EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
О. В. Ярошевська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.75

УДК: 336.763

О. В. Ярошевська

ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти механізмів емісії і обігу похідних цінних паперів. Об'єктом дослідження є процеси використання похідних цінних паперів для формування капіталу і управління ризиками підприємств. Для написання статті використано загальнонаукові методи дослідження аналізу і синтезу, індукції і дедукції, індекси, структурний підхід. Визначено сутність, призначення, види деривативів, інструменти, якими вони представлені на фінансовому ринку України: ф'ючерсні контракти без поставки (валюти, фондового індексу, процентної ставки), або з поставкою базового активу (товару); опціон на купівлю з поставкою базового активу (деривативів). Статистично показано, що рівень розвитку деривативів в Україні є недостатнім, а його біржовий сегмент є більш капіталізованим і монополізованим порівняно з позабіржовим.
Систематизовано фактори, які стримують ринок похідних фінансових інструментів і масовий вихід інвесторів на нього, зокрема: низька активність, зумовлена відсутністю інфраструктури, недостатньо спроможний попит, незрозумілість механізму обороту, низький рівень захисту прав та інтересів кредиторів і боржників у випадку форвардних, ф'ючерсних та свопових контрактів; фрагментарність вітчизняного законодавства та відсутність єдиних, чітко прописаних норм і правил функціонування та державного регулювання ринку, брак ефективного клірингу, спеціалізованих клірингових установ.
Доведено, що перспективи використання ринку деривативів в Україні пов'язані з його великими можливостями для хеджування ризиків покупців та продавців базових активів, що сприятиме розвиткові товарного та фінансового ринку в умовах фінансіалізації економіки. Обгрунтовано пропозиції щодо подальшого розвитку ринку похідних цінних паперів: зменшення рівня монополізації біржового ринку, збільшення параметрів капіталізації позабіржового ринку деривативів, що приведе до керованого позитивного перерозподілу структури капіталу за сегментами фондового ринку і видами фінансових інструментів.

Ключові слова: похідні цінні папери; деривативи; система; формування капіталу; управління ризиками; суб'єкти господарювання.

Література

1. Ярошевська О.В. Механізми формування капіталу суб'єктів господарювання в умовах розвитку фондового ринку України. Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія, 2018. 516 с.
2. Федоренко А. Проблемні питання визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента. Ринок цінних паперів України. 2012. № 5—6. С. 41—52.
3. Шишков С.Є. Біржовий механізм розвитку фондового ринку України: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.08; ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". К., 2011. 20 с.
4. Петренко І.П. Боргові цінні папери у формуванні інвестиційного капіталу: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.08; ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана". К., 2014. 20 с.
5. Косова Т.Д., Ярошевська О.В. Функції та роль фондових індексів на фінансовому ринку України. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 1. С. 19—23.
6. Павленко К.В., Сущенко О.М. Сучасний стан та перспективи розвитку похідних цінних паперів світового ринку капіталів. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 9. С. 52—61.
7. Soros G. The Alchemy of Finance, 2nd Edition, New Jersey: John Wiley & Sons, 2015. 176 р.
8. Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1999 № 632. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/632-99-%D0%BF (дата звернення 27.05.2020).
9. Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії: Рішення НКЦПФР від 23.03.2017 № 209. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0525-17 (дата звернення 27.05.2020).
10. Буй Т. Фінансовий інжиніринг на ринку корпоративних боргових цінних паперів України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2009. Вип. 116. С. 33—38.
11. Про похідні фінансові інструменти (деривативи): Проект Закону України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4668-17 (дата звернення 27.05.2020).
12. Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.03.2017 № 209. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30393.html (дата звернення 27.05.2020).
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти": Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01 (дата звернення 27.05.2020).
14. Баринова М.Є. Запровадження та використання похідних фінансових інструментів на вітчизняному фондовому ринку. Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. 2010. № 4. C. 7—11.
15. Колодізєв О.М., Коцюба О.В. Аналіз перспектив розвитку ринку деривативів в Україні з урахуванням вирішення проблеми його нормативно-правового регулювання. Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 242—248.
16. Річний звіт — 2018. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/zvit_2018-1.pdf (дата звернення 27.05.2020).
17. Річний звіт — 2017. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfr-za-2017-rk/ (дата звернення 27.05.2020).

