EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ M-PESA НА ЕКОНОМІКУ КЕНІЇ
М. П. Денисенко, О. О. Петрівський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.58

УДК: 336.64

М. П. Денисенко, О. О. Петрівський

ВПЛИВ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ M-PESA НА ЕКОНОМІКУ КЕНІЇ

Анотація

У статті проведено дослідження впливу продуктів та послуг інноваційних фінансових компаній галузі фінтех на зміну архітектури фінансового ринку та їх потенційний вплив на економіку. Інновації, які останнім часом відбуваються у фінансовому секторі, часом мають досить несподівані наслідки та вплив як на архітектуру фінансових систем, так і на економіку країн в цілому. Вони змінюють купівельні звички населення, підвищують вимоги до швидкості і якості сервісів, змінюються способи розрахунків, що безпосередньо впливає на зміну способу ведення господарської діяльності. Головними особливостями таких фінансових інновацій є вирішення фінансових потреб клієнтів там, де банки з цим не справляються, підвищення фінансової інклюзії, зменшення безпосередньої комунікації клієнтів з банками, а також перетікання значної частини трансакційних доходів від банків до компаній, які надають такого роду альтернативні фінансові послуги.
Фінансові інститути не завжди приділяють належну увагу цій галузі, і далеко не завжди, особливо, якщо ми говоримо про банківський менеджмент, сприймають її серйозно. Досить багато управлінців банківської галузі сприймають фінтех здебільшого як маргінальне явище, популярне серед вузького кола ІТ-спеціалістів. Проте, продукти фінтех-галузі запускають невідворотні процеси, які серйозно трансформують фінансовий ринок, і ті фінансові інститути, які сьогодні ігнорують цю галузь, завтра будуть змушені грати за її правилами, або покинути ринок. Власне, це досить добре відчули на собі банки Кенії і змушені були модернізувати свої бізнес-процеси, продукти і діяльність, щоб зберегти певну частку ринку. M-Pesa не є унікальним у своєму роді продуктом, не є винятком і виключенням з правил у функціонуванні фінансової системи. Це тенденція, яка набирає обертів. Як один з багатьох прикладів — система WeChat Wallet, в Китаї, яка фактично уже має власну фінансову екосистему, щоденними активними користувачами якої є близько 1 мільярда китайського населення. Ці люди не мають практично жодної взаємодії з банками. Банки не мають практично жодної інформації про цих людей і не отримують дохід від їх транзакцій, оскільки всі плоди пожинає WeChat Wallet. Банки в цьому випадку виконують лише роль шлюзів для заведення або виведення клієнтських коштів, які система WeChat зберігає на своїх рахунках у цих банках. Тому такого роду фінансові продукти однозначно потребують уваги, вивчення і аналізу, оскільки вони формують архітектуру фінансового ринку завтрашнього дня та мають дуже великий вплив на економіку в національних масштабах.
У роботі акцентовано увагу на аналізуванні впливу M-Pesa на економіку країни крізь призму змін у введенні господарської діяльності кенійців. Описано вплив фінансової інклюзії на підвищення ефективності ведення господарської діяльності та її сумарний позитивний ефект на економіку. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані під час прийняття управлінських та інвестиційних рішень та розробці заходів з метою підвищення рівня фінансової інклюзії населення та розвитку економіки держави.

Ключові слова: фінансова інклюзивність; мобільні платежі; фінансовий ринок; електронні гроші; Safaricom; система грошових переказів; M-Pesa; фінансова система; система грошових переказів.

Література

1. https://globalfindex.worldbank.org/
2. Дані Всесвітнього банку, ресурс Public Data: URL: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:KEN:UGA:TZA&hl=uk&dl=uk#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:KEN&ifdim=world&hl=uk&dl=uk&ind=false
3. Big Banks in Plot to Kill M-Pesa //Nairobi Star. 2008. 23 December.
4. The Economist. 2009. 26 September.
5. Gulyani, S.; Talukdar, D.; Bassett, E.M. A Sharing Economy? Unpacking Demand and Living Conditions in the Urban Housing Market in Kenya. World Dev. 2018, 109, 57—72.
6. United Nations. Sustainable Development Goals. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
7. World Bank. World Development Indicators. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=KE
8. Food and Agriculture Organization (FAO). Kenya at a Glance. http://www.fao.org/kenya/fao-in-kenya/kenya-at-a-glance/en/
9. 'Upliftment', friends and finance: everyday exchange repertoires and mobile money transfer in Kenya — Susan Johnson. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-modern-african-studies/article/upliftment-friends-and-finance-everyday-exchange-repertoires-and-mobile-money-transfer-in-kenya/F84CFBC1BAF94EEE8498E33F2F1EB671
10. Exploring the usage and impact of "transformational" mobile financial services: the case of M-PESA in Kenya — Olga Morawczynski. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17531050903273768
11. Стан та тенденції розвитку сучасного підприємства: монографія / За ред. Д.Е.Н. Проф. М.П. Денисенко. — К.: ТОВ "ДСК-центр", 2019. — 464 с.

