EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ БРЕНДИНГУ ТА МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ
М. М. Ігнатенко, О. О. Адамчик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.50

УДК: 338.48

М. М. Ігнатенко, О. О. Адамчик

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ БРЕНДИНГУ ТА МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ

Анотація

У статті досліджено проблеми розвитку підприємств сільського зеленого туризму та підвищення їх конкурентоспроможності з використанням інструментів брендингу та маркетингових стратегій. Встановлено, що у їх випадку основоположне значення матимуть саме бренди їх продуктів і послуг, що вирізнятиме їх з-поміж конкурентів, а також брендинг необхідний для індивідуалізації діяльності підприємств сільського зеленого туризму; створення у свідомості клієнтів відповідного образу та прихильності до конкретного підприємства, роблячи їх постійними та залучаючи нових. Наведено моделі створення брендів, їх функції та переваги й ризики для підприємств. Виявлено основні чинники формування, просування, реклами та менеджменту. Визначено значення інформаційних технологій в управлінні брендами. Запропоновано принципи розробки брендів не тільки для фахових маркетологів та менеджерів, але й для звичайних сільських жителів — власників туристичного бізнесу. Надано рекомендації щодо алгоритму створення брендів.

Ключові слова: підприємства; сільський зелений туризм; продукти; послуги; торгова марка; бренд; брендинг; моделі; маркетингові стратегії; принципи; менеджмент; управлінські рішення.

Література

1. Мельниченко С., Авдан О. Формування бренду туристичних підприємств. Вісник КНТЕУ. №6. 2012. С. 35—44.
2. Котляр А.Б. Бренд-менеджмент у системі стратегічного управління підприємством. URL: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010 /Economics/73784.doc.htm (дата звернення: 7.05.2020).
3. Мармуль Л.О., Яровий В.Ф. Методологічні засади управління брендами підприємств і організацій у галузі туризму. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія економіка та менеджмент. Вип. 12. 2017. С. 57—63.
4. Кендюхов О.В., Ягельська К.Ю. Паблік рилейшнз у корпоративному брендингу: механізм управління та методологія оцінки: монографія. Донецьк: Донецький національний технічний університет, 2010. 225 с.
5. Забуранна Л.В., Крамаренко В.Г. Формування брендингових стратегій на вітчизняному туристичному ринку. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 2 (128). С. 68—76.
6. Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О., Сарапіна О.А. Соціально-економічний потенціал сільських територій як основа розвитку підприємств сільського зеленого туризму на засадах інноваційності. Економіка та менеджмент культури. № 2. 2016. С. 32—38.
7. Парфіненко А.Ю. Подієвий туризм як чинник формування туристичної привабливості міста. Географія та туризм. 2015. Вип. 34. С. 144—154.
8. Романюк І.А., Мандич О.В., Нікітіна О.М. Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 174. С. 212—218.
9. Мельниченко С.В., Авдан О.Г. Брендинг у туристичному бізнесі: теоретичні аспекти. Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку. Під ред. д.е.н., проф. Кизима М.О., к.е.н., проф. Єрмаченка B.C. X.: ВД "ІнЖЕк", 2012. С. 211—224.
10. Масюк Ю. Формування брендів туристичних підприємств за сучасних умов. Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія міжнародні відносини. Львів, 2008. Вип. 24. C. 201—207.

M. Іhnatenko, O. Adamchуk

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF RURAL GREEN TOURISM ENTERPRISES ON THE BASIS OF BRANDING AND MARKETING STRATEGIES