O. Yaroshevska

DERIVATIVE SECURITIES IN THE SYSTEM OF CAPITAL FORMATION AND RISK MANAGEMENT OF ECONOMIC ENTITIES

Summary

The subject of research is the theoretical, methodological foundations and practical aspects of the mechanisms of issuance and circulation of derivative securities. The object of research is the processes of using derivative securities for capital formation and risk management of enterprises. To write the article, general scientific methods of analysis and synthesis, induction and deduction, indices, structural approach were used. The essence, purpose, types of derivatives, instruments by which they are presented on the financial market of Ukraine are defined: futures contracts without delivery (currency, stock index, interest rate), or with delivery of the underlying asset (commodity); call option with delivery of the underlying asset (derivatives). It is statistically shown that the level of development of derivatives in Ukraine is insufficient, and its exchange segment is more capitalized and monopolized compared to over-the-counter.
The factors that constrain the market of derivative financial instruments and mass entry of investors into it are systematized, in particular: low activity due to lack of infrastructure, insufficient demand, unclear turnover mechanism, low level of protection of creditors and debtors in the case of forward, futures and swap contracts; fragmentation of domestic legislation and the lack of uniform, clearly defined norms and rules of functioning and state regulation of the market, lack of effective clearing, specialized clearing institutions.
It is proved that the prospects of using the derivatives market in Ukraine are connected with its great opportunities for hedging the risks of buyers and sellers of fixed assets, which will contribute to the development of the commodity and financial market in terms of economic financing. Proposals for further development of the derivatives market are substantiated: reduction of the level of monopolization of the stock market, increase of derivatives capitalization parameters, which will lead to a controlled positive redistribution of capital structure by stock market segments and types of financial instruments.

Keywords: derivative securities; derivatives; system; capital formation; risk management; business entities.

References

1. Iaroshevska, O.V. (2018), Mekhanizmy formuvannia kapitalu sub'iektiv hospodariuvannia v umovakh rozvytku fondovoho rynku Ukrainy [Mechanisms of capital formation of business entities in the conditions of development of the stock market of Ukraine], Donbas State Machine-Building Academy, Kramatorsk, Ukraine.
2. Fedorenko, A. (2012), "Problematic issues of determining the investment income of a professional securities trader in the performance of his functions as a tax agent", Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 5—6, pp. 41—52.
3. Shyshkov S.Ie. (2011), "Exchange mechanism of stock market development of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, SI "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine.
4. Petrenko, I. P. (2014), "Debt securities in the formation of investment capital", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, SHEE "Kyiv National Economic University named after V. Hetman", Kyiv, Ukraine.
5. Kosova, T.D. and Yaroshevska, O.V. (2017), "Functions and role of stock indices in the financial market of Ukraine", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 1, pp. 19—23.
6. Pavlenko, K. V. and Sushchenko, O. M. (2011), "Current state and prospects of development of derivatives of the world capital market", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 9, pp. 52—61.
7. Soros, G. (2015), The Alchemy of Finance, 2nd Edition, John Wiley & Sons, New Jersey, USA.
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (1999), "On approval of the Regulations on requirements for the standard (standard) form of derivatives: Resolution", Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/632-99-%D0 % BF (accessed 27 May 2020).
9. National Commission on Securities and Stock Market (2017), "On approval of the Procedure for registration of the issue of option certificates and the prospectus of their issue: Decision", Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0525-17 (accessed 27 May 2020).
10. Bui, T. (2009), "Financial engineering in the market of corporate debt securities of Ukraine", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 116, pp. 33—38.
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), "On derivative financial instruments (derivatives): Draft Law of Ukraine", Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4668-17 (accessed 27 May 2020).
12. National Commission on Securities and Stock Market (2017), "On approval of the Procedure for registration of the issue of option certificates and the prospectus of their issue: Decision", Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30393.html (accessed 27 May 2020).
13. Ministry of Finance of Ukraine (2001), "Accounting Regulation (Standard) 13 "Financial Instruments", Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01 (accessed 27 May 2020).
14. Barynova, M.Ie. (2010), "Introduction and use of derivative financial instruments on the domestic stock market", Derzhava ta rehiony. Ser.: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 4, pp. 7—11.
15. Kolodiziev, O. M. and Kotsiuba, O. V. (2016), "Analysis of prospects for the development of the derivatives market in Ukraine, taking into account the solution of the problem of its legal regulation", Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 242—248.
16. National Commission on Securities and Stock Market (2019), "Annual Report — 2018", Available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/zvit_2018-1.pdf (accessed 27 May 2020).
17. National Commission on Securities and Stock Market (2018), "Annual Report — 2017", Available at: https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfr-za-2017-rk/ (accessed 27 May 2020).

№ 11 2020, стор. 75 - 82

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 2037

Відомості про авторів

О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0003-3569-8763

Як цитувати статтю

Ярошевська О. В. Похідні цінні папери в системі формування капіталу і управління ризиками суб'єктів господарювання. Агросвіт. 2020. № 11. С. 75–82. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.75

Yaroshevska, O. (2020), “Derivative securities in the system of capital formation and risk management of economic entities”, Agrosvit, vol. 11, pp. 75–82. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.