EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ — ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
І. С. Крамаренко, Л. А. Козаченко, О. В. Стиценко, К. О. Карабін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.83

УДК: 316.4:640

І. С. Крамаренко, Л. А. Козаченко, О. В. Стиценко, К. О. Карабін

ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ — ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Анотація

Метою статті є обгрунтування перспектив розвитку інклюзивного туризму як вагомої інвестиційної складової економіки регіону. Основними завданнями дослідження є: аналіз рівня урбанізації регіонів України та внесення прямих іноземних інвестицій в них; обгрунтування розвитку зеленого туризму як основної складової інклюзивного й економіки регіону.
Досліджено, що коефіцієнт урбанізації показує динаміку і тенденції майже однаково по всіх регіонах України, тобто відбуваються процеси стиснення економічного простору на користь великих міст. Так, коефіцієнт урбанізації у 2018 році понад 50% спостерігається у 79% областей, а це означає значне скорочення населення сільської місцевості. Тільки Закарпатська (37,09%), Івано-Франківська (44,20%), Рівненська (47,49%), Тернопільська (45,29%) та Чернівецька (43,20%) області мають показник урбанізації менше за 50%. Суттєву зміну показника урбанізації за 2010—2018 роки спостерігаємо у Вінницькій (збільшення на 1,78 в.п.), Сумській (+1,74 в.п.), Тернопільській (+1,5 в.п), Хмельницькій (+2,25 в.п.), Чернігівська (+2,42 в.п.).
Проаналізовано показники розвитку інвестиційних процесів у розрізі регіонів України, що показав значні диспропорції інвестиційної активності у сфері капітального інвестування. Слід зазначити, що майже у всіх регіонах (окрім Луганської області) спостерігалося зростання капітальних вкладень. Найвищими темпами (понад 125% за період 2010—2019 років) капітальне інвестування зростало у Івано-Франківській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській областях, тобто у регіонах в яких переважає розвиток аграрного сектору. Найнижчі темпи приросту капітальних інвестицій (до 100%) характерні для Волинської, Дніпропетровської, Чернівецької, Луганської, Рівненської, Сумської, Харківської, Запорізької та Донецької областей. Рівень диспропорційності розвитку (різниця між найвищим та найнижчим показником ) за темпами приросту інвестиційних вкладень склав у 2019 році 491%, якщо враховувати показники Луганської і Донецької областей, що втратили значну частину економічного потенціалу, або 199% без їх урахування.
Досліджено тенденції та ефективність розвитку сільського зеленого туризму за регіонами України. Проаналізовано динаміки основних параметрів суб'єктів агротуризму. Здійснено геопросторове розміщення садиб сільського зеленого туризму в Україні. Окреслено потребу в удосконаленні чинної нормативно-правової бази, пошуку нових джерел фінансово-інвестиційного спрямування, розробці організаційно-економічних заходів.

Ключові слова: інклюзивний туризм; інвестиційна складова; прямі іноземні інвестиції; економіка регіону; агросадиби; агротуризм.

Література

1. Інклюзивний вимір розвитку міст центрів ділової активності України: тенденції та перспективи: наукова доповідь / НАН України. ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"; наук. редактор М.І. Мельник. Львів, 2019. 55 с.
2. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 16.04.2020).
3. Колективні засоби розміщування в Україні у 2017 році: Статистичний бюлетень. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 142 с.
4. Ставська Ю.В. Особливості та тенденції розвитку індустрії сільського туризму. СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ. Серія: Економіка та управління національним господарством. 2018. Вип. 6 (17). С. 84—91. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/17.pdf (дата звернення 16.04.2020).
5. Крамаренко І.С. Формування та розвиток регіонального інвестиційного потенціалу в умовах структурних трансформацій економіки: теорія, методологія та практика. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2019. 356 с.
6. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. № 2 (72). С. 84—95.
7. Крамаренко І.С. Регіональна структура інвестиційного потенціалу: сучасний стан та концептуальні підходи. Вісник ХНАУ. 2019. № 4. С. 150—162.
8. Бурковський І.Д., Іртищева І.О. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва. Економіка АПК. 2005. № 12. С. 71—73.
9. Крамаренко І.С., Сєнкевич О.Ф., Клецов Є.С., Прокопенко Н.О., Кльоц Ю.Ю. Особливості формування інвестиційного потенціалу: регіональний та національний аспект. Вісник ХНАУ. 2019. № 3. С. 343—357.
10. Іртищева І.О., Потапенко О.М. Інституційне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку. Бізнес-навігатор. 2011. № 3 (24). С. 102—106.

