Formation of professional qualities of the manager", Zbirnyk naukovykh prats'. Psykholohichni nauky, tom 2, vol. 8, pp. 113—120.
5. Zamiatina, N.V. (2017), "Formation of professional competence of the future manager of the tourist industry in the process of training", Problemy osvity, vol. I—II (65—66), pp. 453—463.
6. Obolentseva, L.V. and Zaika, D.I. (2015), "Human resources as a component of the development of the tourist enterprise", vol. 9, pp. 146—149.
7. Kokun, O.M. (2013), Psykhofiziolohichne zabezpechennia stanovlennia fakhivtsia u profesiiakh typu "liudyna-liudyna" [Psychophysiological support of becoming a specialist in professions such as "man-man"], Imeks-LTD, Kirovohrad, Ukraine.
8. Loik, H.B. (2013), "Ways of forming professional competence of future tourism managers", available at: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2013/ Pedagogica/2_139881.doc.htm (Accessed 20 May 2020).
9. Education based on life skills. Advocacy module for executives (2020), "Education based on life skills. Advocacy module for executives", available at: http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53 (Accessed 20 May 2020).
10. Peleshko, L.V. (2016), "Formation of professional competence of a management specialist", Psykholoho-pedahohichni nauky, vol. 3, pp. 97—102, available at: http://refleader.ru/jgemerrnaqasrna.html (Accessed 20 May 2020).
11. Ramzani, E.V. (2014), "The essence of the concept of psychological competence", Dukhovnist' osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, vol. 2 (61), pp. 158—164.
12. Saukh, I.V. (2010), "Models of professional competence of the manager of the tourist industry as a basis of competitiveness of branch", Ekonomika, Uprpavlinnia, Innovatsii, vol, 2 (4), available at: http://tourlib.net/statti_ukr/sauh.htm (Accessed 20 May 2020).
13. Shapovalova, O.M. (2013), "Innovative development of enterprises in the field of services: tourism", Visnyk Skhidnoukrains'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalia, vol. 4 (193), no. 2, pp. 241—246.
14. Yatsenko, O.M. (2016), "Leadership qualities in the structure of components of managers' competencies", Molodyj vchenyj, vol. 6 (33), pp. 496—501.

№ 11 2020, стор. 115 - 120

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 1534

Відомості про авторів

А. М. Клімова

к. пед. н., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Klimova

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3162-5305

Як цитувати статтю

Клімова А. М. Професійна компетентність персоналу як складова успіху туристичного підприємства. Агросвіт. 2020. № 11. С. 115–120. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.115

Klimova, A. (2020), “Professional staff competence as a component of tourism business success”, Agrosvit, vol. 11, pp. 115–120. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.