EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МОНІТОРИНГУ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Д. С. Войт

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.90

УДК: 351: 352.142.4

Д. С. Войт

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МОНІТОРИНГУ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація

Метою статті є удосконалення методичних підходів до моніторингу рівня соціально-економічного розвитку України. Досліджено методичні підходи до моніторингу соціально-економічного розвитку України та запропоновано напрями їх удосконалення на основі обчислення порівняльних інтегральних оцінок динамічних коефіцієнтів соціально-економічного розвитку національної соціально-економічної системи на трьох рівнях: глобальному, національному та регіональному. Використання пропонованих методичних підходів дозволяє визначити цілісну картину соціально-економічного розвитку, тенденційні вектори та диспропорції забезпечення соціальних і економічних результатів у ретроспективі та на момент оцінювання. Розроблено відповідний алгоритм, запропоновано систему показників та критеріїв моніторингу а також математичний інструментарій їх розрахунку.
Здійснено моніторинг рівня соціально-економічного розвитку України за період 2014—2018 років (період поступової імплементації реформи децентралізації). Результати проведених розрахунків у розрізі основних економічних показників і відповідних індикаторів, що обчислювалися із урахуванням інфляційної та демографічної складової показав, що порівняно з розрахунками номінальних показників, які використовуються при стандартному аналізі, всі показники економічного розвитку демонструють регресивні тенденції. Зокрема інтегральний показник стану національних рахунків зменшився на 3%, показник інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності — на 1%, показник розвитку підприємництва — на 36% і показник розвитку внутрішнього ринку та інфраструктури на 21%.
Здійснено моніторинг соціального розвитку України за період 2014—2018 років, який засвідчив, що попри певні досягнення у соціальній сфері, у 2018 році сукупних показник соціального розвитку має від'ємне значення (-0,4). Це вказує на те, що розвитку соціальної сфери в Україні впродовж 2014—2018 років не приділялося значної уваги. Окрім того, якщо до системи розрахунків включити такі показники, як бюджетні видатки на соціальні потреби у розрахунку на душу населення, рівень доступу до медичних та освітніх послуг, реальні доходи населення тощо, вказаний показник знизиться ще на кілька пунктів.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток; інституції; методичні підходи; моніторинг.

Література

1. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення 14.05.2020).
2. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua (дата звернення 14.05.2020).
3. Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України URL: http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=9dfc755a-e436-492b-8237-f4bc61eb4fdb&tag=Analitika (дата звернення 14.05.2020).
4. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat (дата звернення 14.05.2020).
5. Андронік О.Л. Оцінка основних показників соціально-економічного розвитку України. Економіка і організація управління. 2016. № 3. С. 357—367.
6. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія / Новікова О.Ф., Сидорчук О.Г., Панькова О.В. [та ін.]. К.; Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184с.
7. Іртищева І.О., Стегней М.І., Войт Д.С., Павленко Г.М. Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів в умовах децентралізації. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія "Економічні науки". 2019. № 3. С. 173—183.
8. Іртищева І.О., Войт Д.С., Павленко Г.М, Архангельська А.-М. І. Моніторинг рівня соціально-економічного розвитку України та її регіонів Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія "Економічні науки". 2019. № 2. С. 406—414.
9. Іртищева І.О. Методологічні підходи до регіонального моніторингу інноваційної діяльності. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць: спец. вип. Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України. К.: КНЕУ, 2009. С. 310—318.
10. Крамаренко І. С. Методика оцінки інвестиційної привабливості: мега-, макро-, мезо-, мікрокрівні. Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи: теорія та практика: колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП "Астрая", 2019. С. 6—10.
11. Іртищева І.О., Стройко Т.В. Методологія моніторингу інфраструктури національної економіки в контексті глобалізації. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 5.1 (97) С. 10—15.
12. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності підприємств агропродовольчої сфери. Агросвіт. 2011. № 19. С. 2—4.
13. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. №2 (72). С. 84—95.
14. Крамаренко І.С., Іртищева І.О., Сєнкевич О.Ф., Топчій О.О., Войт Д.С. Структурно-динамічні характеристики інвестиційних ресурсів регіонів. Електронне фахове видання "Ефективна економіка". 2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/82.pdf (дата звернення 14.05.2020).