I. Kramarenko, L. Kozachenko, O. Stytsenko, K. Karabin

INCLUSIVE TOURISM — INVESTMENT COMPONENT OF THE REGION'S ECONOMY

Summary

The purpose of the article is to substantiate the prospects for the development of inclusive tourism as an important investment component of the region's economy. The main objectives of the study are: analysis of the level of urbanization of the regions of Ukraine and foreign direct investment in them; substantiation of development of green tourism as the main component of inclusive and economy of the region.
It is investigated that the coefficient of urbanization shows the dynamics and trends almost equally in all regions of Ukraine, ie there are processes of compression of the economic space in favor of large cities. Thus, the urbanization rate in 2018 of more than 50% is observed in 79% of oblasts, which means a significant reduction in the rural population. Only Zakarpattia (37.09%), Ivano-Frankivsk (44.20%), Rivne (47.49%), Ternopil (45.29%) and Chernivtsi (43.20%) oblasts have an urbanization rate of less than 50%. A significant change in the indicator of urbanization for 2010—2018 is observed in Vinnytsia (increase by 1.78 percentage points), Sumy (+1.74 percentage points), Ternopil (+1.5 percentage points), Khmelnytsky (+ 2.25 percentage points), Chernihiv (+2.42 percentage points).
The indicators of development of investment processes in the context of the regions of Ukraine are analyzed, which showed significant disproportions of investment activity in the field of capital investment. It should be noted that in almost all regions (except Luhansk region) there was an increase in capital investment. The highest rates (over 125% for the period 2010—2019) of capital investment grew in Ivano-Frankivsk, Poltava, Ternopil, Cherkasy, Chernihiv regions, ie in regions where the development of the agricultural sector predominates. The lowest growth rates of capital investments (up to 100%) are typical for Volyn, Dnipropetrovsk, Chernivtsi, Luhansk, Rivne, Sumy, Kharkiv, Zaporizhia and Donetsk regions. The level of disproportionate development (the difference between the highest and lowest) in terms of investment growth in 2019 was 491%, if we take into account the indicators of Luhansk and Donetsk regions, which lost much of their economic potential, or 199% without them.
Trends and efficiency of rural green tourism development by regions of Ukraine are studied. The dynamics of the main parameters of agritourism entities are analyzed. Geospatial location of rural green tourism farmsteads in Ukraine has been carried out. The need to improve the current regulatory framework, search for new sources of financial and investment direction, development of organizational and economic measures is outlined.

Keywords: inclusive tourism; investment component; foreign direct investment; region's economy; farmsteads; agritourism.

References

1. Inclusive dimension of development of cities and centers of business activity of Ukraine: tendencies and prospects: scientific report (2019), NAS of Ukraine. State Institution "Institute of Regional Studies named after MI Dolishny NAS of Ukraine" Lviv, Ukraine.
2. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http: //www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 16 April 2020).
3. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Collective accommodation facilities in Ukraine in 2017" Kyiv, Ukraine.
4. Stavska, Y.V. (2018) "Features and trends in the rural tourism industry", EASTERN EUROPE: ECONOMY, BUSINESS AND GOVERNANCE. Series: Economics and management of the national economy, vol. 6 (17), pp. 84—91, available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/17_2018/17.pdf (Accessed 16 April 2020).
5. Kramarenko, I.S. (2019) "Formation and development of regional investment potential in the conditions of structural transformations of economy: theory, methodology and practice", Mykolaiv, Ukraine.
6. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), "Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries", Regional economy, vol. 2 (72), pp. 84—95.
7. Kramarenko, I.S. (2019), "Regional structure of investment potential: current state and conceptual approaches", KhNAU Bulletin, vol. 4, pp. 150—162.
8. Burkovsky, I.D. and Irtyshcheva, I.O. (2005), "Investment support for the economic development of agricultural production", APK economy, vol. 12, pp. 71—73.
9. Kramarenko, I.S. Senkevich, O.F. Kletsov E.S. Prokopenko, N.O. and Klyots, Yu.Yu. (2019), "Features of investment potential formation: regional and national aspect", KhNAU Bulletin, vol. 3, pp. 343—357.
10. Irtyshcheva, I.O. and Potapenko, O.M. (2011), "Institutional support for investment and innovation development". Business navigator, vol. 3 (24), pp. 102—106.

№ 11 2020, стор. 83 - 89

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 3329

Відомості про авторів

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies,Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

ORCID:

0000-0002-0417-0918


Л. А. Козаченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Миколаївський національний аграрний університет

L. Kozachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department accounting and taxation, Mykolaiv National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-3645-4066


О. В. Стиценко

викладач кафедри економіки та інформаційних технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

O. Stytsenko

Teacher Department of Economics and Information TechnologyMykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

ORCID:

0000-0003-4634-4135


К. О. Карабін

здобувач вищої освіти спеціальності "Облік і оподаткування", Миколаївський національний аграрний університет

K. Karabin

graduate of the specialty "Accounting and Taxation" of the Nikolaev National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9312-5720

Як цитувати статтю

Крамаренко І. С., Козаченко Л. А., Стиценко О. В., Карабін К. О. Інклюзивний туризм — інвестиційна складова економіки регіону. Агросвіт. 2020. № 11. С. 83–89. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.83

Kramarenko, I., Kozachenko, L., Stytsenko, O. and Karabin, K. (2020), “Inclusive tourism — investment component of the region's economy”, Agrosvit, vol. 11, pp. 83–89. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.