M. Denisenko, O. Petrivsky

M-PESA PAYMENT SYSTEM IMPACT ON KENYA'S ECONOMY

Summary

The article examines the impact of products and services of innovative financial companies in the fintech industry on changing the financial market architecture and their potential impact on the economy. Recent innovations in the financial sector sometimes have quite unexpected consequences and impacts on both financial systems architecture and the economy as a whole. They change the population's purchasing habits, increase the requirements for speed and quality of services, change the calculation methods, which directly affects the change in the way of doing business. The main features of such financial innovations are addressing the financial needs of customers where banks fail to do it, increasing financial inclusion, reducing direct communication between customers and banks, and the flow of a significant portion of transaction income from banks to companies providing such alternative financial services. The paper focuses on the analysis of M-Pesa impact on the economy through the prism of changes in the introduction of economic activity of Kenyans. The impact of financial inclusion on improving the efficiency of economic activity and its total positive effect on the economy has been described. The practical significance of the obtained results is that they can be used in making management and investment decisions and developing measures to increase the population's level of financial inclusion and the state economy development.
Financial institutions do not always pay due attention to this industry, and not always take it seriously, especially when we talk about banking management. Quite a few banking executives perceive fintech mostly as a marginal phenomenon, popular among an inner circle of IT professionals. Meanwhile, the fintech industry products are launching inevitable processes that are seriously transforming the financial market, and those financial institutions that ignore this industry today will be forced to play by its rules tomorrow, or leave the market. In fact, Kenyan banks have felt this quite well, and have been forced to modernize their business processes, products and activities to maintain a certain market share. M-Pesa is not a unique product, it is not an exception and dropping to the rules in the financial system functioning. This is a trend that is gaining momentum. One example is the WeChat Wallet system in China, which in fact has already its own financial ecosystem, with about 1 billion Chinese people daily active users. These people have almost no interaction with banks. Banks have virtually no information about these people and do not receive income from their transactions, because all the benefits are reaped by WeChat Wallet. Banks in this case perform only the role of gateways for the introduction or withdrawal of customer funds, which WeChat system stores in their accounts in these banks. Therefore, such financial products clearly need attention, study and analysis, because they form the architecture of the financial market of tomorrow and have a very large impact on the economy on a national scale.

Keywords: financial inclusion; mobile payments; financial market; electronic money; Safaricom; money transfer system; M-Pesa; financial system; money transfer system.

References

1. World Bank (2017), "The Global Findex database", available at: https://globalfindex.worldbank.org/ (Accessed 10 May 2020).
2. Public Data (2020), available at:.https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:KEN:UGA:TZA&hl=uk&dl=uk#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:KEN&ifdim=world&hl=uk&dl=uk&ind=false (Accessed 10 May 2020).
3. Mbugua, J. (2008), "Big Banks in Plot to Kill M-Pesa", Nairobi Star, vol. 23.12.
4. The Economist (2009), available at: https://www.economist.com/printedition/2009-09-26 (Accessed 10 May 2020).
5. Gulyani, S. Talukdar, D. and Bassett, E.M. (2018), "A Sharing Economy? Unpacking Demand and Living Conditions", Urban Housing Market in Kenya. World Dev., vol. 109, pp. 57—72.
6. United Nations. (2020), "Sustainable Development Goals", available at: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 (Accessed 10 May 2020).
7. World Bank, "World Development Indicators", available at: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=KE (Accessed 10 May 2020).
8. Food and Agriculture Organization (FAO) (2020), "Kenya at a Glance", available at: http://www.fao.org/kenya/fao-in-kenya/kenya-at-a-glance/en/ (Accessed 10 May 2020).
9. Johnson, S. (2018), "Upliftment', friends and finance: everyday exchange repertoires and mobile money transfer in Kenya", available at: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-modern-african-studies/article/upliftment-friends-and-finance-everyday-exchange-repertoires-and-mobile-money-transfer-in-kenya/F84CFBC1BAF94EEE8498E33F2F1EB671 (Accessed 10 May 2020).
10. Morawczynski, O. (2009), "Exploring the usage and impact of "transformational" mobile financial services: the case of M-PESA in Kenya", available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17531050903273768 (Accessed 10 May 2020).
11. Denysenko, M.P. (2019), Stan ta tendentsii rozvytku suchasnoho pidpryiemstva [The state and trends of modern enterprise], TOV "DSK-tsentr", Kyiv, Ukraine.

№ 11 2020, стор. 58 - 65

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 911

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну

M. Denisenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0001-8767-9762


О. О. Петрівський

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

O. Petrivsky

Postgraduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-9466-9324

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Петрівський О. О. Вплив платіжної системи m-pesa на економіку кенії. Агросвіт. 2020. № 11. С. 58–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.58

Denisenko, M. and Petrivsky, O. (2020), “M-pesa payment system impact on kenya's economy”, Agrosvit, vol. 11, pp. 58–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.