D. Voit

IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO MONITORING THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

The purpose of the article is to improve methodological approaches to monitoring the level of socio-economic development of Ukraine. Methodical approaches to monitoring the socio-economic development of Ukraine are studied and directions for their improvement are proposed based on the calculation of comparative integrated assessments of dynamic coefficients of socio-economic development of the national socio-economic system at three levels: global, national and regional. The use of the proposed methodological approaches allows to determine the holistic picture of socio-economic development, trend vectors and disparities in ensuring social and economic results in retrospect and at the time of evaluation. An appropriate algorithm has been developed, a system of indicators and monitoring criteria has been proposed, as well as mathematical tools for their calculation.
The level of socio-economic development of Ukraine for the period 2014—2018 (period of gradual implementation of decentralization reform) was monitored. The results of the calculations in terms of key economic indicators and relevant indicators, calculated taking into account the inflation and demographic component showed that compared to the calculations of nominal indicators used in the standard analysis, all indicators of economic development show regressive trends. In particular, the integrated indicator of the state of national accounts decreased by 3%, the indicator of investment and foreign economic activity — by 1%, the indicator of business development — by 36% and the indicator of the development of the domestic market and infrastructure by 21%.
The social development of Ukraine for the period 2014—2018 was monitored, which showed that despite some achievements in the social sphere, in 2018 the overall indicator of social development is negative (-0.4). This indicates that the development of the social sphere in Ukraine during 2014—2018 was not given much attention. In addition, if the calculation system includes such indicators as budget expenditures for social needs per capita, the level of access to medical and educational services, real incomes, etc., this indicator will decrease by several points.

Keywords: socio-economic development; institutions; methodical approaches; monitoring.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/(Accessed 14 May 2020).
2. Ministry of Finance of Ukraine (2020), available at: https://www.minfin.gov.ua(Accessed 14 May 2020).
3. Ministry of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), available at: http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=9dfc755a-e436-492b-8237-f4bc61eb4fdb&tag=Analitika(Accessed 14 May 2020).
4. Eurostat (2020), available at: https://ec.europa.eu/eurostat(Accessed 14 May 2020).
5. Andronic, O.L. (2016) Assessment of the main indicators of socio-economic development of Ukraine, Economics and organization of management, vol. 3, pp. 357—367.
6. Novikova, O.F. Sydorchuk, O.H. and Pan'kova, O.V. (2018), Stan ta perspektivi socіal'noї bezpeki v Ukraїnі: ekspertnі ocіnki: monografіy" [Status and prospects of social security in Ukraine: expert assessments: monograph], LRIDU NADU, Lviv, Ukraine
7. Irtyshcheva, I.O. Stegney, M.I. Voit, D.S. and Pavlenko, G.M. (2019), "Institutional support of socio-economic development of regions in terms of decentralization", Bulletin of KhNAU named after VV Dokuchaeva. Economic Sciences Series, vol.3, pp. 173—183.
8. Irtyshcheva, I.O., Voit D.S., Pavlenko, G.M., Arkhangelskaya A.-M. I. (2019) "Monitoring the level of socio-economic development of Ukraine and its regions", Bulletin of KhNAU. V.V. Dokuchaeva. Economic Sciences Series, vol. 2, pp. 406—414.
9. Irtyshcheva, I.O. (2009), "Methodological approaches to regional monitoring of innovation", The formation of a market economy: Coll. Science. work: special. issue Agricultural economic education in the development of competitive agriculture in Ukraine, pp. 310—318.
10. Kramarenko, I.S. (2019), "Methods for assessing investment attractiveness: mega-, macro-, meso-, microbleeds" [Modern trends in the development of the financial and credit system: theory and practice: a collective monograph] PE Astraia, Poltava,Ukraine.
11. Irtyshcheva, I.O. and Stroyko, T.V. (2013) "Methodology for monitoring the infrastructure of the national economy in the context of globalization", Scientific Bulletin of the Nikolaev State University named after VO Sukhomlinsky. Series: Economic Sciences, vol. 5.1 (97), pp. 10—15.
12. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2011) "Methodical approaches to assessing the creditworthiness of agri-food enterprises", Agrosvit, vol. 19, pp. 2.
13. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014) "Investment attractiveness of the economy: interregional asymmetries", Regional economy, vol. 2 (72), pp. 84—95.
14. Kramarenko I.S. Irtyshcheva I.O. Senkevich O.F. Topchiy O.O. and Voit, D.S. (2020), "Structural and dynamic characteristics of investment resources of regions", Journal "Efektyvna ekonomika", Vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/82.pdf (Accessed 14 May 2020).

№ 11 2020, стор. 90 - 98

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 925

Відомості про авторів

Д. С. Войт

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права

D. Voit

PhD in Economics, Doctoral candidate, International University of Business and Law

ORCID:

0000-0003-3406-2237

Як цитувати статтю

Войт Д. С. Удосконалення методичних підходів до моніторингу рівня соціально-економічного розвитку України. Агросвіт. 2020. № 11. С. 90–98. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.90

Voit, D. (2020), “Improvement of methodological approaches to monitoring the level of socio-economic development of Ukraine”, Agrosvit, vol. 11, pp. 90–98. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.