Summary

The article examines the problems of development of rural green tourism enterprises and increase their competitiveness using branding tools and marketing strategies. It is established that in their case the brands of their products and services will be of fundamental importance, which will distinguish them from competitors, as well as the branding necessary for the individualization of rural green tourism enterprises; creating in the minds of customers the appropriate image and commitment to a particular enterprise, making them permanent and attracting new ones. It helps to form and maintain the image, business reputation of tourist enterprises in the countryside, to compete in the market. Models of brand creation, their functions and advantages and risks for enterprises are given. The main factors of formation, promotion, advertising and management are revealed. The importance of information technologies in brand management is determined. The principles of brand development are proposed not only for professional marketers and managers, but also for ordinary villagers — owners of the tourism business. Recommendations on the algorithm for creating brands are given. As a result, it is determined that such measures should be taken into account in the formation of the brand not only by marketers with a high level of creativity and professionalism, but also ordinary villagers — owners and employees of enterprises and farmsteads of rural green tourism. It is investigated that the brand of products, services and actually the enterprise or farmstead of rural green tourism means sustainability or is a factor of stability of their functioning, all variety of tourist services and products provided and made by them. It is established that in the conditions of fierce intra— and intersectoral competition, reduction of effective demand of the population the competitiveness of enterprises can be preserved and maintained and developed due to the recognition of their brand. This means that one of the most important tasks for the owners of rural green tourism enterprises in the future is to develop measures that could separate their business activities and their organization from the total number of businesses engaged in this field in the region of their location.

Keywords: enterprises; rural green tourism; products; services; trademark; brand; branding; models; marketing strategies; principles; management; management decisions.

References

1. Mel'nychenko, S. and Avdan, O. (2012), "Brand formation of tourist enterprises", Visnyk KNTEU, vol. 6, pp. 35—44.
2. Kotlyar, A.B. (2010), "Brand management in the system of strategic management of the enterprise", available at: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/73784.doc.htm (Accessed 7 May 2020).
3. Marmul', L.O. and Yarovyy, V.F. (2017), "Methodological principles of brand management of enterprises and organizations in the field of tourism", Problemy innovatsiyno-investytsiynoho rozvytku. Seriya ekonomika ta menedzhment, vol. 12, pp. 57—63.
4. Kendyukhov, O.V. and Yahel's'ka, K.Yu. (2010), Pablik ryleyshnz u korporatyvnomu brendynhu: mekhanizm upravlinnya ta metodolohiya otsinky [Public relations in corporate branding: management mechanism and evaluation methodology], Donets'kyy natsional'nyy tekhnichnyy universytet, Donets'k, Ukraine.
5. Zaburanna, L.V. and Kramarenko, V.H. (2012), "Formation of branding strategies in the domestic tourism market", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 2 (128), pp. 68—76.
6. Ihnatenko, M.M. Marmul', L.O. and Sarapina, O.A. (2016), "Socio-economic potential of rural areas as a basis for the development of rural green tourism enterprises on the basis of innovation", Ekonomika ta menedzhment kul'tury, vol. 2, pp. 32—38.
7. Parfinenko, A.Yu. (2015), "Event tourism as a factor in shaping the tourist attractiveness of the city", Heohrafiya ta turyzm, vol. 34, pp. 144—154.
8. Romaniuk, I.A. Mandych, O.V. and Nikitina, O.M. (2016), "Features of introduction of marketing communications in tourist services", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 174, pp. 212—218.
9. Mel'nychenko, S.V. and Avdan, O.H. (2012), "Branding in the tourism business: theoretical aspects", Turyzm v umovakh hlobalizatsiyi: osoblyvosti ta perspektyvy rozvytku [Tourism in the context of globalization: features and prospects of development], VD "InZHEk", Kharkiv, Ukraine.
10. Masyuk, Yu. (2008), "Formation of brands of tourist enterprises in modern conditions", Visnyk L'vivs'koho natsional'noho universytetu im. I. Franka. Seriya mizhnarodni vidnosyny, vol. 24, pp. 201—207.

№ 11 2020, стор. 50 - 57

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 1395

Відомості про авторів

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

M. Іhnatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-5713-7951


О. О. Адамчик

аспірант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

O. Adamchуk

Postgraduate student, Kherson State Agrarian University, Kherson

ORCID:

0000-0003-3054-6509

Як цитувати статтю

Ігнатенко М. М., Адамчик О. О. Підвищення конкурентоспроможності підприємств сільського зеленого туризму на засадах брендингу та маркетингових стратегій. Агросвіт. 2020. № 11. С. 50–57. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.50

Іhnatenko, M. and Adamchуk, O. (2020), “Improving the competitiveness of rural green tourism enterprises on the basis of branding and marketing strategies”, Agrosvit, vol. 11, pp. 50–57. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.