EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-МАЙНОВОГО СТАНУ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
В. Ф. Доценко, Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.42

УДК: 338.242.2

В. Ф. Доценко, Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-МАЙНОВОГО СТАНУ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти економічної діагностики фінансово-майнового стану закладів готельно-ресторанного господарства. Об'єктом дослідження є процеси формування активів, власного капіталу і зобов'язань. Для написання статті використано загальнонаукові методи дослідження аналізу і синтезу, індукції і дедукції, індекси, структурний підхід. За результатами економічної діагностики встановлено загальні тенденції зміну майнового стану закладів готельно-ресторанного господарства: скорочення вартості активів під впливом фінансової кризи 2014 р. з подальшим стійким зростанням із випереджальними темпами ресторанів; деконцентрація активів, яка виявляється у скороченні частки середніх підприємств на користь малих. Істотними відмінностями структури активів є превалювання: у закладів готельного господарства — необоротних активів з чітко вираженою тенденцією до зростання їх питомої ваги у малих підприємств; у закладів ресторанного господарства — оборотних активів зі зростанням їх частки у всіх підприємств. З'ясовано, шо негативною ознакою діяльності закладів готельно-ресторанного господарства є втрата власного капіталу, на рівні готельного бізнесу загалом і середніх підприємств — до від'ємних значень. Найбільшу стійкість до втрат капіталу у готельному бізнесі мали малі підприємства, у ресторанному бізнесі — мікропідприємства. Фінансова стійкість підприємств готельного бізнесу є критично низькою, ресторанного бізнесу — низькою. Підприємствам усіх видів діяльності і розмірів притаманні від'ємні значення власного оборотного капіталу, що означає фінансування всіх оборотних активів і частини необоротних активів за рахунок зобов'язань. Показано, що основним джерелом зміцнення фінансового стану закладів готельно-ресторанного господарства є нарощування власного капіталу за рахунок внутрішніх джерел (збільшення нерозподіленого прибутку) і зовнішніх (залучення нових власників і додаткових внесків існуючих). Середні підприємства готельного бізнесу потребують проведення фінансової санації, оскільки їх фінансово-майновому стану притаманні ознаки банкрутства.

Ключові слова: економічна діагностика; фінансово-майновий стан; заклад; готельно-ресторанне господарство.

Література

1. Бієвець А.В. Економічна безпека у сфері готельно-ресторанного бізнесу у сучасних економічних умовах. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 4 (2). С. 3—9.
2. Стригуль Л.С. Дослідження особливостей застосування статистично-економічних методів оцінювання стану та перспектив розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2017. № 3 (1). С. 88—92.
3. Юдіна О.І. Методичні основи цільового управління сталим економічним розвитком підприємства готельно-ресторанного господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 27 (2). С. 118—123.
4. Чайка Т. Ю. Методика економіко-статистичної оцінки фінансової складової інноваційного потенціалу (на прикладі підприємств готельно-ресторанного бізнесу). Інтелект XXI. 2018. № 3. С. 133—139.
5. Нагорняк Г.С., Малюта Л.Я., Мельник Л.Я., Шерстюк Р.П. Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті. Соціально-економічні проблеми і держава. 2017. Вип. 1. С. 148—158.
6. Головня О. М. Тенденції розвитку готельно-ресторанного господарства в умовах формування соціально орієнтованої національної економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1. С. 48—57.
7. Гавловська Н.І., Рудніченко Є.М. Теоретичний базис системи економічної безпеки підприємств готельно-ресторанної сфери. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 4 (1). С. 241—245.
8. Мойсієнко А.В. Управління загрозами економічній безпеці підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. 2016. № 1. С. 95—99.
9. Довгаль Г.В., Данько H.I. Розвиток готельно-ресторанного та санаторно-курортного комплексу як складова інтенсифікації економіки України. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер.: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2013. № 1042. Вип. 1. С. 115—118.
10. Гук Х.З. Концептуальні засади державного регулювання економіки на галузевому рівні (на прикладі готельно-ресторанного бізнесу). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 12. С. 37—41.
11. Волковська Я.В. Економічна сутність підприємств готельно-ресторанного комплексу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 14 (1). С. 54—58.
12. Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2013-2018 роки. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/fin_new/fin_new_u/pbp_ek_vsmm_2013_2018_u.xlsx (дата звернення 15.05.2020).

V. Dotsenko, T. Kosova, O. Yaroshevska

ECONOMIC DIAGNOSTICS OF FINANCIAL AND PROPERTY CONDITION OF HOTEL AND RESTAURANT ESTABLISHMENTS

Summary

The subject of the research is the theoretical, methodological bases and practical aspects of economic diagnostics of the financial and property condition of hotel and restaurant establishments. The object of research is the processes of formation of assets, equity and liabilities. To write the article, general scientific methods of analysis and synthesis, induction and deduction, indices, structural approach were used. According to the results of economic diagnostics, general trends in the change of property status of hotel and restaurant facilities have been established: reduction of asset value under the influence of the financial crisis of 2014 with further steady growth with outpacing rates of restaurants; deconcentration of assets, which is manifested in the reduction of the share of medium-sized enterprises in favor of small ones. Significant differences in the structure of assets are the prevalence of: in the hotel industry — non-current assets with a clear tendency to increase their share in small businesses; in restaurants — current assets with an increase in their share in all enterprises. It was found that the negative sign of the hotel and restaurant business is the loss of equity, at the level of the hotel business in general and medium-sized enterprises — to negative values. Small enterprises had the greatest resistance to capital losses in the hotel business, and micro-enterprises in the restaurant business. The financial stability of the hotel business is critically low, the restaurant business — low. Enterprises of all types and sizes have negative values of working capital, which means financing all current assets and part of non-current assets through liabilities. It is shown that the main source of strengthening the financial condition of hotels and restaurants is to increase equity through internal sources (increase in retained earnings) and external (attracting new owners and additional contributions to existing ones). Medium-sized hotel businesses need financial rehabilitation, as their financial and property status is characterized by signs of bankruptcy.

Keywords: economic diagnostics; financial and property condition; hotel and restaurant establishments.

References

1. Biievets, A. V. (2017), "Economic security in the hotel and restaurant business in modern economic conditions", Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 4(2), pp. 3—9.
2. Stryhul, L. S. (2017), "Research of peculiarities of application of statistical and economic methods of estimation of a condition and prospects of development of the enterprises of hotel and restaurant business of Ukraine", Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, vol. 3(1), pp. 88—92.
3. Yudina, O. I. (2019), "Methodical bases of target management of sustainable economic development of the hotel and restaurant enterprise", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 27 (2), pp. 118—123.
4. Chaika, T. Yu. (2018), "Methods of economic and statistical assessment of the financial component of innovation potential (on the example of hotel and restaurant businesses)", Intelekt XXI, vol. 3, pp. 133—139.
5. Nahorniak, H. S. and Maliuta, L. Ya., Melnyk L. Ya., Sherstiuk R. P. (2017), "Organizational and economic bases of development of innovative process of domestic establishments of hotel and restaurant sphere in a tourist context", Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava, vol. 1, pp. 148—158.
6. Holovnia, O. M. (2019), "Trends in the development of hotel and restaurant industry in the formation of a socially oriented national economy", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 1, pp. 48—57.
7. Havlovska, N. I. and Rudnichenko, Ye. M. (2014), "Theoretical basis of the system of economic security of hotel and restaurant enterprises", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 4 (1), pp. 241—245.
8. Moisiienko, A. V. (2016), "Management of threats to economic security of hotel and restaurant business enterprises", Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 95—99.
9. Dovhal, H. V. and Danko, H. I. (2013), "Development of hotel-restaurant and sanatorium-resort complex as a component of intensification of Ukraine's economy ", Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Ser. : Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm, vol. 1042, no. 1, pp. 115—118.
10. Huk, Kh. Z. (2015), "Conceptual principles of state regulation of the economy at the sectoral level (on the example of hotel and restaurant business)", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment, vol. 12, pp. 37—41.
11. Volkovska, Ya. V. (2015), "The economic essence of the hotel and restaurant complex", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 14 (1), pp. 54—58.
12. State Statistics Service (2019), "Indicators of the balance of enterprises by type of economic activity with a division into large, medium, small and micro enterprises (2013-2018)", Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/fin_new/fin_new_u/pbp_ek_vsmm_2013_2018_u.xlsx (accessed 15 May 2020).

№ 11 2020, стор. 42 - 49

Дата публікації: 2020-06-18

Кількість переглядів: 1162

Відомості про авторів

В. Ф. Доценко

д. т. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

V. Dotsenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technology, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1788-1599


Т. Д. Косова

д. е. н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Leading Researcher, Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1859-0542


О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

ORCID:

0000-0003-3569-8763

Як цитувати статтю

Доценко В. Ф., Косова Т. Д., Ярошевська О. В. Економічна діагностика фінансово-майнового стану закладів готельно-ресторанного господарства. Агросвіт. 2020. № 11. С. 42–49. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.42

Dotsenko, V., Kosova, T. and Yaroshevska, O. (2020), “Economic diagnostics of financial and property condition of hotel and restaurant establishments”, Agrosvit, vol. 11, pp. 42–49. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.